ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010 (*actualizata*)
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010
Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2010


Forma actualizata valabila la data de : 14 martie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 iunie 2011 pana la 14 martie 2012

----------------
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 28 iunie 2010. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 14 martie 2012, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 23 februarie 2011; LEGEA nr. 94 din 6 iunie 2011.

    Intrucat nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economica si financiara,
    pentru realizarea unui echilibru intre nivelul veniturilor si cel al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macro-economice,
    datorita necesitatii implementarii unor masuri de largire a bazei de impozitare, precum si de majorare a unor impozite in domeniul impozitelor directe si in domeniul impozitelor si taxelor locale,
    avand in vedere necesitatea eliminarii, cat mai urgent posibil, a incompatibilitatii legislatiei nationale privind recuperarea pierderilor realizate prin sediile permanente din strainatate ale persoanelor juridice romane cu dispozitiile art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru evitarea declansarii procedurii de infringement,
    tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative cresterea deficitului bugetar,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 2 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 2.1 si 2.2, cu urmatorul cuprins:
    "2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
    a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
    b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
    c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
    d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.
-------------
    Subpct. 2.1. de la pct. 2 al alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010.

    2.2. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza."
    2. La articolul 7 alineatul (1), dupa punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu urmatorul cuprins:
    "13^1. dreptul de autor si drepturile conexe - constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare."
    3. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abroga.
    4. La articolul 31, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Impozitul platit unui stat strain este dedus, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain si daca persoana juridica romana prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit statului strain."
    5. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Pierderi fiscale externe
    Art. 32. - Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi."
    6. La titlul II "Impozitul pe profit", capitolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
                                 "CAPITOLUL VI
                            Impozitul pe dividende
    Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende
    Art. 36. - (1) O persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.
    (2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane.
    (3) Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.
    (4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv.
-------------
    Alin. (4) al art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    (4^1) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor distribuite/platite de o persoana juridica romana:
    a) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
    b) organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.
-------------
    Alin. (4^1) al art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    (5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite/platite fondurilor deschise de investitii, incadrate astfel, potrivit reglementarilor privind piata de capital."
    7. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmatorul cuprins:
    "Pierderi realizate printr-un sediu permanent din strainatate
    Art. 37^1. - (1) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din strainatate, inregistrate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, se recupereaza potrivit prevederilor in vigoare pana la aceasta data.
    (2) Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat intr-un stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri se determina luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate de la inceputul anului fiscal."
    8. La articolul 49, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    (2^1) Norma de venit pentru fiecare activitate independenta desfasurata de contribuabil care genereaza venit comercial nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.
-------------
    Alin. (2^1) al art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    9. La articolul 50 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut;".
    10. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) o cheltuiala deductibila egala cu 25% din venitul brut;".
    11. La articolul 52, litera f) a alineatului (1) si litera b) a alineatului (2) se abroga.
    12. La articolul 52, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. e^1), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV^1."
-------------
    Alin. (3) al art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    13. La articolul 55 alineatul (3), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) tichete-cadou acordate potrivit legii."
    14. La articolul 55 alineatul (4), literele a^1), a^2), j) si k) se abroga.
    15. La articolul 55 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;".
    16. La articolul 65 alineatul (2), literele a) si c) se abroga.
    17. La articolul 66, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu urmatorul cuprins:
    "(4^2) Determinarea castigului/pierderii potrivit alin. (1)-(3) revine fiecarui intermediar, societate de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau platitor de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie."
    18. La articolul 66, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Castigul net/Pierderea neta se determina la sfarsitul fiecarui trimestru ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Castigul net determinat/Pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere trimestriale."
    19. La articolul 66, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Castigul net anual/Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului, si este egal/egala cu castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa potrivit prevederilor art. 83."
-------------
    Alin. (5^1) al art. 66 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    20. La articolul 66, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Pentru tranzactiile cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, efectuate in cursul fiecarui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alt platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:
    a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil;
    b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul fiecarui trimestru, pana la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului;
    c) sa depuna anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor pentru tranzactiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru fiecare contribuabil."
    21. La articolul 66, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Procedura de aplicare a prevederii alin. (6) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    22. La articolul 67, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont."
    23. La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Veniturile sub forma de dobanzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile."
    24. La articolul 67, alineatul (2^1) se abroga.
