LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 (*actualizata*)
privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009
Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2009


Forma actualizata valabila la data de : 13 martie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 15 februarie 2011 pana la 13 martie 2012

----------
     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt pana la data de 13 martie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 15 din 23 februarie 2010; LEGEA nr. 65 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 10 noiembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 2 februarie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011; ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 din 9 februarie 2011.

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta lege reglementeaza:
    a) reorganizarea unor autoritati si institutii publice;
    b) masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar;
    c) conditiile exercitarii cumulului pensiei din sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau pe baza actului de numire in functie, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar;
    d) masuri privind disciplina financiar-bugetara la nivelul regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, al societatilor comerciale la care statul sau unitatile administrativteritoriale au calitatea de actionar unic ori majoritar, precum si al filialelor acestora;
    e) masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial.
    ART. 2
    Masurile instituite de prezenta lege au caracter exceptional si urmaresc reducerea efectelor crizei economice si indeplinirea obligatiilor ce rezulta din Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, incheiat la Bucuresti si Bruxelles la data de 23 iunie 2009, si din Acordul stand-by incheiat intre Romania si Fondul Monetar International.

    CAP. II
    Masuri de reorganizare a unor autoritati si institutii publice

    ART. 3
    Reorganizarea se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) desfiintarea autoritatii sau institutiei publice, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre o alta autoritate sau institutie publica existenta;
    b) desfiintarea autoritatii sau institutiei publice, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre un compartiment nou-infiintat in cadrul altor autoritati sau institutii publice;
    c) desfiintarea autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a comasarii prin fuziune, si constituirea unei noi persoane juridice;
    d) desfiintarea unei autoritati sau institutii publice, ca urmare a divizarii, si preluarea activitatii acesteia de catre doua sau mai multe entitati existente ori care iau astfel fiinta;
    e) reducerea de posturi din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
    f) schimbarea regimului de finantare a unor autoritati sau institutii publice, prin virarea veniturilor incasate la bugetul de stat si finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat.
    ART. 4
    (1) Autoritatile si institutiile publice infiintate prin lege, ordonanta de urgenta a Guvernului sau ordonanta a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Autoritatile si institutiile publice infiintate prin hotarare a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 5
    (1) Infiintarea, organizarea si functionarea, atributiile structurilor sau, dupa caz, ale entitatilor rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
    (2) Desfiintarea, realizata prin prezenta lege, a autoritatilor sau institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 va produce efecte la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind infiintarea noii entitati rezultate din reorganizare.
    (3) Desfiintarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexa nr. 2 se va realiza prin hotararea Guvernului de infiintare a noii entitati rezultate din reorganizare.
    (4) In situatia in care, prin reorganizare, autoritatea sau institutia publica se desfiinteaza si activitatile sunt preluate de o autoritate ori institutie publica existenta, actul normativ privind organizarea si functionarea acesteia din urma se modifica in mod corespunzator.
    (5) Actele normative prevazute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului autoritatilor si institutiilor publice reorganizate, precum si, dupa caz, a entitatilor aflate in subordinea acestora.
    ART. 6
    (1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice care se desfiinteaza in urma reorganizarii se preia de autoritatile si institutiile publice la care trece activitatea acestora.
    (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptati politistii din cadrul structurii infiintate in Inspectoratul General al Politiei Romane, ca urmare a reorganizarii Agentiei Nationale Antidrog, potrivit dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
    (3) Personalul institutiilor desfiintate va fi incadrat in limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
    (4) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care il preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
    (5) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizarii potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe baza criteriilor stabilite intre conducerea autoritatii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, dupa caz, ai sindicatelor, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 alin. (1)-(4).
    (6) In absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea masurii de incetare a raporturilor de munca sau, dupa caz, de serviciu, se vor avea in vedere urmatoarele criterii minimale:
    a) daca sunt indeplinite conditiile de pensionare, prevazute de lege;
    b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, realizata in conditiile legii;
    c) existenta unor sanctiuni disciplinare, aplicate in conditiile legii;
    d) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
    e) daca masura ar afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, desfacerea contractului de munca sau, dupa caz, a raportului de serviciu al sotului care are venitul cel mai mic;
    f) masura sa afecteze in ultimul rand familiile monoparentale care au in ingrijire copii, intretinatorii de familie, precum si salariatii barbati sau femei care au cel mult 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
    g) alte criterii stabilite de legi speciale, daca este cazul.
    ART. 7
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, veniturile obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2, se fac venit la bugetul de stat.
    (2) Disponibilitatile in lei si in valuta ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) Restituirile de sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) se efectueaza de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevazute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) In situatia autoritatilor prevazute la alin. (1), reorganizate in cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, se abiliteaza Ministerul Finantelor Publice sa ii suplimenteze in mod corespunzator bugetul la propunerea acestuia.
    ART. 8
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, sumele aferente subventiilor primite si neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vireaza integral la bugetul de stat de catre autoritatile si institutiile publice reorganizate, fara a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfarsitul anului.
    (2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, care se reorganizeaza in subordinea sau in structura altor ordonatori de credite, se suplimenteaza bugetul ordonatorului principal de credite care preia finantarea acestora.
    (3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificari in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, dupa caz, precum si modificari in bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, in baza protocoalelor de predare-preluare, modificari ce decurg din aplicarea masurilor de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice prevazute de prezenta lege.
    (4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (3) si sa le introduca in bugetele lor si in anexele la acestea.
    (5) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 si cuprind creditele bugetare ramase neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
    (6) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (3), finantarea autoritatilor si institutiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea si personalul acestora, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate.
    ART. 9
    Pana la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transfera intr-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate in conturile de disponibilitati deschise pe numele institutiilor si autoritatilor care se reorganizeaza in conditiile prevazute de prezenta lege.

    CAP. III
    Masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar

    ART. 10
    (1) In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie-decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri:
    a) sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;
    b) sa reduca programul de lucru;
    c) sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b);
    d) alta masura cu efect echivalent.
    (2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public.
    (3) Modalitatea de aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
    (4) In lipsa acordului sau in cazul in care, ca urmare a optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut la alin. (1).
    (5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevazute la alin. (1) in zilele de sarbatoare legala.
    (6) Zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de lucru prevazute la alin. (1) si la alin. (3)-(5) nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.
    (7) Pentru personalul militar din institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, masura prevazuta la alin. (1) lit. a) se aplica pentru un numar de pana la 14 zile calendaristice.
    ART. 11
    Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite acordate pana la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal in cursul anului 2009, si pana la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentara prestata in anul 2010.
    ART. 12
    De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, aprobata cu modificari prin Legea nr. 212/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.
    ART. 13
    De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia secretarului de stat, in lunile in care au loc sedinte ale comisiei. Indemnizatia se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    ART. 14
    De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia secretarului de stat.
    ART. 15
    De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 13 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti.
    ART. 16
    Prima de care beneficiaza angajatii la plecarea in concediu, aferenta anului 2009, poate fi platita de ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice pana la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitata.

    CAP. IV*)
    Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare
--------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011, in cuprinsul cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat" se inlocuieste cu sintagma "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".


    ART. 17
    (1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativteritoriala, pot cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-------------
    Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011, prin inlocuirea sintagmei "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
    a) la data intrarii in vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
    b) dupa data intrarii in vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.
    ART. 18
    (1) Pensionarii prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-------------
    Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011, prin inlocuirea sintagmei "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    (2) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-------------
    Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011, prin inlocuirea sintagmei "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    ART. 19
    (1) In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, de pensie/pensii stabilita/stabilite atat in sistemul public cat si/sau in sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are in vedere venitul cumulat din acestea.
    (2) Daca nivelul pensiilor nete cumulate se situeaza sub nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie, potrivit legii, in cadrul entitatilor prevazute la art. 17 alin. (1).
-------------
    Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011, prin inlocuirea sintagmei "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    (3) In cazul in care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decat nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, in scris, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea in plata a pensiei fata de cuantumul careia, potrivit art. 17, este permis cumulul.
-------------
    Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 11 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011, prin inlocuirea sintagmei "salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    (4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea avand obligatia de a-si exprima optiunea in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitarii cumulului.
    ART. 20
    Neindeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.
    ART. 21
    In cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea pentru continuarea activitatii.
    ART. 22
    Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.
    ART. 23
    (1) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).
    (2) Incalcarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.
    ART. 24
    Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 25
    Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilita prin legi speciale.
    ART. 26
    In aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza instructiuni pana la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. V
    Masuri privind disciplina financiar-bugetara la nivelul unor operatori economici

    ART. 27
    (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc si obiectivele de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, precum si ale filialelor acestora, denumite in continuare operatori economici.
    (2) Reprezentantii statului, respectiv ai autoritatilor administrativ-teritoriale sunt mandatati sa puna in aplicare politica salariala stabilita potrivit alin. (1) in cadrul organelor de administrare si de conducere ale operatorilor economici.
    ART. 28
    (1) Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, coordonarea, sub autoritatea carora functioneaza sau in al caror portofoliu se afla, in termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) constituie cauza de diminuare a remuneratiei directorului operatorului economic, in conditiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, sau, dupa caz, constituie cauza de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate in acesta.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau apartinand unitatilor administrativteritoriale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
    ART. 29
    (1) Organele administratiei publice centrale sau, dupa caz, locale care au in subordine, coordonare, sub autoritate sau in portofoliu operatori economici au obligatia ca, in termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri si cheltuieli, sa elaboreze documentatia necesara aprobarii, in conditiile legii, a acestora.
    (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) de catre functionarul desemnat sa elaboreze documentatia necesara aprobarii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii.
    ART. 30
    Contractele colective de munca se negociaza, in conditiile legii, dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, in limitele si in conditiile stabilite prin bugete.
    ART. 31
    Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica societatilor financiar-bancare si de asigurari si Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

    CAP. VI
    Masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial

    ART. 32
    Dupa articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu urmatorul cuprins:
    "Scutirea de impozit a profitului reinvestit
    Art. 19^2. (1) Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
    (2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
    (3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.
    (4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
    (5) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 103 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate la alin. (1), produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
    (6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.
    (7) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.
    (8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.
    (9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.
-------------
    Alin. (10) al art. 19^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010.

    (11) Contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (12) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor prevazute la alin. (1) se determina prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta la alin. (1).
    (13) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv."

    CAP. VII
    Masuri pentru stimularea innoirii Parcului auto national, inclusiv a celui destinat lucrarilor agricole

    ART. 33
    (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgenta il constituie diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor si autoutilitarelor usoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice si juridice romane."
    2. La articolul 3, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) proprietar:
    1. orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau, precum si mostenitorii sai;
    2. orice persoana juridica romana, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau;".
    3. La articolul 3, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) prima de casare - parte din pretul de achizitie a unui autovehicul nou, suportata prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat;
    j) tichet valoric - document a carui valoare nominala reprezinta echivalentul primei de casare."
    4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Poate beneficia de tichete valorice in cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere si tichetul valoric;
    b) a radiat autovehiculul uzat.
    (2) In situatia in care proprietarul prevazut la art. 3 lit. g) doreste sa achizitioneze un autovehicul nou, acesta se inscrie la un producator validat.
    (3) In varianta prevazuta la alin. (2) valoarea nominala a tichetelor se scade din pretul de achizitie al autovehiculului nou."
    5. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se realizeaza de personal imputernicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice."
    6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - Pentru ducerea la indeplinire in anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei."
    7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - Modelul, procedura de confectionare, eliberare si valabilitatea tichetelor valorice se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice."
    (2) Persoanele inscrise in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care nu au obtinut certificatele de distrugere beneficiaza de tichete valorice in conditiile prevazute de aceasta.
    (3) Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ART. 34
    La articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Metodologia de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national destinat persoanelor juridice se stabileste prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaboreaza de Administratia Fondului pentru Mediu si se aproba prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului pentru Mediu parcurgand toate procedurile in domeniul ajutorului de stat."
    ART. 35
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu.
    (2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonante de urgenta se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului."
    2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) autovehiculele special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    3. La articolul 3 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) autovehicule speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica aplicabile masinilor mobile nerutiere."
    4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Exceptia prevazuta la alin. (2) lit. b) se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autovehicul in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.
    (4) Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» in cartea de identitate a vehiculului. Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu intra in categoria celor exceptate de la plata taxei."
-------------
    Art. 36 a fost abrogat de litera b) a art. II din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010.

    ART. 37
    Se instituie Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumit in continuare Program, in conditiile stabilite prin prezentul capitol.
    ART. 38
    Obiectivul prezentului capitol il reprezinta diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioada de exploatare depasita, precum si cresterea productivitatii activitatii din agricultura.
    ART. 39
    In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
    1. Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;
    2. tractor - vehicul cu motor, cu roti sau senile, avand cel putin doua axe, a carui functie principala rezulta din puterea sa de tractiune si care este conceput pentru a tracta, impinge, purta sau actiona diverse utilaje si masini interschimbabile utilizate in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari ori tractarii remorcilor;
    3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egala cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
    4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodata inmatriculat/inregistrat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;
    5. masina agricola autopropulsata - vehicul cu motor, avand cel putin doua axe, destinat din fabricatie utilizarii in agricultura;
    6. masina agricola autopropulsata uzata - orice masina agricola autopropulsata, cu o vechime de cel putin 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
    7. masina agricola autopropulsata noua - masina agricola autopropulsata care nu a fost niciodata inregistrata si care nu a fost utilizata potrivit destinatiei acesteia;
    8. proprietar:
    a) orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate un tractor uzat sau o masina agricola autopropulsata uzata, inmatriculata/inregistrata pe numele sau, precum si mostenitorii acestuia;
    b) orice persoana juridica romana care detine in proprietate un tractor uzat sau o masina agricola autopropulsata uzata inregistrata pe numele sau;
    9. prima de casare - parte din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi, suportata prin modalitate nerambursabila de catre Autoritate, din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui tractor uzat sau a unei masini agricole autopropulsate uzate;
    10. producator - orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;
    11. producator validat - orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere in Program.
    ART. 40
    Orice persoana juridica, producator, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care doreste inscrierea in Programul prevazut la art. 37, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 41
    (1) Autoritatea analizeaza documentatia depusa si, prin structurile sale de decizie, aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare.
    (2) Autoritatea face publica lista producatorilor validati prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.
    ART. 42
    (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fara ca acesta sa depaseasca:
    a) pentru persoana fizica 50% din pretul de achizitie al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi;
    b) pentru persoana juridica 40% din pretul de achizitie fara TVA al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.
    (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei masini agricole autopropulsate uzate, care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi;
    b) a predat tractorul uzat sau masina agricola autopropulsata uzata spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
    c) a radiat tractorul uzat sau masina agricola autopropulsata uzata;
    d) achizitioneaza un tractor nou sau o masina agricola autopropulsata noua de la producatorul validat la care s-a inscris.
    (3) De prevederile alin. (2) beneficiaza si proprietarii de tractoare uzate si masini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum si mostenitorii acestora, care s-au asociat in vederea achizitionarii in coproprietate a unui tractor nou si/sau a unei masini agricole autopropulsate noi, pentru desfasurarea unor activitati agricole specifice. In aceasta situatie fiecare beneficiaza de o prima in suma de cel mult 17.000 de lei, cu conditia ca asociatii sa achizitioneze in coproprietate un tractor nou si/sau o masina agricola autopropulsata noua, iar cuantumul cumulat al primelor sa nu depaseasca 50% din valoarea noii achizitii.
-----------
    Alin. (3) al art. 42 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 65 din 31 martie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 6 aprilie 2010.

