LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 2010
Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011


Forma actualizata valabila la data de : 7 august 2011
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2011 pana la 7 august 2011


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2011.

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

    ART. 2
    (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
    (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 47.587,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 47.587,1 milioane lei.
    (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 305,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 52,0 milioane lei, cu un excedent de 253,9 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, pe ordonatori principali de credite, este prevazuta in anexa nr. 2/03/01-04.
    (5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2011

    ART. 3
    (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
    (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 4.203,3 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 4.203,3 milioane lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 197,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 67,5 milioane lei, cu un excedent de 130,4 milioane lei.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
    (5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.
    (6) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este prevazuta in anexa nr. 6/04.

    CAP. II
    Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

    ART. 4
    (1) Pentru anul 2011, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, altor programe/instrumente/facilitati care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete.
    (2) Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finantare.
    (3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul de finantare.
    (4) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, precum si in bugetele centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii asupra eligibilitatii activitatilor din cadrul proiectelor propuse la finantare.
    (5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii:
    a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
    b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
    (6) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurari sociale prevazute la alin. (1) sa efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri intre proiecte din fonduri externe nerambursabile astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, inclusiv sa introduca proiecte noi in conditiile prevazute la alin. (4), cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" din bugetele proprii, precum si din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii aflate in subordinea lor. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
    ART. 5
    (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 4 alin. (1) din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
    (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 4 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete, valoarea subventiei acordate beneficiarilor finantati partial din bugetul asigurarilor pentru somaj fiind diminuata cu sumele primite ca prefinantare, conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de catre autoritatile de management/gestiune a fondurilor/instrumentelor/facilitatilor sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
    (3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
    ART. 6
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificarilor bugetare pe parcursul anului 2011.
    (3) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.
    (4) Din sumele prevazute la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
    ART. 7
    (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (2) Din sumele prevazute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila" se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
    ART. 8
    (1) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare pre- si postaderare.
    (2) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorul principal de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzator, sa introduca titlul si articolul respectiv, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii.
    (3) Prevederile alin. (2) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor atat la partea de cheltuieli, cat si la partea de venituri, prin diminuarea corespunzatoare a subventiilor acordate potrivit legii.
    (4) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. (1) si (2), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
    ART. 9
    Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
    ART. 10
    Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
    ART. 11
    (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
    (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si sunt obligati sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
    ART. 12
    Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale" si al capitolului 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
    ART. 13
    Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia "Alte cheltuieli de investitii", cuprinse in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete.
    ART. 14
    Ordonatorul principal de credite are obligatia sa comunice Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, numarul maxim de posturi finantat in anul 2011 si fondul aferent salariilor de baza, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

    CAP. III
    Dispozitii finale

    ART. 15
    Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei.
    ART. 16
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.011 lei.
    ART. 17
    (1) Pentru anul 2011 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori;
    b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 25,8% datorata de angajatori;
    c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 30,8% datorata de angajatori.
    (2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 3% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    ART. 18
    (1) In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2011 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
    a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
    b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
    c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
    d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
    (2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    (3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.
    ART. 19
    (1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
    (2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.
    ART. 20
    In anul 2011, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor virate si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.
    ART. 21
    (1) Sumele aferente drepturilor banesti acordate personalului din cadrul institutiilor publice finantate de la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, din fondurile constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care, potrivit legii, se introduc in salariul de baza sunt prevazute in anexele nr. 6/03 si 7/04.
    (2) Ordonatorul principal de credite vireaza lunar la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii si prevazute in anexele la aceste bugete.
    (3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majoreaza veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si cheltuielile de personal si transferurile intre unitati ale administratiei publice, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).
    (4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorului principal de credite, sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
    (5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor pentru somaj este autorizat sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor, precum si a cheltuielilor de personal ale institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii.
    ART. 22
    Anexele nr. 1/03-6/03 si nr. 1/04-7/04*) fac parte integranta din prezenta lege.
------
    *) Anexele nr. 1/03-6/03 si nr. 1/04-7/04 sunt reproduse in facsimil.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                       IOAN OLTEAN

                  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
                        PETRU FILIP

    Bucuresti, 28 decembrie 2010.
    Nr. 287.

    ANEXA 1/03

                          BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011

                                      - SINTEZA -
*T*
*Font 8*
                                                                                 - mii lei -
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                                      ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦                  Denumire indicator                  ¦   2011   ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                                      ¦ Program  ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                                      ¦          ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                          B                           ¦    1     ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦0001  03                   ¦VENITURI - TOTAL                                      ¦47.892.981¦
¦0002                       ¦I. VENITURI CURENTE                                   ¦33.936.637¦
¦2000                       ¦B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI                           ¦33.851.690¦
¦2003                       ¦CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR                           ¦23.876.792¦
¦      01                   ¦Contributii de asigurari sociale de stat datorate de  ¦          ¦
¦                           ¦angajatori                                            ¦23.575.936¦
¦      04                   ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale datorate de angajatori              ¦   300.856¦
¦2103                       ¦CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR                            ¦ 9.974.898¦
¦      01                   ¦Contributii de asigurari sociale de stat datorate de  ¦          ¦
¦                           ¦asigurati                                             ¦11.770.471¦
¦      04                   ¦Contributia altor persoane asigurate                  ¦   446.800¦
¦      05                   ¦Contributii facultative ale asiguratilor              ¦    11.620¦
¦      06                   ¦Contributii de asigurare pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale datorate de alte persoane fizice    ¦          ¦
¦                           ¦care incheie asigurarea                               ¦        36¦
¦      07                   ¦Contributia la fondul de pensii, administrat privat   ¦          ¦
¦                           ¦(se scade)                                            ¦-2.254.029¦
¦2900  03                   ¦C. VENITURI NEFISCALE                                 ¦    84.947¦
¦3000                       ¦C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                          ¦     5.000¦
¦3003                       ¦VENITURI DIN PROPRIETATE                              ¦     1.000¦
¦      07                   ¦Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca¦          ¦
¦                           ¦si boli profesionale                                  ¦     1.000¦
¦3103                       ¦VENITURI DIN DOBANZI                                  ¦     4.000¦
¦      06                   ¦Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de   ¦          ¦
¦                           ¦accidente de munca si boli profesionale               ¦     4.000¦
¦3300  03                   ¦C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                     ¦    79.947¦
¦3303                       ¦VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI  ¦    79.325¦
¦      11                   ¦Contributia pentru bilete de tratament si odihna      ¦    79.325¦
¦3603                       ¦DIVERSE VENITURI                                      ¦       622¦
¦      50                   ¦Alte venituri                                         ¦       622¦
¦4100  03                   ¦IV. SUBVENTII                                         ¦13.942.745¦
¦4200                       ¦SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE¦13.942.745¦
¦4203                       ¦SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT                       ¦13.942.745¦
¦      24                   ¦Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale     ¦          ¦
¦                           ¦de stat                                               ¦13.942.745¦
¦4503                       ¦SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL         ¦          ¦
¦                           ¦PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI                    ¦    13.599¦
¦      01                   ¦Fondul European de Dezvoltare Regionala               ¦    13.599¦
¦4903                       ¦Venituri sistem public de pensii                      ¦47.587.089¦
¦      02                   ¦Venituri sistem accidente de munca si boli            ¦          ¦
¦                           ¦profesionale                                          ¦   305.892¦
¦5003                       ¦CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT          ¦47.639.123¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦47.631.512¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦    90.407¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                          ¦    67.729¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                                       ¦    63.375¦
¦                        05 ¦Sporuri pentru conditii de munca                      ¦     2.451¦
¦                        06 ¦Alte sporuri                                          ¦       278¦
¦                        12 ¦Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ¦       110¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                              ¦        47¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani                       ¦     1.468¦
¦                    03     ¦Contributii                                           ¦    22.678¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat              ¦    15.764¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj                     ¦       412¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate          ¦     4.308¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale                                     ¦       123¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii           ¦     2.071¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦   507.015¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                                    ¦    29.610¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                                    ¦     2.990¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                            ¦        65¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica                   ¦     6.080¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                             ¦       539¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                             ¦       586¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                                       ¦        86¦
¦                        07 ¦Transport                                             ¦         9¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           ¦     5.630¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu caracter         ¦          ¦
¦                           ¦functional                                            ¦       130¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere si         ¦          ¦
¦                           ¦functionare                                           ¦    13.495¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                                     ¦     2.000¦
¦                    03     ¦Hrana                                                 ¦       150¦
¦                        01 ¦Hrana pentru oameni                                   ¦       150¦
¦                    04     ¦Medicamente si materiale sanitare                     ¦       500¦
¦                        01 ¦Medicamente                                           ¦       300¦
¦                        02 ¦Materiale sanitare                                    ¦       200¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar               ¦       509¦
¦                        03 ¦Lenjerie si accesorii de pat                          ¦       100¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                              ¦       409¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari                      ¦       720¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari              ¦       510¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                              ¦       210¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare            ¦       103¦
¦                    12     ¦Consultanta si expertiza                              ¦        20¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                                ¦       110¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                                      ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦   473.283¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                              ¦        22¦
¦                        04 ¦Chirii                                                ¦     2.000¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦   449.047¦
¦                        09 ¦Executarea silita a creantelor bugetare               ¦        10¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 ¦    22.204¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                                    ¦    50.000¦
¦                    03     ¦Alte dobanzi                                          ¦    50.000¦
¦                        02 ¦Dobanda datorata trezoreriei statului                 ¦    50.000¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI¦          ¦
¦                           ¦PUBLICE                                               ¦     1.356¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                                   ¦     1.356¦
¦                        21 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, reprezentand contributia de asigurari       ¦          ¦
¦                           ¦sociale de sanatate pentru pers. aflate in concediu   ¦          ¦
¦                           ¦medical din cauza de accident de munca sau boala      ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦     1.174¦
¦                        44 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, pentru concedii si indemnizatii             ¦          ¦
¦                           ¦datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara ¦          ¦
¦                           ¦de munca din cauza de accident de munca sau boala     ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦       182¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                           ¦     1.000¦
¦                    01     ¦A. Transferuri interne                                ¦     1.000¦
¦                        17 ¦Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a¦          ¦
¦                           ¦accidentelor de munca si a bolilor profesionale       ¦     1.000¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ¦          ¦
¦                           ¦NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                      ¦    24.140¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦46.957.594¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦46.223.442¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦   734.152¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦   389.975¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦   344.177¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦     7.611¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦     7.611¦
¦                    01     ¦Active fixe                                           ¦     5.745¦
¦                        01 ¦Constructii                                           ¦     4.245¦
¦                        02 ¦Masini, echipamente si mijloace de transport          ¦       500¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ¦       600¦
¦                        30 ¦Alte active fixe                                      ¦       400¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe            ¦     1.866¦
¦6800  03                   ¦Partea a III-a CHELTUIELI                             ¦          ¦
¦                           ¦SOCIAL-CULTURALE                                      ¦47.639.123¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦47.631.512¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦    90.407¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦   507.015¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                                    ¦    50.000¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI¦          ¦
¦                           ¦PUBLICE                                               ¦     1.356¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                           ¦     1.000¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ¦          ¦
¦                           ¦NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                      ¦    24.140¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦46.957.594¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦     7.611¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦     7.611¦
¦6803                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                        ¦47.587.089¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦47.579.578¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦    86.737¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                          ¦    64.982¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                                       ¦    61.013¦
¦                        05 ¦Sporuri pentru conditii de munca                      ¦     2.421¦
¦                        06 ¦Alte sporuri                                          ¦       278¦
¦                        12 ¦Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ¦       110¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                              ¦        45¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani                       ¦     1.115¦
¦                    03     ¦Contributii                                           ¦    21.755¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat              ¦    15.109¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj                     ¦       395¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate          ¦     4.133¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale                                     ¦       118¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii           ¦     2.000¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦   506.168¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                                    ¦    28.882¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                                    ¦     2.930¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                            ¦        60¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica                   ¦     5.960¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                             ¦       528¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                             ¦       430¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                                       ¦        80¦
¦                        07 ¦Transport                                             ¦         9¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           ¦     5.530¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu caracter         ¦          ¦
¦                           ¦functional                                            ¦       130¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere si         ¦          ¦
¦                           ¦functionare                                           ¦    13.225¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                                     ¦     2.000¦
¦                    03     ¦Hrana                                                 ¦       150¦
¦                        01 ¦Hrana pentru oameni                                   ¦       150¦
¦                    04     ¦Medicamente si materiale sanitare                     ¦       500¦
¦                        01 ¦Medicamente                                           ¦       300¦
¦                        02 ¦Materiale sanitare                                    ¦       200¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar               ¦       500¦
¦                        03 ¦Lenjerie si accesorii de pat                          ¦       100¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                              ¦       400¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari                      ¦       700¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari              ¦       500¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                              ¦       200¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare            ¦       100¦
¦                    12     ¦Consultanta si expertiza                              ¦        20¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                                ¦       100¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                                      ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦   473.206¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                              ¦        20¦
¦                        04 ¦Chirii                                                ¦     2.000¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦   449.022¦
¦                        09 ¦Executarea silita a creantelor bugetare               ¦        10¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 ¦    22.154¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                                    ¦    50.000¦
¦                    03     ¦Alte dobanzi                                          ¦    50.000¦
¦                        02 ¦Dobanda datorata trezoreriei statului                 ¦    50.000¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ¦          ¦
¦                           ¦NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                      ¦    24.140¦
¦                    01     ¦Programe din Fondul European de Dezvoltare            ¦          ¦
¦                           ¦Regionala (FEDR)                                      ¦    24.140¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦46.912.533¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦46.216.770¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦   695.763¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦   364.240¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦   331.523¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦     7.511¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦     7.511¦
¦                    01     ¦Active fixe                                           ¦     5.645¦
¦                        01 ¦Constructii                                           ¦     4.245¦
¦                        02 ¦Masini, echipamente si mijloace de transport          ¦       500¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ¦       500¦
¦                        30 ¦Alte active fixe                                      ¦       400¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe            ¦     1.866¦
¦6803  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦46.216.770¦
¦      04                   ¦Asistenta acordata persoanelor in varsta              ¦   331.523¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦   364.240¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦   674.556¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦   449.022¦
¦           03              ¦Alte cheltuieli de administrare fond                  ¦   225.534¦
¦6903                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE    ¦          ¦
¦                           ¦MUNCA SI BOLI PROFESIONALE                            ¦    52.034¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦    51.934¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦     3.670¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                          ¦     2.747¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                                       ¦     2.362¦
¦                        05 ¦Sporuri pentru conditii de munca                      ¦        30¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                              ¦         2¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani                       ¦       353¦
¦                    03     ¦Contributii                                           ¦       923¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat              ¦       655¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj                     ¦        17¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate          ¦       175¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale                                     ¦         5¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii           ¦        71¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦       847¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                                    ¦       728¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                                    ¦        60¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                            ¦         5¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica                   ¦       120¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                             ¦        11¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                             ¦       156¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                                       ¦         6¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           ¦       100¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere si         ¦          ¦
¦                           ¦functionare                                           ¦       270¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar               ¦         9¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                              ¦         9¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari                      ¦        20¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari              ¦        10¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                              ¦        10¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare            ¦         3¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                                ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦        77¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                              ¦         2¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦        25¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 ¦        50¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI¦          ¦
¦                           ¦PUBLICE                                               ¦     1.356¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                                   ¦     1.356¦
¦                        21 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, reprezentand contributia de asigurari       ¦          ¦
¦                           ¦sociale de sanatate pentru pers. aflate in concediu   ¦          ¦
¦                           ¦medical din cauza de accident de munca sau boala      ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦     1.174¦
¦                        44 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, pentru concedii si indemnizatii             ¦          ¦
¦                           ¦datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara ¦          ¦
¦                           ¦de munca din cauza de accident de munca sau boala     ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦       182¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                           ¦     1.000¦
¦                    01     ¦A. Transferuri interne                                ¦     1.000¦
¦                        17 ¦Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a¦          ¦
¦                           ¦accidentelor de munca si a bolilor profesionale       ¦     1.000¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦    45.061¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦     6.672¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦    38.389¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦    25.735¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦    12.654¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦       100¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦       100¦
¦                    01     ¦Active fixe                                           ¦       100¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ¦       100¦
¦6903  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦     6.672¦
¦6903  05                   ¦Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati      ¦    36.623¦
¦           01              ¦Asistenta sociala in caz de boli                      ¦    19.464¦
¦           02              ¦Asistenta sociala in caz de invaliditate              ¦    17.159¦
¦      07                   ¦Asigurari pentru somaj                                ¦       805¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦     2.317¦
¦      15                   ¦Prevenirea excluderii sociale                         ¦     1.000¦
¦           50              ¦Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii     ¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     1.000¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     4.617¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦        25¦
¦           03              ¦Alte cheltuieli de administrare fond                  ¦     4.592¦
¦9903                       ¦EXCEDENT/DEFICIT                                      ¦   253.858¦
¦      11                   ¦Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli    ¦          ¦
¦                           ¦profesionale                                          ¦   253.858¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*


