LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010

privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT

·  PARLAMENTUL

Publicat în  Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010

Data intrării în vigoare 23-12-2010

Formă consolidată valabilă la data 12-03-2018

Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data de 12 Martie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; DECIZIA nr. 297 din 27 martie 2012; DECIZIA nr. 680 din 26 iunie 2012; DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013; LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013; LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013; LEGEA nr. 380 din 24 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 463 din 17 septembrie 2014; LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014; LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015; LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015; LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016; LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016; LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 222 din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017; LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017; LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017; LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017; LEGEA nr. 3 din 3 ianuarie 2018.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Notă CTCE Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.În consecinţă, LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu tot cu modificările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010. Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost abrogată de art. 32 din HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Conform lit. a) a art. 24, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice" cu "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale";

Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

Articolul 2

Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază:

a)principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la sistem;

b)principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

c)principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

d)principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

e)principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;

f)principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public de pensii îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege;

g)principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii;

h)principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

i)principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.

Articolul 3

(1)În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoana fizică ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform prezentei legi;

La data de 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)contract de asigurare socială - contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plăteşte contribuţii de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;

e)declaraţie individuală de asigurare - declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabileşte, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;

La data de 01-01-2018 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

f)declaraţie nominală de asigurare - declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;

La data de 01-01-2018 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

g)locuri de muncă în condiţii deosebite - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

h)locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

La data de 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

j)perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

k)prestaţii de asigurări sociale - veniturile de înlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală ori parţială a veniturilor asigurate;

l)punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

La data de 01-01-2018 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

m)punctaj anual - numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare;

n)punctaj mediu anual - numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;

o)riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă instituţiile sistemului public de pensii să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi (invaliditate, bătrâneţe şi deces);

p)stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;

La data de 01-01-2018 Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

r)stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială;

s)abrogată;

----------

Lit. s) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013.

t)stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;

u)stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante;

v) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege.

w)câştig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, conform legislaţiei în vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

x)nevăzător - persoana care prezintă deficienţă vizuală gravă, din cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav;

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

y)venituri din activităţi dependente - venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 4

(1)De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, instituţie care păstrează modul de organizare şi funcţionare, preia personalul, precum şi drepturile şi obligaţiile acesteia.

(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP, care funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)În subordinea CNPP funcţionează case judeţene de pensii, în fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii.

(4)CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul casei judeţene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti.

Articolul 5

(1)Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

(2)Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

(3)Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi.

Articolul 6

(1)În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;

La data de 01-01-2018 Litera a), punctul I. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

b)funcţionarii publici;

La data de 01-01-2018 Litera c), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Litera d), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal.

La data de 01-01-2018 Punctul IV. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 01-01-2018 Punctul V. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

VI. abrogat;

----------

Pct. VI al alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Notă

*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 7

(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de asigurare.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.

(3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

----------

Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

Notă

*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 8

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 9

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 10

(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.

(2) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.

(3) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (2) revine persoanei în cauză.

La data de 01-01-2018 Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 11

(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.

(2) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 12

(1)Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

(2)Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

(3) Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive.

La data de 01-01-2018 Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 13

(1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

(2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

La data de 01-01-2018 Articolul 13 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 14

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 14 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 15

(1)În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.

(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3^1)În vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, CNPP şi casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informaţii cu alte instituţii publice şi autorităţi.

La data de 01-01-2018 Articolul 15 din Capitolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Conţinutul, modalităţile şi termenele de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 16

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

a)vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

La data de 01-01-2018 Litera b) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

La data de 01-01-2018 Litera d) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 17

(1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

a)s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;

b)are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

(3)Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Articolul 18

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

a)3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

b)6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

La data de 01-01-2018 Articolul 18 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 19

(1)Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte.

(2)La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.

(3)În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se achită în monedă naţională.

(4)În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite în moneda altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi.

Capitolul II

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Articolul 20

(1)Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului public de pensii.

(2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3^1)CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administrează, reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare socială, precum şi alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, conform legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3^2)CNPP şi unităţile din subordinea acesteia efectuează cheltuieli în limita aprobată prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)În situaţia în care legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare prevederile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul precedent, până la adoptarea noului buget.

Articolul 21

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:

a)contribuţii de asigurări sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere, precum şi din alte venituri, potrivit legii;

b)sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.

Articolul 22

(1)Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.

(2)Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual până la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(3)Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

(4)Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5)Fondul de rezervă nu se poate utiliza în primii 3 ani de la începerea constituirii acestuia.