    ART. 43
    Suma prevazuta la art. 42 se va scadea din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi.
    ART. 44
    (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reinmatricularea sau, dupa caz, reinregistrarea ori folosirea ulterioara a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora.
    (2) Comercializarea ulterioara a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati, prevazuti la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    ART. 45
    Contraventiilor prevazute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 46
    Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului capitol se aloca anual din Fondul pentru mediu fonduri in limita sumei aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului.
    ART. 47
    Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al ministrului mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    CAP. VIII
    Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar

    ART. 48
    (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si din rambursarile de credite si platile de dobanzi efectuate de catre bancile comerciale in «Fondul pentru stimularea investitiilor in agricultura» pentru creditele acordate in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, se aloca fondurile necesare garantarii finantarilor, acordate potrivit legii, de catre institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru.
-----------
    Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010.

    (2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, conform prevederilor alin. (1), aloca din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare», titlul 80 «Imprumuturi». Alocarea fondurilor se face in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.
------------
    Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010.


    (3) Acordarea fondurilor se efectueaza in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare.
    (4) In intelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se intelege institutia financiara nebancara care are in obiectul de activitate emiterea de garantii si asumarea de angajamente de garantare, inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei, conform legii.
    ART. 49
    Fondurile alocate si dobanzile aferente acestora se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate imprumuturi subordonate, asa cum sunt definite de reglementarile contabile ale Bancii Nationale a Romaniei.
    ART. 50
    Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare si/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, conform art. 48, reintregeste suma alocata fondurilor de garantare in vederea garantarii finantarilor pentru fermieri si procesatori de produse agricole.
    ART. 51
    Fondurile alocate si dobanzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:
    a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de pana la 5 ori;
    b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garantiei, in cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.
    ART. 52
    (1) Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare, in calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:
    a) societati comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii.
    (2) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) trebuie sa se incadreze in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv sa aiba mai putin de 250 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilantului contabil care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri si al numarului de salariati se face tinandu-se cont de statutul intreprinderii, respectiv intreprindere autonoma, legata sau partenera, astfel cum sunt acestea definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definitia microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.
    ART. 53
    Fondurile de garantare acorda garantii beneficiarilor prevazuti la art. 52, care indeplinesc conditiile prevazute in Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumita in continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:
    a) beneficiarii nu se afla in dificultate financiara conform definitiei "firmei in dificultate" mentionata in sectiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;
    b) garantia este legata de o tranzactie financiara specifica, respectiv finantarea acordata de o institutie finantatoare, de o suma maxima fixata si o durata limitata;
    c) garantia acopera maximum 80% din valoarea finantarii acordate de catre institutiile finantatoare. In acest sens, fondurile de garantare au in vedere urmatoarele aspecte:
    - atunci cand valoarea finantarii scade in timp, suma garantata trebuie sa descreasca in mod proportional, astfel incat, in orice moment, garantia sa nu acopere mai mult de 80% din valoarea finantarii;
    - pierderile trebuie suportate proportional si in acelasi mod de catre institutiile finantatoare si de catre fondurile de garantare;
    d) beneficiarul plateste anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de institutia finantatoare in functie de suma efectiv garantata.
    ART. 54
    Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei si datorate de institutiile finantatoare pentru garantiile emise in favoarea beneficiarilor prevazuti la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.
    ART. 55
    In situatia in care platile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executarii de catre institutiile finantatoare a contractelor de garantare, depasesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare si al dobanzilor acumulate, diferenta se acopera din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    ART. 56
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Guvernul adopta, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.

    CAP. IX
    Dispozitii finale

    ART. 57
    De la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele expresii si denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
    a) sintagmele "Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor" si "Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor" se inlocuiesc cu sintagma "Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date";
    b) sintagma "Institutul National de Administratie" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Functionarilor Publici";
    c) sintagmele "Administratia Nationala a Rezervelor de Stat" si "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se inlocuiesc cu sintagma "Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale";
    d) sintagma "directorul general al Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "directorul Arhivelor Nationale";
    e) sintagma "directorii directiilor judetene ale Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "sefii serviciilor judetene ale Arhivelor Nationale";
    f) sintagma "directiile judetene ale Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "serviciile judetene ale Arhivelor Nationale", respectiv sintagma "Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale";
    g) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul "Inspectorat" se inlocuieste cu termenul "Directia";
    h) in cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se inlocuieste cu sintagma "Administratia Nationala";
    i) sintagma "Oficiul National al Monumentelor Istorice" si sintagma "Institutul National al Monumentelor Istorice" se inlocuiesc cu sintagma "Institutul National al Patrimoniului";
    j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completarile ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturala" se inlocuieste cu sintagma "Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura";
    k) sintagma "Centrul European de Cultura Sinaia" se inlocuieste cu sintagma "Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura";
    l) sintagma "Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Europene" si sintagma "Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii" se inlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii";
    m) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Agentia Nucleara" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive";
    n) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive";
    o) sintagma "Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar" se inlocuieste cu sintagma "Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti";
    p) in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Mediului";
    q) in cuprinsul Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" si "Oficiul National al Viei si Vinului" se inlocuiesc cu sintagma "Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole";
    r) in cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipica Nationala" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie";
    s) sintagma "Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala" se inlocuieste cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala";
    s) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se inlocuieste cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc";
    t) sintagma "Agentia Romana pentru Investitii Straine" se inlocuieste cu sintagma "Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine".
    ART. 58
    Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Pentru indeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, denumita in continuare Administratia Nationala."
    2. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile in acest domeniu sunt indeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fara personalitate juridica, care sprijina autoritatile administratiei publice locale, potrivit legii, in vederea mobilizarii operatorilor economici si a institutiilor publice."
    ART. 59
    Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului si se administreaza de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
    Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite."
    2. La articolul 1^1, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezerva de stat asimilata rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".
    3. La articolul 3, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestora se stabilesc de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale."
    4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - Numarul unitatilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, infiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si amplasarea acestora se aproba prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale."
    5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor de stat in conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotarari ale Guvernului."
    ART. 60
    Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza de catre Arhivele Nationale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, la nivel de directie, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor."
    ART. 61
    Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    2. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
    (2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
    a) servicii prestate;
    b) tarife stabilite conform actelor normative;
    c) inchirieri de spatii si aparatura;
    d) alte sume incasate in conditiile legii."
    3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abroga.
    ART. 62
    Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor, tarifele pentru consultanta si prestari de servicii acordate la cerere, contributii ale operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat."
    2. La articolul 15, alineatele (3) si (4) se abroga.
    3. La articolul 16, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii."
    ART. 63
    Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    "Art. 13. - (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale.
    (2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Oficiul Roman pentru Imigrari, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au in compunere unitati centrale de specialitate, care, dupa caz, in functie de nivelul de organizare, pot avea in subordine, la nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unitati, unitati si/sau subunitati operative, de instructie, medicale si de invatamant, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.
    (3) Managementul integrat in domeniul ordinii si sigurantei publice se realizeaza de Departamentul ordine si siguranta publica. Departamentul ordine si siguranta publica este structura operationala fara personalitate juridica si este format din urmatoarele componente de ordine si siguranta publica subordonate ministerului: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Oficiul Roman pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine si siguranta publica este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."
    ART. 64
    (1) Legea nr. 181/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala a Zonei Montane, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, finantata integral de la bugetul de stat.
    (2) Agentia preia in structura sa Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati, denumit in continuare CEFIDEC.
    (3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se considera preluat/transferat in interesul serviciului.
    (4) Agentia are sediul central in municipiul Alba Iulia, judetul Alba."
    2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Judetele cu zona montana sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege."
    3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Structura organizatorica, statul de functii, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (2) Numarul de posturi pentru Agentie se stabileste din numarul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale."
    4. Articolul 6 se abroga.
    5. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.
    6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Personalul din cadrul Agentiei va urma cursuri de perfectionare in specialitate."
    7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Conducerea Agentiei se asigura de catre un director general, numit de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in conditiile legii.
    (2) In exercitarea functiei, directorul general al Agentiei emite decizii si instructiuni.
    (3) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite."
    8. Articolul 10 se abroga.
    9. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.
    10. Articolul 12 se abroga.
    11. La articolul 13, alineatul (2) se abroga.
    12. Articolul 14 se abroga.
    (2) Agentia preia patrimoniul, posturile, drepturile si indatoririle Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    ART. 65
    (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Organizarea si functionarea, precum si stabilirea numarului maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apararii nationale, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (4) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.
    (5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor intocmeste proiectul bugetului propriu care se prevede distinct in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (6) Finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale."
    2. La articolul 26, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) propune Ministerului Apararii Nationale initierea proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru infiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei;".
    (2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului National pentru Cultul Eroilor se preia de catre Ministerul Apararii Nationale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in structura bugetului de stat si in volumul, structura si anexele bugetelor Ministerului Apararii Nationale si Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.
    (4) Protocolul de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
    (5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (3), finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    ART. 66
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, denumit in continuare Oficiu - entitate aflata in subordinea Ministerului Economiei, avand ca obiect de activitate punerea in aplicare a procedurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru executarea operatiunilor compensatorii;".
    2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Oficiul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei."
    3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) si (1^5) se abroga.
    ART. 67
    Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. Subventiile de la bugetul de stat vor fi acordate incepand cu data de 1 ianuarie 2013."
    ART. 68
    La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2 se abroga:
    a) art. 11, 12, 14, 15, 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) art. X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 520/2004, cu completarile ulterioare;
    c) Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;
    f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/2007;
    g) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2008, cu modificarile ulterioare;
    h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
    i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
    j) Hotararea Guvernului nr. 486/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;
    k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a si alin. (3), art. 689, 690 si art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    l) teza intai a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;
    m) art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    n) art. 8-11, art. 11^1 si art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    o) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare;
    p) art. 4 alin. (2) si (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;
    q) art. 5 si anexele nr. 2 si 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    r) Ordonanta Guvernului nr. 5/2009 privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de Invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobata prin Legea nr. 265/2009;
    s) Legea nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    s) art. 2 alin. (1) lit. c), e) si j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    t) art. 27 si 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare;
    t) art. 21 lit. c), liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;
    u) orice dispozitie contrara prevederilor prezentei legi.
    ART. 69
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    ART. 70
    (1) Dispozitiile cap. IV si V intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, data la care se abroga Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

    Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 15 septembrie 2009.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PRESEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANA

    Bucuresti, 5 noiembrie 2009.
    Nr. 329.