    ANEXA 2/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI
    SOCIALE

                          BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011

*T*
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                                      ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦                  Denumire indicator                  ¦   2011   ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                                      ¦ Program  ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                                      ¦          ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                          B                           ¦    1     ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦5003                       ¦CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT          ¦44.331.545¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦44.323.934¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦    90.407¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                          ¦    67.729¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                                       ¦    63.375¦
¦                        05 ¦Sporuri pentru conditii de munca                      ¦     2.451¦
¦                        06 ¦Alte sporuri                                          ¦       278¦
¦                        12 ¦Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ¦       110¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                              ¦        47¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani                       ¦     1.468¦
¦                    03     ¦Contributii                                           ¦    22.678¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat              ¦    15.764¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj                     ¦       412¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate          ¦     4.308¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale                                     ¦       123¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii           ¦     2.071¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦   487.362¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                                    ¦    29.610¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                                    ¦     2.990¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                            ¦        65¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica                   ¦     6.080¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                             ¦       539¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                             ¦       586¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                                       ¦        86¦
¦                        07 ¦Transport                                             ¦         9¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           ¦     5.630¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu caracter         ¦          ¦
¦                           ¦functional                                            ¦       130¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere si         ¦          ¦
¦                           ¦functionare                                           ¦    13.495¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                                     ¦     2.000¦
¦                    03     ¦Hrana                                                 ¦       150¦
¦                        01 ¦Hrana pentru oameni                                   ¦       150¦
¦                    04     ¦Medicamente si materiale sanitare                     ¦       500¦
¦                        01 ¦Medicamente                                           ¦       300¦
¦                        02 ¦Materiale sanitare                                    ¦       200¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar               ¦       509¦
¦                        03 ¦Lenjerie si accesorii de pat                          ¦       100¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                              ¦       409¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari                      ¦       720¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari              ¦       510¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                              ¦       210¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare            ¦       103¦
¦                    12     ¦Consultanta si expertiza                              ¦        20¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                                ¦       110¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                                      ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦   453.630¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                              ¦        22¦
¦                        04 ¦Chirii                                                ¦     2.000¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦   429.394¦
¦                        09 ¦Executarea silita a creantelor bugetare               ¦        10¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 ¦    22.204¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                                    ¦    50.000¦
¦                    03     ¦Alte dobanzi                                          ¦    50.000¦
¦                        02 ¦Dobanda datorata trezoreriei statului                 ¦    50.000¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI¦          ¦
¦                           ¦PUBLICE                                               ¦     1.356¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                                   ¦     1.356¦
¦                        21 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, reprezentand contributia de asigurari       ¦          ¦
¦                           ¦sociale de sanatate pentru pers. aflate in concediu   ¦          ¦
¦                           ¦medical din cauza de accident de munca sau boala      ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦     1.174¦
¦                        44 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, pentru concedii si indemnizatii             ¦          ¦
¦                           ¦datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara ¦          ¦
¦                           ¦de munca din cauza de accident de munca sau boala     ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦       182¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                           ¦     1.000¦
¦                    01     ¦A. Transferuri interne                                ¦     1.000¦
¦                        17 ¦Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a¦          ¦
¦                           ¦accidentelor de munca si a bolilor profesionale       ¦     1.000¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ¦          ¦
¦                           ¦NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                      ¦    24.140¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦43.669.669¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦42.943.612¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦   726.057¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦   382.883¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦   343.174¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦     7.611¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦     7.611¦
¦                    01     ¦Active fixe                                           ¦     5.745¦
¦                        01 ¦Constructii                                           ¦     4.245¦
¦                        02 ¦Masini, echipamente si mijloace de transport          ¦       500¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ¦       600¦
¦                        30 ¦Alte active fixe                                      ¦       400¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe            ¦     1.866¦
¦6800  03                   ¦Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE             ¦44.331.545¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦44.323.934¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦    90.407¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦   487.362¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                                    ¦    50.000¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI¦          ¦
¦                           ¦PUBLICE                                               ¦     1.356¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                           ¦     1.000¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ¦          ¦
¦                           ¦NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                      ¦    24.140¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦43.669.669¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦     7.611¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦     7.611¦
¦6803                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                        ¦44.279.511¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦44.272.000¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦    86.737¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                          ¦    64.982¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                                       ¦    61.013¦
¦                        05 ¦Sporuri pentru conditii de munca                      ¦     2.421¦
¦                        06 ¦Alte sporuri                                          ¦       278¦
¦                        12 ¦Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ¦       110¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                              ¦        45¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani                       ¦     1.115¦
¦                    03     ¦Contributii                                           ¦    21.755¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat              ¦    15.109¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj                     ¦       395¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate          ¦     4.133¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale                                     ¦       118¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii           ¦     2.000¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦   486.515¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                                    ¦    28.882¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                                    ¦     2.930¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                            ¦        60¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica                   ¦     5.960¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                             ¦       528¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                             ¦       430¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                                       ¦        80¦
¦                        07 ¦Transport                                             ¦         9¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           ¦     5.530¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu caracter         ¦          ¦
¦                           ¦functional                                            ¦       130¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere si         ¦          ¦
¦                           ¦functionare                                           ¦    13.225¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                                     ¦     2.000¦
¦                    03     ¦Hrana                                                 ¦       150¦
¦                        01 ¦Hrana pentru oameni                                   ¦       150¦
¦                    04     ¦Medicamente si materiale sanitare                     ¦       500¦
¦                        01 ¦Medicamente                                           ¦       300¦
¦                        02 ¦Materiale sanitare                                    ¦       200¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar               ¦       500¦
¦                        03 ¦Lenjerie si accesorii de pat                          ¦       100¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                              ¦       400¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari                      ¦       700¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari              ¦       500¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                              ¦       200¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare            ¦       100¦
¦                    12     ¦Consultanta si expertiza                              ¦        20¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                                ¦       100¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                                      ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦   453.553¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                              ¦        20¦
¦                        04 ¦Chirii                                                ¦     2.000¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦   429.369¦
¦                        09 ¦Executarea silita a creantelor bugetare               ¦        10¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 ¦    22.154¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                                    ¦    50.000¦
¦                    03     ¦Alte dobanzi                                          ¦    50.000¦
¦                        02 ¦Dobanda datorata trezoreriei statului                 ¦    50.000¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE ¦          ¦
¦                           ¦NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                      ¦    24.140¦
¦                    01     ¦Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala  ¦          ¦
¦                           ¦(FEDR)                                                ¦    24.140¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦43.624.608¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦42.936.940¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦   687.668¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦   357.148¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦   330.520¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦     7.511¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦     7.511¦
¦                    01     ¦Active fixe                                           ¦     5.645¦
¦                        01 ¦Constructii                                           ¦     4.245¦
¦                        02 ¦Masini, echipamente si mijloace de transport          ¦       500¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ¦       500¦
¦                        30 ¦Alte active fixe                                      ¦       400¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe            ¦     1.866¦
¦6803  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦42.936.940¦
¦      04                   ¦Asistenta acordata persoanelor in varsta              ¦   330.520¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦   357.148¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦   654.903¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦   429.369¦
¦           03              ¦Alte cheltuieli de administrare fond                  ¦   225.534¦
¦6903                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE    ¦          ¦
¦                           ¦MUNCA SI BOLI PROFESIONALE                            ¦    52.034¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦    51.934¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       ¦     3.670¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                          ¦     2.747¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                                       ¦     2.362¦
¦                        05 ¦Sporuri pentru conditii de munca                      ¦        30¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                              ¦         2¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani                       ¦       353¦
¦                    03     ¦Contributii                                           ¦       923¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat              ¦       655¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj                     ¦        17¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate          ¦       175¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de munca si ¦          ¦
¦                           ¦boli profesionale                                     ¦         5¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii           ¦        71¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦       847¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                                    ¦       728¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                                    ¦        60¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                            ¦         5¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica                   ¦       120¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                             ¦        11¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                             ¦       156¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                                       ¦         6¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           ¦       100¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere si         ¦          ¦
¦                           ¦functionare                                           ¦       270¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar               ¦         9¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                              ¦         9¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari                      ¦        20¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari              ¦        10¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                              ¦        10¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare            ¦         3¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                                ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦        77¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                              ¦         2¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦        25¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                 ¦        50¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI¦          ¦
¦                           ¦PUBLICE                                               ¦     1.356¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                                   ¦     1.356¦
¦                        21 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, reprezentand contributia de asigurari       ¦          ¦
¦                           ¦sociale de sanatate pentru persoanele aflate in conce-¦          ¦
¦                           ¦diu medical din cauza de accident de munca sau boala  ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦     1.174¦
¦                        44 ¦Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli profesionale, catre ¦          ¦
¦                           ¦bugetul fondului national unic de asigurari sociale de¦          ¦
¦                           ¦sanatate, pentru concedii si indemnizatii             ¦          ¦
¦                           ¦datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara ¦          ¦
¦                           ¦de munca din cauza de accident de munca sau boala     ¦          ¦
¦                           ¦profesionala                                          ¦       182¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                           ¦     1.000¦
¦                    01     ¦A. Transferuri interne                                ¦     1.000¦
¦                        17 ¦Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a¦          ¦
¦                           ¦accidentelor de munca si a bolilor profesionale       ¦     1.000¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦    45.061¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦     6.672¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦    38.389¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦    25.735¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦    12.654¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                                 ¦       100¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                        ¦       100¦
¦                    01     ¦Active fixe                                           ¦       100¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale ¦       100¦
¦6903  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦     6.672¦
¦      05                   ¦Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati      ¦    36.623¦
¦           01              ¦Asistenta sociala in caz de boli                      ¦    19.464¦
¦           02              ¦Asistenta sociala in caz de invaliditate              ¦    17.159¦
¦      07                   ¦Asigurari pentru somaj                                ¦       805¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦     2.317¦
¦      15                   ¦Prevenirea excluderii sociale                         ¦     1.000¦
¦           50              ¦Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii     ¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     1.000¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     4.617¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦        25¦
¦           03              ¦Alte cheltuieli de administrare fond                  ¦     4.592¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*


    ANEXA 2/03/02

    MINISTERUL APARARII NATIONALE-PENSII

                          BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011

*T*
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                                      ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦                  Denumire indicator                  ¦   2011   ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                                      ¦ Program  ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                                      ¦          ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                          B                           ¦    1     ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦5003                       ¦CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT          ¦ 1.718.324¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦ 1.718.324¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     8.013¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦     8.013¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦     8.013¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦ 1.710.311¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦ 1.706.311¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦     4.000¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦     4.000¦
¦6800  03                   ¦Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE             ¦ 1.718.324¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦ 1.718.324¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     8.013¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦ 1.710.311¦
¦6803                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                        ¦ 1.718.324¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦ 1.718.324¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     8.013¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦     8.013¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦     8.013¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦ 1.710.311¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦ 1.706.311¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦     4.000¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦     4.000¦
¦6803  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦ 1.706.311¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦     4.000¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     8.013¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦     8.013¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*

    ANEXA 2/03/03

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - PENSII

                          BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011

*T*
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                                      ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦                  Denumire indicator                  ¦   2011   ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                                      ¦ Program  ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                                      ¦          ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                          B                           ¦    1     ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦5003                       ¦CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT          ¦ 1.402.881¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦ 1.402.881¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     9.890¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦     9.890¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦     9.890¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦ 1.392.991¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦ 1.388.991¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦     4.000¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦     3.000¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦     1.000¦
¦6800  03                   ¦Partea aIII-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE             ¦ 1.402.881¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦ 1.402.881¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     9.890¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦ 1.392.991¦
¦6803                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                        ¦ 1.402.881¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦ 1.402.881¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     9.890¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦     9.890¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦     9.890¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦ 1.392.991¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦ 1.388.991¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦     4.000¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦     3.000¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦     1.000¦
¦6803  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦ 1.388.991¦
¦      04                   ¦Asistenta acordata persoanelor in varsta              ¦     1.000¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦     3.000¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     9.890¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦     9.890¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*


    ANEXA 2/03/04

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII - PENSII

                          BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                                     pe anul 2011

*T*
*Font 8*
                                                                                  - mii lei -
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                                      ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦                  Denumire indicator                  ¦   2011   ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                                      ¦ Program  ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                                      ¦          ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                          B                           ¦    1     ¦
+---------------------------+------------------------------------------------------+----------¦
¦5003                       ¦CHELTUIELI - BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT          ¦   186.373¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦   186.373¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     1.750¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦     1.750¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦     1.750¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦   184.623¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦   184.528¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦        95¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦        92¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦         3¦
¦6800  03                   ¦Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            ¦   186.373¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦   186.373¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     1.750¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦   184.623¦
¦6803                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA                        ¦   186.373¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                                    ¦   186.373¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          ¦     1.750¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                                       ¦     1.750¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor     ¦     1.750¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                           ¦   184.623¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                                     ¦   184.528¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                                      ¦        95¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                           ¦        92¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                            ¦         3¦
¦6803  03                   ¦Pensii si ajutoare pentru batranete                   ¦   184.528¦
¦      04                   ¦Asistenta acordata persoanelor in varsta              ¦         3¦
¦      09                   ¦Ajutoare pentru urmasi                                ¦        92¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei¦          ¦
¦                           ¦sociale                                               ¦     1.750¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor       ¦     1.750¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*

    ANEXA 3/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                        SINTEZA
         proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit,
                    precum si altor facilitati si instrumente postaderare
*T*
*Font 7*

                                                                                                                    mii lei
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     Denumirea si codul      ¦  ¦     ¦ Valoarea  ¦Realizari¦Realizari¦Executie¦ Propu- ¦Estimari¦Estimari ¦Estimari ¦Estimari ¦
¦     proiectului/surse       ¦  ¦ Cod ¦ totala a  ¦ pana in ¦  2009   ¦prelimi-¦  neri  ¦  2012  ¦  2013   ¦  2014   ¦  anii   ¦
¦       de finantare          ¦  ¦     ¦finantarii ¦anul 2008¦         ¦ nata   ¦  2011  ¦        ¦         ¦         ¦urmatori ¦
¦                             ¦  ¦     ¦           ¦         ¦         ¦ 2010   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------------+--+-----+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------¦
¦               0             ¦  ¦     ¦1=2+3+..+9 ¦    2    ¦    3    ¦   4    ¦    5   ¦    6   ¦   7     ¦    8    ¦    9    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 TOTAL CHELTUIELI                 50.03
    I. Credite de angajament                 30.157                       5.149   24.140       132       736
   II. Credite bugetare                      30.157                       5.149   24.140       132       736
  din care:
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionala(FEDR)    56.01
    I. Credite de angajament                 30.157                       5.149   24.140       132       736
   II. Credite bugetare                      30.157                       5.149   24.140       132       736
  din care:
 Finantare nationala              56.01.01
    I. Credite de angajament                  4.503                         773    3.620        16        94
   II. Credite bugetare                       4.503                         773    3.620        16        94
 Finantare externa nerambursabila 56.01.02
    I. Credite de angajament                 20.677                       3.432   16.617        94       534
   II. Credite bugetare                      20.677                       3.432   16.617        94       534
 Cheltuieli neeligibile           56.01.03
    I. Credite de angajament                 4.977                          944    3.903        22       108
   II. Credite bugetare                      4.977                          944    3.903        22       108
  din acesta:
 2. Programul Operational
 Sectorial Cresterea Competiti-
 vitatii Economice (POS CCE)
    I. Credite de angajament                25.874                        5.149   20.725
   II. Credite bugetare                     25.874                        5.149   20.725
  din care:
 Finantare nationala              56.01.01
    I. Credite de angajament                 3.951                          773    3.178
   II. Credite bugetare                      3.951                          773    3.178
 Finantare externa nerambursabila 56.01.02
    I. Credite de angajament                17.548                        3.432   14.116
   II. Credite bugetare                     17.548                        3.432   14.116
 Cheltuieli neeligibile           56.01.03
    I. Credite de angajament                 4.375                          944    3.431
   II. Credite bugetare                      4.375                          944    3.431
 4. Program Operational
 Dezvoltarea Capacitatii
 Administrative (PO DCA)
    I. Credite de angajament                 4.283                                 3.415       132       736
   II. Credite bugetare                      4.283                                 3.415       132       736
  din care:
 Finantare nationala              56.01.01
    I. Credite de angajament                   552                                   442        16        94
   II. Credite bugetare                        552                                   442        16        94
 Finantare externa nerambursabila 56.01.02
    I. Credite de angajament                 3.129                                 2.501        94       534
   II. Credite bugetare                      3.129                                 2.501        94       534
 Cheltuieli neeligibile           56.01.03
    I. Credite de angajament                   602                                   472        22       108
   II. Credite bugetare                        602                                   472        22       108
*ST*


