HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2011
Data intrarii in vigoare : 28/03/2011

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                               Ministrul muncii,
                        familiei si protectiei sociale,
                                Ioan Nelu Botis

                         Ministrul apararii nationale,
                                 Gabriel Oprea

                    Ministrul administratiei si internelor,
                             Constantin-Traian Igas

                  Directorul Serviciului Roman de Informatii,
                             George Cristian Maior

                         Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Ialomitianu

    Bucuresti, 20 martie 2011.
    Nr. 257.


    ANEXA


                                     NORME
                      de aplicare a prevederilor Legii nr.
               263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    CAP. I
    Declaratia nominala de asigurare, contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si contributia de asigurari sociale

    ART. 1
    Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza declaratiei nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
    ART. 2
    Declaratia nominala de asigurare se completeaza si se depune de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatii de plata privind impozitul pe venitul din salarii, precum si cele privind bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 3
    Declaratia nominala de asigurare se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat consta in plata contributiei de asigurari sociale.
    (2) Cotele contributiei individuale de asigurari sociale, a celei datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plata si celelalte aspecte privind contributiile de asigurari sociale sunt reglementate in titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 5
    Declaratia nominala de asigurare constituie documentul pe baza caruia casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale competente stabilesc stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si determina punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.
    ART. 6
    (1) In situatiile in care, pentru anumite perioade de dupa data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, respectiv veniturile asigurate pe baza carora se determina punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin declaratia nominala de asigurare, persoana in cauza poate prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente doveditoare, intocmite in conditiile legii.
    (2) Documentele doveditoare pot fi:
    a) carnetul de munca, cu inregistrarile efectuate potrivit normelor legale, in original;
    b) certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) certificate/adeverinte eliberate in conditiile legii de Arhivele Nationale sau de catre detinatorii legali ai arhivelor fostilor angajatori;
    d) hotarari judecatoresti prin care se reconstituie elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.
    (3) Documentele prevazute in alin. (2) se prezinta in copie certificata sau in original, dupa caz.
    (4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica numai in situatiile in care se dovedeste ca angajatorul se afla in imposibilitatea de a intocmi si de a depune declaratia nominala de asigurare.
    ART. 7
    (1) In sistemul public de pensii se pot asigura, pe baza de contract de asigurare sociala, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurari sociale si pensii, neintegrate in sistemul public, precum si orice alta persoana care doreste sa se asigure in sistemul public de pensii.
    (2) Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, si persoanele care, asigurate fiind in temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, denumita in continuare lege, doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.
    ART. 8
    (1) Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, in continuare, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.
    (2) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.
    ART. 9
    (1) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este stabilit de persoana interesata, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, in conditiile legii, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
    (3) Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala.
    ART. 10
    La incheierea contractului de asigurare sociala se prezinta asiguratorului urmatoarele documente:
    a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei facandu-se de catre asigurator;
    b) actul de identitate al reprezentantului, precum si actul care atesta calitatea acestuia, dupa caz.
    ART. 11
    In situatia nerespectarii termenului de plata a contributiei, prevazut la art. 27, in cursul derularii contractului de asigurare sociala, se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere aferente.
    ART. 12
    Constatarea rezilierii contractului de asigurare sociala se face prin decizie a asiguratorului.
    ART. 13
    In sistemul public de pensii sunt obligate sa depuna declaratie individuala de asigurare persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.
    ART. 14
    (1) Persoanele care sunt asigurate in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte, avand angajator nerezident in Romania, isi pot asuma obligatiile respectivului angajator, in numele acestuia, in ceea ce priveste plata contributiilor, fiind asimilate, in acest sens, asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.
    (2) Persoanele care nu au domiciliul sau resedinta in Romania si care in temeiul instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte au obligatia de a se asigura in sistemul public de pensii, nefiind intr-o relatie dependenta cu un angajator rezident in Romania, depun declaratie individuala de asigurare.
    ART. 15
    (1) Declaratia individuala de asigurare se depune personal la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
    (2) Nedepunerea declaratiei individuale de asigurare constituie, potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    (3) Declaratia individuala de asigurare prevazuta la art. 14 alin. (2) se depune la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de locul de desfasurare a activitatii.
    ART. 16
    La depunerea declaratiei individuale de asigurare persoana obligata sa se asigure prezinta asiguratorului, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) actul de identitate, in original si in copie, certificarea pentru conformitate a copiei facandu-se de catre asigurator;
    b) copie a contractului de administrare ori de management, in cazul administratorilor sau managerilor care au incheiat contract de administrare ori de management;
    c) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, copii ale declaratiilor fiscale depuse in cazul membrilor intreprinderii individuale si ai intreprinderii familiale;
    d) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, copii ale declaratiilor fiscale depuse in cazul persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
    e) copie a contractului individual de munca sau a altui document din care rezulta desfasurarea activitatii, incheiat cu societatea angajatoare, in cazul persoanelor angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
    f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din care rezulta desfasurarea activitatii, incheiat cu societatea angajatoare, in cazul altor persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.
    ART. 17
    (1) In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca intr-un an calendaristic nu se realizeaza venituri la nivelul prevazut de lege, declaratia se suspenda la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii.
    (2) In situatia in care declaratia individuala de asigurare se suspenda din initiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul, cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.
    (3) Constatarea nerealizarii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevazute de legislatia in materie, a adeverintelor eliberate de organele fiscale competente sau, dupa caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de catre organele fiscale.
    (4) In perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si perioada respectiva nu constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.
    (5) In situatia in care in perioada de suspendare s-au achitat contributii de asigurari sociale, acestea nu se restituie, fiind luate in calcul la determinarea stagiului de cotizare si a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.
    ART. 18
    Declaratia individuala de asigurare este suspendata de drept, in conditiile legii, pe perioada in care asiguratul a beneficiat de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si/sau de concedii pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.
    ART. 19
    Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de incetare a declaratiei individuale de asigurare in sistemul public de pensii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ART. 20
    (1) In situatia in care casa teritoriala de pensii detine informatii certe cu privire la faptul ca asiguratii pe baza de declaratie individuala de asigurare nu se mai regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, pentru a fi asigurati obligatoriu in sistemul public, poate proceda, dupa notificarea prealabila a asiguratului, la incetarea, din oficiu, a declaratiei individuale de asigurare.
    (2) Prevederile alin. (1) se pot aplica si persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 11 alin. (4) din lege.
    (3) Incetarea declaratiei individuale de asigurare se efectueaza pe baza de proces-verbal in care se consemneaza motivele incetarii, precum si informatiile/documentele care au fost avute in vedere.
    (4) Incetarea opereaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care asiguratul nu se mai regaseste in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege.
    (5) Asiguratii cu declaratie individuala de asigurare, care fac dovada ca se regasesc in situatiile prevazute la art. 11 alin. (4) din lege, pot depune formularul-tip de incetare a declaratiei individuale de asigurare in sistemul public de pensii. In acest caz, incetarea opereaza incepand cu data depunerii cererii.
    ART. 21
    Ori de cate ori intervin modificari ale elementelor care au stat la baza declaratiei individuale de asigurare, asiguratul are obligatia de a depune la casa teritoriala de pensii o comunicare de modificare a declaratiei.
    ART. 22
    In categoria "persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice", prevazuta la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se incadreaza persoanele care exercita profesiuni libere, si anume:
    a) expert contabil;
    b) contabil autorizat;
    c) consultant de plasament in valori mobiliare;
    d) medic;
    e) farmacist;
    f) medic veterinar;
    g) psiholog cu drept de libera practica;
    h) notar public;
    i) auditor financiar;
    j) practician in reorganizare si lichidare;
    k) persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    l) expert tehnic;
    m) urbanist;
    n) restaurator;
    o) persoane autorizate sa furnizeze servicii publice conexe actului medical;
    p) consilier in proprietate industriala;
    q) expert criminalist;
    r) executor judecatoresc;
    s) arhitect;
    t) traducator autorizat;
    u) consultant fiscal;
    v) broker;
    w) oricare profesii/meserii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
    ART. 23
    (1) Persoanele asigurate la data de 31 decembrie 2010, pe baza de declaratie/contract de asigurare sociala, in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, care se regasesc in situatiile de asigurati obligatoriu/facultativ prevazute de lege, isi pastreaza calitatea de persoane asigurate in sistemul public de pensii incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) nu au obligatia depunerii/incheierii unor noi documente de asigurare potrivit prevederilor legii.
    (3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), venitul asigurat inscris in documentele de asigurare se va incadra obligatoriu in limitele prevazute la art. 36 din lege.
    (4) Persoanelor prevazute la alin. (1) le revin in continuare obligatiile si beneficiaza de drepturile stabilite de lege.
    ART. 24
    In cazul persoanelor asigurate in sistemul public de pensii in baza declaratiei de asigurare la data de 31 decembrie 2010 si care, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, nu se mai afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, dar au achitat contributia de asigurari sociale prevazuta de lege, aceasta nu se restituie, iar perioada respectiva constituie stagiu de cotizare, in conditiile legii.
    ART. 25
    Casa teritoriala de pensii are obligatia ca, cel mai tarziu in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a unui act normativ de modificare a cadrului legal privind declaratia individuala de asigurare sau contractul de asigurare sociala, sa comunice in scris asiguratilor natura modificarii si data de la care survine aceasta.
    ART. 26
    Modelul contractului de asigurare sociala, al declaratiei individuale de asigurare sociala, al actului aditional la contractul de asigurare sociala, al comunicarii de modificare a declaratiei individuale de asigurare, al formularului-tip de incetare a declaratiei individuale de asigurare in sistemul public de pensii sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 5/2011 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare sociala, al actului aditional, al declaratiei individuale de asigurare, al comunicarii de modificare si al formularului de solicitare de incetare a declaratiei individuale de asigurare.
    ART. 27
    (1) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie individuala de asigurare, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
    (2) Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere.
    (3) Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, prevazute la alin. (2), precum si modalitatea de calcul al acestora se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
    ART. 28
    Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii.
    ART. 29
    (1) Declaratia individuala de asigurare si contractul de asigurare sociala inceteaza de drept la data decesului asiguratului.
    (2) Eventualele sume neachitate pana la data decesului, reprezentand contributii de asigurari sociale si, dupa caz, accesoriile, nu se mai urmaresc. Stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au platit sumele reprezentand contributia de asigurari sociale si, dupa caz, accesoriile.
    (3) In situatiile in care sunt facute plati anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele platite pentru aceste perioade, reprezentand contributie de asigurari sociale, se restituie, la cerere, persoanelor prevazute la art. 120 alin. (1) din lege.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (3), constituie stagiu de cotizare perioada pentru care s-a platit contributia de asigurari sociale, pana la data decesului.
    ART. 30
    Castigul salarial mediu brut mentionat in cuprinsul legii este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    CAP. II
    Stagiul de cotizare in sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare si a punctajului realizat in sistemul public de pensii

    ART. 31
    (1) In situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din lege, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale.
    (2) In situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din lege, constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii perioadele pentru care s-au datorat si platit contributii de asigurari sociale.
    (3) In situatia persoanelor care beneficiaza de plati compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru care contributia de asigurari sociale se datoreaza la nivelul cotei contributiei individuale, stagiul de cotizare se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
    ART. 32
    Perioadele necontributive prevazute la art. 49 din lege reprezinta perioade asimilate stagiului de cotizare.
    ART. 33
    Perioada pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale in sistemul public de pensii se inregistreaza in zile lucrate dintre cele lucratoare, corespunzatoare conditiilor de munca in care asiguratul isi desfasoara activitatea, sau, dupa caz, in zile lucratoare din numarul zilelor calendaristice, in cazul perioadelor de concedii medicale.
    ART. 34
    (1) Stagiul de cotizare se determina si se exprima in zile calendaristice.
    (2) Modalitatea tehnica de transformare a zilelor lucratoare in zile calendaristice, in vederea determinarii stagiului de cotizare realizat, se face potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP.
    ART. 35
    (1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor, din oficiu, o data la 2 ani, de catre CNPP si casele de pensii sectoriale.
    (2) Certificarea prevazuta la alin. (1) se face prin emiterea si comunicarea catre asigurati a Certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii.

    CAP. III
    Pensiile din sistemul public de pensii

    ART. 36
    In sistemul public de pensii au dreptul la pensie, in situatia indeplinirii conditiilor prevazute de lege, urmatoarele categorii de persoane:
    a) asiguratii prevazuti la art. 6 din lege;
    b) persoanele care satisfac obligatii militare sau sunt elevi ai unei scoli militare/scoli de agenti de politie, cu exceptia elevilor liceelor militare, studenti ai unei institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    c) elevii, inclusiv elevii liceelor militare, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita bolilor profesionale sau accidentelor de munca survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;
    d) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 sau in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, daca erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza;
    e) persoanele care, la data solicitarii drepturilor de pensie, nu mai au calitatea de asigurat;
    f) urmasii persoanelor prevazute la lit. a)-e), respectiv copiii si sotul supravietuitor.