    25. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) castigul net determinat la sfarsitul fiecarui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 16%. Obligatia calcularii impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere trimestriala depusa pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarui trimestru. Termenul de declarare constituie si termen de plata a impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala catre bugetul de stat. Obligatia declararii si platii impozitului revine contribuabilului. Impozitul de plata reprezentand plata anticipata trimestriala, respectiv impozitul de restituit trimestrial se calculeaza ca diferenta intre impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul datorat pe castigul net cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare precedente;".
-------------
    Litera a) a alin. (3) al art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificata de pct. 23 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    26. La articolul 67 alineatul (3), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
-------------
    Litera a^1) a alin. (3) al art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost abrogata de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    27. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 16% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentand plata anticipata, se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut."
-------------
    Litera c) a alin. (3) al art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificata de pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    28. La articolul 67, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-------------
    Alin. (5) al art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    29. La articolul 77, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor."
    30. La articolul 82, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) In situatia rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti in care chiria este exprimata in lei, platile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative."
    31. La articolul 83, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    (1^1) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru contribuabilii prevazuti la art. 63 alin. (2), caz in care platile anticipate de impozit vor fi luate in calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale, cu exceptia art. 82 alin. (7).
-------------
    Alin. (1^1) al art. 83 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    32. La articolul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    (2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:
    a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
    b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.
-------------
    Alin. (2) al art. 83 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    33. La articolul 83, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Declaratia de impunere trimestriala se completeaza pentru castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru, generat/generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise."
    34. La articolul 84, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    (1) Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecaruia din urmatoarele:
    a) venitul net anual impozabil;
    b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
    c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen."
-------------
    Alin. (1) al art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    ...........................................................................
    (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
    (3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:
    a) venitul net anual impozabil;
    b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;
    c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen."
    35. La articolul 86, alineatele (7) si (8) se abroga.
    36. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
    Art. 88. - Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu."
    37. La articolul 91, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;
    b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;
    c) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41."
    38. La articolul 94, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Prevederile art. 49 alin. (2^1), art. 50 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a) se vor aplica in mod corespunzator incepand cu 1 iulie 2010.
    (5) Prevederile art. 55 alin. (3) lit. h) se aplica incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Veniturile reprezentand:
    - tichetele de cresa, acordate potrivit legii;
    - tichetele de vacanta, acordate potrivit legii;
    - sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum si sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;
    - sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie, devin impozabile incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010.
    (6) Procedura de aplicare a prevederii alin. (4) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    39. La articolul 115 alineatul (2), partea introductiva si litera e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlului II, III sau IV^1, dupa caz:
-------------
    Partea introductiva a alin. (2) al art. 115 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificata de pct. 47 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
    ...........................................................................
    e) veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere."
-------------
    Litera e) a alin. (2) al art. 115 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal de la art. I a fost modificata de pct. 47 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    40. La articolul 115, alineatul (4) se abroga.
    41. La articolul 116 alineatul (2), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "c) 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
    d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115."
    42. La articolul 116, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii."
    43. La articolul 117, literele a), c), f), i) si k) se abroga.
    44. La articolul 140, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Cota standard este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse."
    ART. II
    La calculul castigului net si al impozitului pe venit aferent in cazul transferului titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru anul 2010, se aplica urmatoarele reguli:
    1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade in functie de perioada de detinere si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determina prin aplicarea cotelor de impunere de 1% si, respectiv, 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual.
    2. Pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilata pierderii nete anuale se compenseaza cu castigul net asimilat castigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010.
    Daca in urma compensarii rezulta pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra castigului net anual aferent anului 2011.
    3. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se determina castigul net/pierderea neta aferent/aferenta acestei perioade si se asimileaza castigului net anual/pierderii nete anuale.
    Impozitul aferent perioadei se determina prin aplicarea cotei de 16% la castigul net aferent perioadei, asimilat castigului net anual din care se deduce pierderea neta aferenta perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010.
    Pierderea neta aferenta perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se asimileaza pierderii nete anuale si se reporteaza potrivit prevederilor art. 80^1 alin. (2) si (3).
-------------
    Art. II a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    ART. III
    (1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.
    (2) In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, precum si contractele civile si cele de colaborare incheiate in temeiul prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv art. 18 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.
--------------
    Alin. (2) al art. III a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 94 din 6 iunie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 9 iunie 2011, care modifica art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010.