    ANEXA 3/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FISA PROIECTULUI
          finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
          de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
*T*
*Font 7*
                                                                                                                    mii lei
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     Denumirea si codul      ¦  ¦     ¦ Valoarea  ¦Realizari¦Realizari¦Executie¦ Propu- ¦Estimari¦Estimari ¦Estimari ¦Estimari ¦
¦     proiectului/surse       ¦  ¦ Cod ¦ totala a  ¦ pana in ¦  2009   ¦prelimi-¦  neri  ¦  2012  ¦  2013   ¦  2014   ¦  anii   ¦
¦       de finantare          ¦  ¦     ¦finantarii ¦anul 2008¦         ¦ nata   ¦  2011  ¦        ¦         ¦         ¦urmatori ¦
¦                             ¦  ¦     ¦           ¦         ¦         ¦ 2010   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------------+--+-----+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------¦
¦               0             ¦  ¦     ¦1=2+3+..+9 ¦    2    ¦    3    ¦   4    ¦    5   ¦    6   ¦   7     ¦    8    ¦    9    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 1 Dezvoltarea competentelor digitale si manageriale in randul personalului din cadrul CNPAS si caselor teritoriale
 de pensii

 TOTAL CHELTUIELI
                                I             1.371                                   983       72       316
                               II             1.371                                   983       72       316

  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

 PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN
 POSTADERARE                    I  56         1.371                                   983       72       316
                               II             1.371                                   983       72       316
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionala (FEDR) I  56.01      1.371                                   983       72       316
 din care:                     II             1.371                                   983       72       316
 Finantare nationala            I  56.01.01     178                                   128        9        41
                               II               178                                   128        9        41
 Finantare externa              I  56.01.02   1.007                                   722       51       234
 nerambursabila                II             1.007                                   722       51       234

 Cheltuieli neeligibile         I  56.01.03     186                                   133       12        41
                               II               186                                   133       12        41
*ST*


    ANEXA 3/03/02

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FISA PROIECTULUI
          finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
          de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
*T*
*Font 7*
                                                                                                                    mii lei
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     Denumirea si codul      ¦  ¦     ¦ Valoarea  ¦Realizari¦Realizari¦Executie¦ Propu- ¦Estimari¦Estimari ¦Estimari ¦Estimari ¦
¦     proiectului/surse       ¦  ¦ Cod ¦ totala a  ¦ pana in ¦  2009   ¦prelimi-¦  neri  ¦  2012  ¦  2013   ¦  2014   ¦  anii   ¦
¦       de finantare          ¦  ¦     ¦finantarii ¦anul 2008¦         ¦ nata   ¦  2011  ¦        ¦         ¦         ¦urmatori ¦
¦                             ¦  ¦     ¦           ¦         ¦         ¦ 2010   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------------+--+-----+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------¦
¦               0             ¦  ¦     ¦1=2+3+..+9 ¦    2    ¦    3    ¦   4    ¦    5   ¦    6   ¦   7     ¦    8    ¦    9    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de masurare a performantelor activitatii caselor judetene de pensii

 TOTAL CHELTUIELI
                                I             2.912                                 2.432       60       420
                               II             2.912                                 2.432       60       420

  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

 PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN
 POSTADERARE                    I  56         2.912                                 2.432       60       420
                               II             2.912                                 2.432       60       420
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionala (FEDR) I  56.01      2.912                                 2.432       60       420
 din care:                     II             2.912                                 2.432       60       420
 Finantare nationala            I  56.01.01     374                                   314        7        53
                               II               374                                   314        7        53
 Finantare externa              I  56.01.02   2.122                                 1.779       43       300
 nerambursabila                II             2.122                                 1.779       43       300

 Cheltuieli neeligibile         I  56.01.03     416                                   339       10        67
                               II               416                                   339       10        67
*ST*


    ANEXA 3/03/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                FISA PROIECTULUI
          finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
          de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
*T*
*Font 7*
                                                                                                                    mii lei
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦     Denumirea si codul      ¦  ¦     ¦ Valoarea  ¦Realizari¦Realizari¦Executie¦ Propu- ¦Estimari¦Estimari ¦Estimari ¦Estimari ¦
¦     proiectului/surse       ¦  ¦ Cod ¦ totala a  ¦ pana in ¦  2009   ¦prelimi-¦  neri  ¦  2012  ¦  2013   ¦  2014   ¦  anii   ¦
¦       de finantare          ¦  ¦     ¦finantarii ¦anul 2008¦         ¦ nata   ¦  2011  ¦        ¦         ¦         ¦urmatori ¦
¦                             ¦  ¦     ¦           ¦         ¦         ¦ 2010   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦         ¦
+-----------------------------+--+-----+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+---------+---------+---------¦
¦               0             ¦  ¦     ¦1=2+3+..+9 ¦    2    ¦    3    ¦   4    ¦    5   ¦    6   ¦   7     ¦    8    ¦    9    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 3 SERVICII PUBLICE ELECTRONICE DESTINATE CETATENILOR, CONTRIBUABILI SI BENEFICIARI AI SISTEMULUI PUBLIC DE
 PENSII SI DIN SISTEMUL ACCIDENTELOR DE MUNCA SI BOLILOR PROFESIONALE

 TOTAL CHELTUIELI
                                I            25.874                        5.149   20.725
                               II            25.874                        5.149   20.725

  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCLALA

 PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN
 POSTADERARE                    I  56        25.874                        5.149   20.725
                               II            25.874                        5.149   20.725
 Programe din Fondul European
 de Dezvoltare Regionala (FEDR) I  56.01     25.874                        5.149   20.725
 din care:                     II            25.874                        5.149   20.725
 Finantare nationala            I  56.01.01   3.951                          773    3.178
                               II             3.951                          773    3.178
 Finantare externa              I  56.01.02  17.548                        3.432   14.116
 nerambursabila                II            17.548                        3.432   14.116

 Cheltuieli neeligibile         I  56.01.03   4.375                          944    3.431
                               II             4.375                          944    3.431
*ST*


    ANEXA 4/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

         NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
  pe anii 2010-2011 (sume alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)
*T*
*Font 8*
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                   ¦ Numar ¦ Salariul¦Modificarea¦ Numar de ¦   Fond   ¦
¦                                                   ¦  de   ¦mediu de ¦ numarului ¦  posturi ¦ aferent  ¦
¦                                                   ¦posturi¦baza din ¦de posturi ¦ finantat ¦salariilor¦
¦                                                   ¦finan- ¦anul 2011¦  in anul  ¦ in anul  ¦ de baza  ¦
¦                                                   ¦tate in¦  (lei)  ¦ 2011(+/-) ¦   2011   ¦ pe anul  ¦
¦                                                   ¦  anul ¦         ¦ fata de   ¦          ¦   2011   ¦
¦                                                   ¦ 2010  ¦         ¦anul 2010  ¦          ¦(mii lei) ¦
+---------------------------------------------------+-------+---------+-----------+----------+----------¦
¦                            0                      ¦   1   ¦    2    ¦     3     ¦  4=1+3   ¦5=2x4x12  ¦
¦                                                   ¦       ¦         ¦           ¦          ¦luni/1000 ¦
+---------------------------------------------------+-------+---------+-----------+----------+----------¦
¦ TOTAL                                             ¦  4.511¦         ¦       -782¦     3.729¦    63.375¦
¦ din care:                                         ¦       ¦         ¦           ¦          ¦          ¦
¦                                                   ¦       ¦         ¦           ¦          ¦          ¦
¦ 6803 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA               ¦  4.369¦    1.410¦       -763¦     3.606¦    61.014¦
¦                                                   ¦       ¦         ¦           ¦          ¦          ¦
¦ 6903 ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI  ¦    142¦    1.600¦        -19¦       123¦     2.362¦
¦ PROFESIONALE                                      ¦       ¦         ¦           ¦          ¦          ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*


    ANEXA 5/03

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

                        PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
*T*
*Font 7*
                                                                                                            - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I  - Credite de                      TOTAL     Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari  Estimari  Estimari
     angajament                                efectuate  preliminata   2011        2012       2013      2014     anii
II - Credite bugetare                           pana la       2010                                              ulteriori
  CAPITOL/GRUPA/SURSA/                        31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                     1      2           3           4          5          6          7          8        9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I    156.105   123.635      2.706      6.811      7.954      8.248      6.751
                                II   156.105   122.535      2.356      7.611      7.954      8.248      7.401
5003 BUGETUL ASIGURARILOR       I     46.421    13.951      2.706      6.811      7.954      8.248      6.751
SOCIALE DE STAT                 II    46.421    12.851      2.356      7.611      7.954      8.248      7.401
 50037101 Active fixe           I     34.216     9.996      2.106      4.945      6.070      6.298      4.801
                                II    34.216     8.896      1.756      5.745      6.070      6.298      5.451
 5003710101 Constructii         I     15.210     1.200      1.396      3.445      4.270      3.198      1.701
                                II    15.210       100      1.046      4.245      4.270      3.198      2.351
 5003710102 Masini, echi-       I      3.020        20                   500        500      1.000      1.000
 pamente si mijloace de         II     3.020        20                   500        500      1.000      1.000
 transport
 5003710103 Mobilier,           I      11.631    6.921        310        600        800      1.500      1.500
 aparatura birotica si          II     11.631    6.921        310        600        800      1.500      1.500
 alte active corporale
 5003710130 Alte active fixe    I      4.355     1.855        400        400        500        600        600
                                II     4.355     1.855        400        400        500        600        600
 50037103 Reparatii capitale    I     12.205     3.955        600      1.866      1.884      1.950      1.950
 aferente activelor fixe        II    12.205     3.955        600      1.866      1.884      1.950      1.950
5006 CREDITE EXTERNE            I    109.684   109.684
                                II   109.684   109.684
 50067101 Active fixe           I    109.684   109.684
                                II   109.684   109.684
 5006710103 Mobilier,           I    105.099   105.099
 aparatura birotica si          II   105.099   105.099
 alte active corporale
 5006710130 Alte active fixe    I      4.585     4.585
                                II     4.585     4.585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I     14.920     1.200      1.396      3.265      4.270      3.198      1.591
                                II    14.920       100      1.046      4.065      4.270      3.198      2.241
5003 BUGETUL ASIGURARILOR       I     14.920     1.200      1.396      3.265      4.270      3.198      1.591
SOCIALE DE STAT                 II    14.920       100      1.046      4.065      4.270      3.198      2.241
 50037101 Active fixe           I     14.920     1.200      1.396      3.265      4.270      3.198      1.591
                                II    14.920       100      1.046      4.065      4.270      3.198      2.241
 5003710101 Constructii         I     14.920     1.200      1.396      3.265      4.270      3.198      1.591
                                II    14.920       100      1.046      4.065      4.270      3.198      2.241
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 C - Alte cheltuieli de investitii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I    141.185   122.435     1.310      3.546       3.684      5.050      5.160
                                II   141.185   122.435     1.310      3.546       3.684      5.050      5.160
5003 BUGETUL ASIGURARILOR       I     31.501    12.751     1.310      3.546       3.684      5.050      5.160
SOCIALE DE STAT                 II    31.501    12.751     1.310      3.546       3.684      5.050      5.160
 50037101 Active fixe           I     19.296     8.796       710      1.680       1.800      3.100      3.210
                                II    19.296     8.796       710      1.680       1.800      3.100      3.210
 5003710101 Constructii         I        290                            180                               110
                                II       290                            180                               110
 5003710102 Masini, echipamente I      3.020        20                  500         500      1.000      1.000
 si mijloace dc transport       II     3.020        20                  500         500      1.000      1.000
 5003710103 Mobilier, aparatura I     11.631     6.921       310        600         800      1.500      1.500
 birotica si alte active        II    11.631     6.921       310        600         800      1.500      1.500
 corporale
 5003710130 Alte active fixe    I      4.355     1.855       400        400         500        600        600
                                II     4.355     1.855       400        400         500        600        600
 50037103 Reparatii capitale    I     12.205     3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
 aferente activelor fixe        II    12.205     3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
5006 CREDITE EXTERNE            I    109.684   109.684
                                II   109.684   109.684
 50067101 Active fixe           I    109.684   109.684
                                II   109.684   109.684
 5006710103 Mobilier, aparatura I    105.099   105.099
 birotica si alte active        II   105.099   105.099
 corporale
 5006710130 Alte active fixe    I      4.585     4.585
                                II     4.585     4.585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 b. Dotari independente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I   119.750    112.040       310      1.100       1.300      2.500      2.500
                                II  119.750    112.040       310      1.100       1.300      2.500      2.500
5003 BUGETUL ASIGURARILOR       I    14.651      6.941       310      1.100       1.300      2.500      2.500
SOCIALE DE STAT                 II   14.651      6.941       310      1.100       1.300      2.500      2.500
 50037101 Active fixe           I    14.651      6.941       310      1.100       1.300      2.500      2.500
                                II   14.651      6.941       310      1.100       1.300      2.500      2.500
 5003710102 Masini,
 echipamente si mijloace de     I     3.020         20                  500         500      1.000      1.000
 transport                      II    3.020         20                  500         500      1.000      1.000
 5003710103 Mobilier, aparatura I    11.631      6.921       310        600         800      1.500      1.500
 birotica si alte active        II   11.631      6.921       310        600         800      1.500      1.500
 corporale
5006 CREDITE EXTERNE            I   105.099    105.099
                                II  105.099    105.099
 50067101 Active fixe           I   105.099    105.099
                                II  105.099    105.099
 5006710103 Mobilier, aparatura I   105.099    105.099
 birotica si alte active        II  105.099    105.099
 corporale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I       290                             180                               110
                                II      290                             180                               110
5003 BUGETUL ASIGURARILOR       I       290                             180                               110
SOCIALE DE STAT                 II      290                             180                               110
 50037101 Active fixe           I       290                             180                               110
                                II      290                             180                               110
 5003710101 Constructii         I       290                             180                               110
                                II      290                             180                               110
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I    21.145     10.395     1.000      2.266       2.384      2.550      2.550
                                II   21.145     10.395     1.000      2.266       2.384      2.550      2.550
5003 BUGETUL ASIGURARILOR       I    16.560      5.810     1.000      2.266       2.384      2.550      2.550
SOCIALE DE STAT                 II   16.560      5.810     1.000      2.266       2.384      2.550      2.550
 50037101 Active fixe           I     4.355      1.855       400        400         500        600        600
                                II    4.355      1.855       400        400         500        600        600
 5003710130 Alte active fixe    I     4.355      1.855       400        400         500        600        600
                                II    4.355      1.855       400        400         500        600        600
 50037103 Reparatii capitale    I    12.205      3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
 aferente activelor fixe        II   12.205      3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
5006 CREDITE EXTERNE            I     4.585      4.585
                                II    4.585      4.585
 50067101 Active fixe           I     4.585      4.585
                                II    4.585      4.585
 5006710130 Alte active fixe    I     4.585      4.585
                                II    4.585      4.585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I   149.175    117.105     2.706      6.711       7.854      8.148      6.651
SOCIALA                         II  149.175    116.005     2.356      7.511       7.854      8.148      7.301
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I    39.491      7.421     2.706      6.711       7.854      8.148      6.651
SOCIALA                         II   39.491      6.321     2.356      7.511       7.854      8.148      7.301
 68037101 Active fixe           I    27.286      3.466     2.106      4.845       5.970      6.198      4.701
                                II   27.286      2.366     1.756      5.645       5.970      6.198      5.351
 6803710101  Constructii        I    15.210      1.200     1.396      3.445       4.270      3.198      1.701
                                II   15.210        100     1.046      4.245       4.270      3.198      2.351
 6803710102 Masini, echipamente I     3.020         20                  500         500      1.000      1.000
 si mijloace dc transport       II    3.020         20                  500         500      1.000      1.000

