ORDIN nr. 214 din 7 iunie 2012
privind procura speciala utilizata in sistemul public de pensii
EMITENT:     CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012
Data intrarii in vigoare : 15 iunie 2012

 

    Avand in vedere:
    - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - dispozitiile art. 77 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011;
    - Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice,
    in temeiul art. 9 din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012,

    presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Procura speciala la care se face referire la art. 103 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite in conditiile prevazute de prezentul ordin.
    ART. 2
    Procura speciala se autentifica conform prevederilor legale in vigoare, in urmatoarele conditii:
    a) de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in cazul cetatenilor romani sau straini stabiliti in strainatate, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta sau acordurile bilaterale nu se opun;
    b) de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei, atat in cazul cetatenilor romani, cat si in cazul cetatenilor straini;
    c) de catre notarii publici dintr-o alta tara in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000 , cu modificarile ulterioare, in cazul cetatenilor romani si straini stabiliti in strainatate.
    In acest caz procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului din care emana documentul;
    d) de catre notarii publici dintr-o tara, in conditiile prevazute in tratatele sau conventiile de asistenta juridica bilaterala la care Romania este parte.
    ART. 3
    Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, alte date personale inscrise in actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum si numarul si seria actului mentionat;
    b) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, alte date personale inscrise in actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum si numarul si seria actului mentionat;
    c) obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, in vederea incasarii pensiei, incasarea drepturilor cuvenite curente si restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de munca original, precum si a taloanelor de plata a pensiei, taloanelor speciale de calatorie/legitimatiei de transport etc.;
    d) precizarea ca mandatarul are toate obligatiile ce ii revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care a fost stabilita sau se plateste pensia, intervenita in situatia titularului, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, in evidentele careia se afla.
    ART. 4
    Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila (cand este cazul) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana.
    ART. 5
    Procura speciala este valabila o perioada de maximum 18 luni de la data autentificarii.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


                          Presedintele Casei Nationale
                               de Pensii Publice,
                                 Ileana Ciutan

    Bucuresti, 7 iunie 2012.
    Nr. 214.

                                     -----