ORDIN nr. 1.730 din 20 noiembrie 2009

privind aprobarea <LLNK 12009     0 60II11   0 15>Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 25 noiembrie 2009

 

 

    Având în vedere:

    - <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International - cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare";

    - <LLNK 12009    11 20 301   0 32>Hotarârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emite urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba <LLNK 12009     0 60II11   0 14>Instructiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              p. Ministrul muncii,

                        familiei si protectiei sociale,

                                   interimar,

                            Mihai Constantin Seitan,

                                secretar de stat

 

    Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

    Nr. 1.730.

 

    ANEXA

 

                            INSTRUCTIUNI

      pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri privind regimul

     cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii

        cheltuielilor bugetare" din <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind

    reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea

    cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea

    acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 

    ART. 1

    <LLNK 12009   329 10 203   0 30>Cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International reglementeaza modalitatile de exercitare a cumulului pensiilor stabilite în sistemul public, în alte sisteme neintegrate sistemului public, precum si al pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale cu veniturile salariale sau, dupa caz, cu cele asimilate acestora.

    ART. 2

    (1) Pensionarii care fac obiectul reglementarilor cuprinse în <LLNK 12009   329 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt cei care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activitati în baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire.

    (2) Persoanele prevazute la alin. (1), pentru care se reglementeaza modalitatea exercitarii cumulului pensiei cu salariul, sunt cele care îsi desfasoara activitatea la:

    a) autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare;

    b) regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ-teritoriala.

    ART. 3

    (1) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie apartinând sistemului public de pensii se întelege:

    a) beneficiarii pensiei pentru limita de vârsta;

    b) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;

    c) beneficiarii pensiei de urmas care pot realiza venituri din activitati profesionale, potrivit legii.

    (2) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii dreptului la pensie apartinând sistemelor neintegrate sistemului public de pensii se întelege:

    A. pensionarii proveniti din cadre militare si functionari publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale:

    a) beneficiarii pensiei de serviciu pentru limita de vârsta;

    b) beneficiarii pensiei de serviciu anticipata;

    c) beneficiarii pensiei de serviciu anticipata partiala;

    d) beneficiarii pensiei de invaliditate gradul III, potrivit legii;

    e) beneficiarii pensiei de urmas, potrivit legii;

    B. beneficiarii pensiei din sistemul de asigurari sociale al avocatilor:

    a) beneficiarii pensiei pentru limita de vârsta;

    b) beneficiarii pensiei de retragere definitiva din profesie;

    c) beneficiarii pensiei de retragere anticipata definitiva din profesie;

    d) beneficiarii pensiei de urmas;

    C. beneficiarii categoriilor de pensii prevazute la alin. (1), din sistemele proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege, si anume: Biserica Romano-Catolica, Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea din România, Biserica Reformata din România, Biserica Unitariana din Transilvania, Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România, Uniunea Penticostala - Biserica lui Dumnezeu Apostolica din România, Biserica Evanghelica C.A. din România si Biserica Evanghelica Luterana din România.

    (3) Sub aspectul cumulului pensiei cu salariul, prin beneficiarii pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale sau statute profesionale se întelege persoanele beneficiare ale categoriilor de pensii prevazute la alin. (1).

    (4) În situatia categoriilor de pensii, altele decât cele prevazute la alin. (1)-(3), acestea sunt si ramân supuse în continuare reglementarilor prevazute în legile-cadru în temeiul carora au fost stabilite.

    ART. 4

    (1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate în cadrul unitatilor prevazute la art. 2 alin. (2) în situatia în care pensia neta are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat la care se raporteaza cuantumul pensiei nete, denumit în continuare salariu mediu brut, este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    (3) Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei.

    ART. 5

    (1) Prin pensie neta se întelege cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii, conform legii, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit.

    (2) La determinarea pensiei nete nu se au în vedere indemnizatiile cu caracter necontributiv acordate în baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizatia de însotitor platita pensionarilor pentru limita de vârsta care, conform legii, provin din pensionari încadrati în gradul I de invaliditate, indemnizatiile acordate nevazatorilor si persoanelor cu handicap si nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

    ART. 6

    (1) Pentru pensionarii care încaseaza pensie atât din sistemul public de pensii, cât si din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, dupa caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului stabilit la art. 4 se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.

    (2) Pensionarii prevazuti la alin. (1) pot cumula pensiile cu veniturile salariale realizate daca cuantumul pensiilor nete cumulate este mai mic sau egal cu nivelul salariului mediu brut.