 6803710103 Mobilier, aparatura I     4.701        391       310        500         700      1.400      1.400
 birotica si alte active        II    4.701        391       310        500         700      1.400      1.400
 corporale
 6803710130 Alte active fixe    I     4.355      1.855       400        400         500        600        600
                                II    4.355      1.855       400        400         500        600        600
 68037103 Reparatii capitale    I    12.205      3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
 aferente activelor fixe        II   12.205      3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA     I   109.684    109.684
SOCIALA                         II  109.684    109.684
 68067101 Active fixe           I   109.684    109.684
                                II  109.684    109.684
 6806710103 Mobilier, aparatura I   105.099    105.099
 birotica si alte active        II  105.099    105.099
 corporale
 6806710130 Alte active fixe    I     4.585      4.585
                                II    4.585      4.585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6900 ASIGURARI SI ASISTENTA    I     6.930      6.530                  100         100        100        100
 SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE    II    6.930      6.530                  100         100        100        100
 MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
 6903 ASIGURARI SI ASISTENTA    I     6.930      6.530                  100         100        100        100
 SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE    II    6.930      6.530                  100         100        100        100
 MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe           I     6.930      6.530                  100         100        100        100
                                II    6.930      6.530                  100         100        100        100
 6903710103 Mobilier, aparatura I     6.930      6.530                  100         100        100        100
 birotica si alte active        II    6.930      6.530                  100         100        100        100
 corporale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A - Obiective (proiecte) dc investitii in continuare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I    14.920      1.200     1.396      3.265       4.270      3.198      1.591
SOCIALA                         II   14.920        100     1.046      4.065       4.270      3.198      2.241
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I    14.920      1.200     1.396      3.265       4.270      3.198      1.591
SOCIALA                         II   14.920        100     1.046      4.065       4.270      3.198      2.241
 68037101 Active fixe           I    14.920      1.200     1.396      3.265       4.270      3.198      1.591
                                II   14.920        100     1.046      4.065       4.270      3.198      2.241
 6803710101 Constructii         I    14.920      1.200     1.396      3.265       4.270      3.198      1.591
                                II   14.920        100     1.046      4.065       4.270      3.198      2.241
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 C - Alte cheltuieli de investitii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I   134.255    115.905     1.310      3.446       3.584      4.950      5.060
SOCIALA                         II  134.255    115.905     1.310      3.446       3.584      4.950      5.060
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I    24.571      6.221     1.310      3.446       3.584      4.950      5.060
SOCIALA                         II   24.571      6.221     1.310      3.446       3.584      4.950      5.060
 68037101 Active fixe           I    12.366      2.266       710      1.580       1.700      3.000      3.110
                                II   12.366      2.266       710      1.580       1.700      3.000      3.110
 6803710101 Constructii         I       290                             180                               110
                                II      290                             180                               110
 6803710102 Masini,             I     3.020         20                  500         500      1.000      1.000
 echipamente si mijloace de     II    3.020         20                  500         500      1.000      1.000
 transport
 6803710103 Mobilier, aparatura I     4.701        391       310        500         700      1.400      1.400
 birotica si alte active        II    4.701        391       310        500         700      1.400      1.400
 corporale
 6803710130 Alte active fixe    I     4.355      1.855       400        400         500        600        600
                                II    4.355      1.855       400        400         500        600        600
 68037103 Reparatii capitale    I    12.205      3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
 aferente activelor fixe        II   12.205      3.955       600      1.866       1.884      1.950      1.950
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA     I   109.684    109.684
SOCIALA                         II  109.684    109.684
 68067101 Active fixe           I   109.684    109.684
                                II  109.684    109.684
 6806710103 Mobilier, aparatura I   105.099    105.099
 birotica si alte active        II  105.099    105.099
 corporale
 6806710130 Alte active fixe    I     4.585      4.585
                                II    4.585      4.585
6900 ASIGURARI SI ASISTENTA     I     6.930      6.530                  100         100        100        100
SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE     II    6.930      6.530                  100         100        100        100
MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA     I     6.930      6.530                  100         100        100        100
SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE     II    6.930      6.530                  100         100        100        100
MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe           I     6.930      6.530                  100         100        100        100
                                II    6.930      6.530                  100         100        100        100
 6903710103 Mobilier, aparatura I     6.930      6.530                  100         100        100        100
 birotica si alte active        II    6.930      6.530                  100         100        100        100
 corporale
*ST*


    ANEXA 5/03/01

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    COD OBIECTIV 2
                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                             b. Dotari independente
*T*
*Font 7*

   Tipul cheltuielii:  C - Alte cheltuieli de investitii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
     DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

     I  - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse de finantare si          I/II  TOTAL   Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari   Estimari  Estimari
costuri de finantare                          efectuate  preliminata   2011        2012       2013      2014      anii
                                               pana la      2010                                               ulteriori
                                             31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                     1      2         3            4          5          6          7          8         9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I    119.750   112.040        310      1.100      1.300      2.500      2.500
                                II   119.750   112.040        310      1.100      1.300      2.500      2.500
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I    112.820   105.510        310      1.000      1.200      2.400      2.400
SOCIALA                         II   112.820   105.510        310      1.000      1.200      2.400      2.400
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      7.721       411        310      1.000      1.200      2.400      2.400
SOCIALA                         II     7.721       411        310      1.000      1.200      2.400      2.400
 68037101 Active fixe           I      7.721       411        310      1.000      1.200      2.400      2.400
                                II     7.721       411        310      1.000      1.200      2.400      2.400
 6803710102 Masini,             I      3.020        20                   500        500      1.000      1.000
 echipamente si mijloace        II     3.020        20                   500        500      1.000      1.000
 de transport
 6803710103 Mobilier,           I      4.701       391        310        500        700      1.400      1.400
 aparatura birotica si          II     4.701       391        310        500        700      1.400      1.400
 alte active corporale
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA     I    105.099   105.099
SOCIALA                         II   105.099   105.099
 68067101 Active fixe           I    105.099   105.099
                                II   105.099   105.099
 6806710103 Mobilier,           I    105.099   105.099
 aparatura birotica si          II   105.099   105.099
 alte active corporale
6900 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      6.930     6.530                   100        100        100        100
SOCIALA PENTRU ACCIDENTE        II     6.930     6.530                   100        100        100        100
DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      6.930     6.530                   100        100        100        100
SOCIALA PENTRU ACCIDENTE        II     6.930     6.530                   100        100        100        100
DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
 69037101 Active fixe           I      6.930     6.530                   100        100        100        100
                                II     6.930     6.530                   100        100        100        100
 6903710103 Mobilier, aparatura I      6.930     6.530                   100        100        100        100
 birotica si alte active        II     6.930     6.530                   100        100        100        100
 corporale
*ST*

    COD OBIECTIV 3
                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                  c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
                  prefezabilitate, fezabilitate si alte studii
*T*
*Font 7*

   Tipul cheltuielii:  C - Alte cheltuieli de investitii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
     DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

     I  - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse de finantare si          I/II  TOTAL   Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari   Estimari  Estimari
costuri de finantare                          efectuate  preliminata   2011        2012       2013      2014      anii
                                               pana la      2010                                               ulteriori
                                             31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                     1         2        3            4         5          6          7          8         9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I        290                             180                              110
                                II       290                             180                              110
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I        290                             180                              110
SOCIALA                         II       290                             180                              110
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I        290                             180                              110
SOCIALA                         II       290                             180                              110
 68037101 Active fixe           I        290                             180                              110
                                II       290                             180                              110
 6803710101 Constructii         I        290                             180                              110
                                II       290                             180                              110
*ST*

    COD OBIECTIV 5
                          Fisa obiectivului de investitii
                    e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor
*T*
*Font 7*

   Tipul cheltuielii:  C - Alte cheltuieli de investitii
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
     DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

     I  - Credite de angajament
     II - Credite bugetare
                                                                                                             - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse de finantare si          I/II  TOTAL   Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari   Estimari  Estimari
costuri de finantare                          efectuate  preliminata   2011        2012       2013      2014      anii
                                               pana la      2010                                               ulteriori
                                             31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                     1      2         3            4          5          6          7          8         9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I     21.145    10.395      1.000      2.266      2.384      2.550      2.550
                                II    21.145    10.395      1.000      2.266      2.384      2.550      2.550
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I     21.145    10.395      1.000      2.266      2.384      2.550      2.550
SOCIALA                         II    21.145    10.395      1.000      2.266      2.384      2.550      2.550
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I     16.560     5.810      1.000      2.266      2.384      2.550      2.550
SOCIALA                         II    16.560     5.810      1.000      2.266      2.384      2.550      2.550
 68037101 Active fixe           I      4.355     1.855        400        400        500        600        600
                                II     4.355     1.855        400        400        500        600        600
 6803710130 Alte active fixe    I      4.355     1.855        400        400        500        600        600
                                II     4.355     1.855        400        400        500        600        600
 68037103 Reparatii capitale    I     12.205     3.955        600      1.866      1.884      1.950      1.950
 aferente activelor fixe        II    12.205     3.955        600      1.866      1.884      1.950      1.950
6806 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      4.585     4.585
SOCIALA                         II     4.585     4.585
 68067101 Active fixe           I      4.585     4.585
                                II     4.585     4.585
 6806710130 Alte active fixe    I      4.585     4.585
                                II     4.585     4.585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ST*

    COD OBIECTIV 760
                                      FISA
               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
                     BIROURI SI ARHIVA DMPS SI CJP GIURGIU
*T*
    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
--------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE

    1.  Date geografice:
      1.1 Judet /Sector                                                  Giurgiu
      1.2 Municipiu /Oras /Comuna                                        Giurgiu
      1.3 Amplasament                                      Str. Dorobanti nr. 18

    2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numarul si data Acordului MFP
      2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)       Ordin nr. 41/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

     1. Valoarea totala aprobata (mii lei)                                  1806
     2. Data pretului pentru calculul valorii
        totale (luna/an)                                                 03/2008
     3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)      SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
     4. Durata de realizare aprobata (numar luni)                             18

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

     1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)        1806
     2. Data pretului (luna/an)                                          01/2009
     3. Durata de realizare contractata (nr. luni)                            18
     4. Data inceperii investitiei (luna/an)                             01/2009
     5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)                    06/2010
     6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2009 (mii lei)               100
     7. Valoarea programata in anul 2010 (mii lei)                           906
     8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2010 (mii lei)                  800
--------------------------------------------------------------------------------
*ST*

*T*
*Font 7*
                                                                                                          - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
    SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA
    PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I  - Credite de angajament
    II - Credite bugetare
                                                                                                          - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse de finantare si          I/II  TOTAL    Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari  Estimari  Estimari
costuri de finantare                           efectuate  preliminata   2011       2012       2013      2014      anii
                                                pana la       2010                                               ulteriori
                                              31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                      1      2          3            4         5          6          7          8         9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I      1.806         700    1.106
                                II     1.806         100      906        800
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      1.806         700    1.106
     SOCIALA                    II     1.806         100      906        800
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      1.806         700    1.106
     SOCIALA                    II     1.806         100      906        800
 68037101 Active fixe           I      1.806         700    1.106
                                II     1.806         100      906        800
 6803710101 Constructii         I      1.806         700    1.106
                                II     1.806         100      906        800
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ST*

    COD OBIECTIV 761
                                      FISA
        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CJP GORJ
*T*
    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
--------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE

    1.  Date geografice:
      1.1 Judet /Sector                                                     Gorj
      1.2 Municipiu /Oras /Comuna                                      Targu Jiu
      1.3 Amplasament                            Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A

    2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numarul si data Acordului MFP
      2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)      Ordin nr. 417/01.07.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

     1. Valoarea totala aprobata (mii lei)                                 11408
     2. Data pretului pentru calculul valorii
        totale (luna/an)                                                 03/2008
     3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)          SC 1122 MP; SD 3468 MP;
                                                                    80 SALARIATI
     4. Durata de realizare aprobata (numar luni)                             24

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

     1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)       11408
     2. Data pretului (luna/an)                                          01/2009
     3. Durata de realizare contractata (nr. luni)                            24
     4. Data inceperii investitiei (luna/an)                             06/2009
     5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)                    06/2011
     6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2009 (mii lei)
     7. Valoarea programata in anul 2010 (mii lei)                           140
     8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2010 (mii lei)                11592
--------------------------------------------------------------------------------
*ST*

*T*
*Font 7*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
    SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA
    PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I  - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse de finantare si          I/II  TOTAL    Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari  Estimari  Estimari
costuri de finantare                           efectuate  preliminata   2011        2012       2013      2014      anii
                                                pana la       2010                                               ulteriori
                                              31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                      1      2         3           4          5          6          7          8         9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I     11.732       500        290      3.265      4.270       3.198        209
                                II    11.732                  140      3.265      4.270       3.198        859
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I     11.732       500        290      3.265      4.270       3.198        209
     SOCIALA                    II    11.732                  140      3.265      4.270       3.198        859
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I     11.732       500        290      3.265      4.270       3.198        209
     SOCIALA                    II    11.732                  140      3.265      4.270       3.198        859
 68037101 Active fixe           I     11.732       500        290      3.265      4.270       3.198        209
                                II    11.732                  140      3.265      4.270       3.198        859
 6803710101 Constructii         I     11.732       500        290      3.265      4.270       3.198        209
                                II    11.732                  140      3.265      4.270       3.198        859
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ST*

    COD OBIECTIV 762
                                      FISA
    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE SEDIU CNPAS
*T*
    Tipul cheltuielii: A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare
--------------------------------------------------------------------------------
   A. Date GENERALE

    1.  Date geografice:
      1.1 Judet /Sector                                                 Sector 2
      1.2 Municipiu /Oras /Comuna                                      Bucuresti
      1.3 Amplasament                                          Str. Latina nr. 8

    2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1 Numarul si data Acordului MFP
      2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
          fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)    Decizie nr. 847/11.11.2008

   B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

     1. Valoarea totala aprobata (mii lei)                                  1382
     2. Data pretului pentru calculul valorii
        totale (luna/an)                                                 10/2008
     3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)                     SC 339 26 MP
     4. Durata de realizare aprobata (numar luni)                             12

   C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

     1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)        1382
     2. Data pretului (luna/an)                                          01/2009
     3. Durata de realizare contractata (nr. luni)                            12
     4. Data inceperii investitiei (luna/an)                             04/2004
     5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
     6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2009 (mii lei)
     7. Valoarea programata in anul 2010 (mii lei)
     8. Valoarea ramasa de finantat la 31.12.2010 (mii lei)                 1382
--------------------------------------------------------------------------------
*ST*

*T*
*Font 7*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
    SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA
    PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

    I  - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                                                                                          - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surse de finantare si          I/II  TOTAL    Cheltuieli   Executie  Propuneri   Estimari   Estimari  Estimari  Estimari
costuri de finantare                           efectuate  preliminata   2011        2012       2013      2014      anii
                                                pana la       2010                                               ulteriori
                                              31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          0                      1      2         3           4          5          6          7          8         9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 TOTAL GENERAL              I      1.382                                                             1.382
                                II     1.382                                                             1.382
6800 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      1.382                                                             1.382
     SOCIALA                    II     1.382                                                             1.382
6803 ASIGURARI SI ASISTENTA     I      1.382                                                             1.382
     SOCIALA                    II     1.382                                                             1.382
 68037101 Active fixe           I      1.382                                                             1.382
                                II     1.382                                                             1.382
 6803710101 Constructii         I      1.382                                                             1.382
                                II     1.382                                                             1.382
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ST*