    A. Pensia pentru limita de varsta

    ART. 37
    (1) Stagiul minim/complet de cotizare prevazut la art. 53 alin. (2) si (3) din lege, respectiv stagiul complet de cotizare prevazut la art. 54 alin. (3) din lege cuprinde si:
    a) stagiul de cotizare realizat pana la intrarea in vigoare a legii;
    b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, pana la intrarea in vigoare a legii, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege;
    c) vechimea in munca sau, dupa caz, vechimea in serviciu realizata in celelalte sisteme de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public de pensii;
    d) perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupa I, a II-a, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.
    (2) Stagiul minim de cotizare in specialitate prevazut la art. 54 alin. (2) din lege este constituit din perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare s-a aflat in una dintre urmatoarele situatii:
    1. a avut calitatea de cadru militar in activitate;
    2. a indeplinit serviciul militar ca militar in termen, militar cu termen redus, elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar;
    3. a fost concentrata sau mobilizata ca rezervist;
    4. a fost in captivitate;
    5. a avut calitatea de functionar public cu statut special in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciare;
    6. a avut calitatea de militar angajat pe baza de contract si/sau de soldat si gradat voluntar.
    ART. 38
    (1) Varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati sunt prevazute in anexa nr. 5 la lege.
    (2) In situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, varstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare in specialitate sunt prevazute in anexa nr. 6 la lege.
    ART. 39
    (1) Reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii deosebite de munca se face corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste conditii, din varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) din lege.
    (2) Se asimileaza stagiilor realizate in conditii deosebite de munca si vechimea in munca realizata in grupa I sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu exceptia celor incadrate in conditii speciale.
    ART. 40
    (1) Reducerea varstelor standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin lege in conditii speciale sau in alte conditii de munca se face corespunzator stagiului de cotizare realizat in aceste conditii, din varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la lege, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 55 alin. (1) lit. b) din lege.
    (2) In situatia persoanelor care au desfasurat activitate cel putin 50% in subteran sau in zona I de expunere la radiatii, respectiv cel putin 70% in zona a II-a de expunere la radiatii, dintre cele incadrate la art. 30 alin. (1) lit. a) si b) din lege, stagiul de cotizare realizat in aceste conditii este egal cu timpul lucrat in regim normal de lucru.
    (3) In cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, dintre care cel putin 20 de ani in activitatile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) si f) din lege, incadrate prin lege in conditii speciale, reducerea varstelor standard de pensionare se face potrivit art. 56 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4) ale aceluiasi articol.
    (4) Persoanele care au realizat stagii de cotizare in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege beneficiaza de pensie pentru limita de varsta indiferent de varsta, daca indeplinesc conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 57 alin. (1) si (3) din lege.
    (5) In situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in conditiile speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b) din lege, mai putin de 15 ani in zona I de expunere la radiatii si mai putin de 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, aceste stagii se cumuleaza considerandu-se stagii de cotizare in zona a II-a de expunere la radiatii, in vederea inscrierii la pensie pentru limita de varsta.
    ART. 41
    (1) Reducerea varstelor standard de pensionare potrivit art. 55 din lege se face numai in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare.
    (2) In situatia cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, reducerea varstelor standard de pensionare se face din varstele standard prevazute in anexa nr. 6 la lege, numai in conditiile realizarii stagiului minim de cotizare in specialitate.
    (3) Reducerea varstelor standard de pensionare prevazute de alte acte normative si cele prevazute la art. 55 din lege pot fi cumulate intre ele, fara ca reducerea totala sa fie mai mare de 13 ani.
    ART. 42
    Pentru persoanele carora le-au fost stabilite drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, reducerea varstelor standard de pensionare se face numai pentru anii intregi de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat.
    ART. 43
    (1) Reducerea prevazuta la art. 58 din lege se aplica persoanelor cu handicap care, la data solicitarii pensiei, fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap, emis in conditiile legii;
    (2) In vederea aplicarii art. 58 din lege, certificatul de incadrare in grad de handicap va contine obligatoriu:
    a) data dobandirii handicapului;
    b) gradul de handicap;
    c) mentiunea ca persoana este nerevizuibila;
    d) mentiunea ca certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.
    (3) Reducerea prevazuta la alin. (1) se face numai in conditiile handicapului preexistent calitatii de asigurat.
    (4) Schimbarea ulterioara inscrierii la pensie a gradului de handicap nu afecteaza drepturile de pensie acordate, cu exceptia cazului in care certificatul de incadrare in grad de handicap a fost anulat, in conditiile legii.
    ART. 44
    Reducerea prevazuta la art. 59 din lege se aplica nevazatorilor care fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii, care va contine obligatoriu urmatoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea ca certificatul a fost emis in vederea aplicarii art. 59 din lege.
    ART. 45
    (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea pe durata programului normal de lucru dintr-o luna, activitatile din anexa nr. 2 la lege, avizate in conditii speciale de munca, realizate in unitatile mentionate in anexa nr. 3 la lege, beneficiaza de stagii de cotizare in conditii speciale de munca.
    (2) In situatia in care, potrivit legii, unitatile prevazute in anexa nr. 3 la lege isi schimba denumirea sau sediul ori se reorganizeaza, inclusiv prin preluarea in totalitate sau in parte a patrimoniului de catre o alta societate, locurile de munca avizate in conditii speciale, in care pana la data la care au intervenit aceste modificari s-au desfasurat activitatile prevazute in anexa nr. 2 la lege, raman in continuare incadrate in conditii speciale de munca, daca respectivele locuri de munca se regasesc la noua societate.
    (3) Controlul privind mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua societate se efectueaza de catre Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3), angajatorul va depune la casa teritoriala de pensii "Nota privind locurile de munca incadrate in conditii speciale" potrivit "Avizului pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale", intocmita de catre acesta, in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 1, si "Nota de constatare" intocmita de catre inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte mentinerea, conform avizului, a locurilor de munca la noua unitate.
    (5) Perioadele in care asiguratii care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca, daca au lucrat cel putin in ziua premergatoare concediului in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca.
    (6) Incadrarea asiguratilor in locuri de munca in activitatile speciale prevazute in anexa nr. 2 la lege se face de catre unitatile prevazute in anexa nr. 3 la lege, pe baza documentelor si evidentelor acestora, intocmite potrivit legii, din care rezulta ca activitatea asiguratilor s-a desfasurat numai in respectivele locuri de munca, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva.
    (7) Programul normal de lucru din luna respectiva pentru locurile de munca prevazute in aviz este cel stabilit prin acte normative specifice, prin contractul colectiv de munca si/sau regulamentul intern, in conditiile legii, in functie de sectorul de activitate sau de angajator.
    ART. 46
    (1) Asiguratii unui angajator, denumit in conditiile prezentelor norme prestator, care efectueaza, potrivit legii, activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru dintr-o luna, in locuri de munca apartinand altei unitati dintre cele nominalizate in anexa nr. 3 la lege, denumit in conditiile prezentelor norme beneficiar, incadrate potrivit legii in conditii speciale, beneficiaza pentru aceste perioade de prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din lege.
    (2) In cazurile prevazute la alin. (1), prestatorul depune, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intervin aceste situatii, la casa teritoriala de pensii in a carei raza de activitate isi are sediul, originalul si copia documentului pe baza caruia, potrivit legii, functioneaza, din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este prevazuta si desfasurarea unor activitati care se regasesc in anexa nr. 2 la lege, documentul original restituindu-se prestatorului dupa certificarea conformitatii copiei.
    (3) In termenul prevazut la alin. (2), prestatorul depune la casa teritoriala de pensii, pe suport hartie, lista cu asiguratii care si-au desfasurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din fiecare luna, numai in locurile de munca incadrate, potrivit legii, in conditii speciale. Modelul listei cu asiguratii este cel prevazut in anexa nr. 2.
    (4) Lista prevazuta la alin. (3) se confirma, in mod obligatoriu, prin semnatura si stampila de catre beneficiar si va fi insotita de avizul eliberat potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
    (5) Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, casele teritoriale de pensii verifica lunar concordanta dintre datele inscrise in aceste liste si cele din declaratiile nominale de asigurare.
    (6) Contributia de asigurari sociale prevazuta de lege pentru conditii speciale de munca se datoreaza de catre prestator.
    (7) Atributiile de serviciu ce revin fiecarui asigurat, in functie de sarcinile specifice de munca, precum si perioadele in care un asigurat lucreaza pe durata programului normal de lucru din luna respectiva numai in locuri de munca incadrate in conditii speciale potrivit art. 30 alin. (1) lit. e) din lege se stabilesc prin decizie a angajatorului. Aceasta decizie este document justificativ pentru intocmirea declaratiilor nominale de asigurare sau, dupa caz, a declaratiilor rectificative.
    (8) Orice modificare intervenita in legatura cu locurile de munca incadrate in conditii speciale pentru care s-a obtinut avizul mentionat la alin. (4) se comunica de catre angajator casei teritoriale de pensii in evidenta careia se afla documentatia depusa initial.
    ART. 47
    In domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca, potrivit criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, cu modificarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare, precum si transmiterea documentelor care dovedesc incadrarea personalului militar in aceste conditii intre structurile angajatoare/platitoare si casele de pensii sectoriale, respectiv casele teritoriale de pensii, se stabilesc prin norme interne aprobate de conducatorii institutiilor publice din acest domeniu. Adeverintele se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.

    B. Pensia anticipata si pensia anticipata partiala

    ART. 48
    Stagiul complet de cotizare, in sensul art. 62 alin. (1) si art. 65 alin. (1) din lege, este cel prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, in anexa nr. 6 la lege.
    ART. 49
    (1) La stabilirea stagiului complet de cotizare/stagiului de cotizare in specialitate, precum si la determinarea punctajului mediu anual in cazul pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) si g) din lege, respectiv stagiile de cotizare realizate in sistemele de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a legii.
    (2) Sistemele neintegrate sistemului public de pensii, potrivit art. 6 alin. (2) din lege, sunt urmatoarele: sistemul de asigurari sociale al avocatilor si sistemele proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege.
    ART. 50
    (1) In vederea deschiderii dreptului la pensia anticipata si la pensia anticipata partiala, stagiul de cotizare cuprinde si perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.
    (2) Stagiul minim de cotizare in specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare mentionate la alin. (1).
    ART. 51
    Stagiul de cotizare realizat in perioadele in care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale contribuie la sistemul public de pensii, avand plata pensiei suspendata, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limita de varsta.
    ART. 52
    Pensia anticipata ori pensia anticipata partiala se transforma din oficiu in pensie pentru limita de varsta, care se acorda incepand cu data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, potrivit prevederilor legale, pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta.
    ART. 53
    (1) Prin sintagma luni de anticipare se intelege perioada cuprinsa intre data acordarii pensiei anticipate sau a pensiei anticipate partiale si data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5 ori, dupa caz, in anexa nr. 6 la lege sau, dupa caz, data implinirii varstei standard reduse potrivit legii.
    (2) Procentul de diminuare, in cazul pensiei anticipate partiale, prevazut la art. 65 alin. (4) din lege, se determina prin inmultirea numarului de luni de anticipare cu 0,75%. Fractiunile de luna se intregesc la luna.
    (3) Diminuarea stabilita potrivit alin. (2) se mentine pana la data indeplinirii conditiilor privind varsta standard de pensionare sau varsta standard redusa, potrivit prevederilor legale.
    ART. 54
    (1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 65 alin. (5) din lege pot solicita pensia anticipata partiala, fara penalizare, cu cel mult 2 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5 sau, dupa caz, in anexa nr. 6 la lege.
    (2) Pentru a beneficia de pensie anticipata partiala, cu reducerea varstei standard prevazute la alin. (1), persoanele trebuie sa indeplineasca si celelalte conditii prevazute de lege pentru inscrierea la aceasta pensie.
    (3) Prin sintagma au locuit prevazuta la art. 65 alin. (5) din lege se intelege ca au avut domiciliul/resedinta in una dintre localitatile Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna sau in unitatile administrativ-teritoriale aflate pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati.
    (4) Lista unitatilor administrativ-teritoriale situate in zona de 8 km in jurul localitatilor Copsa Mica, Baia Mare si Zlatna, precum si a localitatilor componente ale acestora, la care face trimitere art. 65 alin. (5), este prevazuta in anexa nr. 4.
    (5) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 65 alin. (5) din lege, referitor la perioada de locuire in zonele afectate de poluarea remanenta, se face prin adeverinta-tip eliberata de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor competent, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.
    (6) Cererea pentru obtinerea adeverintei prevazute la alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, in functie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informatii referitoare la data si locul nasterii, prenumele parintilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum si motivul solicitarii.
    (7) Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor are obligatia sa elibereze adeverinta in termen de 20 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza inregistrarilor existente in componentele Registrului national de evidenta a persoanelor prevazute la art. 9-11 din Hotararea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

    C. Pensia de invaliditate

    ART. 55
    Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    ART. 56
    (1) Persoanele cu handicap, care solicita pensie de invaliditate potrivit prevederilor art. 73 alin. (2) din lege, fac dovada acestui statut cu certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii, care va contine obligatoriu urmatoarele elemente: data ivirii handicapului, gradul de handicap, termenul de revizuire, precum si mentiunea ca certificatul a fost emis in vederea aplicarii art. 73 alin. (2) din lege.
    (2) Autoritatile emitente ale certificatelor mentionate la alin. (3) au obligatia sa comunice caselor teritoriale/sectoriale de pensii orice modificare a elementelor initiale, in termen de 15 zile de la emiterea noului certificat.
    (3) Schimbarea ulterioara inscrierii la pensie a gradului de handicap nu afecteaza drepturile de pensie acordate, cu exceptia cazului in care certificatul de incadrare in grad de handicap a fost anulat, in conditiile legii.
    ART. 57
    Pensia de invaliditate se acorda, indiferent de stagiul de cotizare realizat:
    a) persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza accidentelor de munca si bolilor profesionale potrivit legii, neoplaziilor, schizofreniei si SIDA;
    b) persoanelor care se afla in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c) si g) din lege;
    c) elevilor, ucenicilor si studentilor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, ca urmare a accidentelor de munca sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale;
    d) persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca si marilor mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza.
    ART. 58
    Stagiul complet de cotizare in functie de care se determina stagiul potential prevazut la art. 75 din lege este stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la lege.
    ART. 59
    In situatia pensiei de invaliditate gradul III, nu se acorda stagiu potential persoanelor care au drept cauza a ivirii invaliditatii boala obisnuita sau accident care nu are legatura cu munca.
    ART. 60
    In vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate, stagiul de cotizare necesar cuprinde si perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfasurata in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.
    ART. 61
    Stagiul potential se determina in ani, luni si zile.
    ART. 62
    (1) In cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie de invaliditate se deschid dupa data intrarii in vigoare a legii, la schimbarea gradului de invaliditate stagiul potential acordat la inscrierea initiala se mentine, iar eventualele stagii de cotizare, precum si stagiile asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate dupa pensionare, nu se valorifica.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se acorda stagiu potential in cazul schimbarii in gradul al III-lea de invaliditate, atunci cand cauza ivirii invaliditatii este boala obisnuita sau accident care nu are legatura cu munca.
    ART. 63
    In cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, precum si in alte situatii prevazute de lege, la determinarea stagiului potential si a punctajului mediu anual aferent acestuia se utilizeaza stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la lege, in functie de ultimul loc de asigurare.
    ART. 64
    (1) Pensia de invaliditate se transforma din oficiu, in pensie pentru limita de varsta si se acorda cuantumul si punctajul cel mai avantajos incepand cu data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.
    (2) Conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta se considera indeplinite la varsta standard de pensionare sau la varsta standard redusa, in conditiile art. 55-60 din lege, precum si la varsta standard redusa in conditiile prevazute de alte acte normative.
    (3) In situatia persoanelor care nu indeplinesc conditia de stagiu minim de cotizare, trecerea in categoria pensionarilor pentru limita de varsta se face din oficiu, la varsta standard de pensionare, pastrandu-se cuantumul aferent pensiei de invaliditate.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (1), indemnizatia de insotitor prevazuta la art. 77 din lege se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta.