    (3) În situatia în care din cumularea pensiilor nete rezulta un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate numai cu una dintre pensii, al carei cuantum se situeaza sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

    ART. 7

    Pentru pensionarii care la data intrarii în vigoare a dispozitiilor <LLNK 12009   329 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 329/2009 se afla în situatia prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a) din lege, termenul de 15 zile, înauntrul caruia au obligatia de a-si exprima în scris optiunea între suspendarea platii pensiei si încetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire în functie ori, dupa caz, de a-si exprima în scris optiunea cu privire la mentinerea în plata a uneia dintre pensiile al carei cuantum permite cumulul, se împlineste în ziua de 9 decembrie 2009 inclusiv.

    ART. 8

    (1) În vederea aplicarii prevederilor art. 7, pensionarii au obligatia de a depune la angajator urmatoarele documente:

    a) declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 1 la prezentele instructiuni) din care sa rezulte câte pensii încaseaza si de la care sistem de pensii;

    b) cuponul/talonul de pensie corespunzator lunii în care se exprima optiunea sau, dupa caz, adeverinta eliberata de casa/casele de pensii în evidenta careia/carora se afla pensionarul, din care sa rezulte cuantumul pensiei nete pentru luna în care, conform legii, acesta este obligat sa îsi exprime optiunea. Adeverinta se solicita casei/caselor de pensii în situatia în care pensionarul nu este în posesia cuponului/ talonului de pensie;

    c) declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 2 la prezentele instructiuni) din care sa rezulte ca pensionarul opteaza pentru suspendarea platii pensiei sau pentru încetarea activitatii, în doua exemplare.

    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. c) se depune la angajator numai de catre pensionarii carora, potrivit legii, le este interzis cumulul pensiei cu salariul.

    ART. 9

    (1) În situatia în care pensionarul opteaza pentru suspendarea platii pensiei/pensiilor, angajatorul este obligat ca, pâna pe data de 4 a lunii urmatoare celei în care a fost exprimata optiunea, sa depuna la casa/casele de pensii care efectueaza plata o adresa din care sa rezulte situatia pensionarului (anexa nr. 3 la prezentele instructiuni), însotita de un exemplar al declaratiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c).

    (2) Documentele prevazute la alin. (1) stau la baza efectuarii de catre casa de pensii a suspendarii platii pensiei/pensiilor.

    (3) În lipsa declaratiei prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) operatiunea de suspendare nu poate fi efectuata de catre casa/casele de pensii.

    (4) Plata pensiei/pensiilor se suspenda începând cu luna urmatoare celei în care a fost exprimata optiunea de catre pensionar.

    (5) Decizia privind suspendarea platii pensiei, emisa de catre casa de pensii, se comunica pensionarului si angajatorului în termen de 5 zile de la data emiterii.

    (6) În situatia în care pensionarul nu depune, pâna la data prevazuta la art. 7, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. c), angajatorul va constata existenta cauzei prevazute la <LLNK 12009   329 10 202  20 30>art. 20 din Legea nr. 329/2009 si va declansa procedura încetarii raporturilor de munca stabilite în baza contractului individual de munca sau a actului de numire în functie, precum si a raporturilor de serviciu.

    ART. 10

    (1) Pensionarii care cumuleaza pensia cu salariul, în conditiile legii, si a caror pensie se majoreaza peste nivelul salariului mediu brut sunt obligati sa depuna la angajator declaratia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. c), pâna la data de 15 a lunii urmatoare majorarii cuantumului pensiei.

    (2) În cazul nedepunerii declaratiei în termen, prevederile art. 9 alin. (6) se aplica corespunzator.

    ART. 11

    (1) Pensia care a fost suspendata ca efect al aplicarii dispozitiilor prevazute în <LLNK 12009   329 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 329/2009 poate fi reluata în plata la cererea pensionarului, începând cu luna urmatoare celei în care nu se mai realizeaza cumulul, în urmatoarele situatii:

    a) daca salariul mediu brut depaseste nivelul pensiei suspendate;

    b) la încetarea calitatii de salariat.

    (2) Persoanele aflate în situatia prevazuta la alin. (1) sunt obligate sa aduca la cunostinta angajatorului faptul ca a fost reluata plata pensiei, prezentând în acest sens comunicarea casei de pensii care a procedat la aceasta operatiune.