    ANEXA 6/03

                BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
       pe anul 2011, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003
               si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004

*T*
*Font 9*
                                                                    - mii lei -
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                            ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦             Denumire indicator             ¦   2011   ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                            ¦ Propuneri¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                            ¦          ¦
+---------------------------+--------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                     B                      ¦    1     ¦
+---------------------------+--------------------------------------------+----------¦
¦0001  10                   ¦VENITURI PROPRII- TOTAL VENITURI            ¦    60.619¦
¦0002                       ¦I. VENITURI CURENTE                         ¦    60.619¦
¦2900                       ¦C. VENITURI NEFISCALE                       ¦    61.619¦
¦3300                       ¦C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII           ¦    60.619¦
¦3310                       ¦VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII           ¦          ¦
¦                           ¦SI ALTE ACTIVITATI                          ¦          ¦
¦      08                   ¦Venituri din pretari de servicii            ¦          ¦
¦3610                       ¦DIVERSE VENITURI                            ¦    60.619¦
¦      50                   ¦Alte venituri                               ¦    60.619¦
¦5010                       ¦VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI         ¦    60.619¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    60.619¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    60.619¦
¦6810                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA              ¦    58.103¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    58.103¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.103¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                ¦    45.571¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                             ¦    45.571¦
¦                    03     ¦Contributii                                 ¦    12.532¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat    ¦     9.479¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj           ¦       228¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate¦     2.370¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de¦          ¦
¦                           ¦munca si boli profesionale                  ¦        68¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii ¦       387¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si ¦          ¦
¦                           ¦asistentei sociale                          ¦    58.103¦
¦          30               ¦Alte cheltuieli de administrare fond        ¦    58.103¦
¦6910                       ¦ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA PENTRU        ¦          ¦
¦                           ¦ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE     ¦     2.516¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦     2.516¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦     2.516¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                ¦     1.973¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                             ¦     1.973¦
¦                    03     ¦Contributii                                 ¦       543¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat    ¦       410¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj           ¦        10¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate¦       103¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente de¦          ¦
¦                           ¦munca si boli profesionale                  ¦         3¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii ¦        17¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si ¦          ¦
¦                           ¦asistentei sociale                          ¦     2.516¦
¦          03               ¦Alte cheltuieli de administrare fond        ¦     2.516¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+
*ST*

    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

             BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                     pe anul 2011
                      -SINTEZA-
*T*
*Font 9*
                                                                        - mii lei -
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                            ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦             Denumire indicator             ¦ Program  ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                            ¦  2011    ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                            ¦          ¦
+---------------------------+--------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                     B                      ¦    1     ¦
+---------------------------+--------------------------------------------+----------¦
¦0001  04                   ¦VENITURI - TOTAL                            ¦ 4.401.242¦
¦0002  04                   ¦I.VENITURI CURENTE                          ¦ 1.223.992¦
¦1604                       ¦TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA   ¦          ¦
¦                           ¦UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA    ¦          ¦
¦                           ¦DE ACTIVITATI                               ¦        33¦
¦      03                   ¦Taxe si tarife pentru eliberarea de licente ¦          ¦
¦                           ¦si autorizatii de functionare               ¦        33¦
¦2000  04                   ¦B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI                  ¦ 1.193.959¦
¦2004                       ¦CONTRIBTIILE ANGAJATORILOR                  ¦   696.701¦
¦      02                   ¦Contributii de asigurari peentru somaj      ¦          ¦
¦                           ¦datorate de angajatori                      ¦   500.816¦
¦          01               ¦Contributii ale angajatorului si ale        ¦          ¦
¦                           ¦persoanelor juridice asimilate              ¦          ¦
¦                           ¦angajatorului                               ¦   500.816¦
¦      06                   ¦Contributia angajatorilor la fondul de      ¦          ¦
¦                           ¦garantare pentru plata creantelor salariale ¦   195.885¦
¦2104                       ¦CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR                  ¦   497.258¦
¦      02                   ¦Contributii de asigurari pentru somaj       ¦          ¦
¦                           ¦datorate de asigurati                       ¦   497.258¦
¦          01               ¦Contributii individuale                     ¦   496.939¦
¦          02               ¦Contributii datorate de persoanele care     ¦          ¦
¦                           ¦incheie contract de asigurare pentru        ¦       319¦
¦                           ¦somaj                                       ¦          ¦
¦2900  04                   ¦C. VENITURI NEFISCALE                       ¦    30.000¦
¦3000  04                   ¦CI VENITURI DIN PROPRIETATI                 ¦    22.432¦
¦3104                       ¦VENITURI DIN DOBANZI                        ¦    22.432¦
¦      03                   ¦Alte venturi din dobanzi                    ¦    21.156¦
¦      04                   ¦Venituri din dobanzi la fondul de garantare ¦          ¦
¦                           ¦pentru plata creantelor salariale           ¦     1.276¦
¦3600  04                   ¦C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII           ¦     7.568¦
¦3604                       ¦DIVERSE VENITURI                            ¦     7.568¦
¦      12                   ¦Alte venituri la fondul de garantare pentru ¦          ¦
¦                           ¦plata creantelor salariale                  ¦       757¦
¦      50                   ¦Alte venituri                               ¦     6.811¦
¦4000  04                   ¦III OPERATIUNI FINANCIARE                   ¦   122.967¦
¦4004                       ¦INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR     ¦          ¦
¦                           ¦ACORDATE                                    ¦   122.967¦
¦      03                   ¦Incasari din rambursarea imprumuturilor     ¦          ¦
¦                           ¦acordate pentru infiintarea si dezvoltarea  ¦   122.967¦
¦                           ¦de intreprinderi mici si mijlocii           ¦          ¦
¦4100  04                   ¦IV. SUBVENTII                               ¦ 3.032.785¦
¦4200  04                   ¦SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE             ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 3.032.785¦
¦4204                       ¦SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT             ¦ 3.032.785¦
¦      25                   ¦Subventii primite de bugetul asigurarilor   ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj                                ¦ 3.032.785¦
¦4504                       ¦SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN      ¦          ¦
¦                           ¦CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI   ¦    21.498¦
¦      01                   ¦Fondul European de Dezvoltare Regionala     ¦        89¦
¦      02                   ¦Fondul Social European                      ¦    21.329¦
¦      16                   ¦Alte facilitati si instrumnente postaderare ¦        80¦
¦4904  01                   ¦Venituri sistem asigurari pentru somaj      ¦ 4.203.324¦
¦4904  02                   ¦Venituri fond garantare pentru plata        ¦          ¦
¦                           ¦creantelor salariale                        ¦   197.918¦
¦5004                       ¦BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ           ¦ 4.270.800¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 4.251.464¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.923¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    87.974¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦     4.907¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.119.921¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                 ¦       500¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦    26.561¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.872.293¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     9.336¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFTNANCIARE              ¦     9.336¦
¦                79         ¦OPERATIUNI FINANCIARE                       ¦    10.000¦
¦                80         ¦TITLUL XV IMPRUMUTURI                       ¦    10.000¦
¦6400  04                   ¦Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  ¦ 4.062.266¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 4.052.930¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.923¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    86.826¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦       612¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.115.322¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦     1.500¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.709.362¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     9.336¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     9.336¦
¦6404                       ¦CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU   ¦          ¦
¦                           ¦PLATA CREANTELOR SALARIALE                  ¦    67.476¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    67.476¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦       605¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦       831¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦      01                   ¦Asigurari pentru plata creantelor salariale ¦    66.040¦
¦      02                   ¦Cheltuieli de gestionare ale fondului de    ¦          ¦
¦                           ¦garantare a creantelor salariale            ¦     1.436¦
¦          01               ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata         ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦       680¦
¦          02               ¦Alte cheltuieli de administrare fond        ¦       756¦
¦6504                       ¦INVATAMANT                                  ¦    33.447¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    31.484¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦       300¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    11.828¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦       612¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦    14.861¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦     1.500¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦     2.383¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     1.963¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     1.963¦
¦      07                   ¦Invatamant nedefinibil prin nivel           ¦    14.861¦
¦          01               ¦Centre de specializare, perfectionare,      ¦          ¦
¦                           ¦calificare si recalificare                  ¦    14.861¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul invatamantului  ¦    18.586¦
¦6804                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA              ¦ 3.961.343¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 3.953.970¦
¦                10         ¦TITLUL I CHIELTUIELI DE PERSONAL            ¦    58.018¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    74.167¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                51         ¦TITLUIL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE    ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.100.461¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.706.979¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     7.373¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     7.373¦
¦      07                   ¦Asigurari pentru somaj                      ¦ 3.771.440¦
¦      15                   ¦Prevenirea excluderii sociale               ¦    36.000¦
¦          50               ¦Alte cheltuieli in domeniul prevenirii      ¦          ¦
¦                           ¦excluderii sociale                          ¦    36.000¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si ¦          ¦
¦                           ¦asistentei sociale                          ¦   153.903¦
¦          02               ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata         ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦    30.291¦
¦          03               ¦Alte cheltuieli de administrare fond        ¦   123.612¦
¦8000  04                   ¦Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE              ¦   208.534¦
¦8004                       ¦ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI   ¦          ¦
¦                           ¦DE MUNCA                                    ¦   208.534¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦   198.534¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦     1.148¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦     4.295¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦     4.599¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE FRANSFERURI                 ¦       500¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE  NERAMBURSABILE (FEN)       ¦          ¦
¦                           ¦POST ADERARE                                ¦    25.061¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦   162.931¦
¦                79         ¦OPERATIUNI FINANCIARE                       ¦    10.000¦
¦                80         ¦TITLUL XV IMIPRUMUTURI                      ¦    l0.000¦
¦      02                   ¦Actiuni generale de munca                   ¦   208.534¦
¦          04               ¦Masuri active pentru combaterea somajului   ¦     5.747¦
¦          05               ¦Stimularea crearii de locuri de munca       ¦   167.226¦
¦          30               ¦Alte actiuni generale de munca              ¦    35.561¦
¦8904  01                   ¦Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj    ¦ 4.203.324¦
¦8904  02                   ¦Cheltuieli fond garantare pentru plata      ¦          ¦
¦                           ¦creantelor salariale                        ¦    67.476¦
¦9904                       ¦EXCEDENT/DEFICIT                            ¦   130.442¦
¦9904  11                   ¦Excedent/Deficit fond garantare pentru plata¦          ¦
¦                           ¦creantelor salariale                        ¦   130.442¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+
*ST*

    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

               BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                        SINTEZA
         cheltuielilor pe surse de finantare, capitole,
         subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
           articole, alineate, dupa caz, pe anul 2011