    ANEXA 1

                                     LISTA
          institutiilor si autoritatilor publice infiintate prin lege,
          ordonanta de urgenta a Guvernului si ordonanta a Guvernului,
                              supuse reorganizarii
*T*
*Font 7*
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                  ¦   Institutia supusa   ¦    Actul normativ        ¦     Modalitatea de       ¦   Structura/entitatea    ¦Obser- ¦
¦crt.¦   Autoritatea    ¦ reorganizarii/sursa   ¦     de infiintare        ¦      reorganizare        ¦    rezultata/sursa de    ¦vatii/ ¦
¦    ¦  coordonatoare   ¦    de finantare       ¦      in vigoare          ¦                          ¦   finantare/ministerul   ¦Redu-  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦     sau autoritatea      ¦cere de¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦       coordonatoare      ¦posturi¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  1 ¦          2       ¦          3            ¦            4             ¦             5            ¦              6           ¦    7  ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  1.¦In subordinea     ¦Agentia Romana pentru  ¦Legea nr. 390/2002 privind¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Centrul Roman pentru      ¦   10  ¦
¦    ¦Guvernului si in  ¦Investitii Straine     ¦infiintarea, organizarea  ¦comasarii prin fuziune,   ¦Promovarea Comertului si  ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantata integral de  ¦si functionarea Agentiei  ¦cu Centrul Roman pentru   ¦Investitiilor Straine, in ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru,¦la bugetul de stat,    ¦Romane pentru Investitii  ¦Promovarea Comertului si  ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦prin bugetul           ¦Straine, cu modificarile  ¦constituirea unei noi     ¦Intreprinderilor Mici si  ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦Secretariatului        ¦si completarile ulterioare¦persoane juridice         ¦Mijlocii, Comertului si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦General al Guvernului  ¦                          ¦(pozitia 6, anexa nr. 2)  ¦Mediului de Afaceri       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Intreprinderilor Mici si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Mijlocii, Comertului si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Mediului de Afaceri       ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  2.¦In coordonarea    ¦Agentia de Compensare  ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintarea si preluarea ¦Oficiul de Compensare     ¦   10  ¦
¦    ¦primului-ministru,¦pentru Achizitii de    ¦Guvernului nr. 189/2002   ¦activitatii de catre      ¦pentru Achizitii de       ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦Tehnica Speciala       ¦privind operatiunile      ¦oficiul nou-infiintat, cu ¦Tehnica Speciala, in      ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦Finantata integral din ¦compensatorii referitoare ¦personalitate juridica, in¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦Institutie        ¦venituri proprii       ¦la contractele de         ¦subordinea Ministerului   ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦autonoma          ¦                       ¦achizitii pentru nevoi    ¦Economiei                 ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦de aparare, ordine publica¦Schimbarea regimului de   ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si siguranta nationala,   ¦finantare                 ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari    ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 354/2004,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  3.¦Abrogata          ¦                       ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  4.¦In subordinea     ¦Agentia Nationala      ¦Legea petrolului nr.      ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala pentru  ¦    8  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦pentru Resurse Minerale¦238/2004, cu modificarile ¦                          ¦Resurse Minerale, in      ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantata integral de  ¦si completarile ulterioare¦                          ¦coordonarea primului-     ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru,¦la bugetul de stat     ¦                          ¦                          ¦ministru, printr-un       ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦                       ¦                          ¦                          ¦consilier de stat         ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦                       ¦                          ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  5.¦In subordinea     ¦Inspectoratul de Stat  ¦Ordonanta Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Inspectoratul de Stat in  ¦   50  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦in Constructii         ¦nr. 63/2001 privind       ¦Schimbarea regimului      ¦Constructii               ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantat integral din  ¦infiintarea Inspectora-   ¦de finantare              ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru,¦venituri proprii       ¦tului de Stat in          ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦                       ¦Constructii - I.S.C.,     ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦                       ¦aprobata cu modificari    ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 707/2001,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  6.¦In subordinea     ¦Agentia pentru Stra-   ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintarea institutiei  ¦Departament in cadrul     ¦  21   ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦tegii Guvernamentale   ¦Guvernului nr. 64/2003    ¦publice si preluarea      ¦Secretariatului General   ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantata integral de  ¦pentru stabilirea unor    ¦activitatii de un         ¦al Guvernului             ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru,¦la bugetul de stat,    ¦masuri privind infiintarea¦departament din cadrul    ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦prin bugetul Secretari-¦organizarea, reorganizarea¦Secretariatului General   ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦atului General al      ¦sau functionarea unor     ¦al Guvernului             ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Guvernului             ¦structuri din cadrul      ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aparatului de lucru al    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului,a ministerelor,¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦a altor organe de         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦specialitate ale          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦administratiei publice    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦centrale si a unor        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦institutii publice,       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 194/2004,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  7.¦In subordinea     ¦Agentia Nationala      ¦Legea nr. 227/2006 privind¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala         ¦   17  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦Anti-Doping            ¦prevenirea si combaterea  ¦                          ¦Anti-Doping               ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantata din venituri ¦dopajului in sport,       ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru,¦proprii si subventii   ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦acordate de la bugetul ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦de stat                ¦Partea I, nr. 485 din     ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦14 iulie 2009             ¦                          ¦Secretariatului General   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦al Guvernului             ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  8.¦In subordinea     ¦Autoritatea Nationala  ¦Ordonanta Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Autoritatea Nationala     ¦  920  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦Sanitara Veterinara si ¦nr. 42/2004 privind       ¦                          ¦Sanitara Veterinara si    ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦pentru Siguranta       ¦organizarea activitatii   ¦                          ¦pentru Siguranta          ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru ¦Alimentelor            ¦sanitar-veterinare si     ¦                          ¦Alimentelor               ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦pentru siguranta alimen-  ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦telor, aprobata prin Legea¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦nr. 215/2004, cu          ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦modificarile si comple-   ¦                          ¦de stat                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦tarile ulterioare         ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  9.¦Aparatul de lucru ¦Agentia Nationala      ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala         ¦    8  ¦
¦    ¦al primului-      ¦pentru Romi            ¦Guvernului nr. 78/2004    ¦                          ¦pentru Romi               ¦       ¦
¦    ¦ministru          ¦Finantata integral de  ¦pentru infiintarea        ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Agentiei Nationale        ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦pentru Romi, aprobata     ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Secretariatului        ¦cu modificari prin Legea  ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦General al Guvernului  ¦nr. 7/2005                ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 10.¦Institutie publica¦Autoritatea Nationala  ¦Legea energiei electrice  ¦Preia Agentia Romana      ¦Autoritatea Nationala de  ¦   97  ¦
¦    ¦autonoma de       ¦de Reglementare in     ¦nr. 13/2007, cu           ¦pentru Conservarea        ¦Reglementare in Domeniul  ¦       ¦
¦    ¦interes national, ¦Domeniul Energiei- ANRE¦modificarile si           ¦Energiei din cadrul       ¦Energiei - ANRE           ¦       ¦
¦    ¦in coordonarea    ¦Finantata integral din ¦completarile ulterioare,  ¦Ministerului Economiei    ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦directa a viceprim¦venituri proprii       ¦Legea gazelor             ¦Schimbarea regimului      ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦-ministrului      ¦                       ¦nr. 351/2004, cu          ¦de finantare              ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦Reducere de posturi       ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ordonanta de urgenta a    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publice centrale,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata prin Legea       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 186/2009              ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 11.¦In subordinea     ¦Comisia Nationala      ¦Legea nr. 111/1996 privind¦Reducere de posturi       ¦Comisia Nationala pentru  ¦   34  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦pentru Controlul       ¦desfasurarea in siguranta,¦Schimbarea regimului      ¦Controlul Activitatilor   ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Activitatilor Nucleare ¦reglementarea, autorizarea¦de finantare              ¦Nucleare                  ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru,¦Finantata integral din ¦si controlul activitatilor¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦printr-un         ¦venituri proprii       ¦nucleare, republicata in  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦consilier de stat ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦552 din 27 iunie 2006     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ordonanta de urgenta a    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului nr. 17/2009    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦privind desfiintarea      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Cancelariei Primului-     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ministru si stabilirea    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦unor masuri pentru        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦reorganizarea aparatului  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦de lucru al Guvernului    ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 12.¦Ministerul        ¦Comisia Nationala de   ¦Ordonanta Guvernului nr.  ¦Reducere de posturi       ¦Comisia Nationala de      ¦   15  ¦
¦    ¦Finantelor Publice¦Prognoza               ¦22/2007 privind           ¦                          ¦Prognoza                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦functionarea Comisiei     ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Nationale de Prognoza,    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦aprobata cu modificari    ¦                          ¦Finantelor Publice        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantelor Publice     ¦prin Legea nr. 212/2007,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ordonanta de urgenta a    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului nr. 29/2007    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦privind unele masuri de   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦reorganizare a            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ministerului Economiei si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Finantelor, aprobata prin ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Legea nr. 59/2008         ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 13.¦In subordinea     ¦Oficiul Roman pentru   ¦Legea nr. 274/2004        ¦Reducere de posturi       ¦Oficiul Roman pentru      ¦    6  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦Adoptii                ¦privind infiintarea,      ¦                          ¦Adoptii                   ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantat integral de la¦organizarea si            ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦Secretariatului   ¦bugetul de stat, prin  ¦functionarea Oficiului    ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦General al        ¦bugetul Secretariatului¦Roman pentru Adoptii,     ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦Guvernului        ¦General al Guvernului  ¦cu modificarile si        ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 14.¦In subordinea     ¦Oficiul National pentru¦Legea nr. 379/2003 privind¦Desfiintarea institutiei  ¦Oficiul National pentru   ¦   12  ¦
¦    ¦Guvernului si     ¦Cultul Eroilor         ¦regimul mormintelor si    ¦publice si preluarea      ¦Cultul Eroilor, in        ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Finantat integral de la¦operelor comemorative de  ¦activitatii in cadrul unui¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦Secretariatului   ¦bugetul de stat, prin  ¦razboi, cu modificarile   ¦oficiu cu personalitate   ¦Apararii Nationale        ¦       ¦
¦    ¦General al        ¦bugetul Secretariatului¦ulterioare                ¦juridica, in subordinea   ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦Guvernului        ¦General al Guvernului  ¦                          ¦Ministerului Apararii     ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Nationale                 ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Apararii Nationale        ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 15.¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Ordonanta Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Centrul National de       ¦   22  ¦
¦    ¦Transporturilor   ¦Calificare si Instruire¦nr. 58/2004 privind       ¦Schimbarea regimului      ¦Calificare si Instruire   ¦       ¦
¦    ¦si Infrastructurii¦Feroviara - CENAFER    ¦infiintarea Centrului     ¦de finantare              ¦Feroviara - CENAFER       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral din  ¦National de Calificare si ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦Instruire Feroviara -     ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦CENAFER, aprobata cu      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari si completari  ¦                          ¦Transporturilor si        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 408/2004   ¦                          ¦Infrastructurii           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 1.663/2004 privind    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦organizarea si            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Centrului    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦National de Calificare si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Instruire Feroviara -     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦CENAFER (in aplicarea     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦art. 11 din Ordonanta     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului nr. 58/2004    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦privind infiintarea       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Centrului National de     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Calificare si Instruire   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Feroviara - CENAFER)      ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 16.¦Ministerul        ¦Agentia de Sanatate    ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Se propune:               ¦Nu rezulta entitate noua  ¦  212  ¦
¦    ¦Transporturilor si¦Publica a Ministerului ¦Guvernului nr. 64/2003    ¦- desfiintarea prin       ¦Entitatile absorbante     ¦       ¦
¦    ¦Infrastructurii   ¦Transporturilor si     ¦pentru stabilirea unor    ¦divizare;                 ¦sunt Autoritatea          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Infrastructurii        ¦masuri privind            ¦- preluarea activitatii   ¦Nationala Sanitara        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦infiintarea, organizarea, ¦sanitar-veterinare de     ¦Veterinara si pentru      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦reorganizarea sau         ¦catre Autoritatea         ¦Siguranta Alimentelor si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de la bugetul de stat  ¦functionarea unor         ¦Nationala Sanitara        ¦Ministerul Transporturilor¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦structuri din cadrul      ¦Veterinara si pentru      ¦si Infrastructurii        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aparatului de lucru al    ¦Siguranta Animalelor;     ¦Autoritatea Nationala     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului, a ministerelor¦- preluarea activitatii   ¦Sanitara Veterinara si    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦a altor organe de         ¦de medicina preventiva,   ¦pentru Siguranta          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦specialitate ale          ¦avizare si autorizare     ¦Animalelor - finantata    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦administratiei publice    ¦sanitara si inspectia     ¦din venituri proprii si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦centrale si a unor        ¦sanitara de stat, de      ¦subventii acordate de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦institutii publice,       ¦catre Ministerul          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari    ¦Transporturilor si        ¦Ministerul Transporturilor¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 194/2004,  ¦Infrastructurii           ¦si Infrastructurii -      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦[art. 14 alin. (2)]       ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 17.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala de   ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintarea institutiei  ¦Directie generala in      ¦   25  ¦
¦    ¦Afacerilor Externe¦Control al Exporturilor¦Guvernului nr. 129/2006   ¦publice si preluarea      ¦cadrul Ministerului       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦privind regimul de control¦activitatii de catre o    ¦Afacerilor Externe        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦al exporturilor de        ¦directie generala, in     ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦produse si tehnologii cu  ¦cadrul Ministerului       ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦dubla utilizare, aprobata ¦Afacerilor Externe        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Afacerilor Externe     ¦cu modificari si          ¦                          ¦Afacerilor Externe        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 136/2007              ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 18.¦Ministerul        ¦Institutul "Eudoxiu    ¦Legea nr. 299/2007        ¦Reducere de posturi       ¦Institutul "Eudoxiu       ¦   19  ¦
¦    ¦Afacerilor Externe¦Hurmuzachi" pentru     ¦privind sprijinul acordat ¦                          ¦Hurmuzachi" pentru        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Romanii de Pretutindeni¦romanilor de              ¦                          ¦Romanii de Pretutindeni   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦pretutindeni, republicata ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦in Monitorul Oficial al   ¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat, prin bugetul  ¦261 din 22 aprilie 2009   ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Afacerilor¦                          ¦                          ¦Ministerului Afacerilor   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Externe                ¦                          ¦                          ¦Externe                   ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 19.¦Ministerul        ¦Oficiul National al    ¦Legea nr. 26/1990         ¦Reducere de posturi       ¦Oficiul National al       ¦  513  ¦
¦    ¦Justitiei si      ¦Registrului Comertului ¦privind registrul         ¦Schimbarea regimului      ¦Registrului Comertului    ¦       ¦
¦    ¦Libertatilor      ¦Finantat din venituri  ¦comertului, republicata   ¦de finantare              ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦Cetatenesti       ¦proprii                ¦in Monitorul Oficial al   ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 49 din 4 februarie    ¦                          ¦Justitiei si Libertatilor ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦1998, cu modificarile si  ¦                          ¦Cetatenesti               ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 20.¦Ministerul        ¦Ministerul             ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Comunicatiilor ¦   58  ¦
¦    ¦Comunicatiilor    ¦Comunicatiilor si      ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦si Societatii             ¦       ¦
¦    ¦si Societatii     ¦Societatii             ¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦Informationale            ¦       ¦
¦    ¦Informationale    ¦Informationale         ¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat        ¦publice centrale,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata prin Legea       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 186/2009, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦(numarul de posturi este  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦stabilit prin Hotararea   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului nr. 12/2009    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦privind organizarea si    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Comunicatiilor si         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Societatii Informationale,¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare)  ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 21.¦Ministerul        ¦Agentia pentru         ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Centrul National de       ¦  200  ¦
¦    ¦Comunicatiilor    ¦Serviciile Societatii  ¦Guvernului nr. 73/2007    ¦divizarii: o parte din    ¦Management pentru         ¦       ¦
¦    ¦si Societatii     ¦Informationale         ¦privind organizarea si    ¦activitate va fi preluata ¦Societatea Informationala ¦       ¦
¦    ¦Informationale    ¦Finantata din venituri ¦functionarea Agentiei     ¦de catre Centrul National ¦si Centrul National       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii                ¦pentru Serviciile         ¦de Management pentru      ¦"Romania Digitala",       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Societatii Informationale,¦Societatea Informationala,¦institutii cu             ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari si ¦iar o alta parte de       ¦personalitate juridica a  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea     ¦Centrul National "Romania ¦caror infiintare se       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 125/2008, cu          ¦Digitala" (doua persoane  ¦doreste in subordinea     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦juridice nou-infiintate)  ¦Ministerului              ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Schimbarea regimului      ¦Comunicatiilor si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦de finantare              ¦Societatii Informationale ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Finantate integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Comunicatiilor si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Societatii Informationale ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 22.¦Ministerul        ¦Ministerul             ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Intreprinde-   ¦   10  ¦
¦    ¦Intreprinderilor  ¦Intreprinderilor       ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦rilor Mici si Mijlocii,   ¦       ¦
¦    ¦Mici si Mijlocii, ¦Mici si Mijlocii,      ¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦Comertului si Mediului    ¦       ¦
¦    ¦Comertului si     ¦Comertului si Mediului ¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦de Afaceri                ¦       ¦
¦    ¦Mediului de       ¦de Afaceri             ¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦Afaceri           ¦Finantat integral de   ¦publice centrale,         ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat     ¦aprobata prin Legea       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 186/2009, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦(numarul de posturi este  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦stabilit prin Hotararea   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului nr. 4/2009     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦privind organizarea si    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Intreprinderilor Mici si  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Mijlocii, Comertului si   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Mediului de Afaceri)      ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 23.¦Ministerul        ¦Autoritatea Nationala  ¦Ordonanta Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Autoritatea Nationala     ¦   40  ¦
¦    ¦Intreprinderilor  ¦pentru Protectia       ¦nr. 21/1992 privind       ¦Schimbarea regimului de   ¦pentru Protectia          ¦       ¦
¦    ¦Mici si Mijlocii, ¦Consumatorilor         ¦protectia consumatorilor, ¦finantare                 ¦Consumatorilor            ¦       ¦
¦    ¦Comertului si     ¦Finantata din venituri ¦republicata, cu           ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Mediului de       ¦proprii si subventii de¦modificarile si           ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦Afaceri           ¦la bugetul de stat,    ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul Ministeru-¦                          ¦                          ¦Intreprinderilor Mici si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦lui Intreprinderilor   ¦                          ¦                          ¦Mijlocii, Comertului si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Mici si Mijlocii,      ¦                          ¦                          ¦Mediului de Afaceri       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Comertului si Mediului ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de Afaceri             ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 24.¦Ministerul        ¦Oficiul de Stat pentru ¦Legea nr. 64/1991         ¦Reducere de posturi       ¦Oficiul de Stat pentru    ¦   63  ¦
¦    ¦Intreprinderilor  ¦Inventii si Marci      ¦privind brevetele de      ¦                          ¦Inventii si Marci         ¦       ¦
¦    ¦Mici si Mijlocii, ¦Finantat integral din  ¦inventie, republicata in  ¦                          ¦Finantat integral din     ¦       ¦
¦    ¦Comertului si     ¦venituri proprii       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦venituri proprii          ¦       ¦
¦    ¦Mediului de       ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦Afaceri           ¦                       ¦541 din 8 august 2007     ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 25.¦Ministerul        ¦Ministerul Educatiei,  ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Educatiei,     ¦   40  ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Cercetarii si Inovarii ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦Cercetarii si Inovarii    ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Finantat integral de la¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦bugetul de stat        ¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publice centrale,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata prin Legea       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 186/2009, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 26.¦Ministerul        ¦Agentia de Credite     ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Agentia de Credite si     ¦   10  ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦pentru Studentii din   ¦nr. 5/2009 privind        ¦comasarii prin fuziune    ¦Burse de Studii           ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Institutiile de        ¦infiintarea Agentiei de   ¦cu Centrul National       ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Invatamant Superior de ¦Credite pentru Studentii  ¦pentru Burse de Studii    ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦Stat si Particular     ¦din Institutiile de       ¦in Strainatate si         ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Acreditate             ¦Invatamant Superior de    ¦infiintarea Agentiei de   ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦Stat si Particular        ¦Credite si Burse de       ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Acreditate, aprobata prin ¦Studii                    ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Legea nr. 265/2009        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Educatiei, Cercetarii  ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Inovarii            ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 27.¦Ministerul        ¦Agentia Romana de      ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Romana de         ¦   10  ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Asigurare a Calitatii  ¦Guvernului nr. 75/2005    ¦Schimbarea regimului      ¦Asigurare a Calitatii in  ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦in Invatamantul        ¦privind asigurarea        ¦de finantare              ¦Invatamantul              ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Preuniversitar         ¦calitatii educatiei,      ¦                          ¦Preuniversitar            ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral din ¦aprobata cu modificari si ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦completari prin Legea     ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 87/2006, cu           ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 28.¦Ministerul        ¦Autoritatea Nationala  ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Autoritatea Nationala     ¦   15  ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦pentru Cercetare       ¦Guvernului nr. 11/2004    ¦                          ¦pentru Cercetare          ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Stiintifica            ¦privind stabilirea unor   ¦                          ¦Stiintifica               ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Finantata integral de  ¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦publice centrale,         ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦aprobata cu modificari si ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦completari prin Legea     ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 228/2004, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 29.¦Ministerul        ¦Ministerul Tineretului ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Tineretului si ¦  139  ¦
¦    ¦Tineretului si    ¦si Sportului           ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦Sportului                 ¦       ¦
¦    ¦Sportului         ¦Finantat integral de la¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat        ¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publice centrale,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata prin Legea       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 186/2009, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 30.¦Ministerul        ¦Institutul National de ¦Legea educatiei fizice si ¦Reducere de posturi       ¦Institutul National de    ¦   27  ¦
¦    ¦Tineretului si    ¦Cercetare pentru Sport ¦sportului nr. 69/2000, cu ¦                          ¦Cercetare pentru Sport    ¦       ¦
¦    ¦Sportului         ¦Finantat din venituri  ¦modificarile si           ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦completarile ulterioare   ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦                          ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦                          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦                          ¦                          ¦Tineretului si Sportului  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Tineretului si         ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sportului              ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 31.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala      ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintarea si preluarea ¦Directie in cadrul        ¦   85  ¦
¦    ¦Mediului          ¦pentru Arii Naturale   ¦Guvernului nr. 57/2007    ¦activitatii de catre un   ¦Ministerului Mediului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Protejate              ¦privind regimul ariilor   ¦compartiment nou-infiintat¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦naturale protejate,       ¦in cadrul Ministerului    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦conservarea habitatelor   ¦Mediului                  ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦naturale, a florei si     ¦                          ¦Mediului                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦faunei salbatice, cu      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Mediului               ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦

¦ 32.¦Ministerul        ¦Agentia Romana pentru  ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare prin          ¦Autoritatea Nationala de  ¦   18  ¦
¦    ¦Economiei         ¦Conservarea Energiei   ¦nr. 22/2008 privind       ¦comasare - absorbtie      ¦Reglementare in           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦eficienta energetica si   ¦si preluarea activitatii  ¦Domeniul Energiei - ANRE  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦promovarea utilizarii la  ¦de catre Autoritatea      ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat     ¦consumatorii finali a     ¦Nationala de Reglementare ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦surselor regenerabile de  ¦in Domeniul Energiei -    ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦energie                   ¦ANRE                      ¦General al Guvernului     ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 33.¦Ministerul        ¦Agentia Nucleara       ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Agentia Nucleara si       ¦   12  ¦
¦    ¦Economiei         ¦Finantata integral de  ¦nr. 7/2003 privind        ¦comasarii prin fuziune    ¦pentru Deseuri Radioactive¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦promovarea, dezvoltarea   ¦cu Agentia Nationala      ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦si monitorizarea          ¦pentru Deseuri Radioactive¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Economiei ¦activitatilor nucleare,   ¦Schimbarea regimului      ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦republicata, cu           ¦de finantare              ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 34.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala      ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Agentia Nucleara si       ¦    2  ¦
¦    ¦Economiei         ¦pentru Deseuri         ¦nr. 11/2003 privind       ¦comasarii prin fuziune    ¦pentru Deseuri Radioactive¦       ¦
¦    ¦                  ¦Radioactive            ¦gospodarirea in           ¦cu Agentia Nucleara       ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral din ¦siguranta a deseurilor    ¦Schimbarea regimului      ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦radioactive, republicata  ¦de finantare              ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 35.¦Ministerul        ¦Agentia Romana pentru  ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducerea numarului de    ¦Agentia Romana pentru     ¦   20  ¦
¦    ¦Economiei         ¦Dezvoltarea Durabila a ¦Guvernului nr. 14/2009    ¦posturi                   ¦Dezvoltarea Durabila a    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Zonelor Industriale    ¦privind infiintarea       ¦                          ¦Zonelor Industriale       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦Agentiei Romane pentru    ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Dezvoltarea Durabila a    ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Zonelor Industriale -     ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦ARDDZI, aprobata cu       ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Economiei              ¦modificari prin Legea     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 214/2009              ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 36.¦Ministerul        ¦Oficiul Participatiilor¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducerea numarului de    ¦Oficiul Participatiilor   ¦   25  ¦
¦    ¦Economiei         ¦Statului si Privati-   ¦Guvernului nr. 88/2001    ¦posturi                   ¦Statului si Privatizarii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦zarii in Industrie     ¦privind infiintarea       ¦Schimbarea regimului      ¦in Industrie              ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral din  ¦Oficiului Participatiilor ¦de finantare              ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦Statului si Privatizarii  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦in Industrie, aprobata cu ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari prin Legea     ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 552/2001              ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 37.¦Ministerul        ¦Administratia Nationala¦Legea nr. 82/1992         ¦Desfiintare, prin         ¦Administratia Nationala   ¦   40  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦a Rezervelor de Stat   ¦privind rezervele de stat,¦comasare cu Oficiul       ¦a Rezervelor de Stat si   ¦       ¦
¦    ¦si Internelor     ¦Finantata integral de  ¦republicata, cu           ¦Central de Stat pentru    ¦Probleme Speciale         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦modificarile si           ¦Probleme Speciale, si     ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦completarile ulterioare   ¦infiintarea unei entitati ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦                          ¦noi, Administratia        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦                          ¦Nationala a Rezervelor    ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦                          ¦de Stat si Probleme       ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Speciale, care va prelua  ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦activitatea celor doua    ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦institutii supuse         ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦reorganizarii             ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 38.¦Ministerul        ¦Oficiul Central de     ¦Legea nr. 477/2003        ¦Desfiintare, prin         ¦Administratia Nationala   ¦   65  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦Stat pentru Probleme   ¦privind pregatirea        ¦comasare cu Administratia ¦a Rezervelor de Stat si   ¦       ¦
¦    ¦si Internelor     ¦Speciale               ¦economiei nationale       ¦Nationala a Rezervelor de ¦Probleme Speciale         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦si a teritoriului pentru  ¦Stat, si preluarea        ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦aparare                   ¦activitatii de catre      ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦                          ¦Administratia Nationala   ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦                          ¦a Rezervelor de Stat si   ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦                          ¦Probleme Speciale         ¦Internelor                ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 39.¦Ministerul        ¦Inspectoratul National ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Directia pentru Evidenta  ¦   21  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦pentru Evidenta        ¦nr. 84/2001 privind       ¦comasarii prin fuziune    ¦Persoanelor si            ¦       ¦
¦    ¦si Internelor     ¦Persoanelor            ¦infiintarea, organizarea  ¦cu Centrul National de    ¦Administrarea Bazelor     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦si functionarea servici-  ¦Administrare a Bazelor    ¦de Date                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦ilor publice comunitare   ¦de Date privind Evidenta  ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦de evidenta a persoanelor,¦Persoanelor, si           ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦aprobata cu modificari    ¦constituirea unei noi     ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦si completari prin Legea  ¦persoane juridice, in     ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 372/2002, cu          ¦subordinea Ministerului   ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦Administratiei si         ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦Internelor - Directia     ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦pentru Evidenta           ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Persoanelor si            ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Administrarea Bazelor     ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦de Date                   ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 40.¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Directia pentru Evidenta  ¦   60  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦Administrare a Bazelor ¦Guvernului nr. 50/2004    ¦comasarii prin fuziune    ¦Persoanelor si            ¦       ¦
¦    ¦si Internelor     ¦de Date privind        ¦pentru modificarea si     ¦cu Inspectoratul          ¦Administrarea Bazelor     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Evidenta Persoanelor   ¦completarea unor acte     ¦National pentru Evidenta  ¦de Date                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦normative in vederea      ¦Persoanelor, si           ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦stabilirii cadrului       ¦constituirea unei noi     ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦organizatoric si          ¦persoane juridice, in     ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦functional corespunzator  ¦subordinea Ministerului   ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦desfasurarii activitatilor¦Administratiei si         ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦de eliberare si evidenta  ¦Internelor - Directia     ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦a cartilor de identitate, ¦pentru Evidenta           ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦actelor de stare civila,  ¦Persoanelor si            ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦pasapoartelor simple,     ¦Administrarea Bazelor     ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦permiselor de conducere si¦de Date                   ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦certificatelor de         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦inmatriculare a           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦vehiculelor, aprobata cu  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari si completari  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 520/2004,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu completarile           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ulterioare,               ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 41.¦Ministerul        ¦Institutul National de ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare prin          ¦Directie nou-infiintata in¦   18  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦Administratie (INA)    ¦nr. 81/2001 privind       ¦comasare prin absorbtie   ¦cadrul Agentiei Nationale ¦(apa-  ¦
¦    ¦si Internelor     ¦Finantat din venituri  ¦infiintarea si organizarea¦si preluarea activitatii  ¦a Functionarilor Publici  ¦ratul  ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Institutului National de  ¦de catre o directie noua  ¦Finantata integral de la  ¦cen-   ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Administratie, aprobata   ¦in cadrul Agentiei        ¦bugetul de stat, prin     ¦tral)  ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦cu modificari prin Legea  ¦Nationale a Functionarilor¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦nr. 106/2002, cu          ¦Publici (ANFP)            ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦modificarile si           ¦                          ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 42.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala de   ¦Legea cadastrului si a    ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala de      ¦  252  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦Cadastru si Publicitate¦publicitatii imobiliare   ¦                          ¦Cadastru si Publicitate   ¦Insti- ¦
¦    ¦si Internelor     ¦Imobiliara (ANCPI)     ¦nr. 7/1996, republicata,  ¦                          ¦Imobiliara (ANCPI)        ¦tutia  ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral din ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦Finantata integral de la  ¦isi    ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦                          ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦pas-   ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦treaza ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Administratiei si         ¦denu-  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Internelor                ¦mirea  ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 43.¦Ministerul        ¦Autoritatea Nationala  ¦Legea serviciilor         ¦Reducere de posturi       ¦Autoritatea Nationala de  ¦   63  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦de Reglementare pentru ¦comunitare de utilitati   ¦                          ¦Reglementare pentru       ¦Insti- ¦
¦    ¦si Internelor     ¦Serviciile Comunitare  ¦publice nr. 51/2006,      ¦                          ¦Serviciile Comunitare de  ¦tutia  ¦
¦    ¦                  ¦de Utilitati Publice   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Utilitati Publice         ¦isi    ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral din ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦pas-   ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦Partea I, nr. 254 din     ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦treaza ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦21 martie 2006, cu        ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦denu-  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦Administratiei si         ¦mirea  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦Internelor                ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 44.¦Ministerul        ¦Arhivele Nationale     ¦Legea Arhivelor Nationale ¦Reducere de posturi       ¦Arhivele Nationale        ¦  548  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦Finantata integral     ¦nr. 16/1996, publicata    ¦Reorganizarea             ¦Finantata integral        ¦Insti- ¦
¦    ¦si Internelor     ¦de la bugetul de stat, ¦in Monitorul Oficial al   ¦aparatului central al     ¦de la bugetul de stat,    ¦tutia  ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦Arhivelor Nationale la    ¦prin bugetul Ministerului ¦isi    ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦71 din 9 aprilie 1996, cu ¦nivel de directie cu      ¦Administratiei si         ¦pas-   ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦modificarile si           ¦personalitate juridica in ¦Internelor                ¦treaza ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦completarile ulterioare   ¦subordinea Ministerului   ¦                          ¦denu-  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Administratiei si         ¦                          ¦mirea  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Internelor                ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Reorganizarea directiilor ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦judetene ale Arhivelor    ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Nationale si a Directiei  ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Municipiului Bucuresti a  ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Arhivelor Nationale la    ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦nivel de servicii         ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 45.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala a    ¦Legea nr. 188/1999        ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala a       ¦   20  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦Functionarilor Publici ¦privind statutul          ¦                          ¦Functionarilor Publici    ¦       ¦
¦    ¦si Internelor     ¦(ANFP)                 ¦functionarilor publici,   ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Partea I, nr. 365 din     ¦                          ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦29 mai 2007, cu           ¦                          ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 46.¦Ministerul        ¦Centrele regionale de  ¦Ordonanta Guvernului      ¦Desfiintare si preluarea  ¦Centrele regionale de     ¦   38  ¦
¦    ¦Administratiei    ¦formare continua       ¦nr. 81/2001 privind       ¦activitatii de catre      ¦formare continua pentru   ¦       ¦
¦    ¦si Internelor     ¦pentru administratia   ¦infiintarea si organizarea¦institutii nou-infiintate ¦administratia publica     ¦       ¦
¦    ¦Coordonarea       ¦publica locala         ¦Institutului National de  ¦in subordinea Agentiei    ¦locala se infiinteaza in  ¦       ¦
¦    ¦metodologica a    ¦Finantate din venituri ¦Administratie, publicata  ¦Nationale a               ¦subordinea Agentiei       ¦       ¦
¦    ¦Institutului      ¦proprii                ¦in Monitorul Oficial al   ¦Functionarilor Publici    ¦Nationale a               ¦       ¦
¦    ¦National de       ¦                       ¦Romaniei, Partea I,       ¦Reducere de posturi       ¦Functionarilor Publici    ¦       ¦
¦    ¦Administratie     ¦                       ¦nr. 542 din 1 septembrie  ¦                          ¦Finantate integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦2001, aprobata cu         ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari prin Legea     ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 106/2002, cu          ¦                          ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 47.¦Ministerul Muncii,¦Agentia Nationala      ¦Legea nr. 202/2002        ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala         ¦   26  ¦
¦    ¦Familiei si       ¦pentru Egalitatea de   ¦privind egalitatea de     ¦                          ¦pentru Egalitatea de      ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦Sanse intre Femei si   ¦sanse si de tratament     ¦                          ¦Sanse intre Femei si      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Barbati (ANES)         ¦intre femei si barbati,   ¦                          ¦Barbati (ANES)            ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral din ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Partea I, nr. 150 din     ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Muncii, Familiei si    ¦1 martie 2007             ¦                          ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Protectiei Sociale     ¦                          ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 48.¦Ministerul Muncii,¦Agentia Nationala      ¦Art. 30 din Legea         ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala         ¦  201  ¦
¦    ¦Familiei si       ¦pentru Prestatii       ¦nr. 47/2006 privind       ¦Preia activitatea         ¦pentru Prestatii Sociale  ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦Sociale                ¦sistemul national de      ¦Directiei de munca si     ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral din ¦asistenta sociala,        ¦protectie sociala         ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Muncii, Familiei si    ¦Partea I, nr. 239 din     ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Protectiei Sociale     ¦16 martie 2006            ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 49.¦Ministerul Muncii,¦Agentia Nationala pen- ¦Legea nr. 217/2003        ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Autoritatea Nationala     ¦    7  ¦
¦    ¦Familiei si       ¦tru Protectia Familiei ¦pentru prevenirea si      ¦comasarii cu Autoritatea  ¦pentru Protectia Familiei ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦Finantata integral de  ¦combaterea violentei in   ¦Nationala pentru          ¦si a Drepturilor Copilului¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦familie, publicata in     ¦Protectia Drepturilor     ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Monitorul Oficial al      ¦Copilului, cu constituirea¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Muncii, Familiei si    ¦Romaniei, Partea I,       ¦unei noi persoane         ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Protectiei Sociale     ¦nr. 367 din 29 mai 2003,  ¦juridice                  ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 50.¦Ministerul Muncii,¦Autoritatea Nationala  ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintare ca urmare a   ¦Autoritatea Nationala     ¦   13  ¦
¦    ¦Familiei si       ¦pentru Protectia       ¦Guvernului nr. 12/2001    ¦comasarii cu Agentia      ¦pentru Protectia Familiei ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦Drepturilor Copilului  ¦privind infiintarea       ¦Nationala pentru          ¦si a Drepturilor          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦Autoritatii Nationale     ¦Protectia Familiei        ¦Copilului                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦pentru Protectia          ¦Activitatea Centrului-    ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Drepturilor Copilului,    ¦pilot de asistenta si     ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Muncii,   ¦publicata in Monitorul    ¦protectie a victimelor    ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Familiei si Protectiei ¦Oficial al Romaniei,      ¦violentei in familie si   ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sociale                ¦Partea I, nr. 63 din      ¦cea a Centrului de        ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦6 februarie 2001,         ¦Informare si Consultanta  ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari    ¦pentru Familie vor fi     ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 252/2001,  ¦preluate de Autoritatea   ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile           ¦Nationala pentru          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ulterioare                ¦Protectia Familiei        ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦si a Drepturilor          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Copilului, nou-infiintata.¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 51.¦Ministerul Muncii,¦Inspectia Muncii       ¦Legea nr. 108/1999 pentru ¦Reducere de posturi       ¦Inspectia Muncii          ¦   400 ¦
¦    ¦Familiei si       ¦Finantata din venituri ¦infiintarea si organizarea¦Preia Inspectia sociala   ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦proprii si subventii de¦Inspectiei Muncii,        ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul Ministeru-¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦lui Muncii, Familiei si¦Partea I, nr. 740 din     ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Protectiei Sociale     ¦10 octombrie 2002         ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 52.¦Ministerul Muncii,¦Inspectia sociala      ¦Art. 29 din Legea nr.     ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Inspectia Muncii          ¦    80 ¦
¦    ¦Familiei si       ¦Finantata integral de  ¦47/2006 privind sistemul  ¦comasarii prin absorbtie, ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦la bugetul de stat,    ¦national de asistenta     ¦si preluarea activitatii  ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦sociala, publicata in     ¦de catre Inspectia Muncii ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Muncii,   ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Familiei si Protectiei ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sociale                ¦239 din 16 martie 2006    ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 53.¦Ministerul Muncii,¦Autoritatea Nationala  ¦Ordonanta Guvernului nr.  ¦Reducere de posturi       ¦Autoritatea Nationala     ¦    21 ¦
¦    ¦Familiei si       ¦pentru Persoanele cu   ¦14/2003 privind infiinta- ¦                          ¦pentru Persoanele cu      ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦Handicap               ¦rea, organizarea si       ¦                          ¦Handicap                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦functionarea Autoritatii  ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Nationale pentru Persoa-  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦nele cu Handicap,         ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Muncii,   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Familiei si Protectiei ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sociale                ¦Partea I, nr. 63 din 1    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦februarie 2003, aprobata  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificari si          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea nr. ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦239/2003, cu modificarile ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si completarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 54.¦Ministerul        ¦Ministerul Sanatatii   ¦Art. 15 din Ordonanta de  ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Sanatatii      ¦    29 ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Finantat integral de la¦urgenta a Guvernului nr.  ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat        ¦221/2008 pentru stabilirea¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦unor masuri de            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦reorganizare in cadrul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦administratiei publice    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦centrale, publicata in    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦882 din 24 decembrie 2008,¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata prin Legea nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦186/2009, cu modificarile ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si completarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 55.¦Ministerul        ¦Scoala Nationala de    ¦Art. 682 din Legea nr.    ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Scoala Nationala de       ¦     7 ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Sanatate Publica si    ¦95/2006 privind reforma in¦comasarii prin fuziune cu ¦Sanatate Publica,         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Management Sanitar     ¦domeniul sanatatii,       ¦Centrul National de       ¦Management si Perfec-     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Bucuresti              ¦publicata in Monitorul    ¦Perfectionare in Domeniul ¦tionare in Domeniul       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦Oficial al Romaniei,      ¦Sanitar Bucuresti, si     ¦Sanitar Bucuresti         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii                ¦Partea I, nr. 372 din 28  ¦constituirea unei noi     ¦Persoana juridica in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprilie 2006, cu modifica-¦persoane juridice         ¦subordinea Universitatii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦rile si completarile      ¦                          ¦de Medicina si Farmacie   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ulterioare, ca efect al   ¦                          ¦"Carol Davila" si in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦reorganizarii Institutului¦                          ¦coordonarea Ministerului  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦National de Cercetare-    ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Dezvoltare in Sanatate    ¦                          ¦Finantata integral din    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Bucuresti, care s-a       ¦                          ¦venituri proprii          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦desfiintat                ¦                          ¦                          ¦       ¦