    D. Pensia de urmas

    ART. 65
    (1) Beneficiaza de pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, in conditiile legii.
    (2) In cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmas se acorda daca acestia urmeaza studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fara a depasi varsta de 26 de ani.
    ART. 66
    Varsta de pensionare la care se face referire la art. 85 alin. (1) din lege este varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5 la lege.
    ART. 67
    (1) Acordarea pensiei de urmas prevazute la art. 86 alin. (1) din lege nu este conditionata de data ivirii invaliditatii sotului supravietuitor.
    (2) Incadrarea intr-un grad de invaliditate a sotului supravietuitor in vederea obtinerii pensiei de urmas se poate face pana la varsta standard de pensionare de catre medicul expert al asigurarilor sociale, inclusiv pentru urmasii persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    ART. 68
    Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre acestea, plata drepturilor pentru care a optat efectuandu-se cu luna urmatoare solicitarii lor.

    E. Calculul pensiilor

    ART. 69
    (1) Stagiile complete de cotizare reglementate la art. 95 din lege sunt prevazute in anexele nr. 5 si 6 la lege, precum si la art. 56-59 din lege.
    (2) In situatia persoanelor prevazute la art. 56-59 din lege, la stabilirea punctajului mediu anual se iau in considerare stagiile complete de cotizare reglementate la aceste articole, numai pentru determinarea punctajelor medii anuale corespunzatoare perioadelor realizate in conditiile la care acestea se refera.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute la art. 56-59 din lege.
    ART. 70
    (1) La determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare in mai multe situatii, inclusiv in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, se utilizeaza stagiile complete de cotizare prevazute pentru fiecare situatie in parte.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1), punctajul mediu anual rezulta din insumarea punctajelor medii anuale realizate pentru fiecare dintre situatiile respective.
    (3) In cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare in specialitate, la determinarea punctajului mediu anual pentru aceste situatii se utilizeaza stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 6 la lege.
    (4) La cuantumul pensiei corespunzator stagiilor de cotizare in specialitate, stabilit potrivit prevederilor legii, se aplica dispozitiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 71
    (1) Punctajul lunar al asiguratului se determina potrivit art. 96 din lege, pe baza castigului salarial brut/solda bruta care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale.
    (2) In situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit in conditiile legii se corecteaza cu raportul dintre cota de contributii datorata la sistemul public de pensii si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru conditii normale de munca.
    (3) Cota de contributii datorata la sistemul public de pensii se determina prin deducerea cotei de contributie aferenta fondului de pensii administrat privat din cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru conditii normale de munca.
    ART. 72
    (1) Beneficiaza de majorarea punctajului lunar prevazuta la art. 99 alin. (1) si (2) din lege persoanele care, dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor privind stagiul minim de cotizare/stagiul minim de cotizare in specialitate si varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5 sau, dupa caz, anexa nr. 6 la lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public de pensii.
    (2) Majorarea prevazuta la alin. (1) se aplica numai punctajului lunar corespunzator perioadei de stagiu de cotizare, realizata dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la acelasi alineat.
    (3) Pentru persoanele inscrise la pensie pentru limita de varsta potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii majorarea prevazuta la alin. (1) se acorda pentru stagiile realizate dupa implinirea varstei standard de pensionare, reglementata de legislatia in vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie pentru limita de varsta.
    (4) Pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala nu se aplica majorarea punctajului lunar prevazuta la art. 99 din lege.
    ART. 73
    In situatiile prevazute la art. 107 alin. (3) si (4) din lege, la determinarea punctajului mediu anual corespunzator perioadei adaugate se au in vedere stagiile complete de cotizare prevazute in anexele nr. 5 si 6 la lege, precum si la art. 56-59 din lege, dupa caz.

    F. Stabilirea si plata pensiilor

    ART. 74
    (1) Cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competenta teritorial in functie de domiciliul solicitantului, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.
    (2) Solicitantul poate fi persoana indreptatita, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, precum si mandatarul, desemnat prin procura speciala, in situatia in care este mandatat si sa incaseze drepturile de pensie.
    (3) In situatia persoanelor care au realizat cel putin stagiul minim de cotizare in specialitate, cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune astfel:
    a) la unitatea militara/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteana de informatii, dupa caz, din care a facut parte persoana la data trecerii in rezerva sau direct in retragere/incetarii raporturilor de serviciu odata cu indeplinirea conditiilor de acordare a unei pensii;
    b) la centrul militar zonal/judetean/de sector, unitatea militara/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteana de informatii, dupa caz, din raza de domiciliu a urmasilor pensionarilor militari decedati ori la casa de pensii sectoriala.
    (4) Pentru persoanele prevazute la alin. (3), cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se transmite, in termen de 15 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectoriala competenta, in functie de ultimul loc de munca la care a realizat stagiile de cotizare in specialitate.
    (5) In situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in specialitate, actele doveditoare se solicita de catre persoana interesata de la centrul militar zonal/judetean/de sector, unitatea militara/inspectoratul judetean/structura sau directia judeteana de informatii, din care a facut parte persoana la data trecerii in rezerva sau direct in retragere/incetarii raporturilor de serviciu, dupa caz.
    (6) In cazul persoanelor stabilite in state cu care Romania aplica instrumente juridice cu caracter international, regimul de depunere a cererii si a actelor doveditoare respecta dispozitiile prevazute in aceste instrumente juridice.
    (7) Prin domiciliul persoanei solicitante se intelege locul unde o persoana isi are locuinta statornica sau principala si se dovedeste cu actul de identitate.
    (8) In situatia in care data indeplinirii conditiilor de pensionare coincide cu o zi de sarbatoare legala, de repaos saptamanal sau cand serviciul este suspendat, cererea de pensionare, impreuna cu actele necesare, se poate depune in prima zi lucratoare ce urmeaza, fiind considerata depusa in termen. Termenele prevazute de lege pentru depunerea si solutionarea cererilor de pensionare se socotesc pe zile "libere", in sensul ca nu se iau in calcul ziua cand incep sa curga si nici ziua in care s-au sfarsit. In situatia in care ultima zi este o zi nelucratoare, respectiv zi de sarbatoare legala, de repaus saptamanal sau cand serviciul este suspendat, termenul se va prelungi pana la sfarsitul zilei lucratoare ce urmeaza.
    ART. 75
    Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, respectiv de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii la institutia competenta. Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile de la data emiterii.
    ART. 76
    (1) Actele la care se face referire la art. 103 alin. (2) din lege sunt, dupa caz:
    a) pentru pensia pentru limita de varsta, anticipata si anticipata partiala:
    - cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6);
    - carnetul de munca (original si copie);
    - carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
    - carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
    - alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
    - actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
    - livretul militar (original si copie);
    - diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
    - dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
    - adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
    - adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
    - procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
    - acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);
    - adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
    - alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
    b) pentru pensia de invaliditate:
    - cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 7);
    - actele mentionate la lit. a);
    - decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);
    - adeverinta din care sa rezulte data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca/copia ultimului certificat de concediu medical sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte data incetarii calitatii de asigurat (original);
    - copie a formularului pentru inregistrarea accidentului de munca (FIAM) sau copie a fisei de declarare a cazului de boala profesionala BP2 pentru accident de munca, respectiv boala profesionala;
    c) pentru pensia de urmas:
    - cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 8);
    - actele mentionate la lit. a), pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar;
    - actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz (original si copie);
    - decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);
    - decizia de pensie/talon de plata a pensiilor, pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
    - adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani (original);
    - actul doveditor al cauzei decesului, cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
    - copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca;
    - copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala.
    (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, vechimea in serviciu, respectiv veniturile realizate lunar, necesare determinarii stagiului de cotizare si punctajului lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot fi dovedite cu adeverinte eliberate, potrivit legii, in temeiul statelor de plata sau al altor documente doveditoare aflate in pastrarea structurilor militare/detinatoare de fonduri de arhiva.
    ART. 77
    (1) Procura speciala la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementarilor legale in materie.
    (2) Procura speciala care nu este emisa in limba romana si, dupa caz, apostila vor fi traduse si legalizate.
    (3) Procura speciala este valabila 18 luni.
    ART. 78
    (1) Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care copilul beneficiar al pensiei de urmas a implinit varsta de 16 ani, in cazul in care acesta nu face dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii.
    (2) In situatia copiilor urmasi aflati in continuare de studii intre 16-26 de ani, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu data de 1 octombrie a anului in curs, daca nu fac dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii.
    (3) Dovada continuarii studiilor, in situatiile mentionate la alin. (2), se prezinta casei teritoriale/sectoriale de pensii in termen de 10 zile de la data inceperii anului scolar/universitar. (4) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea termenului general de prescriptie, iar in cazurile prevazute la alin. (1), drepturile se achita de la data suspendarii.
    ART. 79
    (1) In vederea aplicarii art. 114 alin. (3) din lege, institutia de asistenta sociala sau unitatea medicala specializata care interneaza pensionarii de invaliditate gradul I are obligatia sa comunice casei teritoriale/sectoriale de pensii perioada in care acestia se afla sub supraveghere si ingrijire permanenta, in termen de 15 zile de la internare. Comunicarea nu este necesara in cazul nevazatorilor.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul institutiilor de asistenta sociala sau unitatilor medicale specializate constituite exclusiv pe baza de fonduri private.
    ART. 80
    (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, prevazute in art. 120 alin. (1) din lege, se platesc:
    a) sotului supravietuitor;
    b) copiilor;
    c) parintilor;
    d) in lipsa acestora, mostenitorilor in conditiile dreptului comun.
    (2) Actele necesare in vederea acordarii acestor sume sunt, dupa caz:
    - cerere (anexa nr. 9);
    - certificatul de deces, in original si in copie;
    - actul de identitate al solicitantului (original si in copie);
    - acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie);
    - certificatul de mostenitor (original si copie);
    - copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz.

    CAP. IV
    Procedura de incadrare in grad de invaliditate, revizuirea medicala si contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca

    A. Procedura de incadrare in grad de invaliditate

    ART. 81
    (1) Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea comisiei de la nivelul unitatii din care face parte, care poate fi sesizata si de catre persoana interesata, sau, in cazul persoanelor trecute in rezerva, la cererea persoanei interesate, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
    ART. 82
    (1) In vederea evaluarii capacitatii de munca, persoanele care solicita expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea incadrarii lor in grad de invaliditate depun o cerere la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliu.
    (2) Cererea pentru expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate este insotita de documente medicale.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune cu cel putin 45 de zile inaintea expirarii duratelor maxime de concediu medical prevazute de lege. Medicul curant acorda concediu medical necesar in vederea finalizarii procedurii de expertizare a capacitatii de munca, in conditiile legii.
    (4) Evaluarea capacitatii de munca a persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege se face la solicitarea comisiei din unitatea din care face parte persoana expertizata, in conditiile prevazute in reglementarile interne, proprii institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
    ART. 83
    (1) Modelul cererii pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca este cel prevazut in anexa nr. 10.
    (2) Modelul prevazut la alin. (1) nu se utilizeaza in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) este insotita de urmatoarele acte, in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul:
    a) actul de identitate;
    b) documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
    c) adeverinta eliberata de angajator care sa ateste numarul de zile de concediu medical, cumulat in ultimele 12/24 de luni, cu mentionarea datei ultimei zile de concediu medical;
    d) documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii;
    e) documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.
    (4) Documentele care atesta cauza invaliditatii sunt, dupa caz:
    - fisa BP2/adeverinta de confirmare eliberata de directia de sanatate publica, in caz de boala profesionala;
    - FIAM/proces-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce a confirmat caracterul de munca al accidentului sau adeverinta de confirmare a inregistrarii accidentului de munca la inspectoratul teritorial de munca, in caz de accident de munca;
    - documente medicale eliberate de medicii de specialitate care confirma diagnosticul, in caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA; pentru afectiunea neoplazica se anexeaza si rezultatul examenului histopatologic;
    - certificat emis de comisia de expertiza medico-militara, in caz de accident sau boala contractata in timpul ori din cauza indeplinirii serviciului militar sau a scolilor militare.
    (5) In situatii motivate de imposibilitatea obiectiva a procurarii documentelor originale, medicul expert al asigurarilor sociale poate accepta copii simple ale acestora, solicitand titularului documentelor o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte confirmarea exactitatii copiilor cu originalele pe care nu le mai detine.
    (6) Documentele medicale eliberate in alte state se accepta numai insotite de traducerea lor in limba romana, efectuata de un traducator autorizat.
    ART. 84
    (1) Pentru cazurile neconcludente, medicul expert al asigurarilor sociale/presedintele comisiei de expertiza medico-militara poate solicita completarea documentatiei medicale cu investigatii sau examinari de specialitate suplimentare.
    (2) Investigatiile sau examinarile de specialitate suplimentare se vor efectua in unitati sanitare de specialitate cu care CNPP are incheiate contracte de prestari de servicii medicale.
    (3) Procedura de contractare si de selectare a unitatilor sanitare in vederea incheierii de contracte de prestari de servicii medicale, precum si obiectul acestor servicii medicale, in aplicarea prevederilor art. 72 din lege, se stabilesc prin ordin al presedintelui CNPP, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
    ART. 85
    (1) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu afectiuni grave ori cu o problematica deosebita, medicul expert al asigurarilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale de catre serviciul de asistenta sociala din cadrul primariei de domiciliu sau resedinta (la domiciliu, locul de munca, unitatea sanitara), particularizata la caz, cu indicarea unor obiective necesare evaluarii medicale.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.
    ART. 86
    (1) Dupa inregistrarea/completarea documentatiei medicale, medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul unde a fost depusa cererea de expertiza medicala a capacitatii de munca programeaza bolnavul pentru expertizare.
    (2) Bolnavii netransportabili sunt expertizati pe baza documentatiei medicale. Medicul curant are obligatia de a completa un referat medical detaliat, care sa cuprinda date clinice si paraclinice pentru sustinerea diagnosticului clinic si gravitatea afectiunilor. Pentru cazurile neconcludente, bolnavii vor fi transportati pentru examinare la sediul cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca, prin grija familiei.
    (3) Pentru bolnavii netransportabili care fac parte din categoria persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, expertiza capacitatii de munca se poate realiza pe baza documentatiei medicale.
    ART. 87
    (1) Dupa examinarea bolnavului si analizarea documentatiei medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.
    (2) Decizia medicala asupra capacitatii de munca se intocmeste in 3 sau, dupa caz, 4 ori 5 exemplare. Un exemplar al deciziei medicale asupra capacitatii de munca ramane la dosarul medical. Celelalte exemplare se inmaneaza persoanei expertizate, sub semnatura, cu consemnarea datei predarii si cu obligatia ca aceasta sa le depuna, dupa caz, la casa teritoriala de pensii, la angajator (daca este asigurat), la inspectoratul teritorial de munca (in cazul accidentului de munca) sau la directia de sanatate publica (in cazul bolii profesionale). Un exemplar ramane in posesia persoanei expertizate.
    (3) Impreuna cu decizia medicala asupra capacitatii de munca persoanei expertizate i se inmaneaza si programul recuperator.
    (4) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala emit decizii medicale care sunt avizate de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    ART. 88
    Raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca, decizia medicala asupra capacitatii de munca si programul recuperator vor fi semnate si parafate de medicul expert al asigurarilor sociale, inregistrate, datate si stampilate de cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca emitent.
    ART. 89
    Programul recuperator este obligatoriu pentru persoana in cauza si pentru persoanele competente sa il aplice. Medicii curanti au obligatia de a consemna masurile recuperatorii efectuate de bolnavi in programul recuperator.
    ART. 90
    Compartimentele de stabiliri prestatii din cadrul caselor teritoriale de pensii vor comunica lunar cabinetelor de expertiza medicala a capacitatii de munca situatia persoanelor incadrate in grad de invaliditate si ale caror cereri au fost respinse din punct de vedere administrativ.

    B. Revizuirea medicala

    ART. 91
    Revizuirea medicala a pensionarilor incadrati in grad de invaliditate se efectueaza la termenul stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale sau de comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz, care au in evidenta pensionarii.
    ART. 92
    (1) Medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile de expertiza medico-militara, dupa examinarea medicala a persoanei in cauza si analizarea documentatiei medicale prezentate, completeaza concluziile medicale la revizuire si emit decizia medicala asupra capacitatii de munca in 3 exemplare.
    (2) Documentatia medicala pentru revizuirea medicala la termen cuprinde:
    a) referatul medical detaliat cu consemnarea starii prezente si evolutiei bolii, a datelor clinice si paraclinice care sustin diagnosticul clinic, completat de catre medicul curant, specialist pentru afectiunile invalidante;
    b) rezultatele investigatiilor solicitate;
    c) biletele de iesire din spital sau copii de pe foaia de observatie clinica, pentru spitalizarile recente, dupa caz;
    d) datele din fisa de dispensarizare a bolnavului, dupa caz;
    e) programul recuperator completat de catre medicii curanti.
    ART. 93
    La revizuirea medicala, medicul expert al asigurarilor sociale va avea in vedere modul de respectare a programului de recuperare a capacitatii de munca a bolnavului, in perioada de valabilitate a deciziei.
    ART. 94
    (1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicala se poate efectua si inaintea termenului stabilit in decizia medicala a capacitatii de munca, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai pana la implinirea varstelor standard pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta.
    (2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, impreuna cu documentele medicale care atesta starea de sanatate, se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca ori la comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz.
    ART. 95
    (1) La termenul de revizuire, pensionarul incadrat in grad de invaliditate are obligatia sa se prezinte, fara a fi notificat, la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz, in vederea revizuirii medicale.
    (2) Daca pensionarul incadrat in grad de invaliditate este netransportabil si dovedeste acest fapt prin documente medicale recente, acesta este obligat sa anunte cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz, pana la termenul de revizuire stabilit. Expertizarea se face pe baza documentelor medicale recente trimise de catre acesta la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz. Medicul expert al asigurarilor sociale poate solicita efectuarea unei anchete sociale.
    (3) In situatia in care pensionarul incadrat in grad de invaliditate se prezinta cu intarziere la revizuirea medicala, aceasta se face la cerere.
    (4) Revizuirea medicala a persoanelor internate in spitale sau sanatorii se face pe baza referatului medical intocmit de medicul curant ori, dupa caz, pe baza documentelor medicale recente, solicitate prin decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala anterioara.
    ART. 96
    (1) In situatia in care pensionarul s-a prezentat la revizuirea medicala si aceasta nu s-a putut efectua la termenul stabilit, din motive neimputabile pensionarului, revizuirea se efectueaza la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de sfarsitul lunii urmatoare termenului de revizuire stabilit.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care pensionarul a comunicat, cel tarziu pana la termenul de revizuire stabilit, imposibilitatea neprezentarii la revizuirea medicala periodica, din motive neimputabile lui.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pana la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, se mentine acelasi grad de invaliditate stabilit prin decizia anterioara.
    ART. 97
    Cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca au obligatia ca, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sa comunice compartimentului de specialitate pensionarii incadrati in grad de invaliditate neprezentati la revizuirea medicala periodica in cursul lunii precedente, in vederea suspendarii platii pensiei potrivit legii.
    ART. 98
    (1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii incadrati in grad de invaliditate care:
    a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
    b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de lege;
    c) au varstele mai mici cu pana la 5 ani fata de varstele standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, potrivit legii.
    (2) In cazul persoanelor fara potential recuperator, a caror dinamica a invaliditatii este stationara si pentru care revizuirile medicale nu mai aduc elemente noi in pronosticul de recuperabilitate, constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM, sau al comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
    (3) In vederea aplicarii alin. (1) lit. b), compartimentul stabiliri prestatii comunica lunar cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca pensionarii incadrati in grad de invaliditate care au implinit varsta standard de pensionare sau, dupa caz, conditiile prevazute de lege pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.
    (4) Stabilirea incadrarii in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se face prin decizie medicala asupra capacitatii de munca.
    ART. 99
    In aplicarea art. 80 din lege, INEMRCM emite, dupa caz, rapoarte de expertiza medicala a capacitatii de munca, avize de specialitate si decizii medicale asupra capacitatii de munca.
    ART. 100
    In cazul deciziilor comisiilor de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, avizate negativ de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, persoana este chemata pentru reexpertizare la nivelul acestor comisii.

    C. Contestarea deciziei medicale asupra capacitatii de munca

    ART. 101
    (1) Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii/comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Contestatia se inregistreaza la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca, care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca ce face obiectul contestatiei, sau, dupa caz, la comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
    (3) Contestatia, impreuna cu dosarul medical al titularului, se inainteaza comisiei medicale de contestatii competente, respectiv comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii.
    ART. 102
    Pot face obiectul contestatiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, inscrise in decizia medicala asupra capacitatii de munca.
    ART. 103
    Decizia emisa in rezolvarea contestatiei inlocuieste decizia initiala si produce efecte de la data acesteia.
    ART. 104
    In solutionarea contestatiei se au in vedere aceleasi proceduri si criterii medicale ca si in cazul expertizarii asupra capacitatii de munca.
    ART. 105
    (1) Deciziile comisiilor medicale de contestatii pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca, necontestate in termen, raman definitive.
    ART. 106
    Deciziile ramase definitive pot fi revizuite de catre medicii experti ai asigurarilor sociale care le-au emis, la sesizarea partii interesate sau a organelor de control ale CNPP.

    CAP. V
    Alte drepturi de asigurari sociale. Ajutorul de deces

    ART. 107
    In sistemul public de pensii se acorda ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.
    ART. 108
    In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care dovedeste cu documente ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz:
    a) sotul supravietuitor;
    b) copilul;
    c) parintele;
    d) tutorele;
    e) curatorul;
    f) oricare alta persoana.
    ART. 109
    (1) Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu inscrisuri doveditoare in acest sens, inclusiv cu declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces.
    (2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul persoanelor prevazute la art. 108 lit. f), dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face prin inscrisuri doveditoare in acest sens sau prin declaratie pe propria raspundere autentificata.
    ART. 110
    In intelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:
    a) sotul/sotia;
    b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial ori cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
    c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
    ART. 111
    Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces.
    ART. 112
    In situatia in care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.
    ART. 113
    Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
    b) certificat de deces (original si copie);
    c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
    d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
    e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
    f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
    g) adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).
    ART. 114
    (1) Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale, prevazuti la art. 129 din lege.
    (2) Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de un singur platitor si nu se deconteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat decat la nivelul ajutorului de deces prevazut la art. 125 alin. (3), respectiv art. 126 alin. (3) din lege.
    ART. 115
    In cazul decesului persoanei in timpul concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 an, 2 ani, respectiv in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani, ajutorul de deces se plateste de catre angajator daca, anterior intrarii in concediu, persoana in cauza era asigurata obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege si raportul de munca a fost suspendat.
    ART. 116
    In aplicarea prevederilor art. 128 din lege, persoana interesata depune la casa teritoriala/sectoriala de pensii acte doveditoare care atesta incetarea sau, dupa caz, suspendarea activitatii angajatorului, eliberate de organele abilitate, potrivit legii.
    ART. 117
    (1) In cazul in care sumele cu titlu de contributie de asigurari sociale datorate lunar bugetului de asigurari sociale de stat sunt mai mici decat sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achita direct asiguratilor, platitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, dupa caz, cerere pentru recuperarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a diferentei respective, impreuna cu documentatia justificativa.
    (2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, dupa caz, pe raza carora se afla sediul platitorului, verifica documentatia si dispun plata sumelor datorate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    ART. 118
    Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original, in baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea "ACHITAT", data, semnatura si stampila.
    ART. 119
    In cazul in care platitorul este casa teritoriala de pensii, sumele incasate necuvenit cu titlu de ajutor de deces se recupereaza, potrivit legii, pe baza deciziei emise de catre aceasta, ce constituie titlu executoriu.
    ART. 120
    In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din lege, ajutorul de deces se acorda numai in situatia in care contributia de asigurari sociale datorata si eventualele accesorii sunt achitate pana la data decesului.