*T*
*Font 9*
                                                                        - mii lei -
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Ca- ¦Sub-¦Pa- ¦Gru-¦Ar-¦A- ¦                                            ¦          ¦
¦pi- ¦ca- ¦ra- ¦pa/ ¦ti-¦li-¦             Denumire indicator             ¦ Program  ¦
¦tol ¦pi- ¦graf¦Ti- ¦col¦ne-¦                                            ¦   2011   ¦
¦    ¦tol ¦    ¦tlu ¦   ¦at ¦                                            ¦          ¦
+---------------------------+--------------------------------------------+----------¦
¦             A             ¦                     B                      ¦    1     ¦
+---------------------------+--------------------------------------------+----------¦
¦5000                       ¦TOTAL GENERAL                               ¦ 4.270.800¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 4.251.464¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.923¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    87.974¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦     4.907¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.119.921¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                 ¦       500¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦    26.561¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.872.293¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     9.336¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     9.336¦
¦                79         ¦OPERATIUNI FINANCIARE                       ¦    10.000¦
¦                80         ¦TITLUL XV IMPRUMUTURI                       ¦    10.000¦
¦6400                       ¦CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU   ¦          ¦
¦                           ¦PLATA CREANTELOR SALARIALE                  ¦    67.476¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    67.476¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦       605¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦       831¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦6500                       ¦INVATAMANT                                  ¦    33.447¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    31.484¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦       300¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    11.828¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦       612¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦    14.861¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦     1.500¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦     2.383¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     1.963¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     1.963¦
¦6800                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA              ¦ 3.961.343¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 3.953.970¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.018¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    74.167¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.100.461¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.706.979¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     7.373¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     7.373¦
¦8000                       ¦ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE      ¦          ¦
¦                           ¦SI DE MUNCA                                 ¦   208.534¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦   198.534¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦     1.148¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦     4.295¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦     4.599¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                 ¦       500¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦    25.061¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦   162.931¦
¦                79         ¦OPERATIUNI FINANCIARE                       ¦    10.000¦
¦                80         ¦TITLUL XV IMPRUMUTURI                       ¦    10.000¦
¦5004                       ¦CHELTUIELI-BUGET ASIGURARI PENTRU SOMAJ     ¦ 4.270.800¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 4.251.464¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.923¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                ¦    46.092¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                             ¦    43.760¦
¦                        06 ¦Alte sporuri                                ¦        26¦
¦                        12 ¦Indemnizatii platite unor persoane din afara¦          ¦
¦                           ¦unitatii                                    ¦     1.100¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                    ¦       201¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani             ¦     1.005¦
¦                    02     ¦Cheltuieli salariale in natura              ¦       100¦
¦                        04 ¦Locuinta de serviciu folosita de salariat   ¦          ¦
¦                           ¦si familia sa                               ¦       100¦
¦                    03     ¦Contributii                                 ¦    12.731¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat    ¦     9.606¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj           ¦       229¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate¦     2.413¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente   ¦          ¦
¦                           ¦de munca si boli profesionale               ¦        79¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii ¦       404¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    87.974¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                          ¦    43.929¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                          ¦       562¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                  ¦        76¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica         ¦     4.348¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                   ¦       472¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                   ¦       452¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                             ¦       216¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ¦     3.152¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu        ¦          ¦
¦                           ¦caracter functional                         ¦    30.841¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere  ¦          ¦
¦                           ¦si functionare                              ¦     3.810¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                           ¦     1.000¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar     ¦       500¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                    ¦       500¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari            ¦       853¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari    ¦       761¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                    ¦        92¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare  ¦       132¦
¦                    12     ¦Consultanta si expertiza                    ¦        50¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                      ¦       175¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                            ¦        61¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                             ¦    41.274¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                    ¦        20¦
¦                        04 ¦Chirii                                      ¦     6.500¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea       ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦    30.971¦
¦                        09 ¦Executarea silita a creantelor bugetare     ¦        20¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii       ¦     3.763¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                    03     ¦Alte dobanzi                                ¦    14.345¦
¦                        02 ¦Dobanda datorata trezoreriei statului       ¦    14.345¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦     4.907¦
¦                    09     ¦Plati catre angajatori pentru formarea      ¦          ¦
¦                           ¦profesionala a angajatilor                  ¦       612¦
¦                    19     ¦Plati pentru stimularea creerii de locuri   ¦          ¦
¦                           ¦de munca                                    ¦     4.295¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.119.921¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                         ¦ 1.119.921¦
¦                        01 ¦Transferuri catre institutii publice        ¦    14.861¦
¦                        17 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj catre bugetul asigurarilor     ¦          ¦
¦                           ¦sociale de stat                             ¦   914.629¦
¦                        18 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj catre bugetele locale pentru   ¦          ¦
¦                           ¦finantarea programelor pentru ocuparea      ¦          ¦
¦                           ¦temporara a fortei de munca si subventio-   ¦          ¦
¦                           ¦narea locurilor de munca                    ¦     4.599¦
¦                        19 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj catre bugetul fondului national¦          ¦
¦                           ¦unic de asugurari sociale de sanatate       ¦   185.568¦
¦                        20 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj catre bugetul asigurarilor     ¦          ¦
¦                           ¦sociale de stat reprezentand asigurare      ¦          ¦
¦                           ¦pentru accidente de munca si boli           ¦          ¦
¦                           ¦profesionale pentru someri pe durata        ¦          ¦
¦                           ¦practicii profesionale                      ¦       264¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                 ¦       500¦
¦                    01     ¦A. Transferuri interne                      ¦       300¦
¦                        08 ¦Programe PHARE si alte programe cu finantare¦          ¦
¦                           ¦nerambursabila                              ¦       300¦
¦                    02     ¦B. Transferuri curente in strainatate       ¦          ¦
¦                           ¦(catre organizatii internationale)          ¦       200¦
¦                        01 ¦Contributii si cotizatii la organisme       ¦          ¦
¦                           ¦internationale                              ¦       200¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦    26.561¦
¦                    01     ¦Programe din Fondul European de Dezvoltare  ¦          ¦
¦                           ¦Regionala (FEDR)                            ¦       111¦
¦                    02     ¦Programe din Fondul Social European (FSE)   ¦    26.350¦
¦                    24     ¦Cofinantarea asistentei financiare          ¦          ¦
¦                           ¦nerambursabile postaderare de la Comunitatea¦          ¦
¦                           ¦Europeana                                   ¦       100¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.872.293¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                           ¦ 2.670.979¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                            ¦   201.314¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                 ¦   198.931¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                  ¦     2.383¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦                    25     ¦Sume aferente platii creantelor salariale   ¦    66.040¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     9.336¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     9.336¦
¦                    01     ¦Active fixe                                 ¦     3.209¦
¦                        02 ¦Masini, echipamente si mijloace de transport¦     1.000¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active ¦          ¦
¦                           ¦corporale                                   ¦     1.800¦
¦                        30 ¦Alte active fixe                            ¦       409¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe  ¦     6.127¦
¦                79         ¦OPERATIUNI FINANCIARE                       ¦    10.000¦
¦                80         ¦TITLUL XV IMPRUMUTURI                       ¦    10.000¦
¦                    04     ¦Imprumuturi din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj                                ¦    10.000¦
¦6404                       ¦CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU   ¦          ¦
¦                           ¦PLATA CREANTELOR SALARIALE                  ¦    67.476¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    67.476¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦       605¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                ¦       438¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                             ¦       436¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani             ¦         2¦
¦                    03     ¦Contributii                                 ¦       167¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat    ¦       111¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj           ¦         2¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate¦        39¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente   ¦          ¦
¦                           ¦de munca si boli profesionale               ¦         2¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii ¦        13¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦       831¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                          ¦       146¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                          ¦        10¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                  ¦         1¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica         ¦        40¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                   ¦        35¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu        ¦          ¦
¦                           ¦caracter functional                         ¦        50¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere  ¦          ¦
¦                           ¦si functionare                              ¦        10¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                             ¦       685¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea       ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦       680¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii       ¦         5¦
¦                59         ¦TITLUL X ALTE CHELTUIELI                    ¦    66.040¦
¦                    25     ¦Sume aferente platii creantelor salariale   ¦    66.040¦
¦      01                   ¦Asigurari pentru plata creantelor salariale ¦    66.040¦
¦      02                   ¦Cheltuieli de gestionare ale fondului de    ¦          ¦
¦                           ¦garantare a creantelor salariale            ¦     1.436¦
¦           01              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata         ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦       680¦
¦           02              ¦Alte cheltuieli de administrare fond        ¦       756¦
¦6504                       ¦INVATAMANT                                  ¦    33.447¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦    31.484¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦       300¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariate in bani                ¦       233¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                             ¦       229¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                    ¦         1¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani             ¦         3¦
¦                    03     ¦Contributii                                 ¦        67¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat    ¦        48¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj           ¦         1¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate¦        12¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente   ¦          ¦
¦                           ¦de munca si boli profesionale               ¦         1¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii ¦         5¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    11.828¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                          ¦    10.769¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                          ¦        22¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                  ¦        10¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica         ¦       600¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                   ¦        37¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                   ¦        32¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                             ¦        16¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ¦       152¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu        ¦          ¦
¦                           ¦caracter functional                         ¦     9.000¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere  ¦          ¦
¦                           ¦si functionare                              ¦       900¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                           ¦       200¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar     ¦       200¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                    ¦       200¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari            ¦        11¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari    ¦        11¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare  ¦        12¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                      ¦        25¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                            ¦         1¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                             ¦       610¦
¦                        04 ¦Chirii                                      ¦       500¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii       ¦       110¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦       612¦
¦                    09     ¦Plati catre angajatori pentru formarea      ¦          ¦
¦                           ¦profesionala a angajatilor                  ¦       612¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦    14.861¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                         ¦    14.861¦
¦                        01 ¦Transferuri catre institutii publice        ¦    14.861¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦     1.500¦
¦                    02     ¦Programe din Fondul Social European (FSE)   ¦     1.500¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦     2.383¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                            ¦     2.383¦
¦                        02 ¦Ajutoare sociale in natura                  ¦     2.383¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     1.963¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     1.963¦
¦                    01     ¦Active fixe                                 ¦       300¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active ¦       300¦
¦                           ¦corporale                                   ¦          ¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe  ¦     1.663¦
¦      07                   ¦Invatamant nedefinibil prin nivel           ¦    14.861¦
¦           01              ¦Centre de specializare, perfectionare,      ¦          ¦
¦                           ¦calificare si recalificare                  ¦    14.861¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul invatamantului  ¦    18.586¦
¦6804                       ¦ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA              ¦ 3.961.343¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦ 3.953.970¦
¦                10         ¦TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             ¦    58.018¦
¦                    01     ¦Cheltuieli salariale in bani                ¦    45.421¦
¦                        01 ¦Salarii de baza                             ¦    43.095¦
¦                        06 ¦Alte sporuri                                ¦        26¦
¦                        12 ¦Indemnizatii platite unor persoane din      ¦          ¦
¦                           ¦afara unitatii                              ¦     1.100¦
¦                        13 ¦Indemnizatii de delegare                    ¦       200¦
¦                        30 ¦Alte drepturi salariale in bani             ¦     1.000¦
¦                    02     ¦Cheltuieli salariale in natura              ¦       100¦
¦                        04 ¦Locuinta de serviciu folosita de salariat   ¦          ¦
¦                           ¦si familia sa                               ¦       100¦
¦                    03     ¦Contributii                                 ¦    12.497¦
¦                        01 ¦Contributii de asigurari sociale de stat    ¦     9.447¦
¦                        02 ¦Contributii de asigurari de somaj           ¦       226¦
¦                        03 ¦Contributii de asigurari sociale de sanatate¦     2.362¦
¦                        04 ¦Contributii de asigurari pentru accidente   ¦          ¦
¦                           ¦de munca si boli profesionale               ¦        76¦
¦                        06 ¦Contributii pentru concedii si indemnizatii ¦       386¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦    74.167¦
¦                    01     ¦Bunuri si servicii                          ¦    33.014¦
¦                        01 ¦Furnituri de birou                          ¦       530¦
¦                        02 ¦Materiale pentru curatenie                  ¦        65¦
¦                        03 ¦Incalzit, iluminat si forta motrica         ¦     3.708¦
¦                        04 ¦Apa, canal si salubritate                   ¦       400¦
¦                        05 ¦Carburanti si lubrifianti                   ¦       420¦
¦                        06 ¦Piese de schimb                             ¦       200¦
¦                        08 ¦Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet ¦     3.000¦
¦                        09 ¦Materiale si prestari de servicii cu        ¦          ¦
¦                           ¦caracter functional                         ¦    21.791¦
¦                        30 ¦Alte bunuri si servicii pentru intretinere  ¦          ¦
¦                           ¦si functionare                              ¦     2.900¦
¦                    02     ¦Reparatii curente                           ¦       800¦
¦                    05     ¦Bunuri de natura obiectelor de inventar     ¦       300¦
¦                        30 ¦Alte obiecte de inventar                    ¦       300¦
¦                    06     ¦Deplasari, detasari, transferari            ¦       842¦
¦                        01 ¦Deplasari interne, detasari, transferari    ¦       750¦
¦                        02 ¦Deplasari in strainatate                    ¦        92¦
¦                    11     ¦Carti, publicatii si materiale documentare  ¦       120¦
¦                    12     ¦Consultanta si expertiza                    ¦        50¦
¦                    13     ¦Pregatire profesionala                      ¦       150¦
¦                    14     ¦Protectia muncii                            ¦        60¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                             ¦    38.831¦
¦                        02 ¦Protocol si reprezentare                    ¦        20¦
¦                        04 ¦Chirii                                      ¦     6.000¦
¦                        06 ¦Prestari servicii pentru transmiterea       ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦    30.291¦
¦                        09 ¦Executarea silita a crentelor bugetare      ¦        20¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii       ¦     2.500¦
¦                30         ¦TITLUL III DOBANZI                          ¦    14.345¦
¦                    03     ¦Alte dobanzi                                ¦    14.345¦
¦                        02 ¦Dobanda datorata trezoreriei statului       ¦    14.345¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE     ¦          ¦
¦                           ¦ADMINISTRATIEI PUBLICE                      ¦ 1.100.461¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                         ¦ 1.100.461¦
¦                        17 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor pentru ¦          ¦
¦                           ¦somaj catre bugetul asigurarilor sociale    ¦          ¦
¦                           ¦de stat                                     ¦   914.629¦
¦                        19 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor pentru ¦          ¦
¦                           ¦somaj catre bugetul fondului national unic  ¦          ¦
¦                           ¦de asigurari sociale de sanatate            ¦   185.568¦
¦                        20 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor pentru ¦          ¦
¦                           ¦somaj catre bugetul asigurarilor sociale    ¦          ¦
¦                           ¦de stat reprezentand asigurare pentru       ¦          ¦
¦                           ¦accidente de munca si boli profesionale pen-¦          ¦
¦                           ¦tru someri pe durata practicii profesionale ¦       264¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦ 2.706.979¦
¦                    01     ¦Asigurari sociale                           ¦ 2.670.979¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                            ¦    36.000¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                 ¦    36.000¦
¦                70         ¦CHELTUIELI DE CAPITAL                       ¦     7.373¦
¦                71         ¦TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE              ¦     7.373¦
¦                    01     ¦Active fixe                                 ¦     2.909¦
¦                        02 ¦Masini, echipamente si mijloace de transport¦     1.000¦
¦                        03 ¦Mobilier, aparatura birotica si alte active ¦          ¦
¦                           ¦corporale                                   ¦     1.500¦
¦                        30 ¦Alte active fixe                            ¦       409¦
¦                    03     ¦Reparatii capitale aferente activelor fixe  ¦     4.464¦
¦      07                   ¦Asigurari pentru somaj                      ¦ 3.771.440¦
¦      15                   ¦Prevenirea excluderii sociale               ¦    36.000¦
¦           50              ¦Alte cheltuieli in domeniul prevenirii      ¦          ¦
¦                           ¦excluderii sociale                          ¦    36.000¦
¦      50                   ¦Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si ¦          ¦
¦                           ¦asistentei sociale                          ¦   153.903¦
¦           02              ¦Cheltuieli cu transmiterea si plata         ¦          ¦
¦                           ¦drepturilor                                 ¦    30.291¦
¦           03              ¦Alte cheltuieli de administrare fond        ¦   123.612¦
¦8004                       ¦ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI   ¦          ¦
¦                           ¦DE MUNCA                                    ¦   208.534¦
¦                01         ¦CHELTUIELI CURENTE                          ¦   198.534¦
¦                20         ¦TITLUL II BUNURI SI SERVICII                ¦     1.148¦
¦                    30     ¦Alte cheltuieli                             ¦     1.148¦
¦                        30 ¦Alte cheltuieli cu bunuri si servicii       ¦     1.148¦
¦                40         ¦TITLUL IV SUBVENTII                         ¦     4.295¦
¦                    19     ¦Plati pentru stimularea creeri de locuri    ¦          ¦
¦                           ¦de munca                                    ¦     4.295¦
¦                51         ¦TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI         ¦          ¦
¦                           ¦ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                  ¦     4.599¦
¦                    01     ¦Transferuri curente                         ¦     4.599¦
¦                        18 ¦Transferuri din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj catre bugetele locale pentru   ¦          ¦
¦                           ¦finantarea programelor pentru ocuparea      ¦          ¦
¦                           ¦temporara a fortei de munca si subventio-   ¦          ¦
¦                           ¦narea locurilor de munca                    ¦     4.599¦
¦                55         ¦TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                 ¦       500¦
¦                    01     ¦A. Transferuri interne                      ¦       300¦
¦                        08 ¦Programe PHARE si alte programe cu finantare¦          ¦
¦                           ¦nerambursabila                              ¦       300¦
¦                    02     ¦B. Transferuri curente in strainatate       ¦          ¦
¦                           ¦(catre organizatii internationale)          ¦       200¦
¦                        01 ¦Contributii si cotizatii la organisme       ¦          ¦
¦                           ¦internationale                              ¦       200¦
¦                56         ¦TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN       ¦          ¦
¦                           ¦FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        ¦          ¦
¦                           ¦POSTADERARE                                 ¦    25.061¦
¦                    01     ¦Programe din Fondul European de Dezvoltare  ¦          ¦
¦                           ¦Regionala (FEDR)                            ¦       111¦
¦                    02     ¦Programe din Fondul Social European (FSE)   ¦    24.850¦
¦                    24     ¦Cofinantarea asistentei financiare          ¦          ¦
¦                           ¦nerambursabile postaderare de la Comunitatea¦          ¦
¦                           ¦Europeana                                   ¦       100¦
¦                57         ¦TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                 ¦   162.931¦
¦                    02     ¦Ajutoare sociale                            ¦   162.931¦
¦                        01 ¦Ajutoare sociale in numerar                 ¦   162.931¦
¦                79         ¦OPERATIUNI FINANCIARE                       ¦    10.000¦
¦                80         ¦TITLUL XV IMPRUMUTURI                       ¦    10.000¦
¦                    04     ¦Imprumuturi din bugetul asigurarilor        ¦          ¦
¦                           ¦pentru somaj                                ¦    10.000¦
¦      02                   ¦Actiuni generale de munca                   ¦   208.534¦
¦           04              ¦Masuri active pentru combaterea somajului   ¦     5.747¦
¦           05              ¦Stimularea crearii de locuri de munca       ¦   167.226¦
¦           30              ¦Alte actiuni generale de munca              ¦    35.561¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+
*ST*


    ANEXA 3/04

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                          SINTEZA
    proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor
    aferente Politicii de Coeziune a U-E,, Politicilor Comune Agricola
    si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