+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 56.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala a    ¦Art. 1 din Ordonanta      ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala a       ¦   151 ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Medicamentului         ¦Guvernului nr. 125/1998   ¦Schimbarea regimului de   ¦Medicamentului Bucuresti, ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Bucuresti              ¦privind infiintarea,      ¦finantare                 ¦in subordinea Ministerului¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦organizarea si            ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii                ¦functionarea Agentiei     ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Nationale a Medicamentului¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 329 din 31  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦august 1998, aprobata cu  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari si completari  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 594/2002,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 57.¦Ministerul        ¦Oficiul Tehnic de      ¦Art. 6 din Legea nr.      ¦Reducere de posturi       ¦Oficiul Tehnic de         ¦    29 ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Dispozitive Medicale,  ¦176/2000 privind          ¦Schimbarea regimului de   ¦Dispozitive Medicale, in  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦din subordinea         ¦dispozitivele medicale,   ¦finantare                 ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Sanatatii ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii                ¦Partea I, nr. 79 din      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦24 ianuarie 2005          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 2.281/2004 pentru     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobarea Regulamentului  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦de organizare si          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionare a Oficiului   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Tehnic de Dispozitive     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Medicale [art. 6 alin. (3)¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din Legea nr. 176/2000,   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦republicata]              ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 58.¦Ministerul        ¦Centrul National pentru¦Ordonanta Guvernului nr.  ¦Denumirea "Centrul        ¦Centrul National de       ¦    14 ¦
¦    ¦Dezvoltarii       ¦Reducerea Riscului     ¦54/2002 privind           ¦National pentru Reducerea ¦Cercetare-Dezvoltare      ¦       ¦
¦    ¦Regionale si      ¦Seismic                ¦infiintarea Centrului     ¦Riscului Seismic" se      ¦pentru Protectia          ¦       ¦
¦    ¦Locuintei         ¦Finantat din venituri  ¦National pentru Reducerea ¦inlocuieste cu denumirea  ¦Constructiilor la Actiuni ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦Riscului Seismic,         ¦"Centrul National de      ¦Seismice si Alunecari de  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦publicata in Monitorul    ¦Cercetare-Dezvoltare      ¦Teren - CNRRS (denumire   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦Oficial al Romaniei,      ¦pentru Protectia          ¦noua, fara a deveni       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 633 din 27  ¦Constructiilor la Actiuni ¦entitate noua)            ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦august 2002, aprobata cu  ¦Seismice si Alunecari de  ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari prin Legea     ¦Teren - CNRRS"            ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 614/2002              ¦Reducere de posturi       ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Ministerului Dezvoltarii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Regionale si Locuintei    ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 59.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala      ¦Legea nr. 152/1998 privind¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala pentru  ¦    33 ¦
¦    ¦Dezvoltarii       ¦pentru Locuinte        ¦infiintarea Agentiei      ¦                          ¦Locuinte                  ¦       ¦
¦    ¦Regionale si      ¦Finantata din venituri ¦Nationale pentru Locuinte,¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦Locuintei         ¦proprii                ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦proprii                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 265 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦16 iulie 1998, cu         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 60.¦Ministerul        ¦Ministerul Agricultu-  ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Agriculturii,  ¦   136 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦rii, Padurilor si      ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦Padurilor si Dezvoltarii  ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Dezvoltarii Rurale     ¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦Rurale                    ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Finantat integral de la¦masuri de reorganizare    ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat        ¦in cadrul administratiei  ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publice centrale,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 882 din 24  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦decembrie 2008, aprobata  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 186/2009,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 61.¦Ministerul        ¦Agentia Domeniilor     ¦Legea nr. 268/2001 privind¦Reducere de posturi       ¦Agentia Domeniilor        ¦    94 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Statului               ¦privatizarea societatilor ¦Schimbarea regimului de   ¦Statului                  ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Finantata integral din ¦comerciale ce detin in    ¦finantare                 ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦venituri proprii       ¦administrare terenuri     ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦proprietate publica si    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦privata a statului cu     ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦destinatie agricola si    ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦infiintarea Agentiei      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Domeniilor Statului,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 299 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦7 iunie 2001, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 62.¦Ministerul        ¦Centrul de Formare si  ¦Legea muntelui nr.        ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Agentia Nationala a Zonei ¦     0 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Inovatie pentru        ¦347/2004, republicata in  ¦comasarii prin absorbtie, ¦Montane                   ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Dezvoltare in Carpati  ¦Monitorul Oficial al      ¦si preluarea atributiilor ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Finantat integral de la¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦de catre Agentia Nationala¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦448 din 30 iunie 2009     ¦a Zonei Montane           ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦                          ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦Agriculturii, Padurilor¦                          ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Dezvoltarii Rurale  ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 63.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala de   ¦Ordonanta Guvernului      ¦Oficiile judetene de      ¦Camerele agricole,        ¦  1092 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Consultanta Agricola   ¦nr. 22/2005 privind       ¦consultanta agricola se   ¦institutii publice        ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Finantata din venituri ¦reorganizarea activitatii ¦transforma in camere      ¦descentralizate           ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦proprii si subventii de¦de consultanta agricola,  ¦agricole                  ¦Finantate din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat     ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 102 din     ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦31 ianuarie 2005,         ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari    ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦prin Legea nr. 77/2005,   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 64.¦Ministerul        ¦Autoritatea Hipica     ¦Legea calului nr. 389/2005¦Desfiintare, prin         ¦Agentia Nationala pentru  ¦     0 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Nationala              ¦publicata in Monitorul    ¦preluarea atributiilor de ¦Ameliorare si Reproductie ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Finantata din venituri ¦Oficial al Romaniei,      ¦catre Agentia Nationala   ¦in Zootehnie "Prof. dr.   ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦proprii si subventii de¦Partea I, nr. 9 din 5     ¦pentru Ameliorare si      ¦G.K. Constantinescu"      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat     ¦ianuarie 2006, cu modifi- ¦Reproductie in Zootehnie  ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦carile si completarile    ¦"Prof. dr. G.K.           ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ulterioare                ¦Constantinescu"           ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Schimbarea regimului de   ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦finantare                 ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 65.¦Ministerul        ¦Laboratorul Central    ¦Legea nr. 266/2002 privind¦Preia Banca de Resurse    ¦Laboratorul Central pentru¦     0 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦pentru Calitatea       ¦producerea, prelucrarea,  ¦Genetice Vegetale Suceava,¦Calitatea Semintelor si a ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Semintelor si a        ¦controlul si certificarea ¦care se desfiinteaza.     ¦Materialului Saditor      ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Materialului Saditor   ¦calitatii, comercializarea¦Schimbarea regimului de   ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦semintelor si a           ¦finantare                 ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦materialului saditor,     ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat     ¦precum si inregistrarea   ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦soiurilor de plante,      ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 343 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦23 mai 2002               ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 66.¦Ministerul        ¦Oficiul National al    ¦Legea viei si vinului in  ¦Desfiintare prin comasare ¦Oficiul National al Viei  ¦     0 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Denumirilor de Origine ¦sistemul organizarii      ¦cu Oficiul National al    ¦si Produselor Vitivinicole¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦pentru Vinuri          ¦comune a pietei           ¦Viei si Vinului si        ¦Finantat prin venituri    ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Finantat integral din  ¦vitivinicole nr. 244/2002,¦constituirea Oficiului    ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦republicata in Monitorul  ¦National al Viei si       ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦Produselor Vitivinicole   ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 633 din     ¦Schimbarea regimului de   ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦14 septembrie 2007        ¦finantare                 ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 67.¦Ministerul        ¦Oficiul National al    ¦Legea viei si vinului in  ¦Desfiintare prin comasare ¦Oficiul National al Viei  ¦     0 ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Viei si Vinului        ¦sistemul organizarii      ¦cu Oficiul National al    ¦si Produselor Vitivinicole¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Finantat din venituri  ¦comune a pietei           ¦Denumirilor de Origine    ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦proprii si subventii de¦vitivinicole nr. 244/2002,¦pentru Vinuri si          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat     ¦republicata in Monitorul  ¦constituirea Oficiului    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦National al Viei si       ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 633 din     ¦Produselor Vitivinicole   ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦14 septembrie 2007        ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 68.¦Ministerul        ¦Ministerul Culturii,   ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Ministerul Culturii,      ¦    25 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Cultelor si            ¦Guvernului nr. 221/2008   ¦                          ¦Cultelor si Patrimoniului ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Patrimoniului National ¦pentru stabilirea unor    ¦                          ¦National                  ¦       ¦
¦    ¦National          ¦Finantat integral de la¦masuri de reorganizare in ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat        ¦cadrul administratiei     ¦                          ¦bugetul de stat           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publice centrale,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 882 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦24 decembrie 2008,        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata prin Legea nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦186/2009, cu modificarile ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ulterioare (numarul de    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦posturi este stabilit prin¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 9/2009)               ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 69.¦Ministerul        ¦Oficiul National al    ¦Art. 28 din Legea nr.     ¦Reorganizare prin comasare¦Institutul National al    ¦    22 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Monumentelor Istorice  ¦422/2001 privind          ¦cu Institutul National al ¦Patrimoniului             ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦protejarea monumentelor   ¦Monumentelor Istorice,    ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si din         ¦istorice, republicata in  ¦care se desfiinteaza.     ¦proprii si din subventii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subventii de la bugetul¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦de la bugetul de stat,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦prin bugetul Ministerului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦938 din 20 noiembrie 2006,¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 1.258/2001 privind    ¦                          ¦                          ¦       ¦