(6)Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor sociale de stat este excedentar, nu primeşte sume pentru echilibrare, potrivit art. 21 lit. b), şi numai după acoperirea deficitelor din anii precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Articolul 23

(1) Pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care au încheiat contracte de asigurare socială, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, are obligaţia de a transmite CNPP informaţiile necesare stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. Informaţiile necesare, precum şi procedura de transmitere a acestora se stabileşte prin protocol încheiat între ANAF şi CNPP.

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.

(3) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.

La data de 01-01-2018 Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 24

(1)Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege, după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta, potrivit prevederilor art. 21 lit. b).

(2)Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din fondul de rezervă.

(3)Deficitul din anii precedenţi şi din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat rămas după utilizarea fondului de rezervă se finanţează din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.

Articolul 25

Disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenţii încheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

Articolul 26

În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

Capitolul III

Contribuţia de asigurări sociale

Articolul 27

(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a)persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;

b)persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.

(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt prevăzute în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 28

(1)Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 29

(1)Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

(1^1)Locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.

----------

Alin. (1^1) al art. 29 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015.

(1^2)Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

----------

Alin. (1^2) al art. 29 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 986 din 31 decembrie 2015.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 30

(1)În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

a)unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b)activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

La data de 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

d)aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

e)activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;

f)activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

(2)Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

----------

Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015. Notă CTCE Potrivit art. II din LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obţinut avizul de încadrare în condiţii speciale de muncă datorează contribuţia de asigurări sociale în cota prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă, aceştia nemaiavând temei legal pentru încadrarea persoanelor în condiţii speciale de muncă.

(3)Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4)Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupele I şi II de muncă şi care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în condiţii speciale de muncă.

(5)Constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă şi perioadele în care un asigurat care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă şi/sau în concediu de odihnă, dacă cel puţin în ziua premergătoare concediului a lucrat în locuri de muncă încadrate în astfel de condiţii de muncă.

Articolul 31

(1) În situaţia contractului de asigurare socială contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încheierii acestuia, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, în înţelesul Codului Fiscal.

(2) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) datorează cota de contribuţie de asigurări sociale conform prevederilor Codului fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 31 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 32

(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, în baza contractului de asigurare.

(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

La data de 01-01-2018 Articolul 32 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 33

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care sunt asiguraţi în baza contractului de asigurare socială, este prevăzută în Codul fiscal.

La data de 01-01-2018 Articolul 33 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 34

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 34 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 35

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 35 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 36

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

La data de 01-01-2018 Articolul 36 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Articolul 37

(1) Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate, prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.

----------

Art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

Notă

*) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

Articolul 38

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 38 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 39

(1) Contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale conform Codului fiscal se plăteşte lunar de către angajator împreună cu contribuţia de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.

(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.

(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile datorate acestor fonduri.

La data de 01-01-2018 Articolul 39 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 40

(1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

(2) Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 01-01-2018 Articolul 40 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 41

(1) Activitatea privind administrarea creanţelor provenind din contribuţii de asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entităţile asimilate angajatorilor, precum şi de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de organul fiscal central, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) ANAF şi CNPP colaborează şi fac schimb de informaţii referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale.

La data de 01-01-2018 Articolul 41 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 42

Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Articolul 42 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 43

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 43 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 44

(1) În situaţia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare socială, plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere este cea stabilită prin Codul de procedură fiscală.

(2) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează conform reglementărilor legale în materie.

(3) Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casa teritorială de pensii, competentă conform legii.

La data de 01-01-2018 Articolul 44 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 45

(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către asigurat şi, după caz, de către angajator sau s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV.

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care sa datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente.

(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se încasează de către casa teritorială de pensii competentă.

La data de 01-01-2018 Articolul 45 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 46

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 46 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 47

(1)Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.

(2)În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Articolul 48

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 48 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 49

(1)În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a)a beneficiat de pensie de invaliditate;

b)a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

c)a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

d)a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

e)a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

f)a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

La data de 01-01-2018 Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 49 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 54, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2)Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.

(4)Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Articolul 50

Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraţilor sistemului public de pensii, de către CNPP/casele teritoriale de pensii.

La data de 01-01-2018 Articolul 50 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Capitolul IV

Pensii

Articolul 51

(1)În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:

a)pensia pentru limită de vârstă;

b)pensia anticipată;

c)pensia anticipată parţială;

d)pensia de invaliditate;

e)pensia de urmaş.

(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevăzute la alin. (1) optează pentru obţinerea uneia dintre acestea.

La data de 01-01-2018 Articolul 51 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 56, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obţinerea uneia dintre acestea.