*T*
Font 7*
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   Denumirea si codul     ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦  proiectului/surse de    ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦      finantare           ¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 TOTAL CHELTUIELI            50.01
 I. Credite de angajament            294.127        10  13.551  44.550  26.852  171.256  37.084      824
 II. Credite bugetare                294.127        10  13.551  44.550  26.852  171.256  37.084      824
 din care:
 Cheltuieli tip curente
 I. Credite de angajament            215.544                            26.601  153.895  34.224      824
 II. Credite bugetare                215.544                            26.601  153.895  34.224      824
 Cheltuieli tip de capital
 I. Credite de angajament                464                       404      60
 II. Credite bugetare                    464                       404      60
 Programe din Fondul
 European de Dezvoltare
 Regionala (FEDR)            56.01
 I. Credite de angajament                715                       502     111      102
 II. Credite bugetare                    715                       502     111      102
 din care:
 Finantare nationala         56.01.01
 I. Credite de angajament                103                        23      65       15
 II. Credite bugetare                    103                        23      65       15
 Finantare externa
 nerambursabila              56.01.02
 I. Credite de angajament                612                       479      46       87
 II. Credite bugetare                    612                       479      46       87
 din acesta:
 5. Programul Operational
 Regional (POR)
 I. Credite de angajament                715                       502     111      102
 II. Credite bugetare                    715                       502     111      102
 din care:
 Finantare nationala         56.01.01
 I. Credite de angajament                103                        23      65       15
 II. Credite bugetare                    103                        23      65       15
 Finantare externa
 nerambursabila              56.01.02
 I. Credite de angajament                612                       479      46       87
 II. Credite bugetare                    612                       479      46       87
 Programe din Fondul
 Social Furopean (FSE)       56.02
 I. Credite de angajament            292.752            13.551  43.798  26.641  171.054  36.984      724
 II. Credite bugetare                292.752            13.551  43.798  26.641  171.054  36.984      724
 din care:
 Finantare nationala         56.02.01
 I. Credite de angajament             69.757             3.350   9.515   6.475   41.178   9.058      181
 II. Credite bugetare                 69.757             3.350   9.515   6.475   41.178   9.058      181
 Finantare externa
 nerambursabila              56.02.02
 I. Credite de angajament            209.172            10.041  28.496  19.402 123.527  27.163       543
 II. Credite bugetare                209.172            10.041  28.496  19.402 123.527  27.163       543
 Cheltuieli neeligibile      56.02.03
 I. Credite de angajament             13.823               160   5.787     764   6.349     763
 II. Credite bugetare                 13.823               160   5.787     764   6.349     763
 din acesta:
 3. Programul Operational
 Sectorial Dezvoltarea
 Resurselor umane(POS DRU)
 I. Credite de angajament            292.752            13.551  43.798  26.641  171.054  36.984      724
 II. Credite bugetare                292.752            13.551  43.798  26.641  171.054  36.984      724
 din care:
 Finantare nationala         56.02.01
 I. Credite de angajament             69.757             3.350   9.515   6.475   41.178   9.058      181
 II. Credite bugetare                 69.757             3.350   9.515   6.475   41.178   9.058      181
 Finantare externa
 nerambursabila              56.02.02
 I. Credite de angajament            209.172            10.041  28.496  19.402  123.527  27.163      543
 II. Credite bugetare                209.172            10.041  28.496  19.402  123.527  27.163      543
 Cheltuieli neeligibile      56.02.03
 I. Credite de angajament             13.823               160   5.787     764   6.349      763
 II. Credite bugetare                 13.823               160   5.787     764   6.349      763
 Alte facilitati si
 instrumente postaderare     56.16
 I. Credite de angajament                660        10             250     100     100      100      100
 II. Credite bugetare                    660        10             250     100     100      100      100
 din care:
 Finantare nationala         56.16.01
 I. Credite de angajament                660        10             250     100     100      100      100
 II. Credite bugetare                    660        10             250     100     100      100      100
 din acesta:
 99. Alte programe /facilitati
 I. Credite de angajament                660        10             250     100     100      100      100
 II. Credite bugetare                    660        10             250     100     100      100      100
 din care:
 Finantare nationala         56.16.01
 I. Credite de angajament                660        10             250     100     100      100       100
 II. Credite bugetare                    660        10             250     100     100      100       100
*ST*

    NOTA: Suma totala cuprinde si sumele proiectelor derulate de Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor.


    ANEXA 3/04/01

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 2 Cresterea adaptabilitatii si a performantelor somerilor tineri in integrarea pe piata
 europeana a muncii
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            697              275      191    190       41
                           II            697              275      191    190       41
 Cheltuieli tip curente     I            190                              190
                           II            190                              190
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I  56        697              275      191    190       41
                           II            697              275      191    190       41
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I  56.02     697              275      191    190       41
 din care:                 II            697              275      191    190       41
 Finantare nationala        I  56.02.01  168               63       48     47       10
                           II            168               63       48     47       10
 Finantare externa          I  56.02.02  507              190      143   143        31
 nerambursabila            II            507              190      143   143        31
 Cheltuieli neeligibile     I  56.02.03   22               22
                           II             22               22
*ST*

*T*
*Font 7*

    ANEXA 3/04/02

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 3 O sansa in plus
 TOTAL CHELTUIELI
                            I           361                361
                           II           361                361
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56        361                361
                           II           361                361
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02     361                361
 din care:                 II           361                361
 Finantare nationala        I 56.02.01   86                 86
                           II            86                 86
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02  257                257
                           II           257                257
 Cheltuieli neeligibil      I 56.02.03   18                 18
                           II            18                 18
*ST*

    ANEXA 3/04/03

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 4 Sanse pentru tineri
 TOTAL CHELTUIELI
                            I          1.208              550      629     29
                           II          1.208              550      629     29
 Cheltuieli tip curente     I             29                               29
                           II             29                               29
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       1.208              550      629     29
                           II          1.208              550      629     29
 Programe din Fondul
 Social Europenii (FSE)     I 56.02    1.208              550      629     29
 din care:                 II          1.208              550      629     29
 Finantare nationala        I 56.02.01   277              137      133      7
                           II            277              137      133      7
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02   833              413      398     22
                           II            833              413      398     22
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    98                        98
                           II             98                        98
*ST*

    ANEXA 3/04/04

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 5 Necesitate, oportunitate, eficienta si eficacitate in SPO
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            705              207      358    140
                           II            705              207      358    140
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56         705              207      358    140
                           II            705              207      358    140
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02      705              207      358    140
 din care:                 II            705              207      358    140
 Finantare nationala        I 56.02.01   157               52       70     35
                           II            157               52       70     35
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02   471              155      211    105
                           II            471              155      211    105
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    77                        77
                           II             77                        77

*ST*

    ANEXA 3/04/05

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 6 Cresterea capacitatii SPO din regiune de a planifica proiecte si de a furniza servicii de consiliere
 centrata pe client
 TOTAL CHELTUIELI
                            I          1.603              397    1.048   136        22
                           II          1.603              397    1.048   136        22
 Cheltuieli tip curente     I            158                             136        22
                           II            158                             136        22
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       1.603              397    1.048   136        22
                           II          1.603              397    1.048   136        22
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    1.603              397    1.048   136        22
 din care;                 II          1.603              397    1.048   136        22
 Finantare nationala        I 56.02.01   357               89      228    34         6
                           II            357               89      228    34         6
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02 1.067              267      682   102        16
                           II          1.067              267      682   102        16
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03   179               41      138
                           II            179               41      138

*ST*


    ANEXA 3/04/06

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 7 Modernizarea SPO - formarea personalului propriu al SPO - Excelenta in Ocupare
 TOTAL CHELTUIELI
                            I          1.158              312      760     86
                           II          1.158              312      760     86
 Cheltuieli tip curente     I             86                               86
                           II             86                               86
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       l.158              312      760     86
                           II          1.158              312      760     86
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    1.158              312      760     86
 din care:                 II          1.158              312      760     86
 Finantare nationala        I 56.02.01   279               67      190     22
                           II            279               67      190     22
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02   835              201      570     64
                           II            835              201      570     64
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    44               44
                           II             44               44

*ST*

    ANEXA 3/04/07

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 8 Sistem de afisare electronica a informatiilor privind piata muncii
 TOTAL CHELTUIELI
                             I           970              638      332
                            II           970              638      332
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE         I 56        970              638      332
                            II           970              638      332
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)       I 56.02     970              638      332
 din care:                  II           970              638      332
 Finantare nationala         I 56.02.01  234              151       83
                            II           234              151       83
 Finantare externa           I 56.02.02  701              452      249
 nerambursabila             II           701              452      249
 Cheltuieli neeligibile      I 56.02.03   35               35
                            II            35               35
*ST*

    ANEXA 3/04/08

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 9 Prelucrarea informatica a subventiilor angajatorilor
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            821                       821
                           II            821                       821
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I  56        821                       821
                           II            821                       821
 Programe din Fundul
 Social European (FSE)      I  56.02     821                       821
 din care:                 II            821                       821
 Finantare nationala        I  56.02.01  172                       172
                           II            172                       172
 Finantare externa          I  56.02.02  516                       516
 nerambursabila            II            516                       516
 Cheltuieli neeligibile     I  56.02.03  133                       133
                           II            133                       133
*ST*

    ANEXA 3/04/09

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 10 Serviciul public de ocupare in sprijinul dumneavoastra
 TOTAL CUELTUIELI
                            I            670              160      293    217
                           II            670              160      293    217
 Cheltuieli tip curente     I            217                              217
                           II            217                              217
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56         670              160      293    217
                           II            670              160      293    217
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02      670              160      293    217
 din care:                 II            670              160      293    217
 Finantare nationala        I 56.02.01   157               40       62     55
                           II            157               40       62     55
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02   466              120      184    162
                           II            466              120      184    162
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    47                        47
                           II             47                        47
*ST*

    ANEXA 3/04/10

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 11 Calitate, eficienta si transparenta in SPO
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            346               58      206     82
                           II            346               58      206     82
 Cheltuieli tip curente     I             82                               82
                           II             82                               82
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56         346               58      206     82
                           II            346               58      206     82
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02      346               58      206     82
 din care:                 II            346               58      206     82
 Finantare nationala        I 56.02.01    69               15       33     21
                           II             69               15       33     21
 Finantare externa
 nerambursabila            I  56.02.02   202               43       98     61
                          II             202               43       98     61
 Cheltuieli neeligibile    I  56.02.03    75                        75
                          II              75                        75
*ST*

    ANEXA 3/04/11

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCIl, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 12 Centrul de evaluare a competentelor angajatilor in domeniul constructiilor
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            410               34      376
                           II            410               34      376
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56         410               34      376
                           II            410               34      376
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02      410               34      376
 din care:                 II            410               34      376
 Finantare nationala        I 56.02.01    96                9       87
                           II             96                9       87
 Finantare externa          I 56.02.02   284               25      259
 nerambursabila            II            284               25      259
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    30                        30
                           II             30                        30
*ST*

    ANEXA 3/04/12

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 13 CALISPO- Asigurarea managementului calitatii SPO la standarde europene
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            847              129      718
                           II            847              129      718
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56         847              129      718
                           II            847              129      718
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02      847              129      718
 din care:                 II            847              129      718
 Finantare nationala        I 56.02.01   198               33      165
                           II            198               33      165
 Finantare externa          I 56.02.02   591               96      495
 nerambursabila            II            591               96      495
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    58                        58
                           II             58                        58
*ST*

    ANEXA 3/04/13

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 14 Analiza deficitului de forta de munca calificata in domeniul constructiilor
 TOTAL CHELTUIELI
                            I          1.482              158      392    300      632
                           II          1.482              158      392    300      632
 Cheltuieli tip curente     I            300                              300
                           II            300                              300
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       1.482              158      392    300      632
                           II          1.482              158      392    300      632
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    1.482              158      392    300      632
 din care:                 II          1.482              158      392    300      632
 Finantare nationala        I 56.02.01   364               40       91     75      158
                           II            364               40       91     75      158
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02 1.090              118      273    225      474
                           II          1.090              118      273    225      474
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    28                        28
                           II             28                        28
*ST*

    ANEXA 3/04/14

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 15 PROSELF Promovarea serviciilor de self-service
 TOTAL CHELTUIELI
                            I         18.500            1.591     1.659   500    12.506   1.520      724
                           II         18.500            1.591     1.659   500    12.506   1.520      724
 Cheltuieli tip curente     I         15.250                              500    12.506   1.520      724
                           II         15.250                              500    12.506   1.520      724
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56      18.500            1.591     1.659   500    12.506   1.520      724
                           II         18.500            1.591     1.659   500    12.506   1.520      724
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02   18.500            1.591     1.659   500    12.506   1.520      724
 din care:                 II         18.500            1.591     1.659   500    12.506   1.520      724
 Finantare nationala        I 56.02.01 4.369              397       290   125     2.996     380      181
                           II          4.369              397       290   125     2.996     380      181
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02 13.109           1.194       869   375     8.988   1.140      543
                           II          13.109           1.194       869   375     8.988   1.140      543
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03 1.022                        500             522
                           II          1.022                        500             522
*ST*

    ANEXA 3/04/15

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 16 SAPERE- Studii, analize statistice si previziuni asupra pietei muncii pentru a intari
 capacitatea ANOFM in Romania
 TOTAL CHELTUIELI
                            I          7.817           1.903     2.434    500    2.980
                           II          7.817           1.903     2.434    500    2.980
 Cheltuieli tip curente     I          3.480                              500    2.980
                           II          3.480                              500    2.980
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       7.817           1.903     2.434    500    2.980
                           II          7.817           1.903     2.434    500    2.980
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    7.817           1.903     2.434    500    2.980
 din care:                 II          7.817           1.903     2.434    500    2.980
 Finantare nationala        I 56.02.01 1.912             476       566    125      745
                           II          1.912             476       566    125      745
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02 5.735           1.427     1.698    375    2.235
                           II          5.735           1.427     1.698    375    2.235
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03   170                       170
                           II            170                       170
*ST*

    ANEXA 3/04/16

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 17 Model de cooperare transnationala pentru intoarcerea lucratorilor romani - MEDIT
 TOTAL CHELTUIELI
                            I         10.516              382    1.455  1.000    7.679
                           II         10.516              382    1.455  1.000    7.679
 Cheltuieli tip curente     I          8.679                            1.000    7.679
                           II          8.679                            1.000    7.679
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56      10.516              382    1.455  1.000    7.679
                           II         10.516              382    1.455  1.000    7.679
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02   10.516              382    1.455  1.000    7.679
 din care:                 II         10.516              382    1.455  1.000    7.679
 Finantare nationala        I 56.02.01 2.459               96      314    250    1.799
                           II          2.459               96      314    250    1.799
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02 7.373              286      941    750    5.396
                           II          7.373              286      941    750    5.396
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03   684                       200             484
                           II            684                       200             484
*ST*


    ANEXA 3/04/17

*T*
*Font 7*

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                     FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
    Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si
     de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr._ data contract/   ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 18 ASC- Anticiparea schimbarilor pe piata muncii
 TOTAL CHELTUIELI
                            I          7.531              196    1.807  1.000    4.528
                           II          7.531              196    1.807  1.000    4.528
 Cheltuieli tip curente     I          5.528                            1.000    4.528
                           II          5.528                            1.000    4.528
 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       7.531              196    1.807  1.000    4.528
                           II          7.531              196    1.807  1.000    4.528
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    7.531              196    1.807  1.000    4.528
 din care:                 II          7.531              196    1.807  1.000    4.528
 Finantare nationala        I 56.02.01 1.779               49      402    250    1.078
                           II          1.779               49      402    250    1.078
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02 5.335              147    1.205    750    3.233
                           II          5.335              147    1.205    750    3.233
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03   417                       200             217
                           II            417                       200             217
*ST*


    ANEXA 3/04/18

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦    8   ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 19 SCOP- Specializarea Consilierilor de Orientare Profesionala

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           18.500          1.346    3.447  1.000   12.342      365
                           II           18.500          1.346    3.447  1.000   12.342      365
 Cheltuieli tip curente     I           13.707                          1.000   12.342      365
                           II           13.707                          1.000   12.342      365

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSIADERVRE        I 56        18.500          1.346    3.447  1.000   12.342      365
                           II           18.500          1.346    3.447  1.000   12.342      365
 Programe din Fondul        I 56.02     18.500          1.346    3.447  1.000   12.342      365
 Social European (FSE)     II           18.500          1.346    3.447  1.000   12.342      365
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01   4.591            337      827    250    3.086       91
                           II            4.591            337      827    250    3.086       91
 Finantare externa          I 56.02.02  13.770          1.009    2.481    750    9.256      274
 nerambursabila            II           13.770          1.009    2.481    750    9.256      274
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     139                     139
                           II              139                     139
*ST*


    ANEXA 3/04/19

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦    8   ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 20 COMPROF - Cresterea nivelului de competente profesionale ale SPO pentru furnizarea
                         serviciilor personalizate
 TOTAL CHELTUIELI
                            I           12.510          1.671    2.358  1.000    6.881      600
                           II           12.510          1.671    2.358  1.000    6.881      600
 Cheltuieli tip curente     I            8.481                          1.000    6.881      600
                           II            8.481                          1.000    6.881      600

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56        12.510          1.671    2.358  1.000    6.881      600
                           II           12.510          1.671    2.358  1.000    6.881      600
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02     12.510          1.671    2.358  1.000    6.881      600
 din care:                 II           12.510          1.671    2.358  1.000    6.881      600
 Finantare nationala        I 56.02.01   3.054            418      516    250    1.720      150
                           II            3.054            418      516    250    1.720      150
 Finantare externa
 nerambursabila             I 56.02.02   9.161          1.253    1.547    750    5.161      450
                           II            9.161          1.253    1.547    750    5.161      450
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     295                     295
                           II              295                     295
*ST*