    CAP. VI
    Dispozitii tranzitorii

    ART. 121
    (1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevazut la art. 17 alin. (3) din lege, se intelege perioada in care fostii membri cooperatori au realizat un volum de munca in fostele unitati agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculeaza in ani si se determina prin raportarea volumului total de munca, exprimat in numarul de norme realizate in intreaga perioada in care asiguratul a lucrat in fosta unitate agricola cooperatista, la cel mai mic numar de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectiva, stabilit de adunarea generala a cooperatorilor. Fractiunile de an se neglijeaza.
    (3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2), nu poate depasi numarul anilor calendaristici in care asiguratul a prestat munca in fosta unitate agricola cooperatista.
    (4) Timpul util la pensie se determina pe baza datelor, elementelor si informatiilor continute in carnetul de pensii si asigurari sociale si/sau in actele doveditoare eliberate de primaria care detine arhiva fostelor unitati agricole cooperatiste, intocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.
    ART. 122
    In situatia persoanelor asigurate potrivit Legii nr. 5/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale taranilor cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se determina pe baza carnetului de pensii si asigurari sociale si reprezinta numarul anilor calendaristici in care s-a achitat contributia minima lunara de 40 lei.
    ART. 123
    (1) Se asimileaza stagiilor de cotizare in conditii speciale perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care asiguratii au desfasurat activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 2 la lege, pe durata programului normal de lucru din fiecare luna, numai in locurile de munca avizate in conditii speciale din cadrul unitatilor prevazute in anexa nr. 3 la lege, activitati incadrate, potrivit legislatiei anterioare acestei date, in grupa I de munca.
    (2) Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de munca, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, si/sau cu adeverinte eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectiva sau, dupa caz, de institutia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverintei este prezentat in anexa nr. 12.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si asiguratilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au desfasurat activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 2 la lege;
    b) au desfasurat activitati numai in locuri de munca din cadrul unor unitati care, in urma reorganizarii, inclusiv prin preluarea partiala a patrimoniului, se regasesc la una dintre unitatile prevazute in anexa nr. 3 la lege;
    c) anterior reorganizarii, au incetat raporturile de munca cu unitatea care a fost reorganizata.
    (4) Dovedirea conditiilor prevazute la alin. (3) se face cu carnetul de munca, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976, si cu adeverinte eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectiva sau, dupa caz, de institutia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverintei este prevazut in anexa nr. 13.
    (5) Adeverintele intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, pana la intrarea in vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea si recalcularea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de fond si forma prevazute de acesta.
    ART. 124
    (1) In situatia prezentarii si a altor acte de vechime in munca prevazute de lege, pentru perioadele mentionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;
    d) mentionarea temeiului legal in baza caruia a avut loc incadrarea;
    e) functia, meseria sau specialitatea exercitata;
    f) salariul tarifar de incadrare;
    g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordata;
    h) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat.
    (2) Actele vor avea numar si data de inregistrare, stampila unitatii emitente, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
    ART. 125
    Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori, in conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le inscriu, in baza documentelor detinute, in adeverintele pe care le elibereaza in vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie.
    ART. 126
    (1) Adeverintele prin care se atesta faptul ca in anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele si-au desfasurat activitatea in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca se intocmesc potrivit modelului prevazut in anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate in evidentele angajatorilor sau ale detinatorilor legali de arhive.
    (2) Angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa elibereze aceste adeverinte, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, fara a percepe taxe sau comisioane.
    (3) Prin detinatori legali de arhiva se intelege creatorii si detinatorii de documente, in sensul art. 4 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Adeverintele nevalorificate la stabilirea si/sau recalcularea pensiilor, intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de intocmire si eliberare a adeverintelor prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii si/sau modificarii drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se atesta activitatea desfasurata in locuri de munca incadrate in grupele I si/sau a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza la stabilirea si/sau modificarea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile legale de valabilitate, chiar daca nu sunt conforme cu modelul prevazut la alin. (1).
    (5) Adeverintele intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 590/2008, pana la intrarea in vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea si/sau recalcularea drepturilor de pensie daca indeplinesc conditiile de fond si forma prevazute de acesta.
    (6) Pentru a putea fi valorificata, adeverinta mentionata la alin. (1) se completeaza in mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.
    ART. 127
    (1) Sporurile cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea si/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevazute in anexa nr. 15.
    (2) Adeverinta prin care se dovedesc aceste sporuri va cuprinde obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea angajatorului;
    b) datele de identificare a persoanei;
    c) perioada in care s-a desfasurat activitatea, cu indicarea datei de incepere si de incetare a acesteia;
    d) functia, meseria sau specialitatea exercitata;
    e) denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
    f) perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat.
    (3) Adeverintele prevazute la alin. (2) vor avea numar si data de inregistrare, stampila unitatii emitente, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
    (4) In ceea ce priveste sporul pentru munca prestata in timpul noptii, adeverintele doveditoare ale acestuia vor fi eliberate cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 16.
    (5) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, pentru perioadele lucrate anterior datei de 1 ianuarie 2011, veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar, ce se utilizeaza la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, incasate de beneficiari potrivit legislatiei in vigoare la data acordarii lor, respectiv:
    a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;
    b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar ori din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
    c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;
    d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;
    e) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008;
    f) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in strainatate in misiune permanenta sau, dupa caz, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni in tara;
    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.
    (6) Nu sunt considerate venituri de natura salariala sau asimilate salariilor si nu se valorifica la calculul punctajului lunar, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, urmatoarele sume:
    a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;
    b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) compensatiile lunare pentru chirie;
    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;
    e) sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;
    f) indemnizatiile de instalare;
    g) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
    h) valoarea financiara a normelor de hrana;
    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;
    j) alocatia de stat pentru copii;
    k) alte drepturi care, potrivit legislatiei in vigoare la data acordarii, nu reprezentau drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.
    ART. 128
    (1) Asiguratii prevazuti la art. 168 alin. (2) din lege, care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara, vor prezenta adeverinte emise potrivit prevederilor art. 127.
    (2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 in care o persoana a cumulat doua functii, la stabilirea punctajelor anuale se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzatoare functiei de baza.
    ART. 129
    (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 in care o persoana a fost asigurata simultan atat in sistemul de asigurari sociale de stat, cat si in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la stabilirea punctajului se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, inclusiv sporurile cu caracter permanent, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatiile in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale pentru agricultori, sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.
    ART. 130
    Pentru perioada 1 aprilie 2001 - 1 august 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplica plafonarea prevazuta de legislatia privind pensiile din sistemul public in vigoare in perioada respectiva.
    ART. 131
    (1) In cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor institutii de invatamant superior, dovada absolvirii cursurilor de zi si a duratei normale a studiilor se face cu diploma insotita de foaia matricola sau adeverinta din care sa rezulte forma de invatamant, durata normala si perioada studiilor.
    (2) In cazul persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unor institutii de invatamant superior in strainatate, documentele doveditoare se prezinta traduse si legalizate.
    (3) In situatia persoanelor care pot dovedi, prin acte, imposibilitatea obtinerii documentelor care atesta forma de invatamant si durata studiilor, valorificarea perioadelor respective se face in baza declaratiei pe propria raspundere.
    (4) In cazul persoanelor inscrise la pensie anterior datei de 1 aprilie 2001, ale caror drepturi de pensie au fost recalculate in baza Legii nr. 276/2004 pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, prin valorificarea perioadei in care au urmat cursuri de zi ale unor institutii de invatamant superior, pentru dovedirea duratei normale a studiilor si a formei de invatamant raman valabile declaratiile date pe propria raspundere.
    ART. 132
    (1) In situatia schimbarii gradului de invaliditate dupa intrarea in vigoare a legii, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia aferenta noului grad de invaliditate se stabileste potrivit prevederilor legii, considerandu-se indeplinite conditiile referitoare la stagiul de cotizare necesar, existente la data inscrierii la pensie.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), stagiul potential se stabileste potrivit prevederilor legii, iar eventualele stagii de cotizare, precum si stagiile asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate dupa pensionare si neluate in calcul la ultima schimbare de grad, nu se valorifica.
    ART. 133
    Transformarea pensiilor anticipate si anticipate partiale, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, in pensii pentru limita de varsta se face la implinirea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5 la lege sau, dupa caz, a varstelor standard reduse potrivit legislatiei in vigoare, iar calculul drepturilor de pensie pentru limita de varsta se face in conditiile legii.
    ART. 134
    (1) Pensia poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
    (2) Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
    (3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensiei.
    (4) La recalcularea pensiilor anticipate si anticipate partiale in conditiile alin. (1), stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se calculeaza punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adaugate potrivit legii si se mentine procentul de diminuare, luat in calcul la stabilirea pensiei anticipate partiale.
    (5) La recalcularea pensiilor de invaliditate in conditiile alin. (1), stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se calculeaza punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adaugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potential se determina cu respectarea conditiilor si modalitatii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
    (6) Pensia poate fi recalculata, la cerere, in cazul depunerii unor declaratii rectificative, de natura a modifica veniturile si/sau stagiile de cotizare valorificate initial la stabilirea acesteia.
    (7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata solicitarea.
    ART. 135
    Persoanele care beneficiaza de pensie anticipata partiala stabilita potrivit legislatiei anterioare si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 62 din lege pot cere transformarea pensiei anticipate partiale in pensie anticipata, stabilita potrivit legii, noile drepturi acordandu-se incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea.
    ART. 136
    (1) In situatia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipata si pensie anticipata partiala, care anterior intrarii in vigoare a legii au indeplinit conditiile legale pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta si care nu au solicitat trecerea la aceasta categorie de pensie, trecerea se face din oficiu incepand cu data de 1 ianuarie 2011, potrivit legislatiei in vigoare la data indeplinirii conditiilor de acordare a pensiei pentru limita de varsta.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor pentru care indeplinirea conditiilor de acordare a pensiei pentru limita de varsta era stabilita in functie de data cererii.
    ART. 137
    (1) Cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a legii se solutioneaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie.
    (2) In situatia cererilor inregistrate inainte de intrarea in vigoare a legii, prin care se solicita pensii de urmas, stabilite din pensii in plata ai caror titulari au decedat in luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmas se stabilesc potrivit legislatiei anterioare si se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
    ART. 138
    (1) In situatia cererilor inregistrate in luna ianuarie 2011, cu respectarea termenelor prevazute la art. 104 alin. (3) lit. b)-d) din lege, prin care se solicita pensii de urmas ai caror titulari au decedat in luna decembrie 2010, drepturile de pensie de urmas se stabilesc potrivit noii legislatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
    (2) In situatia cererilor inregistrate in luna ianuarie 2011, cu respectarea termenului prevazut la art. 104 alin. (3) lit. a) din lege, prin care se solicita pensii de invaliditate, incetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, incetarea calitatii de asigurat avand loc in luna decembrie 2010, drepturile de pensie se stabilesc potrivit noii legislatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2011.
    (3) In situatia cererilor prevazute la alin. (1) si (2), inregistrate cu depasirea termenelor prevazute la art. 104 alin. (3) din lege, drepturile de pensie de urmas sau, dupa caz, de invaliditate se stabilesc potrivit noii legislatii, incepand cu data inregistrarii cererilor.
    ART. 139
    In situatia persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a legii, au avut indeplinite conditiile pentru a se asigura in sistemul public de pensii pe baza de declaratie de asigurare, dar nu au facut-o, declaratia individuala de asigurare prevazuta de lege se depune la casa teritoriala de pensii, cu respectarea prevederilor in vigoare pe tot parcursul derularii asigurarii obligatorii.
    ART. 140
    Formularele de decizii utilizate in activitatea de acordare a prestatiilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui CNPP.

    CAP. VII
    Dispozitii finale

    ART. 141
    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza, pe baza deciziei emise de casa teritoriala/sectoriala de pensii, ce constituie titlu executoriu, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
    (2) Termenul general de prescriptie curge potrivit dreptului comun de la data constatarii prejudiciului creat prin plati necuvenite, respectiv de la data emiterii deciziei prevazute la alin. (1).
    (3) Debitul reprezentand prejudiciul creat din plati necuvenite se constituie pentru luni intregi, incepand cu luna in care s-a facut constatarea.
    (4) Debitele reprezentand prestatii de asigurari sociale, mai mici de 10 lei, se stabilesc pe baza deciziei emise de casa teritoriala/sectoriala de pensii, nu se inregistreaza in evidenta debitorilor si nu se mai urmaresc in vederea recuperarii.
    ART. 142
    Casele teritoriale/sectoriale de pensii calculeaza, retin si vireaza, in cadrul competentelor legale, contributia de asigurari de sanatate, impozitul pe veniturile din pensii si orice alte obligatii catre alte fonduri, stabilite de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.
    ART. 143
    (1) In situatia persoanelor care solicita pensie de invaliditate si care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul public de pensii, cat si in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia, stagiul potential se acorda de catre ultimul sistem in care persoana a fost asigurata.
    (2) In situatia persoanelor care la data pensionarii de invaliditate sunt asigurate simultan in doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale, stagiul potential se acorda de catre sistemul in care a realizat cel mai mare stagiu de cotizare.
    (3) In situatia pensionarilor de invaliditate gradul I, indemnizatia pentru insotitor se acorda cu respectarea regulilor prevazute la alin. (1) si (2).
    ART. 144
    Documentele utilizate in activitatea de expertiza si revizuire medicala a capacitatii de munca se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.
    ART. 145
    Ministrul apararii nationale, ministrul administratiei si internelor, precum si directorul Serviciului Roman de Informatii pot emite, in conditiile legii, ordine si/sau instructiuni privind modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.
    ART. 146
    Anexele nr. 1-16 fac parte integranta din prezentele norme.


    ANEXA 1
    la norme

*T*
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ...../........                                                           ¦
¦                                                                             ¦
¦                                     NOTA                                    ¦
¦           privind locurile de munca incadrate in conditii speciale          ¦
¦          potrivit Avizului pentru incadrarea locurilor de munca in          ¦
¦                              conditii speciale                              ¦
¦                            nr. ......./..........                           ¦
¦                                                                             ¦
¦  A. Datele de identificare a unitatii initiale careia i s-a emis avizul     ¦
¦pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale: denumirea unitatii¦
¦..........., cu sediul in localitatea ..........., str. ..............       ¦
¦nr. ..., judetul ......., cod unic de inregistrare/cod fiscal ............,  ¦
¦nr. de inregistrare la registrul comertului ............................ .   ¦
¦  B. Datele de identificare a unitatii care a preluat locurile de munca      ¦
¦specificate in avizul pentru incadrarea locurilor de munca in conditii       ¦
¦speciale: denumirea unitatii ........, cu sediul in localitatea .......,     ¦
¦str. ......... nr. ....., judetul ........., cod unic de inregistrare/cod    ¦
¦fiscal ........, nr. de inregistrare la registrul comertului ............ .  ¦
¦  Locurile de munca au fost preluate total/partial conform listei anexate.   ¦
¦                                                                             ¦
¦                        Conducatorul unitatii,                               ¦
¦               .......................................                       ¦
¦              (numele, prenumele, semnatura si stampila)                     ¦
¦                                                                             ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
*ST*

    ANEXA 2
    la norme
*T*
    Date de identificare a unitatii
    ....................................
    ....................................
    Nr. ....../...........

                                     LISTA
              asiguratilor care au desfasurat activitati pe durata
               programului normal de lucru din luna respectiva la
           locurile de munca specificate in Avizul nr. ...../.......,
           emis de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Numele si ¦Codul numeric¦ Locul de munca ¦  Perioada   ¦  Observatii    ¦
¦crt.¦ prenumele ¦  personal   ¦(atelier/sectie/¦(de la ...   ¦                ¦
¦    ¦           ¦             ¦ compartiment)  ¦pana la ...) ¦                ¦
+----+-----------+-------------+----------------+-------------+----------------¦
¦    ¦           ¦             ¦                ¦             ¦                ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

    Sub sanctiunile prevazute de Codul penal, declaram conformitatea
inscrisurilor din prezenta lista.

