Ordinul Nr.1252 din 24.11.2011

privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Pensii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 855 din 05 decembrie 2011

Având în vedere prevederile art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,în temeiul art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatorul ordin: Articolul 1(1) Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile de plata, reprezentând contributii de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de catre persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.(2) Facilitatile prevazute la art. 2 se acorda de catre casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de fiecare dintre acestea. Articolul 2(1) Pentru obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:a)anularea penalitatilor de întârziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de întârziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile de plata principale si dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plata pâna la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2); b)reducerea cu 50% a penalitatilor de întârziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de întârziere aferente acestor obligatii de plata principale, daca obligatiile principale si dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plata pâna la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2). (2) Pentru dobânzile datorate pâna la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera îndeplinita daca dobânzile se sting pâna la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Codul de procedura fiscala. Articolul 3(1) Prin obligatii de plata principale restante la data de 31 august 2011 se întelege contributiile de asigurari sociale datorate pâna la data de 1 august 2011 si neachitate pâna la data de 25 august 2011.(2) Prin dobânzi aferente obligatiilor principale, conform art. 2, se întelege si cota de 50% din majorarile de întârziere reprezentând componenta de dobânda a acestora.(3) Majorarile de întârziere pentru care se acorda facilitatile prevazute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010. Articolul 4Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentru obligatiile de plata stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate. Articolul 5(1) În vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritoriala de pensii competenta, prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse în scopul îndeplinirii conditiei prevazute la art. 2 alin. (1), precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.(2) Pentru clarificarea eventualelor neconcordante, casa teritoriala de pensii competenta poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situatiei reale.(3) În termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, casa teritoriala de pensii comunica contribuabilului situatia prevazuta la alin. (1) si întocmeste un borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata ce pot face obiectul facilitatii prevazute la art. 2.(4) Daca în termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1) se sting prin plata obligatiile principale si dobânzile aferente acestora, casa teritoriala de pensii competenta valideaza borderoul provizoriu de scadere. În acest caz, în termen de 3 zile de la data stingerii, casa teritoriala de pensii competenta emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.(5) Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii în termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, casa teritoriala de pensii competenta verifica îndeplinirea conditiilor prevazute la art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:a)decizia de anulare a penalitatilor de întârziere, pentru penalitatile de întârziere si cota de 50% din majorarile de întârziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevazut în anexa nr. 1; b)decizia de reducere a penalitatilor de întârziere, pentru 50% din penalitatile de întârziere, precum si pentru 50% din cota de 50% din majorarile de întârziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011. Modelul deciziei este prevazut în anexa nr. 2. (6) Deciziile prevazute la alin. (5) se întocmesc în doua exemplare fiecare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la casa teritoriala de pensii. Articolul 6Daca obligatiile de plata nu se sting în termenul prevazut la art. 5 alin. (4) sau, dupa caz, în situatia în care nu se sting obligatiile de plata accesorii în termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se opereaza în evidenta casei teritoriale de pensii repunerea obligatiilor de plata ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere. În acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de câte ori apreciaza ca are posibilitatea de a îndeplini conditiile pentru a beneficia de facilitatea prevazuta la art. 2. Articolul 7Contribuabilii care nu au depus cererea prevazuta la art. 5 alin. (1), dar sting prin plata toate obligatiile de plata, solicita acordarea facilitatii prevazute la art. 2 prin depunerea unei cereri la casa teritoriala de pensii competenta. Dispozitiile art. 5 alin. (5) si (6) sunt aplicabile în mod corespunzator. În acest caz, sumele care formeaza obiectul facilitatii prevazute la art. 2 vor ramâne în evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare. Articolul 8Procedurile de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala se aplica si pentru obligatiile de plata cu scadenta dupa intrarea în vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, neachitate în termenul legal de plata. Articolul 9Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin. Articolul 10Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice, Domnica-Doina Pârcalabu ANEXA Nr. 1CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE Casa Judeteana de Pensii ........ ........ .........../ Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti Adresa: ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............ DECIZIE Nr. ....../........ ........ de anulare a penalitatilor de întârziere Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele si prenumele ........ ................ .............. Adresa ........ ........ ............ Codul numeric personal .............. Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele si prenumele ........ ................ .............. Adresa ........ ........ .......... Codul numeric personal ............ În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 2 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. a) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, având în vedere Cererea nr ...... din data de ....., înregistrata la casa teritoriala de pensii cu nr. ..... din data de .........., luând în considerare ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011, se emite urmatoarea decizie: Se anuleaza penalitatile de întârziere, precum si o cota de 50% din majorarile de întârziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011, în suma totala de ........ lei, reprezentând: - lei -
Nr. crt. Denumirea obligatiei Anularea a 50% din majorarile de întârziere Anularea penalitatilor de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
...
Total general:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la casa teritoriala de pensii emitenta a deciziei. Director executiv Numele si prenumele ........ ........ ............. Semnatura si stampila unitatii ........ ........... ANEXA Nr. 2CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE Casa Judeteana de Pensii ........ ........ .........../ Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti Adresa: ........ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ............ DECIZIE Nr. ....../........ ........ de reducere a penalitatilor de întârziere Datele de identificare a contribuabilului Denumirea/Numele si prenumele ........ ................ .............. Adresa ........ ........ ............ Codul numeric personal .............. Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele si prenumele ........ ................ .............. Adresa ........ ........ .......... Codul numeric personal ............ În temeiul prevederilor art. XI alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si ale art. 2 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 5 alin. (5) lit. b) din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, având în vedere Cererea nr. ....... din data de ........, înregistrata la casa teritoriala de pensii cu nr. ........ din data de ........., luând în considerare ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de Ordinul presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011, se emite urmatoarea decizie: Se reduc cu 50% penalitatile de întârziere, precum si cu 50% cota de 50% din majorarile de întârziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011, în suma totala de ............ lei, reprezentând: ... - lei -

Nr. crt. Denumirea obligatiei Reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de întârziere Reducerea cu 50% a penalitatilor de întârziere
0 1 2 3
1.
2.
...
Total general:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, în conditiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la casa teritoriala de pensii emitenta a deciziei. Director executiv Numele si prenumele ........ ........ .............. Semnatura si stampila unitatii ........ ..........