¦    ¦                  ¦                       ¦organizarea si            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Oficiului    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦National al Monumentelor  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Istorice                  ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 70.¦Ministerul        ¦Institutul National al ¦Art. 27 din Legea nr.     ¦Desfiintare cu preluarea  ¦Institutul National al    ¦    16 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Monumentelor Istorice  ¦422/2001 privind          ¦activitatii de catre      ¦Patrimoniului             ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦protejarea monumentelor   ¦Oficiul National al       ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si din         ¦istorice, republicata in  ¦Monumentelor Istorice     ¦proprii si din subventii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subventii de la bugetul¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦de la bugetul de stat,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦prin bugetul Ministerului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦938 din 20 noiembrie 2006,¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 261/2002 privind      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦organizarea si            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Institutului ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦National al Monumentelor  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Istorice                  ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 71.¦Ministerul        ¦Institutul National de ¦Art. 59 din Legea nr.     ¦Desfiintare si organizare ¦Sectie in cadrul Muzeului ¦   5,5 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Cercetare in Domeniul  ¦182/2000 privind          ¦ca sectie a Muzeului      ¦National de Istorie a     ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Conservarii si         ¦protejarea patrimoniului  ¦National de Istorie a     ¦Romaniei                  ¦       ¦
¦    ¦National          ¦Restaurarii            ¦cultural national mobil,  ¦Romaniei                  ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦proprii si din subventii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si din         ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦de la bugetul de stat,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subventii de la bugetul¦Partea I, nr. 828 din     ¦                          ¦prin bugetul Ministerului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦9 decembrie 2008          ¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 486/2002 privind      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦infiintarea, organizarea  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si functionarea           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Laboratorului National    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦de Cercetare in Domeniul  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Conservarii si Restaurarii¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Patrimoniului Cultural    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦National Mobil            ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 72.¦Ministerul        ¦Centrul National pentru¦Ordonanta de urgenta a    ¦Reducere de posturi       ¦Centrul National pentru   ¦    20 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Conservarea si         ¦Guvernului nr. 118/2006   ¦Schimbarea regimului de   ¦Conservarea si Promovarea ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Promovarea Culturii    ¦privind infiintarea,      ¦finantare                 ¦Culturii Traditionale     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦Traditionale           ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦desfasurarea activitatii  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si din         ¦asezamintelor culturale,  ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subventii de la bugetul¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 1.038 din   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦28 decembrie 2006,        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea nr. ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦143/2007, cu modificarile ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si completarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 73.¦Ministerul        ¦Oficiul Roman pentru   ¦Legea nr. 8/1996 privind  ¦Reducere de posturi       ¦Oficiul Roman pentru      ¦    19 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Drepturile de Autor, in¦dreptul de autor si       ¦                          ¦Drepturile de Autor       ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦coordonarea Ministeru- ¦drepturile conexe,        ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦National          ¦lui Culturii, Cultelor ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Patrimoniului       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦National               ¦Partea I, nr. 60 din 26   ¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦martie 1996, cu           ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Culturii, Cultelor si  ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 74.¦Ministerul        ¦Institutul de Memorie  ¦Art. 60 din Legea nr.     ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Centrul de Pregatire      ¦    15 ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Culturala              ¦182/2000 privind          ¦comasarii prin absorbtie  ¦Profesionala in Cultura   ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat integral din  ¦protejarea patrimoniului  ¦cu Centrul de Pregatire   ¦Finantat integral din     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦venituri proprii       ¦cultural national mobil,  ¦Profesionala in Cultura   ¦venituri proprii          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦republicata in Monitorul  ¦(acesta din urma va prelua¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦si Centrul European de    ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 828 din 9   ¦Cultura Sinaia)           ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦decembrie 2008            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ordonanta Guvernului nr.  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦43/2000 privind protectia ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦patrimoniului arheologic  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si declararea unor situri ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦arheologice ca zone de    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦interes national,         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦republicata in Monitorul  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 951 din 24  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦noiembrie 2006, cu        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*
----------------
    Pozitia 3 din anexa 1 a fost abrogata de art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 2 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011.


    ANEXA 2

 

                             LISTA
          institutiilor si autoritatilor publice infiintate prin
               hotarare a Guvernului, supuse reorganizarii