    ANEXA 3/04/20

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 21 SCOR- Sanse pentru comunitatea rurala

 TOTAL CHELTUIELI
                            I          18.500           1.163    2.705  1.000   12.587    1.045
                           II          18.500           1.163    2.705  1.000   12.587    1.045
 Cheltuieli tip curente     I          14.632                           1.000   12.587    1.045
                           II          14.632                           1.000   12.587    1.045


 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       18.500           1.163    2.705  1.000   12.587    1.045
                           II          18.500           1.163    2.705  1.000   12.587    1.045
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    18.500           1.163    2.705  1.000   12.587    1.045
 din care:                 II          18.500           1.163    2.705  1.000   12.587    1.045
 Finantare nationala        I 56.02.01  4.458             291      508    250    3.147      262
                           II           4.458             291      508    250    3.147      262
 Finantare externa          I 56.02.02 13.367             872    1.522    750    9.440      783
 nerambursabila            II          13.367             872    1.522    750    9.440      783
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    675                      675
                           II             675                      675
*ST*


    ANEXA 3/04/21

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare

                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 22 Noi oportunitati de ocupare in mediul rural prin TELEWORK

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           7.805           1.678    2.796    500    2.831
                           II           7.805           1.678    2.796    500    2.831
 Cheltuieli tip curente     I           3.331                             500    2.831
                           II           3.331                             500    2.831

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56        7.805           1.678    2.796    500    2.831
                           II           7.805           1.678    2.796    500    2.831
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02     7.805           1.678    2.796    500    2.831
 din care:                 II           7.805           1.678    2.796    500    2.831
 Finantare nationala        I 56.02.01  1.831             419      579    125      708
                           II           1.831             419      579    125      708
 Finantare externa          I 56.02.02  5.494           1.259    1.737    375    2.123
 nerambursabila            II           5.494           1.259    1.737    375    2.123
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    480                      480
                           II             480                      480
*ST*


    ANEXA 3/04/22

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 99 - Alte programe/facilitati

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 23 EURES

 TOTAL CHELTUIELI
                            I             660              10      250    100      100      100      100
                           II             660              10      250    100      100      100      100
 Cheltuieli tip curente     I             400                             100      100      100      100
                           II             400                             100      100      100      100

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56          660              10      250    100      100      100      100
                           II             660              10      250    100      100      100      100
 Alte facilitati si
 instrumente postaderare    I 56.16       660              10      250    100      100      100      100
 din care:                 II             660              10      250    100      100      100      100
 Finantare nationala        I 56.16.01    660              10      250    100      100      100      100
                           II             660              10      250    100      100      100      100
*ST*


    ANEXA 3/04/23

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 24 Cariera e in mainile tale

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           1.455              40      838    577
                           II           1.455              40      838    577
 Cheltuieli tip curente     I             577                             577
                           II             577                             577

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE SI FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56        1.455              40      838    577
                           II           1.455              40      838    577
 Programe din Fundul
 Social European (FSE)      I 56.02     1.455              40      838    577
 din care:                 II           1.455              40      838    577
 Finantare nationala        I 56.02.01    345              10      190    145
                           II             345              10      190    145
 Finantare externa          I 56.02.02  1.030              30      568    432
 nerambursabila            II           1.030              30      568    432
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     80                       80
                           II              80                       80
*ST*


    ANEXA 3/04/24

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 25 RATIO L3 -

 TOTAL CHELTUIELI
                            I          10.830                    2 639  1.000    6.451      740
                           II          10.830                    2.639  1.000    6.451      740
 Cheltuieli tip curente     I           8.191                           1.000    6.451      740
                           II           8.191                           1.000    6.451      740

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56       10.830                    2.639  1.000    6.451      740
                           II          10.830                    2.639  1.000    6.451      740
 Programe din Fundul        I 56.02    10.830                    2.639  1.000    6.451      740
 Social European (FSE)     II          10.830                    2.639  1.000    6.451      740
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01  2.423                      535    250    1.453      185
                           II           2.423                      535    250    1.453      185
 Finantare externa          I 56.02.02  7.267                    1.604    750    4.358      555
 nerambursabila            II           7.267                    1.604    750    4.358      555
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03  1.140                      500             640
                           II           1.140                      500             640
*ST*


    ANEXA 3/04/25

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 26 Campanie de comunicare plivind serviciile SPO oferite tinerilor si angajatorilor

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           8.439             302    3.866    500    3.771
                           II           8.439             302    3.866    500    3.771
 Cheltuieli tip curente     I           4.271                             500    3.771
                           II           4.271                             500    3.771

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56        8.439             302    3.866    500    3.771
                           II           8.439             302    3.866    500    3.771
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02     8.439             302    3.866    500    3.771
 din care:                 II           8.439             302    3.866    500    3.771
 Finantare nationala        I 56.02.01  1.905              75      762    125      943
                           II           1.905              75      762    125      943
 Finantare externa          I 56.02.02  5.715             227    2.285    375    2.828
 nerambursabila            II           5.715             227    2.285    375    2.828
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    819                      819
                           II             819                      819
*ST*


    ANEXA 3/04/26

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 27 Ai JOBCLUBUL tau, Ai sansa ta

 TOTAL CHELTUIELI
                            I             112                       73     39
                           II             112                       73     39
 Cheltuieli tip curente     I              39                              39
                           II              39                              39

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56          112                       73     39
                           II             112                       73     39
 Programe din Fundul
 Social European (FSE)      I 56.02       112                       73     39
 din care:                 II             112                       73     39
 Finantare nationala        I 56.02.01     24                       14     10
                           II              24                       14     10
 Finantare externa          I 56.02.02     68                       39     29
 nerambursabila            II              68                       39     29
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     20                       20
                           II              20                       20
*ST*


    ANEXA 3/04/27

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 28 CONCCTIC - Cooperare pentru Ocupare a Nevazatorilor prin Cresterea Competentelor
                          in Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           4.884                    3.092    500    1.292
                           II           4.884                    3.092    500    1.292
 Cheltuieli tip curente     I           1.792                             500    1.292
                           II           1.792                             500    1.292

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE
 DIN FEN POSTADERARE        I 56        4.884                    3.092    500    1.292
                           II           4.884                    3.092    500    1.292
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02     4.884                    3.092    500    1.292
 din care:                 II           4.884                    3.092    500    1.292
 Finantare nationala        I 56.02.01  1.150                      702    125      323
                           II           1.150                      702    125      323
 Finantare externa          I 56.02.02  3.447                    2.103    375      969
 nerambursabila            II           3.447                    2.103    375      969
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    287                      287
                           II             287                      287
*ST*


    ANEXA 3/04/28

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 29 MedForm

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           6.052                    1.501    600    3.951
                           II           6.052                    1.501    600    3.951
 Cheltuieli tip curente     I           4.551                             600    3.951
                           II           4.551                             600    3.951

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56        6.052                    1.501    600    3.951
 DIN FEN POSTADERARE       II           6.052                    1.501    600    3.951
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02     6.052                    1.501    600    3.951
 din care:                 II           6.052                    1.501    600    3.951
 Finantare nationala        I 56.02.01  1.386                      313    150      923
                           II           1.386                      313    150      923
 Finantare externa          I 56.02.02  4.157                      938    450    2.769
 nerambursabila            II           4.157                      938    450    2.769
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    509                      250             259
                           II             509                      250             259
*ST*


    ANEXA 3/04/29

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 30 CALL CENTER SPO

 TOTAL CHELTUIELI
                            I          10.174                      858    500    8.139      677
                           II          10.174                      858    500    8.139      677
 Cheltuieli tip curente     I           9.316                             500    8.139      677
                           II           9.316                             500    8.139      677

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56       10.174                      858    500    8.139      677
 DIN FEN POSTADERARE       II          10.174                      858    500    8.139      677
 Programe din Fondul
 Social European (FSE)      I 56.02    10.174                      858    500    8.139      677
 din care:                 II          10.174                      858    500    8.139      677
 Finantare nationala        I 56.02.01  2.437                      215     67    1.985      170
                           II           2.437                      215     67    1.985      170
 Finantare externa          I 56.02.02  7.305                      643    201    5.954      507
 nerambursabila            II           7.305                      643    201    5.954      507
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03    432                             232    200
                           II             432                             232    200
*ST*


    ANEXA 3/04/30

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 4 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 51 Cai de formare si ocupate in sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR

 TOTAL CHELTUIELI
                            I           20.774                     828    500   16.586    2.860
                           II           20.774                     828    500   16.586    2.860
 Cheltuieli tip curente     I              500                            500
                           II              500                            500

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56        20.774                     828    500   16.586    2.860
 DIN FEN POSTADERARE       II           20.774                     828    500   16.586    2.860
 Programe din Fundul        I 56.02     20.774                     828    500   16.586    2.860
 Social European (FSE)     II           20.774                     828    500   16.586    2.860
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01   4.774                     181    113    3.815      665
                           II            4.774                     181    113    3.815      665
 Finantare externa          I 56.02.02  14.322                     543    337   11.447    1.995
 nerambursabila            II           14.322                     543    337   11.447    1.995
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03   1.678                     104     50    1.324      200
                           II            1.678                     104     50    1.324      200
*ST*


    ANEXA 3/04/31

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 32 O sansa de ocupare-Antreprenoriatul in mediul rural
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            5.352                   1.488    500    3.364
                           II            5.352                   1.488    500    3.364
 Cheltuieli tip curente     I            3.864                            500    3.364
                           II            3.864                            500    3.364

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         5.352                   1.488    500    3.364
 DIN FEN POSTADERARE       II            5.352                   1.488    500    3.364
 Programe din Fundul        I 56.02      5.352                   1.488    500    3.364
 Social European (FSE)     II            5.352                   1.488    500    3.364
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01   1.263                     335    125      803
                           II            1.263                     335    125      803
 Finantare externa          I 56.02.02   3.787                   1.003    375    2.409
 neranibursiabila          II            3.787                   1.003    375    2.409
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     302                     150             152
                           II              302                     150             152
*ST*


    ANEXA 3/04/32

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 33 ASPER-Asistenta personalizata

 TOTAL CHELTUIELI
                            I            1.335                     412    400      523
                           II            1.135                     412    400      523
 Cheltuieli tip curente     I              923                            400      523
                           II              923                            400      523

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         1.335                     412    400      523
 DIN FEN POSTADERARE       II            1.335                     412    400      523

 Programe din Fondul        I 56.02      1.335                     412    400      523
 Social European (FSE)     II            1.335                     412    400      523
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01     321                      99     92      130
                           II              321                      99     92      130
 Finantare externa          I 56.02.02     960                     296    274      390
 nerambursabila            II              960                     296    274      390
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03      54                      17     34        3
                           II               54                      17     34        3
*ST*


    ANEXA 3/04/33

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 34  Promoveaza femeia
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            4.087                    157     200    2.893      837
                           II            4.087                    157     200    2.893      837
 Cheltuieli tip curente     I            3.930                            200    2.893      837
                           II            3.930                            200    2.893      837

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         4.087                    157     200    2.893      837
 DIN FEN POSTADERARE       II            4.087                    157     200    2.893      837
 Programe din Fondul        I 56.02      4.087                    157     200    2.893      837
 Social European (FSE)     II            4.087                    157     200    2.893      837
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01     832                     40      48      568      176
                           II              832                     40      48      568      176
 Finantare externa          I 56.02.02   2.491                    117     142    1.704      528
 nerambursabila            II            2.491                    117     142    1.704      528
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     764                             10      621      133
                           II              764                             10      621      133
*ST*


    ANEXA 3/04/34

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 35 Educatia continua orientata spre performanta, pentru specialistii in formarea profesionala a
               somerilor- ECOP
 TOTAL CHELTUIELI
                            I            8.223                    360   1.209    5.718      936
                           II            8.223                    360   1.209    5.718      936
 Cheltuieli tip curente     I            7.863                          1.209    5.718      936
                           II            7.863                          1.209    5.718      936

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         8 223                    360   1.209    5.718      936
 DIN FEN POSTADERARE       II            8.223                    360   1.209    5.718      936
 Programe din Fondul        I 56.02      8 223                    360   1.209    5.718      936
 Social European (FSE)     II            8.223                    360   1.209    5.718      936
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01   1.881                     88     297    1.307      189
                           II            1.881                     88     297    1.307      189
 Finantare externa          I 56.02.02   5.642                    262     892    3.921      567
 nerambursabila            II            5.642                    262     892    3.921      567
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     700                     10      20      490      180
                           II              700                     10      20      490      180
*ST*


    ANEXA 3/04/35

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 36 CALISIG-Calificare pentru o slujba mai sigura

 TOTAL CHELTUIELI
                            I            6.850                    556   1.209    5.085
                           II            6.850                    556   1.209    5.085
 Cheltuieli tip curente     I            6.294                          1.209    5.085
                           II            6.294                          1.209    5.085

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         6.850                    556   1.209    5.085
 DIN EEN POSTADERARE       II            6.850                    556   1.209    5.085
 Programe din Fondul        I 56.02      6.850                    556   1.209    5.085
 Social European (FSE)     II            6.850                    556   1.209    5.085
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01   1.659                    137     289    1.233
                           II            1.659                    137     289    1.233
 Finantare externa          I 56.02.02   4.975                    409     866    3.700
 nerambursabila            II            4.975                    409     866    3.700
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     216                     10      54      152
                           II              216                     10      54      152
*ST*


    ANEXA 3/04/36

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 37 MRB Performant System - implementarea in cadrul SPO a unui sistem performant de management al relatiilor cu beneficiarii

 TOTAL CHELTUIELI
                            I            6.802                    549   1.000    5.253
                           II            6.802                    549   1.000    5.253
 Cheltuieli tip curente     I            6.253                          1.000    5.253
                           II            6.253                          1.000    5.253

 Capitolul bugetar: 8004 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         6.802                    549   1.000    5.253
 DIN FEN POSTADERARE       II            6.802                    549   1.000    5.253
 Pragrame din Fondul        I 56.02      6.802                    549   1.000    5.253
 Social European (FSE)     II            6.802                    549   1.000    5.253
 din care:
 Finantare nationala        I 56.02.01   1.636                    130     238    1.268
                           II            1.636                    130     238    1.268
 Finantare externa          I 56.02.02   4.904                    389     712    3.803
 nerambursabila            II            4.904                    389     712    3.803
 Cheltuieli neeligibile     I 56.02.03     262                     30      50      182
                           II              262                     30      50      182
*ST*


    ANEXA 3/04/37

*T*
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
    Program/facilitate/instrument: 3 - Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

    I - Credite de angajament
    II - Credite bugetare

                                 FISA PROIECTULUI
    finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
    Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit si a altor facilitati
                           si instrumente postaderare
                                                                                                          mii lei
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea proiectului si/ ¦ ¦   ¦ Valoarea ¦Realizari¦Reali-¦Executie¦Propu-¦Estimari¦Estimari¦Estimari¦Estimari ¦
¦sau Nr. _ data contract/  ¦ ¦Cod¦ totala a ¦ pana in ¦zari  ¦prelimi-¦neri  ¦  2012  ¦  2013  ¦  2014  ¦  anii   ¦
¦decizie/ordin de finantare¦ ¦   ¦finantarii¦anul 2008¦2009  ¦nata    ¦2011  ¦        ¦        ¦        ¦urmatori ¦
¦                          ¦ ¦   ¦          ¦         ¦      ¦2010    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+--------------------------+-+---+----------+---------+------+--------+------+--------+--------+--------+---------¦
¦               0          ¦ ¦   ¦1=2+3+..+9¦    2    ¦   3  ¦    4   ¦  5   ¦    6   ¦    7   ¦   8    ¦    9    ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Proiectul: 38 Sa devenim competitivi pe piata muncii

 TOTAL CHELTUIELI
                            I            5.292                      4     146    2.645    2.497
                           II            5.292                      4     146    2.645    2.497
 Cheltuieli tip curente     I            5.288                            146    2.645    2.497
                           II            5.288                            146    2.645    2.497

 Capitolul bugetar: 6504 INVATAMANT

 PROIECTE CU FINANTARE      I 56         5.292                      4     146    2.645    2.497
 DIN FEN POSTADERARE       II            5.292                      4     146    2.645    2.497
 P