                             Conducatorul unitatii,
                        ................................
                   (numele, prenumele, semnatura si stampila)
*ST*

    ANEXA 3
    la norme


    Date de identificare a unitatii
    ....................................
    ....................................
    Nr. ..../.........

                                   ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ......., nascut/nascuta la data de ....... in localitatea ......, judetul ......, avand codul numeric personal ......., a fost cadru militar/politist/functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare la ......, in perioada ........ .
    Pe perioada ...... se incadreaza in conditii de munca ......, in baza ....., activitate care se regaseste in anexa nr. ... la Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, cu modificarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti, cu modificarile ulterioare.
    Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva unitatii, cunoscandu-se atat prevederile Codului penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

                             Conducatorul unitatii,
                             ......................
                            (semnatura si stampila)

    ANEXA 4
    la norme

                                     LISTA
             unitatilor administrativ-teritoriale cuprinse in zona
                     de 8 km in jurul localitatii Baia Mare
                         si a localitatilor componente
*T*
------------------------------------------------------------------------------
       Unitatea
administrativ-teritoriala    Denumirea localitatii     SIRUTA      Judetul
------------------------------------------------------------------------------
BAIA MARE                   BAIA MARE                  106327     MARAMURES
                            BLIDARI                    106336     MARAMURES
                            FIRIZA                     106345     MARAMURES
                            VALEA NEAGRA               106354     MARAMURES
GROSI                       GROSI                      106372     MARAMURES
                            OCOLIS                     106381     MARAMURES
                            SATU NOU DE JOS            106390     MARAMURES
RECEA                       RECEA                      106416     MARAMURES
                            BOZANTA MICA               106425     MARAMURES
                            LAPUSEL                    106434     MARAMURES
                            MOCIRA                     106443     MARAMURES
                            SASAR                      106452     MARAMURES
TAUTII-MAGHERAUS            TAUTII-MAGHERAUS           106470     MARAMURES
                            BAITA                      106489     MARAMURES
                            BOZANTA MARE               106498     MARAMURES
                            BUSAG                      106504     MARAMURES
                            MERISOR                    106513     MARAMURES
                            NISTRU                     106522     MARAMURES
                            ULMOASA                    106531     MARAMURES
BAIA SPRIE                  BAIA SPRIE                 106693     MARAMURES
                            CHIUZBAIA                  106700     MARAMURES
                            TAUTII DE SUS              106719     MARAMURES
                            SATU NOU DE SUS            106728     MARAMURES
ARDUSAT                     ARDUSAT                    107010     MARAMURES
                            ARIESU DE CAMP             107029     MARAMURES
                            COLTIREA                   107038     MARAMURES
CICARLAU                    CICARLAU                   107671     MARAMURES
                            BARGAU                     107680     MARAMURES
COPALNIC-MANASTUR           CARPINIS                   107760     MARAMURES
DESESTI                     MARA                       108008     MARAMURES
DUMBRAVITA                  DUMBRAVITA                 108044     MARAMURES
                            CARBUNARI                  108053     MARAMURES
                            CHECHIS                    108062     MARAMURES
                            RUS                        108071     MARAMURES
                            SINDRESTI                  108080     MARAMURES
                            UNGURAS                    108099     MARAMURES
REMETEA CHIOARULUI          POSTA                      108534     MARAMURES
SATULUNG                    ARIESU DE PADURE           108730     MARAMURES
                            FINTEUSU MIC               108758     MARAMURES
                            HIDEAGA                    108767     MARAMURES
SACALASENI                  SACALASENI                 108801     MARAMURES
                            CORUIA                     108847     MARAMURES
                            CULCEA                     108856     MARAMURES
COLTAU                      COLTAU                     108838     MARAMURES
                            CATALINA                   108810     MARAMURES
SISESTI                     SISESTI                    109103     MARAMURES
                            BONTAIENI                  109112     MARAMURES
                            DANESTI                    109130     MARAMURES
*ST*

                                     LISTA
             unitatilor administrativ-teritoriale cuprinse in zona
                    de 8 km in jurul localitatii Copsa Mica
                         si a localitatilor componente
*T*
------------------------------------------------------------------------------
      Unitatea
administrativ-teritoriala    Denumirea localitatii      SIRUTA     Judetul
------------------------------------------------------------------------------
MEDIAS                       MEDIAS                    143628      SIBIU
                             IGHISU NOU                143637      SIBIU
TARNAVA                      TARNAVA                   143655      SIBIU
                             COLONIA TARNAVA           143664      SIBIU
COPSA MICA                   COPSA MICA                143780      SIBIU
AXENTE SEVER                 AXENTE SEVER              144125      SIBIU
                             AGARBICIU                 144134      SIBIU
                             SOALA                     144143      SIBIU
BAZNA                        BAZNA                     144161      SIBIU
                             BOIAN                     144170      SIBIU
BLAJEL                       BLAJEL                    144312      SIBIU
BRATEIU                      BUZD                      144367      SIBIU
MICASASA                     MICASASA                  145006      SIBIU
                             CHESLER                   145015      SIBIU
                             VALENI                    145033      SIBIU
MOSNA                        MOSNA                     145113      SIBIU
SEICA MICA                   SEICA MICA                145747      SIBIU
VALEA VIILOR                 VALEA VIILOR              145970      SIBIU
                             MOTIS                     145989      SIBIU
CETATEA DE BALTA             CRACIUNELU DE SUS          3976       ALBA
                             TATARLAUA                  3994       ALBA
VALEA LUNGA                  FAGET                      8372       ALBA
                             TAUNI                      8416       ALBA
*ST*


                                     LISTA
                 unitatilor administrativ-teritoriale cuprinse
                  in zona de 8 km in jurul localitatii Zlatna
                         si a localitatilor componente
*T*
------------------------------------------------------------------------------
      Unitatea
administrativ-teritoriala    Denumirea localitatii      SIRUTA     Judetul
------------------------------------------------------------------------------
ABRUD                        ABRUD                       1160      ALBA
                             ABRUD-SAT                   1179      ALBA
                             GURA CORNEI                 1188      ALBA
                             SOHARU                      1197      ALBA
ZLATNA                       ZLATNA                      1945      ALBA
                             BOTESTI                     1954      ALBA
                             BUDENI                      1963      ALBA
                             DEALU ROATEI                1972      ALBA
                             DOBROT                      1981      ALBA
                             DUMBRAVA                    1990      ALBA
                             FENES                       2005      ALBA
                             GALATI                      2014      ALBA
                             IZVORU AMPOIULUI            2023      ALBA
                             PATRANGENI                  2032      ALBA
                             PIRITA                      2041      ALBA
                             PARAU GRUIULUI              2050      ALBA
                             PODU LUI PAUL               2069      ALBA
                             RUNC                        2078      ALBA
                             RUSI                        2087      ALBA
                             SUSENI                      2096      ALBA
                             TRAMPOIELE                  2103      ALBA
                             VALEA MICA                  2112      ALBA
                             VALTORI                     2121      ALBA
ALMASU MARE                  ALMASU MARE                 2318      ALBA
                             ALMASU DE MIJLOC            2327      ALBA
                             BRADET                      2336      ALBA
                             CHEILE CIBULUI              2345      ALBA
                             CIB                         2354      ALBA
                             GLOD                        2363      ALBA
                             NADASTIA                    2372      ALBA
BLANDIANA                    BLANDIANA                   3404      ALBA
                             ACMARIU                     3413      ALBA
                             IBRU                        3422      ALBA
                             POIENI                      3431      ALBA
                             RACATAU                     3440      ALBA
BUCIUM                       BUCIUM                      3468      ALBA
                             ANGHELESTI                  3477      ALBA
                             BISERICANI                  3486      ALBA
                             BUCIUM-SAT                  3495      ALBA
                             CERBU                       3501      ALBA
                             CIUCULESTI                  3510      ALBA
                             COLESENI                    3529      ALBA
                             DOGARESTI                   3538      ALBA
                             FERESTI                     3547      ALBA
                             FLORESTI                    3556      ALBA
                             GURA IZBITEI                3565      ALBA
                             HELESTI                     3574      ALBA
                             IZBICIOARA                  3583      ALBA
                             IZBITA                      3592      ALBA
                             JURCUIESTI                  3609      ALBA
                             LUPULESTI                   3618      ALBA
                             MAGURA                      3627      ALBA
                             MUNTARI                     3636      ALBA
                             POIENI                      3663      ALBA
                             STALNISOARA                 3672      ALBA
                             VALEA ABRUZEL               3681      ALBA
                             VALEA ALBA                  3690      ALBA
                             VALEA CERBULUI              3707      ALBA
                             VALEA NEGRILESII            3716      ALBA
                             VALEA POIENII               3725      ALBA
                             VALEA SESII                 3734      ALBA
                             VALENI                      3743      ALBA
                             VALCEA                      3752      ALBA
CERU-BACAINTI                CERU-BACAINTI               3850      ALBA
                             BOLOVANESTI                 3869      ALBA
                             BULBUC                      3878      ALBA
                             CUCUTA                      3887      ALBA
                             CURPENI                     3896      ALBA
                             DUMBRAVITA                  3903      ALBA
                             FANTANELE                   3912      ALBA
                             GROSI                       3921      ALBA
                             VALEA MARE                  3930      ALBA
                             VIEZURI                     3949      ALBA
CIURULEASA                   CIURULEASA                  4017      ALBA
                             BIDIGESTI                   4026      ALBA
                             BOGLESTI                    4044      ALBA
                             BUNINGINEA                  4053      ALBA
                             GHEDULESTI                  4062      ALBA
                             MATISESTI                   4071      ALBA
                             MORARESTI                   4080      ALBA
                             VULCAN                      4099      ALBA
INTREGALDE                   GHIONCANI                   5014      ALBA
                             IVANIS                      5032      ALBA
                             NECRILESTI                  5069      ALBA
                             SFARCEA                     5087      ALBA
LUPSA                        VINTA                       5568      ALBA
METES                        METES                       5586      ALBA
                             ISCA                        5602      ALBA
                             LUNCA AMPOITEI              5611      ALBA
                             LUNCA METESULUI             5620      ALBA
                             POIANA AMPOIULUI            5648      ALBA
                             POIANA URSULUI              5657      ALBA
                             PRESACA AMPOIULUI           5666      ALBA
                             REMETEA                     5675      ALBA
                             VALENI                      5693      ALBA
MOGOS                        MOGOS                       5835      ALBA
                             BARBESTI                    5844      ALBA
                             BARLESTI                    5853      ALBA
                             CRISTESTI                   5924      ALBA
                             MAMALIGANI                  5933      ALBA
                             NEGRESTI                    5942      ALBA
                             POIENILE-MOGOS              5960      ALBA
                             VALEA BARLUTESTI            5988      ALBA
                             VALEA BARNII                5997      ALBA
                             VALEA COCESTI               6002      ALBA
                             VALEA MLACII                6020      ALBA
                             VALEA TUPILOR               6039      ALBA
ROSIA MONTANA                BALMOSESTI                  6789      ALBA
                             BUNTA                       6805      ALBA
                             CORNA                       6832      ALBA
                             DAROAIA                     6850      ALBA
VINTU DE JOS                 DEALU FERULUI               8871      ALBA
                             GURA CUTULUI                8880      ALBA
                             HATEGANA                    8899      ALBA
                             MATACINA                    8924      ALBA
                             VALEA VINTULUI              8997      ALBA
BALSA                        ALMASU MIC DE MUNTE        87861      HUNEDOARA
                             ARDEU                      87870      HUNEDOARA
                             OPRISESTI                  87914      HUNEDOARA
                             POIANA                     87923      HUNEDOARA
                             POIENITA                   87932      HUNEDOARA
                             TECHEREU                   87969      HUNEDOARA
BUCES                        BUCES-VULCAN               88804      HUNEDOARA
                             DUPAPIATRA                 88813      HUNEDOARA
                             GROHOTELE                  88822      HUNEDOARA
                             STANIJA                    88840      HUNEDOARA
                             TARNITA                    88859      HUNEDOARA
GEOAGIU                      BACAIA                     89598      HUNEDOARA
                             BOZES                      89605      HUNEDOARA
                             HOMOROD                    89641      HUNEDOARA
                             MERMEZEU-VALENI            89650      HUNEDOARA
                             VALENI                     89678      HUNEDOARA
*ST*

 

    ANEXA 5
    la norme

    Consiliul Local al ...................
    Judetul ..............................
    Serviciul public comunitar local
    de evidenta a persoanelor
    Nr. .................. din ...........


                                    ADEVERINTA

    Adeverim prin prezenta ca, potrivit datelor din Registrul national de evidenta a persoanelor, domnul/doamna ............, numele avut anterior ........., fiul/fiica lui ......... si al/a ......., nascut(a) la data de .......... in localitatea .........., judetul ........., codul numeric personal .........., domiciliat(a) in localitatea ........., str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judetul ........, a avut domiciliul/domiciliile/resedinta dupa cum urmeaza:
    a) de la ...... pana la ....., in orasul/comuna ....., satul ......, judetul .......;
    b) de la ...... pana la ....., in orasul/comuna ....., satul ......, judetul .......;
    c) de la ...... pana la ....., in orasul/comuna ....., satul ......, judetul ...... .
    S-a eliberat prezenta adeverinta, ca urmare a cererii nr. .................. din .................., in vederea inscrierii la pensie, potrivit dispozitiilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


             Sef serviciu,                   Intocmit,
            .................         ...................


    ANEXA 6
    la norme

                                           Nr. ......... din ......


                                CERERE
        privind acordarea pensiei pentru limita de varsta/pensiei
                  anticipate/pensiei anticipate partiale

              Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ..........