*T*
*Font 7*
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                  ¦   Institutia supusa   ¦    Actul normativ        ¦     Modalitatea de       ¦   Structura/entitatea    ¦Obser- ¦
¦crt.¦   Autoritatea    ¦ reorganizarii/sursa   ¦     de infiintare        ¦      reorganizare        ¦    rezultata/sursa de    ¦vatii/ ¦
¦    ¦  coordonatoare   ¦    de finantare       ¦      in vigoare          ¦                          ¦   finantare/ministerul   ¦Redu-  ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦     sau autoritatea      ¦cere de¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦       coordonatoare      ¦posturi¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  1 ¦          2       ¦          3            ¦            4             ¦             5            ¦              6           ¦    7  ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  1.¦In subordinea     ¦Institutul de          ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare cu Institutul    ¦Institutul de Investigare ¦     4 ¦
¦    ¦Guvernului si in  ¦Investigare a Crimelor ¦nr. 1.724/2005 privind    ¦National pentru Memoria   ¦a Crimelor Comunismului   ¦       ¦
¦    ¦coordonarea       ¦Comunismului in Romania¦infiintarea Institutului  ¦Exilului Romanesc (pozitia¦si Memoria Exilului       ¦       ¦
¦    ¦primului-ministru ¦Finantat integral de la¦de Investigare a Crimelor ¦44) si constituirea unei  ¦Romanesc, in subordinea   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Comunismului in Romania,  ¦noi persoane juridice     ¦Guvernului si coordonarea ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Secretariatului¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦primului-ministru         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦General al Guvernului  ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 1.195 din 30¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦decembrie 2005, cu        ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  2.¦Ministerul        ¦Redactia Publicatiilor ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare si preluarea  ¦Directie in cadrul        ¦    18 ¦
¦    ¦Afacerilor Externe¦pentru Strainatate     ¦nr. 331/1991 privind      ¦activitatii de catre o    ¦Ministerului Afacerilor   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦functionarea Redactiei    ¦directie din cadrul       ¦Externe                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Publicatiilor pentru      ¦Ministerului Afacerilor   ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Strainatate, nepublicata, ¦Externe                   ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦cu modificarile si        ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Afacerilor¦completarile ulterioare   ¦                          ¦Afacerilor Externe        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Externe                ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  3.¦Ministerul        ¦Institutul Diplomatic  ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Institutul Diplomatic     ¦    24 ¦
¦    ¦Afacerilor Externe¦Roman                  ¦nr. 880/2005 privind      ¦                          ¦Roman                     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦functionarea Institutului ¦                          ¦proprii si subventii de   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Diplomatic Roman,         ¦                          ¦la bugetul de stat, prin  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Afacerilor Externe        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Afacerilor Externe     ¦Partea I, nr. 748 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦17 august 2005, cu        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  4.¦Ministerul        ¦Academia de Politie    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Academia de Politie       ¦   100 ¦
¦    ¦Administratiei si ¦"Alexandru Ioan Cuza"  ¦nr. 294/2007 privind      ¦                          ¦"Alexandru Ioan Cuza"     ¦       ¦
¦    ¦Internelor        ¦Finantata integral de  ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦functionarea Academiei de ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Politie "Alexandru Ioan   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦Cuza" din cadrul          ¦                          ¦Administratiei si         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Administratiei si      ¦Ministerului              ¦                          ¦Internelor                ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Internelor             ¦Administratiei si         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Internelor, publicata in  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦231 din 3 aprilie 2007    ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  5.¦Ministerul        ¦Agentia pentru         ¦Anexa nr. 2 lit. B.II.1   ¦Reducere de posturi       ¦Agentia pentru            ¦   10  ¦
¦    ¦Intreprinderilor  ¦Implementarea          ¦din Hotararea Guvernului  ¦                          ¦Implementarea Proiectelor ¦(apara-¦
¦    ¦Mici si Mijlocii, ¦Proiectelor si         ¦nr. 4/2009 privind        ¦                          ¦si Programelor pentru     ¦  tul  ¦
¦    ¦Comertului si     ¦Programelor pentru     ¦organizarea si            ¦                          ¦Intreprinderi Mici si     ¦cen-   ¦
¦    ¦Mediului de       ¦Intreprinderi Mici si  ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦Mijlocii                  ¦ tral) ¦
¦    ¦Afaceri           ¦Mijlocii               ¦Intreprinderilor Mici si  ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦  65   ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦Mijlocii, Comertului si   ¦                          ¦proprii si subventii de la¦(ofi-  ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Mediului de Afaceri,      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦ cii)  ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Intreprinderilor Mici si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦Partea I, nr. 33 din      ¦                          ¦Mijlocii, Comertului si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Intreprinderilor Mici  ¦16 ianuarie 2009, cu      ¦                          ¦Mediului de Afaceri       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Mijlocii, Comertului¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Mediului de Afaceri ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 65/2009 privind       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦infiintarea, organizarea  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si functionarea Agentiei  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦pentru Implementarea      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Proiectelor si Programelor¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦pentru Intreprinderi Mici ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦si Mijlocii, publicata in ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr. 83¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din 11 februarie 2009     ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  6.¦Ministerul        ¦Centrul Roman pentru   ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Centrul Roman pentru      ¦    70 ¦
¦    ¦Intreprinderilor  ¦Promovarea Comertului  ¦nr. 892/2004 privind      ¦comasarii prin fuziune    ¦Promovarea Comertului si  ¦       ¦
¦    ¦Mici si Mijlocii, ¦Finantat din venituri  ¦organizarea si            ¦cu Agentia Romana pentru  ¦Investitiilor Straine     ¦       ¦
¦    ¦Comertului si     ¦proprii si subventii de¦functionarea Centrului    ¦Investitii Straine si     ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦Mediului de       ¦la bugetul de stat,    ¦Roman pentru Promovarea   ¦constituirea unei noi     ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦Afaceri           ¦prin bugetul           ¦Comertului, publicata in  ¦persoane juridice         ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦Monitorul Oficial al      ¦Schimbarea regimului de   ¦Intreprinderilor Mici si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Intreprinderilor Mici  ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦finantare                 ¦Mijlocii, Comertului si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Mijlocii, Comertului¦546 din 18 iunie 2004     ¦                          ¦Mediului de Afaceri       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Mediului de Afaceri ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  7.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala      ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala pentru  ¦     6 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦pentru Calificarile din¦nr. 1.357/2005 privind    ¦                          ¦Calificarile din          ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Invatamantul Superior  ¦infiintarea, organizarea  ¦                          ¦Invatamantul Superior si  ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦si Parteneriat cu      ¦si functionarea Agentiei  ¦                          ¦Parteneriat cu Mediul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Mediul Economic si     ¦Nationale pentru          ¦                          ¦Economic si Social -      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Social - ACPART        ¦Calificarile din          ¦                          ¦ACPART                    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦Invatamantul Superior si  ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Parteneriat cu Mediul     ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Economic si Social -      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦ACPART, publicata in      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦1.029 din 21 noiembrie    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦2005                      ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  8.¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Centrul National de       ¦    10 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Dezvoltare a           ¦nr. 855/1998 privind      ¦                          ¦Dezvoltare a              ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Invatamantului         ¦infiintarea Centrului     ¦                          ¦Invatamantului Profesional¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Profesional si Tehnic  ¦National de Dezvoltare a  ¦                          ¦si Tehnic                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Invatamantului Profesional¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦si Tehnic, publicata in   ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦465 din 4 decembrie 1998, ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦cu modificarile si        ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦  9.¦Ministerul        ¦Agentia Nationala      ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Agentia Nationala pentru  ¦     8 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦pentru Programe        ¦nr. 76/2005 privind       ¦                          ¦Programe Comunitare in    ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Comunitare in Domeniul ¦infiintarea Agentiei      ¦                          ¦Domeniul Educatiei si     ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Educatiei si Formarii  ¦Nationale pentru Programe ¦                          ¦Formarii Profesionale     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Profesionale           ¦Comunitare in Domeniul    ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦Educatiei si Formarii     ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Profesionale, publicata in¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦122 din 8 februarie 2005, ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 10.¦Ministerul        ¦Centrul National pentru¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare prin comasare ¦Agentia de Credite si     ¦     1 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Burse de Studii in     ¦nr. 51/2009 privind       ¦prin fuziune cu Agentia de¦Burse de Studii           ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Strainatate            ¦organizarea si            ¦Credite pentru Studentii  ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Finantat din venituri  ¦functionarea Ministerului ¦din Institutiile de       ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Educatiei, Cercetarii si  ¦Invatamant Superior de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Inovarii, publicata in    ¦Stat si Particular        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Monitorul Oficial al      ¦Acreditate si infiintarea ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦Agentiei de Credite si    ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦64 din 3 februarie 2009   ¦Burse de Studii           ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 11.¦Ministerul        ¦Agentia de Administrare¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Agentia de Administrare   ¦     5 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦a Retelei Nationale de ¦nr. 1.609/2008 privind    ¦                          ¦a Retelei Nationale de    ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Informatica pentru     ¦infiintarea Agentiei de   ¦                          ¦Informatica pentru        ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Educatie si Cercetare  ¦Administrare a Retelei    ¦                          ¦Educatie si Cercetare     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata din venituri ¦Nationale de Informatica  ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦pentru Educatie si        ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Cercetare prin            ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦reorganizarea Oficiului   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦pentru Administrare si    ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦Operare al Infrastructurii¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦de Comunicatii de Date    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦"Roedunet", publicata in  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦847 din 16 decembrie 2008,¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 12.¦Ministerul        ¦Institutul Limbii      ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Institutul Limbii Romane  ¦     1 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Romane                 ¦nr. 34/1999 privind       ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Finantat din venituri  ¦infiintarea Institutului  ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦proprii si subventii de¦Limbii Romane, publicata  ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦in Monitorul Oficial al   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦30 din 27 ianuarie 1999,  ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 13.¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintarea Centrului    ¦Directie generala in      ¦     6 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Formare a Personalului ¦nr. 604/2001 privind      ¦National de Formare a     ¦cadrul Ministerului       ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦din Invatamantul       ¦infiintarea Centrului     ¦Personalului din          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Preuniversitar         ¦National de Formare a     ¦Invatamantul              ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Personalului din          ¦Preuniversitar            ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Invatamantul              ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Preuniversitar, publicata ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦in Monitorul Oficial al   ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦368 din 9 iulie 2001, cu  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 14.¦Ministerul        ¦Centrul National pentru¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare si preluarea  ¦Institutul de Stiinte ale ¦   47  ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Curriculum si Evaluare ¦nr. 231/2007 privind      ¦activitatii de curriculum ¦Educatiei si Centrul      ¦(redu- ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦in Invatamantul        ¦infiintarea, organizarea  ¦si a celei pentru manuale ¦National de Evaluare si   ¦cere   ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Preuniversitar         ¦si functionarea Centrului ¦de catre Institutul de    ¦Examinare                 ¦totala ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦National pentru Curriculum¦Stiinte ale Educatiei     ¦Finantat din venituri     ¦de per-¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦si Evaluare in            ¦Activitatea de evaluare   ¦proprii si subventii de la¦sonal) ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Invatamantul              ¦este preluata de Centrul  ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Educatiei, Cercetarii  ¦Preuniversitar, publicata ¦National de Evaluare si   ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Inovarii            ¦in Monitorul Oficial al   ¦Examinare.                ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦188 din 19 martie 2007    ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 15.¦Ministerul        ¦Comisia Nationala a    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Comisia Nationala a       ¦     1 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Romaniei pentru UNESCO ¦nr. 624/1995 privind      ¦                          ¦Romaniei pentru UNESCO    ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Finantata integral de  ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦la bugetul de stat,    ¦functionarea Comisiei     ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Nationale a Romaniei      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦pentru UNESCO, publicata  ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦in Monitorul Oficial al   ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦191 din 23 august 1995    ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 16.¦Ministerul        ¦Federatia Sportului    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Federatia Sportului Scolar¦     1 ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦Scolar si Universitar  ¦nr. 1.239/1996 privind    ¦Schimbarea regimului de   ¦si Universitar            ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Finantata din venituri ¦infiintarea, organizarea  ¦finantare                 ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦proprii si subventii de¦si functionarea Federatiei¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Sportului Scolar si       ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Universitar, publicata in ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦306 din 25 noiembrie 1996,¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Nota: Potrivit acestei    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦hotarari a Guvernului,    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Federatia este unitate    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦autonoma cu personalitate ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦juridica, care            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functioneaza pe langa     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ministerul Educatiei      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Cercetarii si Inovarii,   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦insa potrivit pct. X de la¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦lit. A din anexa nr. 3 la ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului nr.  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦51/2009 privind           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦organizarea si            ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Inovarii, Federatia este  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦trecuta la unitati in     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦coordonarea sau in        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦subordinea Ministerului   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Inovarii                  ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦17. ¦Ministerul        ¦Inspectoratele scolare ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Inspectoratele scolare    ¦  239  ¦
¦    ¦Educatiei,        ¦judetene si            ¦nr. 51/2009 privind       ¦                          ¦judetene si Inspectoratul ¦       ¦
¦    ¦Cercetarii si     ¦Inspectoratul Scolar al¦organizarea si            ¦                          ¦Scolar al Municipiului    ¦       ¦
¦    ¦Inovarii          ¦Municipiului Bucuresti ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦Bucuresti                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantate integral de  ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦                          ¦Finantate integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,    ¦Inovarii, publicata in    ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Educatiei,¦Romaniei, Partea I,nr. 64 ¦                          ¦Educatiei, Cercetarii si  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cercetarii si Inovarii ¦din 3 februarie 2009, cu  ¦                          ¦Inovarii                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦(prin art. 142 din Legea  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦invatamantului nr. 84/    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦1995, republicata, cu     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦inspectoratele scolare    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦sunt in subordinea        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Ministerului Educatiei,   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Cercetarii si Inovarii)   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦18. ¦Ministerul        ¦Institutul National de ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Institutul National de    ¦  107  ¦
¦    ¦Mediului          ¦Cercetare-Dezvoltare   ¦nr. 686/1999 privind      ¦comasarii prin absorbtie  ¦Cercetare-Dezvoltare      ¦(in    ¦
¦    ¦                  ¦Marina "Grigore Antipa"¦infiintarea Institutului  ¦si preluarea activitatii  ¦pentru Protectia Mediului ¦total) ¦
¦    ¦                  ¦- I.N.C.D.M. Constanta ¦National de Cercetare-    ¦de catre Institutul       ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Dezvoltare Marina         ¦National de Cercetare-    ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦"Grigore Antipa" -        ¦Dezvoltare pentru         ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦I.N.C.D.M. Constanta,     ¦Protectia Mediului        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Mediului                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Mediului               ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 434 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦6 septembrie 1999, cu     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Art. 7 lit. a) coroborat  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu art. 8 pct. A lit. a)  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din Ordonanta Guvernului  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 57/2002 privind       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cercetarea stiintifica si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦dezvoltarea tehnologica,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 324/2003, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------¦       ¦
¦19. ¦Ministerul        ¦Institutul National de ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Institutul National de    ¦       ¦
¦    ¦Mediului          ¦Cercetare-Dezvoltare   ¦nr. 409/1999 privind      ¦comasarii prin absorbtie  ¦Cercetare-Dezvoltare      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦"Delta Dunarii"        ¦infiintarea Institutului  ¦si preluarea activitatii  ¦pentru Protectia Mediului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦- I.N.C.D.D.D. Tulcea  ¦National de Cercetare-    ¦de catre Institutul       ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Dezvoltare "Delta         ¦National de Cercetare-    ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Dunarii" -                ¦Dezvoltare pentru         ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦I.N.C.D.D.D. Tulcea,      ¦Protectia Mediului        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Mediului                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Mediului               ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 257 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦4 iunie 1999, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Art. 7 lit. a) coroborat  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu art. 8 pct. A lit. a)  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din Ordonanta Guvernului  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 57/2002 privind       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cercetarea stiintifica si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦dezvoltarea tehnologica,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 324/2003, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦20. ¦Ministerul        ¦Institutul National de ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, prin         ¦Institutul National de    ¦       ¦
¦    ¦Mediului          ¦Cercetare-Dezvoltare   ¦nr. 337/1999 privind      ¦comasare prin absorbtie   ¦Cercetare-Dezvoltare      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦pentru Protectia Mediu-¦infiintarea Institutului  ¦si preluarea activitatii  ¦pentru Protectia Mediului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦lui - ICIM Bucuresti   ¦National de Cercetare-    ¦de catre Institutul       ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Dezvoltare pentru         ¦National de Cercetare-    ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Protectia Mediului - ICIM ¦Dezvoltare pentru         ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦Bucuresti,                ¦Protectia Mediului        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Mediului                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Mediului               ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 218 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦18 mai 1999, cu           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Art. 7 lit. a) coroborat  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu art. 8 pct. A lit. a)  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din Ordonanta Guvernului  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 57/2002 privind       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cercetarea stiintifica si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦dezvoltarea tehnologica,  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aprobata cu modificari si ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completari prin Legea     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 324/2003, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦21. ¦Ministerul        ¦Inspectia de Stat      ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Inspectia de Stat pentru  ¦  135  ¦
¦    ¦Economiei         ¦pentru Controlul       ¦nr. 1.340/2001 privind    ¦Schimbarea regimului      ¦Controlul Cazanelor,      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cazanelor,Recipientelor¦organizarea si            ¦de finantare              ¦Recipientelor sub Presiune¦       ¦
¦    ¦                  ¦sub Presiune si        ¦functionarea Inspectiei   ¦                          ¦si Instalatiilor de       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Instalatiilor de       ¦de Stat pentru Controlul  ¦                          ¦Ridicat - ISCIR           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ridicat - ISCIR        ¦Cazanelor, Recipientelor  ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral     ¦sub Presiune si           ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦din venituri proprii   ¦Instalatiilor de Ridicat, ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 37 din      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦21 ianuarie 2002, cu      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦22. ¦Ministerul        ¦Biroul Roman de        ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Biroul Roman de Metrologie¦  195  ¦
¦    ¦Economiei         ¦Metrologie Legala -    ¦nr. 193/2002 privind      ¦                          ¦Legala - BRML             ¦       ¦
¦    ¦                  ¦BRML                   ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral din  ¦functionarea Biroului     ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦Roman de Metrologie       ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Legala, publicata in      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Economiei                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 173 din 13 martie 2002¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦23. ¦Ministerul Muncii,¦Directia de Munca si   ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Agentia Nationala         ¦  143  ¦
¦    ¦Familiei si       ¦Protectie Sociala      ¦nr. 11/2009 privind       ¦comasarii prin absorbtie  ¦pentru Prestatii Sociale  ¦       ¦