    ART. 12

    (1) Persoanele care dupa data intrarii în vigoare a <LLNK 12009   329 10 203   0 30>cap. IV din Legea nr. 329/2009 vor fi în situatia de a cumula pensia cu salariul sunt supuse acelorasi reglementari ca si persoanele care la aceasta data sunt în situatie de cumul.

    (2) În situatia persoanelor prevazute la alin. (1), termenul de depunere a optiunii la angajator se stabileste dupa cum urmeaza:

    a) la data angajarii, în cazul persoanei care are calitatea de pensionar;

    b) 15 zile de la data încasarii primei pensii, în cazul persoanei care are calitatea de salariat.

    ART. 13

    Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie, în conditiile legii, se recupereaza de la pensionari, prin decizia casei de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie.

    ART. 14

    Angajatorul, respectiv inspectoratul teritorial de munca au obligatia de a informa, în termen de 15 zile de la constatare, casa de pensii competenta cu privire la cazurile de cumul al pensiei cu salariul cu încalcarea legii, în vederea recuperarii sumelor încasate necuvenit cu titlu de pensie.

    ART. 15

    Lista institutiilor care gestioneaza si administreaza sistemele de pensii neintegrate sistemului public, precum si lista cuprinzând exemple referitoare la aplicarea prevederilor <LLNK 12009   329 10 202  19 30>art. 19 din Legea nr. 329/2009 sunt prevazute în anexele nr. 4 si 5 la prezentele instructiuni.

 

 

    ANEXA 1

    -------

la instructiuni

---------------

 

                        DECLARATIE

    Subsemnatul/Subsemnata, ............., domiciliat/domiciliata în ..........., str. .......... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, judetul/sectorul ........, actul de identitate ........ seria ..... nr. ......., CNP ............, cunoscând prevederile <LLNK 11997     0901 202 292 24>art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria raspundere ca primesc pensie de la:

 

    - Casa Teritoriala de Pensii ............, cu talon nr. ........

    - Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, cu talon nr. ..............

    - Casa de Pensii a Serviciului Român de Informatii, cu talon nr. .................

    - Casa de Pensii a Ministerului Apararii Nationale, cu talon nr. ..................

    - Casa de Pensii a Cultului ..........., cu talon nr. .......................

    - Casa de Pensii a Avocatilor, cu talon nr. .....................

    Ma oblig a anunta, în termen de 5 zile, angajatorului orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus, precum si orice modificare a cuantumului pensiei/pensiilor.

    Anexez alaturat talonul/taloanele de pensii.

 

 

              Data ..................

                                                 Semnatura

                                           ......................

 

 

    ANEXA 2

    -------

la instructiuni

---------------

 

                                 DECLARATIE

    Subsemnatul/Subsemnata, .............., domiciliat/domiciliata în ..............., str. .......... nr. ..., bl..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........., actul de identitate ...... seria .... nr. ......., CNP ........., în baza <LLNK 12009   329 10 202  18 30>art. 18 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, declar ca optez pentru:

 

    [] continuarea activitatii si suspendarea platii pensiei pe care o primesc de la ...........*) cu talon nr. ......;

    [] încetarea contractului individual de munca/a raportului de serviciu/a actului de numire în functie.

 

    Anexez talonul/taloanele de pensie nr. ............... .

 

 

    Data ..................

 

                                                  Semnatura

                                            ....................

-------------

    *) Se va completa titulatura casei/caselor de pensii care efectueaza plata pensiei/pensiilor.

 

 

    ANEXA 3

    -------

la instructiuni

---------------

 

 

    Denumirea angajatorului                      ..........................

    CUI                                          ..........................

    Nr. de înregistrare la registrul comertului  ..........................

    Localitatea                                  ..........................

    Judetul/Sectorul                             ..........................

    Telefon/Fax                                  ..........................

    E-mail                                       ..........................

    Nr. de înregistrare                          ..........................

 

 

                    Catre .......................*)

 

    Va aducem la cunostinta ca domnul/doamna ................, domiciliat/domiciliata în ..............., str.     ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..........., actul de identitate ...... seria     ...... nr. ....., CNP ................, pensionar cu Dosar nr. ..............., a solicitat, în baza <LLNK 12009   329 10 202  18 30>art. 18 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, suspendarea platii pensiei, întrucât a optat pentru continuarea activitatii în cadrul institutiei/societatii noastre.

 

    Anexam, în original, declaratia sus-mentionata.