    Subsemnatul (a) ............., avand codul numeric personal ............ domiciliat(a) in localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judetul ......, posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria .... nr. ......, eliberat de ........ la data de ........, nascut(a) la data de ...... in localitatea/judetul ......., fiul (fiica) lui ......... si al(a) ........, solicit inscrierea la pensie pentru limita de varsta/pensie anticipata/pensie anticipata partiala.
    In acest scop depun urmatoarele:
    - carnet de munca seria .......... nr. ......, in original si copie;
    - carnet de asigurari sociale seria ....... nr. ....., in original si copie;
    - livret militar seria ........ nr. ........, in copie;
    - buletin/carte de identitate seria ........ nr. ......., in copie;
    - certificat de nastere si/sau certificate de casatorie seria ......... nr. ........, in copie;
    - diploma de studii si foaia matricola, in copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii invatamant superior nr. ........ din .......;
    - adeverinta privind sporurile la salariu ............;
    - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca .........;
    - alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate si a veniturilor realizate ....... .
    Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii false, ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a);
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ......;
    - primesc/nu primesc indemnizatie - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
    - primesc/nu primesc indemnizatie acordata persoanelor cu handicap.
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.


            Data ............                Semnatura
                                        .................


    ANEXA 7
    la norme

                                                   Nr. ....... din ......

                          CERERE
             pentru acordarea pensiei de invaliditate

            Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii .........

    Subsemnatul(a) ............, avand codul numeric personal ............, domiciliat(a) in localitatea ........, str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., judetul ....., posesor/posesoare al(a) actului de identitate seria ....... nr. ......, eliberat de ......... la data de ......., nascut(a) la data de ........ in localitatea/judetul ......., fiul (fiica) lui ........ si al(a) ........., solicit inscrierea la pensie de invaliditate.
    In acest scop depun urmatoarele acte:
    - carnet de munca seria ........ nr. ......, in original si copie;
    - carnet de asigurari sociale seria ....... nr. ......., in original si copie;
    - livret militar seria ......... nr. ......., in copie;
    - buletin/carte de identitate seria ....... nr. ......., in copie;
    - certificat de nastere si/sau certificate de casatorie seria ........ nr. ......., in copie;
    - diploma de studii si foaia matricola, in copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii invatamant superior nr. ........ din .......;
    - adeverinta privind sporurile la salariu ............;
    - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ........;
    - alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate si a veniturilor realizate ........;
    - adeverinta din care sa reiasa data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, data incetarii calitatii de asigurat ........;
    - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
    - FIAM/BP2 pentru accident de munca/boala profesionala nr. ......... din .........., in copie.
    Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii false, ca:
    - sunt/nu sunt asigurat(a);
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ........;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii - dosar nr. .......;
    - primesc/nu primesc pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii - dosar nr. ......;
    - primesc/nu primesc indemnizatie - dosar nr. .........;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
    - primesc/nu primesc indemnizatie acordata persoanelor cu handicap.
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.


                  Data ..........          Semnatura
                                       .................

    ANEXA 8
    la norme

                                           Nr. ........ din ......

                           CERERE
             pentru acordarea pensiei de urmas

           Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ............

    Subsemnatul(a) .........., in calitate de sot supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator, avand codul numeric personal .........., domiciliat(a) in localitatea ......., str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ......, judetul ........., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ....... nr. ......., eliberat(a) de ........ la data de ......, nascut(a) la data de ........ in localitatea/judetul ........, fiul (fiica) lui ..... si al(a) ......., solicit inscrierea la pensie de urmas dupa sustinatorul ........, decedat(a) la data de ......., in calitate de asigurat/pensionar, avand codul numeric personal ........../dosar pensie nr. ....., pentru titularii (numele si calitatea):
    1. ...................................................;
    2. ...................................................;
    3. ...................................................;
    4. ...................................................;
    5. .................................................. .
    In acest scop depun urmatoarele acte:
    - carnet de munca seria ......... nr. ......., in original si copie;
    - carnet de asigurari sociale seria ....... nr. ......., in original si copie;
    - livret militar seria ......... nr. ........., in copie;
    - diploma de studii si foaia matricola, in copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii invatamant superior nr. ......... din ........;
    - adeverinta privind sporurile la salariu ...........;
    - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ..........;
    - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului;
    - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, in copie;
    - BP2 si certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala,in copie;
    - certificat de deces seria .......... nr. ........, in copie;
    - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
    - adeverinta de studii;
    - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
    - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie.

                        DECLARATIE

    Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru declaratii neadevarate, ca:
    - nu am savarsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
    - nu sunt asigurat;
    - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din castigul salarial mediu brut;
    - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. .......;
    - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. .......;
    - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
    - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
    - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la implinirea varstei de 16 ani si la inceperea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, in termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (in cazul copiilor urmasi).
    Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
    In cazul in care nu imi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.
    Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.


               Data ..........             Semnatura
                                        ...............

    ANEXA 9
    la norme

                               CERERE
              pentru plata sumelor ramase neincasate de catre
                          pensionarul decedat

        Se aproba               Inregistrata sub nr. ....... din ......
      .............           Viza pentru controlul financiar preventiv
       (semnatura)

                   Catre .............................

    Subsemnatul(a) ..........., avand codul numeric personal ........., domiciliat(a) in localitatea ......, str. ........ nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., judetul ......, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate seria ......... nr. ......., eliberat de ......... la data de ........., in calitate de fiu/fiica/sot supravietuitor/ parinte/mostenitor, va rog ca, in baza dosarului nr. ......... si a celorlalte acte, sa aprobati plata:
    - pensiei/indemnizatiei pe luna ......... anul ........ .
    Odata cu prezenta cerere depun si urmatoarele acte:
    - certificat de deces, in copie;
    - talon de plata a pensiei;
    - acte de stare civila (solicitant);
    - certificat de mostenitor.


        Data ................            Semnatura
                                     ...................

 

    ANEXA 10
    la norme

    Casa teritoriala de pensii
    Cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca ................

                                              Nr. ......./.......

                              CERERE
         pentru expertizarea medicala a capacitatii de munca

    Subsemnatul(a) .........., avand codul numeric personal ........., domiciliat(a) in localitatea ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judetul/sectorul ........, posesor(posesoare) al(a) buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ......., solicit expertizarea medicala a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
*T*
    Odata cu prezenta cerere depun si urmatoarele acte:
    1. copie xerox de pe cartea de identitate/buletinul de identitate    [ ]
    2. bilete externare/scrisori medicale                                [ ]
    3. referat medical eliberat de medicul curant                        [ ]
    4. analize medicale de laborator                                     [ ]
    5. investigatii imagistice                                           [ ]
    6. explorari functionale                                             [ ]
    7. alte rezultate ale investigatiilor medicale                       [ ]
    8. adeverinta cu nr. zile de concediu medical cumulat
       in ultimele 12/24 luni - pentru salariati                         [ ]


         Data ..........                   Semnatura
                                       .................
*ST*


    ANEXA 11
    la norme

                            CERERE
             pentru acordarea ajutorului de deces

           Se aproba               Inregistrata sub nr. ....... din .....
         .............             Viza pentru controlul financiar preventiv
          (semnatura)

             Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ...........

    Subsemnatul(a) ..........., avand codul numeric personal ........, domiciliat(a) in ........, str. ...... nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ...., judetul (sectorul) ......., posesor(posesoare) al(a) buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ......, eliberat(a) de ........., in calitate de ........., va rog ca, in baza dosarului de pensie nr. ....... si a celorlalte acte, sa aprobati plata ajutorului de deces pentru ......, avand calitatea de pensionar/membru de familie, conform certificatului de deces nr. ...... din ......, eliberat de Primaria ......... .
    Odata cu prezenta cerere depun si urmatoarele acte:
    a) certificat de deces - copie si original;
    b) act de identitate - copie si original;
    c) documente din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuielile de inmormantare;
    d) cupon de pensie;
    e) adeverinta de studii, dupa caz;
    f) act medical emis/vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca in cazul copilului in varsta de pana la 16 ani, dupa caz.
    In sustinerea cererii mele, declar pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de Codul penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale ca am suportat cheltuielile ocazionate de deces, ca nu am incasat si nu voi incasa ajutorul de deces de la nicio alta unitate.


               Data ................              Semnatura
                                              ................


    ANEXA 12
    la norme

    Date de identificare a unitatii
    ...............................
    Nr. .........../...............


                          ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna .........., nascut/nascuta la data de ........ in localitatea ........., judetul ........, avand codul numeric personal ........., a fost angajat/angajata cu contract individual de munca la societatea*1) ............, in meseria/functia ........, in perioada ......... .
    Pe perioada ........ se incadreaza in grupa I de munca, in procent de ...., in baza prevederilor*2) ........., activitate care se regaseste la pozitia ......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Societatea se regaseste la pozitia ......... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile Codului penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

             Conducatorul unitatii,
            ...........................
         (numele, prenumele, semnatura si stampila)
--------------
    *1) Se completeaza cu denumirea societatii sau, dupa caz, cu eventualele denumiri anterioare.
    *2) Se precizeaza actul normativ (numar, data, pozitie, anexa) in baza caruia a fost incadrat in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001.


    ANEXA 13
    la norme

    Date de identificare a unitatii
    ...............................
    Nr. ......./.......

                           ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............, nascut/nascuta la data de ........ in localitatea ........, judetul ........, avand codul numeric personal .........., a fost angajat/angajata cu contract individual de munca la societatea*1) .........., in meseria/functia ........., in perioada ........ .
    Pe perioada*2) ......... se incadreaza in grupa I de munca, in procent de ....., in baza prevederilor*3) ......., activitate care se regaseste la pozitia .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Locul de munca unde se desfasoara activitatea prevazuta in anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost preluat de societatea ..............................., care se regaseste la pozitia ....... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Preluarea locului de munca s-a facut in baza*4) ........., incepand cu data de ........ .
    Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile Codului penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

                        Conducatorul unitatii,
                     ................................
                   (numele, prenumele, semnatura si stampila)

---------------
    *1) Se completeaza cu denumirea societatii sau, dupa caz, cu eventualele denumiri anterioare.
    *2) Pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001.
    *3) Se precizeaza actul normativ (numar, data, pozitie, anexa) in baza caruia a fost incadrat in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001.
    *4) Se inscriu actele normative sau alte documente care au reglementat aceasta preluare.


    ANEXA 14
    la norme

    UNITATEA ..................................
    C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........
    Adresa .........., telefon ................
    Nr. .........../data ......................


                           ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca domnul/doamna ............, nascut/nascuta la data de ......... in localitatea ............., judetul ........, sectorul ...., avand codul numeric personal ..........., a fost angajat/angajata cu contract individual de munca la societatea*) ............, in perioada de la .......... pana la ......... .
    In perioada de la .......... pana la ............, avand meseria/functia de ..........., a fost incadrat/incadrata in grupa**) ............. de munca, in procent de ......%, conform nominalizarii efectuate prin .........***)
    Temeiul juridic al incadrarii in grupa**) ............ de munca il reprezinta .........****)

    OBSERVATII: .......................................................

    Mentionam ca prezenta adeverinta s-a eliberat in baza documentelor, verificabile, aflate in arhiva societatii, cunoscandu-se atat prevederile Codului penal referitoare la falsul in inscrisuri oficiale, cat si prevederile legislatiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit carora angajatorul poarta intreaga raspundere pentru valabilitatea si corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.


              Conducatorul unitatii,
             ........................
       (numele, prenumele, semnatura si stampila)

         Directia/Serviciul cu atributii salarizare personal
         ..................................................
                   (numele, prenumele si semnatura)


                          Intocmit
           .........................................
               (numele, prenumele si semnatura)
------------
    *) Se completeaza denumirea societatii sau, dupa caz, eventualele denumiri anterioare.
    **) Se completeaza I sau II.
    ***) Se completeaza actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii (proces-verbal, decizie, tabel, hotararea consiliului de administratie si a sindicatului privind nominalizarea persoanelor incadrate in grupe superioare de munca, pontajele lunare, registrul de evidenta a intrarilor in subteran etc.).
    ****) Se completeaza actul normativ (nr., data, pozitie, anexa etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru incadrarea in grupa superioara de munca:
    - pentru perioada anterioara datei de 18 martie 1969, incadrarea in grupa I sau II de munca s-a facut cu respectarea Instructiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca;
    - pentru perioada lucrata dupa data de 18 martie 1969 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupe superioare de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si ocrotirilor sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a inlocuit ordinele Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 59/1969, nr. 105/1976 si nr. 210/1977;
    - pentru perioada lucrata dupa data de 1 martie 1990 pana la data de 1 aprilie 2001, incadrarea in grupele I si II de munca s-a facut conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990;
    - alte acte normative in vigoare la data respectiva.

    OBSERVATII: Se va completa cu precizari suplimentare, dupa caz, in situatia persoanelor care au lucrat in aceleasi conditii cu muncitorii. Campurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.


    ANEXA 15
    la norme


        SPORURILE, INDEMNIZATIILE SI MAJORARILE DE RETRIBUTII TARIFARE
        care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
          au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se
             utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual

    I. Sporul de vechime in munca:
    1. Pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime in munca se calculeaza automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, in consecinta, nu este necesara dovedirea acestuia prin adeverinte.
    2. Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel inregistrat in carnetul de munca sau dovedit cu adeverinte.
    II. Sporuri, indemnizatii si majorari ale retributiei tarifare prevazute in Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, republicata*) in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:
---------
    *) Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogata prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.