¦    ¦Protectiei Sociale¦Finantata integral din ¦organizarea si            ¦cu Agentia Nationala      ¦Finantata integral din    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦functionarea Ministerului ¦pentru Prestatii Sociale  ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Muncii, Familiei si       ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Muncii, Familiei si    ¦Protectiei Sociale,       ¦                          ¦Muncii, Familiei si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Protectiei Sociale     ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Protectiei Sociale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 41 din      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦23 ianuarie 2009, cu      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦24. ¦Ministerul        ¦Directiile de sanatate ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Directiile de sanatate    ¦  304  ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦publica judetene si a  ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦                          ¦publica judetene si a     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦municipiului Bucuresti ¦organizarea si            ¦                          ¦municipiului Bucuresti,   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantate integral de  ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦in subordinea             ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦Sanatatii, publicata in   ¦                          ¦Ministerului Sanatatii    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Finantate integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦25. ¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune cu  ¦Scoala Nationala de       ¦   30  ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Perfectionare in       ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦Scoala Nationala de       ¦Sanatate Publica,         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Domeniul Sanitar       ¦organizarea si            ¦Sanatate Publica si       ¦Management si             ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Bucuresti              ¦functionarea Ministerului ¦Management Sanitar        ¦Perfectionare in Domeniul ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral din  ¦Sanatatii, publicata in   ¦Bucuresti                 ¦Sanitar Bucuresti         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦venituri proprii       ¦Monitorul Oficial al      ¦O parte din activitatea   ¦Persoana juridica in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Centrului National de     ¦subordinea Universitatii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Perfectionare in Domeniul ¦de Medicina si Farmacie   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦Sanitar Bucuresti se preia¦"Carol Davila" Bucuresti  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦de catre Ministerul       ¦si in coordonarea         ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Sanatatii,iar o alta parte¦Ministerului Sanatatii    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦de catre Institutul       ¦Finantata integral din    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦National de Sanatate      ¦venituri proprii          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦Publica, nou-infiintat    ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦26. ¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi si    ¦Centrul National de       ¦   5   ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Sanatate Mintala       ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦reorganizare, ca urmare   ¦Sanatate Mintala si       ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Bucuresti, aflat in    ¦organizarea si            ¦a preluarii atributiilor  ¦Lupta Antidrog, aflat in  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subordinea Ministerului¦functionarea Ministerului ¦de consiliere medicala in ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦Sanatatii, publicata in   ¦domeniul consumului de    ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Monitorul Oficial al      ¦droguri din cadrul        ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Inspectoratului General   ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦al Politiei Romane        ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦modificarile si           ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦27. ¦Ministerul        ¦Institutul de Sanatate ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune     ¦Institutul National de    ¦   8   ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Publica Bucuresti, din ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦cu entitatile de la       ¦Sanatate Publica, in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subordinea Ministerului¦organizarea si            ¦poz. 28-32 si             ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦functionarea Ministerului ¦constituirea unei noi     ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Sanatatii, publicata in   ¦persoane juridice,        ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Monitorul Oficial al      ¦Institutul National de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Sanatate Publica          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Bucuresti                 ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦28. ¦Ministerul        ¦Institutul de Sanatate ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune     ¦Institutul National de    ¦  15   ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Publica Iasi, din      ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦cu entitatile de la       ¦Sanatate Publica, in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subordinea Ministerului¦organizarea si            ¦poz. 27, 29-32 si         ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦functionarea Ministerului ¦constituirea unei noi     ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Sanatatii, publicata in   ¦persoane juridice,        ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Monitorul Oficial al      ¦Institutul National de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Sanatate Publica          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Iasi                      ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦29. ¦Ministerul        ¦Institutul de Sanatate ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune     ¦Institutul National de    ¦   8   ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Publica "Prof.dr. Iuliu¦nr. 1.718/2008 privind    ¦cu entitatile de la       ¦Sanatate Publica, in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Moldovan" Cluj-Napoca, ¦organizarea si            ¦poz. 27, 28 si 30-32 si   ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦din subordinea         ¦functionarea Ministerului ¦constituirea unei noi     ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Sanatatii ¦Sanatatii, publicata in   ¦persoane juridice,        ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Monitorul Oficial al      ¦Institutul National de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Sanatate Publica          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Bucuresti                 ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦30. ¦Ministerul        ¦Institutul de Sanatate ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune     ¦Institutul National de    ¦ 12,5  ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Publica "Prof.dr.      ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦cu entitatile de la       ¦Sanatate Publica, in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Leonida Georgescu"     ¦organizarea si            ¦poz. 27-29, 31 si 32      ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Timisoara, din         ¦functionarea Ministerului ¦si constituirea unei noi  ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subordinea Ministerului¦Sanatatii, publicata in   ¦persoane juridice,        ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦Monitorul Oficial al      ¦Institutul National de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Sanatate Publica          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Bucuresti                 ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦31. ¦Ministerul        ¦Centrul de Sanatate    ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune     ¦Institutul National de    ¦  6,5  ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Publica Targu Mures,   ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦cu entitatile de la       ¦Sanatate Publica, in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦din subordinea         ¦organizarea si            ¦poz. 27-30 si 32 si       ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Sanatatii ¦functionarea Ministerului ¦constituirea unei noi     ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Sanatatii, publicata in   ¦persoane juridice,        ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Monitorul Oficial al      ¦Institutul National de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Sanatate Publica          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Bucuresti                 ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦32. ¦Ministerul        ¦Centrul de Sanatate    ¦Hotararea Guvernului      ¦Comasare prin fuziune     ¦Institutul National de    ¦   0   ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Publica Sibiu, din     ¦nr. 1.718/2008 privind    ¦cu entitatile de la       ¦Sanatate Publica, in      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subordinea Ministerului¦organizarea si            ¦poz. 27-31 si             ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦functionarea Ministerului ¦constituirea unei noi     ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Sanatatii, publicata in   ¦persoane juridice,        ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Monitorul Oficial al      ¦Institutul National de    ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦Sanatate Publica          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦Bucuresti                 ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦33. ¦Ministerul        ¦Oficiul Central de     ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Oficiul Central de        ¦  22   ¦
¦    ¦Sanatatii         ¦Stocare pentru Situatii¦nr. 1.718/2008 privind    ¦                          ¦Stocare pentru Situatii   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Speciale Bucuresti, din¦organizarea si            ¦                          ¦Speciale Bucuresti, in    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subordinea Ministerului¦functionarea Ministerului ¦                          ¦subordinea Ministerului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦Sanatatii, publicata in   ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat integral de la¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul de stat, prin  ¦Romaniei, Partea I, nr. 5 ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦din 6 ianuarie 2009, cu   ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sanatatii              ¦modificarile si           ¦                          ¦Sanatatii                 ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦34. ¦Ministerul        ¦Agentia Nationala      ¦Hotararea Guvernului      ¦Preia Autoritatea Hipica  ¦Agentia Nationala         ¦   0   ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦pentru Ameliorare si   ¦nr. 1.223/1996 privind    ¦Nationala                 ¦pentru Ameliorare si      ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Reproductie in         ¦reorganizarea activitatii ¦                          ¦Reproductie in            ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Zootehnie "Prof. dr.   ¦de coordonare si          ¦                          ¦Zootehnie "Prof. dr.      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦G. K. Constantinescu"  ¦dezvoltare a              ¦                          ¦G. K. Constantinescu"     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantata integral de  ¦patrimoniului genetic     ¦                          ¦Finantata integral de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦national din zootehnie,   ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Agriculturii, Padurilor¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Dezvoltarii Rurale  ¦Partea I, nr. 310 din     ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦27 noiembrie 1996, cu     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile si           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦35. ¦Ministerul        ¦Banca de Resurse       ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare si preluare a ¦Laboratorul Central       ¦   0   ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦Genetice Vegetale      ¦nr. 8/2009 privind        ¦activitatii de catre      ¦pentru Calitatea          ¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Suceava                ¦organizarea si            ¦Laboratorul Central       ¦Semintelor si a           ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Finantata integral de  ¦functionarea Ministerului ¦pentru Calitatea          ¦Materialului Saditor      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦Agriculturii, Padurilor si¦Semintelor si a           ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Dezvoltarii Rurale,       ¦Materialului Saditor      ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Agriculturii, Padurilor¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Dezvoltarii Rurale  ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 38 din      ¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦21 ianuarie 2009          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦36. ¦Ministerul        ¦Laboratorul Central    ¦Hotararea Guvernului      ¦Preia atributiile         ¦Laboratorul Central       ¦   0   ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦pentru Controlul       ¦nr. 1.564/2003 privind    ¦Laboratorului Regional    ¦pentru Controlul Calitatii¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Calitatii si Igienei   ¦infiintarea laboratoarelor¦pentru Controlul Calitatii¦si Igienei Vinului        ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Vinului Valea          ¦publice pentru controlul  ¦si Igienei Vinului Blaj si¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Calugareasca           ¦calitatii si igienei      ¦Laboratorului Regional    ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦vinului, publicata in     ¦pentru Controlul Calitatii¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦Monitorul Oficial al      ¦si Igienei Vinului        ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦Romaniei, Partea I,       ¦Odobesti                  ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦nr. 10 din 8 ianuarie 2004¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Agriculturii, Padurilor¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Dezvoltarii Rurale  ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦37. ¦Ministerul        ¦Laboratorul Regional   ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare prin          ¦Laboratorul Central       ¦   0   ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦pentru Controlul       ¦nr. 1.564/2003 privind    ¦preluarea atributiilor de ¦pentru Controlul Calitatii¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Calitatii si Igienei   ¦infiintarea laboratoarelor¦catre Laboratorul         ¦si Igienei Vinului        ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Vinului Blaj           ¦publice pentru controlul  ¦Central pentru Controlul  ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦calitatii si igienei      ¦Calitatii si Igienei      ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦vinului, publicata in     ¦Vinului Valea Calugareasca¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦Agriculturii, Padurilor¦nr. 10 din 8 ianuarie 2004¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Dezvoltarii Rurale  ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦38. ¦Ministerul        ¦Laboratorul Regional   ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare prin          ¦Laboratorul Central       ¦   0   ¦
¦    ¦Agriculturii,     ¦pentru Controlul       ¦nr. 1.564/2003 privind    ¦preluarea atributiilor de ¦pentru Controlul Calitatii¦       ¦
¦    ¦Padurilor si      ¦Calitatii si Igienei   ¦infiintarea laboratoarelor¦catre Laboratorul         ¦si Igienei Vinului        ¦       ¦
¦    ¦Dezvoltarii Rurale¦Vinului Odobesti       ¦publice pentru controlul  ¦Central pentru Controlul  ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦calitatii si igienei      ¦Calitatii si Igienei      ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii de¦vinului, publicata in     ¦Vinului Valea Calugareasca¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦la bugetul de stat,prin¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦bugetul Ministerului   ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦Agriculturii, Padurilor si¦       ¦
¦    ¦                  ¦Agriculturii, Padurilor¦nr. 10 din 8 ianuarie 2004¦                          ¦Dezvoltarii Rurale        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦si Dezvoltarii Rurale  ¦cu modificarile si        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦39. ¦Ministerul        ¦Centrul de Consultanta ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Centrul de Cercetare si   ¦   6   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦pentru Programe        ¦nr. 68/2005 privind       ¦comasarii prin absorbtie  ¦Consultanta in Domeniul   ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Culturale Europene     ¦infiintarea Centrului de  ¦cu Centrul de Studii si   ¦Culturii                  ¦       ¦
¦    ¦National          ¦Finantat din venituri  ¦Consultanta pentru        ¦Cercetari in Domeniul     ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦Programe Culturale        ¦Culturii                  ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦Europene, publicata in    ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦Ministerului Culturii,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 104 din 1 februarie   ¦                          ¦Cultelor si Patrimoniului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦2005, cu modificarile si  ¦                          ¦National                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦40. ¦Ministerul        ¦Centrul de Studii si   ¦Hotararea Guvernului      ¦Preia Centrul de          ¦Centrul de Cercetare si   ¦   0   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Cercetari in Domeniul  ¦nr. 67/2005 privind       ¦Consultanta pentru        ¦Consultanta in Domeniul   ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Culturii               ¦infiintarea Centrului de  ¦Programe Culturale        ¦Culturii                  ¦       ¦
¦    ¦National          ¦Finantat din venituri  ¦Studii si Cercetari in    ¦Europene                  ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦Domeniul Culturii,        ¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat, prin bugetul  ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Culturii, ¦Partea I, nr. 118 din     ¦                          ¦Ministerului Culturii,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cultelor si            ¦7 februarie 2005, cu      ¦                          ¦Cultelor si Patrimoniului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦National                  ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦41. ¦Ministerul        ¦Centrul de Pregatire   ¦Hotararea Guvernului      ¦Preia Centrul European    ¦Centrul de Pregatire      ¦   9   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Profesionala in Cultura¦nr. 1.878/2005 privind    ¦de Cultura din Sinaia si  ¦Profesionala in Cultura   ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦infiintarea Centrului de  ¦Institutul de Memorie     ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii                ¦Pregatire Profesionala    ¦Culturala                 ¦proprii                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦in Cultura, publicata in  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 40 din 17 ianuarie    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦2006                      ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦42. ¦Ministerul        ¦Centrul European de    ¦Hotararea Guvernului      ¦Desfiintare, ca urmare a  ¦Centrul de Pregatire      ¦   8   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Cultura din Sinaia     ¦nr. 9/2009 privind        ¦comasarii prin absorbtie  ¦Profesionala in Cultura   ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦functionarea Ministerului ¦cu Centrul de Pregatire   ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si subventii   ¦Culturii, Cultelor si     ¦Profesionala in Cultura   ¦proprii                   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦Patrimoniului National,   ¦Schimbarea regimului      ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat, prin bugetul  ¦publicata in Monitorul    ¦de finantare              ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Culturii, ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cultelor si            ¦Partea I, nr. 38 din      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦21 ianuarie 2009, cu      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦43. ¦Abrogata          ¦                       ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦44. ¦Ministerul        ¦Institutul National    ¦Ordonanta de urgenta a    ¦Desfiintare, cu preluarea ¦Institutul de Investigare ¦   9   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦pentru Memoria Exilului¦Guvernului nr. 64/2003    ¦activitatii de catre      ¦a Crimelor Comunismului si¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Romanesc               ¦pentru stabilirea unor    ¦Institutul de Investigare ¦Memoria Exilului Romanesc,¦       ¦
¦    ¦National          ¦Finantat din venituri  ¦masuri privind            ¦a Crimelor Comunismului   ¦in subordinea Guvernului  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦infiintarea, organizarea, ¦din subordinea            ¦si coordonarea primului-  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦reorganizarea sau         ¦Secretariatului General   ¦ministru                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat                ¦functionarea unor         ¦al Guvernului             ¦Finantat integral de la   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦structuri din cadrul      ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦aparatului de lucru al    ¦                          ¦bugetul Secretariatului   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Guvernului, a             ¦                          ¦General al Guvernului     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ministerelor, a altor     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦organe de specialitate    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦ale administratiei publice¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦centrale si a unor        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦institutii publice,       ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 464 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦29 iunie 2003, aprobata   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificari prin Legea  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 194/2004, cu          ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Hotararea Guvernului      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦nr. 656/2003 privind      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦infiintarea Institutului  ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦National pentru Memoria   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Exilului Romanesc,        ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Partea I, nr. 417 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦13 iunie 2003, cu         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦45. ¦Ministerul        ¦Centrul Cultural "Sala ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Centrul pentru Artele     ¦  10   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Palatului"             ¦nr. 1.088/2006 privind    ¦                          ¦Spectacolului "Sala       ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦infiintarea Centrului     ¦                          ¦Palatului"                ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si subventii   ¦Cultural "Sala Palatului",¦                          ¦in subordinea Guvernului  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat, prin bugetul  ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Culturii, ¦Partea I, nr. 731 din     ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cultelor si            ¦28 august 2006, cu        ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦modificarile si           ¦                          ¦Ministerului Culturii,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦Cultelor si               ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦46. ¦Ministerul        ¦Centrul National al    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Centrul National al       ¦  13   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Cinematografiei        ¦nr. 1.064/2005 privind    ¦                          ¦Cinematografiei           ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦reorganizarea si          ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si subventii   ¦functionarea Centrului    ¦                          ¦proprii si subventii de la¦       ¦
¦    ¦                  ¦de la bugetul de stat, ¦National al               ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Cinematografiei,          ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Culturii, ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cultelor si            ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦Partea I, nr. 914 din     ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦12 octombrie 2005         ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦47. ¦Ministerul        ¦Centrul National al    ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Centrul National al       ¦   2   ¦
¦    ¦Culturii, Cultelor¦Dansului Bucuresti     ¦nr. 1.123/2004 privind    ¦                          ¦Dansului Bucuresti        ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantat din venituri  ¦infiintarea Centrului     ¦                          ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si din         ¦National al Dansului      ¦                          ¦proprii si din subventii  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦subventii de la bugetul¦Bucuresti, publicata in   ¦                          ¦de la bugetul de stat,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat, prin bugetul  ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦prin bugetul Ministerului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Culturii, ¦Romaniei, Partea I,       ¦                          ¦Culturii, Cultelor si     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cultelor si            ¦nr. 680 din 28 iulie 2004,¦                          ¦Patrimoniului National    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 48.¦Ministerul        ¦Administratia Fondului ¦Hotararea Guvernului      ¦Reducere de posturi       ¦Administratia Fondului    ¦   6   ¦
¦    ¦Culturii,Cultewlor¦Cultural National      ¦nr. 802/2005 privind      ¦                          ¦Cultural National         ¦       ¦
¦    ¦si Patrimoniului  ¦Finantata de venituri  ¦organizarea si            ¦                          ¦Finantata din venituri    ¦       ¦
¦    ¦National          ¦proprii si subventii   ¦functionarea              ¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦acordate de la bugetul ¦Administratiei Fondului   ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de stat, prin bugetul  ¦Cultural National,        ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului Culturii, ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦Ministerului Culturii,    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Cultelor si            ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦Cultelor si Patrimoniului ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Patrimoniului National ¦Partea I, nr. 697 din 3   ¦                          ¦National                  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦august 2005, cu           ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦modificari ulterioare     ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 49.¦Ministerul        ¦Centrul National de    ¦Art. 21 din Hotararea     ¦Reducere de posturi       ¦Centrul National de       ¦   3   ¦
¦    ¦Tineretului si    ¦Formare si             ¦Guvernului nr. 1.721/2008 ¦                          ¦Formare si Perfectionare  ¦       ¦
¦    ¦Sportului         ¦Perfectionare a        ¦privind organizarea si    ¦                          ¦a Antrenorilor Finantat   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Antrenorilor           ¦functionarea Ministerului ¦                          ¦din venituri proprii si   ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Finantat din venituri  ¦Tineretului si Sportului, ¦                          ¦subventii acordate de la  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦proprii si subventii   ¦publicata in Monitorul    ¦                          ¦bugetul de stat, prin     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦de la bugetul de stat, ¦Oficial al Romaniei,      ¦                          ¦bugetul Ministerului      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦prin bugetul           ¦Partea I, nr. 26 din 13   ¦                          ¦Tineretului si Sportului  ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Ministerului           ¦ianuarie 2009, cu         ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Tineretului si         ¦completarile ulterioare   ¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦Sportului              ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----+------------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+-------¦
¦ 50.¦Ministerul        ¦Aeroclubul Romaniei    ¦Hotararea Guvernului      ¦Schimbarea regimului de   ¦Aeroclubul Romaniei       ¦   0   ¦
¦    ¦Transportului si  ¦Finantat integral de la¦nr. 567/1991 privind      ¦finantare                 ¦Finantat din venituri     ¦       ¦
¦    ¦Infrastructurii   ¦bugetul de stat        ¦organizarea si            ¦                          ¦proprii si subventii      ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦functionarea Aeroclubului ¦                          ¦acordate de la bugetul    ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, republicata in  ¦                          ¦de stat, prin bugetul     ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Monitorul Oficial al      ¦                          ¦Ministerului              ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦Romaniei, Partea I, nr.   ¦                          ¦Transporturilor si        ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦291 din 15 decembrie 1995,¦                          ¦Infrastructurii           ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦cu modificarile ulterioare¦                          ¦                          ¦       ¦
¦    ¦                  ¦                       ¦                          ¦                          ¦                          ¦       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*ST*
-----------------
    Pozitia 43 din anexa 2 a fost abrogata de alin. (2) al art. X din ORDONANTA DE URGENTA nr. 12 din 9 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.


                                      -------