 

 

                          Conducatorul institutiei/societatii,

                           .............................

-------------

    *) Se va completa titulatura institutiei care efectueaza plata pensiei pentru care pensionarul a solicitat suspendarea acesteia.

 

 

    ANEXA 4

    -------

la instructiuni

---------------

 

                               LISTA

              institutiilor care gestioneaza si administreaza

             sistemele de pensii neintegrate sistemului public

*T*

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Nr. ¦                                           ¦                             ¦

¦crt.¦                   Institutia              ¦          Adresa             ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 1. ¦Casa de Asigurari a Avocatilor din România ¦Str. Dr. Râureanu nr. 3-5,   ¦

¦    ¦                                           ¦sectorul 5, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 2. ¦Ministerul Administratiei si Internelor -  ¦Str. George Georgescu nr. 3, ¦

¦    ¦Directia Generala Financiara               ¦sectorul 4, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 3. ¦Ministerul Apararii Nationale - Directia   ¦Str. Drumul Taberei nr. 7-9, ¦

¦    ¦Financiar Contabila                        ¦sectorul 6, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 4. ¦Serviciul Român de Informatii - Directia   ¦Bd. Libertatii nr. 14D,      ¦

¦    ¦ Financiara                                ¦sectorul 5, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 5. ¦Biserica Romano-Catolica                   ¦str. G-ral Berthelot nr. 19, ¦

¦    ¦                                           ¦sectorul 1, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 6. ¦Biserica Crestina Adventista de Ziua a     ¦Str. Iancu Nicolae nr. 38A,  ¦

¦    ¦Saptea din România                         ¦Voluntari - Ilfov            ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 7. ¦Biserica Reformata din România             ¦Str. I.C. Bratianu nr. 51,   ¦

¦    ¦                                           ¦Cluj-Napoca                  ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 8. ¦Biserica Unitariana din Transilvania       ¦Str. 21 Decembrie 1989 nr. 9,¦

¦    ¦                                           ¦Cluj-Napoca                  ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦ 9. ¦Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste      ¦Str. Dâmbovita nr. 9-11,     ¦

¦    ¦din România                                ¦sectorul 6, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦10. ¦Uniunea Penticostala - Biserica lui        ¦Str. Carol Davila nr. 81,    ¦

¦    ¦Dumnezeu Apostolica din România            ¦sectorul 5, Bucuresti        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦11. ¦Biserica Evanghelica C.A. din România      ¦Str. G-ral Magheru nr. 4,    ¦

¦    ¦                                           ¦Sibiu                        ¦

+----+-------------------------------------------+-----------------------------¦

¦12. ¦Biserica Evanghelica-Lutherana din România ¦Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1,¦

¦    ¦                                           ¦Cluj-Napoca                  ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

*ST*

 

 

    ANEXA 5

    -------

la instructiuni

---------------

 

                           EXEMPLE

       referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 din

     <LLNK 12009   329 10 201   0 18>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati

   si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice,

 sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru

       cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 

    A. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul cultului romano-catolic, în cuantum net de 1.900 lei, si, în acelasi timp, al unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul pensiilor militare, în cuantum net de 2.500 lei.

    În acest exemplu, atât cuantumul net, însumat, al celor doua pensii, cât si cuantumul net, individual, al fiecarei pensii depaseste salariul mediu brut (1.693 lei). Prin urmare, în aceasta situatie, pensionarul nu poate cumula niciuna dintre pensii cu veniturile salariale realizate.

    B. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul militar, în cuantum net de 2.500 lei, si, în acelasi timp, beneficiar al unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul public de pensii, în cuantum net de 1.100 lei.

    În acest exemplu, prin însumarea celor doua cuantumuri ale pensiilor rezulta ca pensionarul intra sub incidenta prevederilor <LLNK 12009   329 10 202   6 39>art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 si, ca atare, poate cumula pensia din sistemul public, aflata sub salariul mediu brut, cu veniturile salariale.

    C. Pensionar beneficiar al unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul militar, în cuantum net de 1.500 lei, si, în acelasi timp, beneficiar al unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul public de pensii, în cuantum net de 1.100 lei.

    În acest exemplu, prin însumarea celor doua cuantumuri ale pensiilor rezulta ca pensionarul intra sub incidenta prevederilor <LLNK 12009   329 10 202   6 39>art. 6 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 si, ca atare, poate cumula, la alegere, una dintre pensii cu veniturile salariale.

 

                                --------------