    1. sporul pentru munca in conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    2. majorarea retributiei tarifare cu pana la 10% pentru conditii grele de munca, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilita anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    4. indemnizatia de pana la 10% acordata sefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevazuta la art. 70 si in anexa nr. IV.
    Pentru unele activitati specifice cuantumul indemnizatiei era diferentiat, dupa cum urmeaza:
    ? 2,50-18 lei/zi, in industria miniera;
    ? pana la 1,3% din retributia realizata de formatia condusa, in exploatarile forestiere;
    5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse intre 5% si 25%, acordata pentru categoriile de personal prevazute in anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificarile ulterioare;
    6. indemnizatia acordata personalului navigant si insotitorilor personalului navigant aerian, in timpul zborului, prevazuta in anexa nr. IV;
    7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele carora li s-a conferit, in conditiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:
    ? personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica (art. 121);
    ? cadrelor didactice definitive cu o vechime in invatamant de cel putin 30 de ani (art. 143);
    ? cadrelor sanitare cu o vechime in munca de peste 30 de ani (art. 152);
    ? cadrelor de specialitate artistica incadrate la ultima gradatie (art. 159);
    8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordata muncitorilor incadrati la categoria a III-a inclusiv, care executa incaltaminte de tip "Romarta" si confectii din piele si blana, dupa comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];
    9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordata muncitorilor care lucreaza la locurile de munca direct productive in subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];
    10. majorarea retributiei tarifare cu pana la 25% pentru personalul care a desfasurat activitate la spitalele "Elias" si "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
    11. majorarea retributiei tarifare cu pana la 15% pentru personalul care a desfasurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
    12. sumele acordate persoanelor care indeplinesc functia de sofer si in mod suplimentar efectueaza si activitati de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto si intretinere drumuri");
    13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii incadrati in gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevazatorii incadrati in gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);
    14. indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere, acordata:
    ? profesorilor, conferentiarilor si lectorilor-sefi de lucrari titulari din invatamantul superior, pentru perioada cat sunt numiti in functii de conducere in unitatile de cercetare si inginerie tehnologica [art. 121 alin. (7)];
    ? sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezinta importanta deosebita, pe durata realizarii programelor [art. 121 alin. (8)];
    ? cadrelor medicale care indeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordata persoanelor care indeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);
    ? cadrelor sanitare care indeplinesc functii de conducere (art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");
    ? cadrelor de specialitate artistica care in afara functiei artistice indeplinesc functii de conducere (art. 160);
    15. indemnizatiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:
    ? indeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolara si sef catedra in invatamantul superior;
    ? desfasoara activitate de diriginte de clasa;
    ? predau in acelasi timp la 2-4 clase in invatamantul primar;
    16. majorarea retributiei tarifare cu doua clase de retribuire pentru personalul care lucreaza in casele de copii si in scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;
    17. sporul pentru munca in timpul noptii, acordat in conditiile prevazute la art. 72, de 15-25%, precum si cel acordat in conditiile prevazute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigatia fluviala;
    18. sporul de pana la 14% - care face parte din retributia tarifara - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Romane si al unitatilor subordonate sau din alte unitati care participa efectiv la realizarea, controlul si urmarirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevazut la pct. 3 din nota de subsol din anexa nr. IV cap. I lit. A.a) la Legea nr. 57/1974, republicata;
    19. indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru in activitatea incarcari-descarcari, in procent de 10% din retributia realizata in acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
    20. indemnizatia prevazuta la art. 70, pentru conducatorul formatiei de lucru de docheri, care este de pana la 10%, iar pentru docherul vincier este de pana la 5% din retributia realizata in acord (anexa nr. IV);
    21. indemnizatia prevazuta in anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sanatatii", astfel:
*T*
+------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                             ¦ Indemnizatia   ¦
¦                     Functia                                 ¦     (lei)      ¦
¦                                                             +----------------¦
¦                                                             ¦cea mai ¦cea mai¦
¦                                                             ¦ mica   ¦ mare  ¦
+-------------------------------------------------------------+--------+-------¦
¦1. Medic (farmacist) director                                ¦     715¦  1.535¦
¦2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut  ¦        ¦       ¦
¦   sau de centru medical (fara personalitate juridica)       ¦     715¦  1.225¦
¦3. Medic-sef (dispensar policlinic, statie de salvare, centru¦        ¦       ¦
¦   de recoltare a sangelui), inspector sanitar-sef           ¦     310¦    880¦
¦4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) sef de sectie, de    ¦        ¦       ¦
¦   laborator si altele similare: medic-inspector             ¦     230¦    560¦
¦5. Sora medicala (oficiant medical, laborant, moasa,         ¦        ¦       ¦
¦   tehnician sanitar), sef de unitate, de laborator, de      ¦        ¦       ¦
¦   sectie si altele similare                                 ¦     130¦    430¦
+------------------------------------------------------------------------------+
*ST*

    22. indemnizatiile si alte plati pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii"), dupa cum urmeaza:

*T*
    1. Medicii care asigura continuitatea in      pana la retributia tarifara
    unitatile sanitare prin ore de garda          orara;
    prestate peste timpul normal de munca

    2. Personalul sanitar care suplineste         cu retributia tarifara orara;
    personalul aflat in concediu (de boala,
    de nastere, de studii) sau in alte
    situatii similare

    3. Membrii comisiilor de avizare              75-155 lei pe sedinta;
    medico-legala, ai comisiilor de
    expertiza si recuperare a capacitatii
    de munca si ai comisiei medicamentului

    4. Medicii curanti care acorda asistenta      155-310 lei lunar pe
    medicala cadrelor din nomenclatura            familie asistata;
    unitatilor medicale speciale
*ST*

    23. indemnizatiile lunare care se acorda cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru indeplinirea unor functii de conducere in unitatile de arta si cinematografie in afara obligatiilor de serviciu de la functia de baza, care nu fac parte din retributia tarifara (anexa nr. V. cap. III), astfel:
    - director de unitate artistica      pana la 1.615 lei;
    - director adjunct artistic          pana la 1.100 lei;
    - sef sectie artistica               pana la 560 lei;
    24. indemnizatia lunara pentru unele activitati prestate in afara functiei de baza [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
    1. rector (Universitatea Cultural-Stiintifica Bucuresti)    605 - 1.010 lei;
    2. prorector (Universitatea Cultural-Stiintifica Bucuresti) 505 - 810 lei;
    3. director de curs universitati cultural-stiintifice       410 - 610 lei;
    4. secretar de curs universitati cultural-stiintifice       205 - 415 lei;
    5. director de camin cultural:
    a) in comunele cu pana la 4.000 de locuitori                205 - 310 lei;
    b) in comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori                260 - 415 lei;
    c) in comunele cu peste 6.000 de locuitori                  360 - 520 lei;
    6. bibliotecar comunal                                      205 - 310 lei;

    25. indemnizatia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicata), astfel:

*T*
------------------------------------------------------------------------------
               Indemnizatia                          Indemnizatia
                - lei -                                - lei -
------------------------------------------------------------------------------
    Tipul         Minim         Maxim       Tipul        Minim      Maxim
------------------------------------------------------------------------------
      A            160           280         N            430        990
------------------------------------------------------------------------------
      B            160           330         O            430      1.040
------------------------------------------------------------------------------
      C            160           380         P            480      1.090
------------------------------------------------------------------------------
      D            220           430         R            480      1.140
------------------------------------------------------------------------------
      E            220           510         S            560      1.210
------------------------------------------------------------------------------
      F            220           560         T            560      1.260
------------------------------------------------------------------------------
      G            280           610         U            610      1.310
------------------------------------------------------------------------------
      H            280           670         V            610      1.360
------------------------------------------------------------------------------
      I            280           720         W            660      1.410
------------------------------------------------------------------------------
      J            330           770         X            660      1.510
------------------------------------------------------------------------------
      K            330           820         Y            760      1.610
------------------------------------------------------------------------------
      L            380           870         Z            760      1.730
------------------------------------------------------------------------------
      M            380           940
------------------------------------------------------------------------------
*ST*

    III. Alte sporuri:
    1. sporul acordat personalului civil care a desfasurat activitate in cadrul unitatilor militare apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, stabilit pe transe astfel:

*T*
-------------------------------------------------------------------------------
               Perioada               Sporul            Actul normativ
-------------------------------------------------------------------------------
 1 noiembrie 1969-1 februarie 1976    5%-25%     Hotararea Consiliului de
                                                 Ministri nr. 1.963/1969,
                                                 art. 23
-------------------------------------------------------------------------------
 1 februarie 1976-1 aprilie 1991      4%-18%     Decretul nr. 163/1975, art. 24
-------------------------------------------------------------------------------
 1 aprilie 1991-1 octombrie 1991   Pana la 25%   Hotararea Guvernului
                                                 nr. 0309/1991, art. 22
-------------------------------------------------------------------------------
 1 octombrie 1991-1 iunie 1993     Pana la 25%   Hotararea Guvernului
                                                 nr. 0672/1991, art. 25
-------------------------------------------------------------------------------
 1 iunie 1993-1 iulie 1994         Pana la 25%   Hotararea Guvernului
                                                 nr. 0282/1993, art. 23
-------------------------------------------------------------------------------
 1 iulie 1994-16 iulie 1998        Pana la 30%   Hotararea Guvernului
                                                 nr. 0366/1994, art. 23
-------------------------------------------------------------------------------
16 iulie 1998                       anulat       Introdus in salariul de baza
                                                 potrivit Legii nr. 154/1998
                                                 privind sistemul de stabilire
                                                 a salariilor de baza din
                                                 sectorul bugetar si a
                                                 indemnizatiilor pentru
                                                 persoane care ocupa functii
                                                 de demnitate publica, cu
                                                 modificarile ulterioare.
-------------------------------------------------------------------------------
*ST*

    2. majorarea de pana la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in societati mixte;
    3. majorarea cu 20-25% a retributiei tarifare a personalului roman care si-a desfasurat activitatea in ambasade.
    IV. Alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative in vigoare in diverse perioade, evidentiate impreuna cu salariile aferente in statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurari sociale.
    V. Sporuri cu caracter permanent, in conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale:
    ? sporul de vechime in munca (a se vedea pct. I);
    ? sporul pentru lucru in subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;
    ? indemnizatia de zbor;
    ? sporul pentru conditii grele de munca;
    ? sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    ? sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;
    ? alte sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute in contractele colective si individuale de munca.
    Mentiune: Aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atat pentru perioadele anterioare, cat si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.
    VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
    ? datele de identificare a persoanei;
    ? denumirea unitatii;
    ? perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;
    ? functia, meseria sau specialitatea exercitata;
    ? denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;
    ? perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat;
    ? adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
    Adeverintele privind sporurile cu caracter permanent acordate in perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai in situatiile in care aceste sporuri nu sunt inregistrate in carnetul de munca.
    Mentiune: Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
    ? formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale;
    ? participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice;
    ? premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite;
    ? recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
    ? diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;
    ? drepturile de autor;
    ? drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractului de munca;
    ? al treisprezecelea salariu;
    ? formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice si specialistilor din productie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactica de predare, seminare, lucrari practice, desfasurate in afara obligatiilor de munca de la functia de baza, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai caror titulari lipseau temporar, precum si pentru indeplinirea unor activitati didactice pentru care nu se justifica infiintarea unor posturi;
    ? formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;
    ? sporul acordat pentru personalul didactic care indruma practica psihopedagogica si care asigura perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor;
    ? indemnizatiile de munca nenormata;
    ? compensatiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 si nr. 240/1982;
    ? alte sporuri care nu au avut caracter permanent.


    ANEXA 16
    la norme

    Denumirea persoanei juridice care elibereaza actul ........
    Adresa: localitatea ....., str. .... nr. ...., judetul ....
    Telefon ..................................., fax ..........
    E-mail ....................................................
    Nr. ................. din .................................


                                ADEVERINTA

    Adeverim ca domnul/doamna .............., avand codul numeric personal .........., nascut/nascuta la data de ......... in localitatea ........., judetul ......., fiul/fiica lui ........ si al/a ......., a fost angajatul/angajata unitatii ............ in perioada ......... si a desfasurat activitate organizata pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestata in timpul noptii, dupa cum urmeaza:

*T*
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Perioada in care a desfasurat¦Sporul acordat pentru   ¦Procentul mediu al¦
¦crt.¦activitatea organizata pe    ¦munca prestata in timpul¦ sporului pentru  ¦
¦    ¦      schimburi              ¦noptii, conform legii   ¦ munca prestata   ¦
¦    ¦                             ¦          (%)           ¦ in timpul noptii ¦
¦    +-----------------------------¦                        ¦(col. 3 x 31,51 %)¦
¦    ¦  De la data ¦ Pana la data  ¦                        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+------------------------+------------------¦
¦  0 ¦      1      ¦      2        ¦             3          ¦       4*)        ¦
+----+-------------+---------------+------------------------+------------------¦
¦    ¦             ¦               ¦                        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+------------------------+------------------¦
¦    ¦             ¦               ¦                        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+------------------------+------------------¦
¦    ¦             ¦               ¦                        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+------------------------+------------------¦
¦    ¦             ¦               ¦                        ¦                  ¦
+----+-------------+---------------+------------------------+------------------¦
¦    ¦             ¦               ¦                        ¦                  ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
*ST*
----------
    *) Se completeaza cu doua zecimale.

    Temeiul legal in baza caruia a fost acordat acest spor este ...........
    Prezenta adeverinta a fost eliberata la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse in arhiva aflata in pastrarea noastra, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.


            Reprezentant legal:                    Intocmit

        Numele si prenumele ...........        ..................
        Functia .......................        ..................
        Semnatura .....................        ..................

    ? 31,51% reprezinta ponderea medie a timpului de munca prestata noaptea in totalul timpului de munca dintr-o perioada in care activitatea a fost organizata pe schimburi.
    ? In situatia in care munca a fost prestata ocazional pe timp de noapte, in cadrul unor activitati care nu erau organizate pe schimburi, adeverintele vor cuprinde sumele acordate, luna de luna, cu titlu de spor de noapte.
    ? In situatia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfasurat activitate numai in timpul noptii, adeverintele vor cuprinde procentul in care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.

                              ------