La data de 01-01-2018 Articolul 51 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 56, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

La data de 01-01-2018 Alineatul (4) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

La data de 01-01-2018 Alineatul (5) din Articolul 51 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

Secţiunea 1

Pensia pentru limită de vârstă

Articolul 52

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege.

La data de 01-01-2018 Articolul 52 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 53

(1)Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

(2)Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

(3)Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

Articolul 54

Abrogat

La data de 01-01-2018 Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 55

(1)Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum urmează:

a)conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă;Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare

realizat în condiţii

deosebite

(ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard

de pensionare cu:

Ani

Luni

6

1

-

8

1

6

10

2

-

12

2

6

14

3

-

16

3

6

18

4

-

20

4

6

22

5

-

24

5

6

26

6

-

28

6

6

30

7

-

32

7

6

35

8

-

a^1)abrogată;

Tabelul nr. 1^1

Abrogat.

----------

Lit. a^1) şi Tabelul nr. 1^1 de la alin. (1) al art. 55 au fost abrogate de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015.

b)conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);

La data de 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare

realizat în grupa I

de muncă și condiţii

speciale (ani împliniţi)

Reducerea vârstei standard

de pensionare cu:

Ani

 

 

Luni

 

 

2

1

-

3

1

6

4

2

-

5

2

6

6

3

-

7

3

6

8

4

-

9

4

6

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24

12

-

25

12

6

26 de ani şi peste

13

-

La data de 01-01-2018 Tabelul nr. 2 de la alin. (1) al art. 55 a fost modificat de Punctul 60, Articolul I ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

c)cu câte 6 luni, pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944, şi/sau de prizonierat, în situaţia persoanelor cărora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea în muncă, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi la alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât şi în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 61, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 56

(1)Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi f).

(2)Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), reducerea vârstei standard de pensionare este de:

a)20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b)15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f).

(3)Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(4)Vârsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.

(5)Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege.

----------

Alin. (5) al art. 56 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016.

Notă CTCE A se vedea şi art. II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016, care menţionează: "(1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului".

Articolul 57

(1)Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

(3)Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

----------

Alin. (3) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016.

Notă CTCE A se vedea şi art. II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016, care menţionează: "(1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului".

Articolul 58

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a)cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b)cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c)cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Articolul 59

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

Articolul 60

(1)Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

(2)Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 60 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

----------

Art. 60 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016.

Articolul 61

(1)În situaţia personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) se aplică numai în condiţiile realizării numărului minim de ore de zbor, salturi sau starturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2001 privind criteriile de încadrare a personalului navigant din aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă.

(2)Activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii sunt cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii.

(3)Activităţile din anexa nr. 2, avizate în condiţii speciale de muncă, realizate în unităţile din anexa nr. 3 se consideră în condiţii speciale de muncă numai dacă acestea se desfăşoară pe durata programului normal de lucru dintr-o lună.

Secţiunea a 2-a

Pensia anticipată

Articolul 62

(1)Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 63, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 62 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 64, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Articolul 63

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 62 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Articolul 64

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.

(2)Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

Secţiunea a 3-a

Pensia anticipată parţială

Articolul 65

(1)Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 65, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1.

                                             Tabelul nr. 2^1

Perioada de cotizare realizată

peste stagiul standard complet

de cotizare prevăzut în

anexa nr. 5

Procentul de diminuare pentru

fiecare lună de anticipare

(%)

 

până la 1 an

0,50

peste 1 an

0,45

peste 2 ani

0,40

peste 3 ani

0,35

peste 4 ani

0,30

peste 5 ani

0,25

peste 6 ani

0,20

între 7 şi 8 ani

0,15

----------

Alin. (4) al art. 65 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016.

(5)Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

La data de 01-07-2017 Alineatul (5) din Articolul 65 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 28 iunie 2017

(6)Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.

(7)Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4).

La data de 23-11-2017 Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

(8)Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

La data de 23-11-2017 Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

(9)Prevederile alin. (7) şi (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

La data de 23-11-2017 Articolul 65 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost completat de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 20 noiembrie 2017

Articolul 66

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Articolul 67

(1)La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.

(2)Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

Secţiunea a 4-a

Pensia de invaliditate

Articolul 68

(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

La data de 01-01-2018 Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 67, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

a)accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;

b)neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;

c)bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1^1) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c).

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 68 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3)Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

(4)Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Articolul 69

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a)de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

b)de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

c)de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Articolul 70

(1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(2) CNPP, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

La data de 01-01-2018 Articolul 70 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

Articolul 71

(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

La data de 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului.

La data de 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

La data de 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 71 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017

(4)În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.

(5)Decizia medicală prevăzută la alin. (3)