    (3) Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se datoreaza si se plateste contributia individuala de asigurari sociale si contributia individuala de asigurari pentru somaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj nu se aplica persoanelor pentru care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa si care detin statutul de asigurat in acest sistem in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, cu exceptia cazului in care aceste persoane renunta la contractul de asigurare.
    (5) Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2).
    (6) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
    (7) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2). In aceasta situatie baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
------------
    Alin. (7) al art. III a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prin inlocuirea sintagmei "de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    (8) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin. (17).
    (9) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin. (17).
    (10) In sensul alin. (6) si (7), prin venituri realizate in mod ocazional se intelege acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.
    (11) Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor prevazute la alin. (2), revine platitorului de venit.
    (12) Prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale, respectiv a contributiilor de asigurari pentru somaj, precum si sanctiunile corelative in cazul nerespectarii acestora se aplica in mod corespunzator si obligatiei prevazute la alin. (11).
    (13) Platitorii de venit, in vederea declararii evidentei nominale a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala si a contributiilor individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj corespunzatoare veniturilor respective, au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296^19 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare*).
-------------
    Alin. (13) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Conform art. XVI din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prevederile alin. (13) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, modificate potrivit art. II, se aplica incepand cu veniturile platite in cursul lunii ianuarie 2011.

-------------
    Alin. (14) al art. III a fost abrogat incepand cu data de 1 ianuarie 2011, conform literei d) a art. VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    (15) Platitorii de venit nu au obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite, persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si persoanelor prevazute la alin. (5), dupa caz.
    (16) Persoanele prevazute la alin. (3) au obligatia de a dovedi platitorului de venit ca fac parte din categoria persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si din categoria celor prevazute la alin. (5).
    (17) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este:
    a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe;
    b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
    (18) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
------------
    Alin. (18) al art. III a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010, prin inlocuirea sintagmei "de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat" cu sintagma "de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat".

    (19) Cotele contributiilor individuale prevazute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru contributia individuala de asigurari sociale si pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj.
    (20) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si daca se regasesc in situatia mentionata la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (21) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si in situatia in care se regasesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (22) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (23) Pentru perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari sociale, numarul de puncte realizat lunar in sistemul public de pensii se calculeaza potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se aplica coeficientul rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
    (24) Pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala prevazute la alin. (2), stagiul de cotizare in sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari sociale, conform prezentei ordonante de urgenta.
    (25) Perioadele in care s-au datorat contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.
-------------
    Alin. (25) al art. III a fost modificat de art. VIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2011.

    (26) Veniturile de natura profesionala prevazute la alin. (2) pentru care se datoreaza si se platesc contributiile individuale de asigurari pentru somaj se iau in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
    (27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus fata de obligatia fiscala, cele platite ca urmare a unei erori de calcul, precum si cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
-------------
    Alin. (27) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

    (28) In masura in care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instructiuni cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice.
-------------
    Art. III a fost modificat de art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
    Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010 prevede:
    "Art. III
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru veniturile de natura celor prevazute la art. II din prezenta ordonanta de urgenta, platite dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
    (2) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj platite anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 791/2010, sunt considerate obligatii achitate si nu mai fac obiectul prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Perioada pentru care persoanele prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 au datorat si au platit contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari de somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare in aceste sisteme de asigurari.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010.
    (5) Orice dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta se abroga."

    ART. IV
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta:
    a) se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009. Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 raman in vigoare;
    b) se abroga prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, raman in vigoare.
    ART. V
    Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2010, cu exceptia cazului in care in prezenta ordonanta de urgenta se prevede altfel.
    ART. VI
    In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta se vor elabora de catre Ministerul Finantelor Publice normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    ART. VII
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneaza:
                                ----------------
                         Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

                    Ministrul administratiei si internelor,
                                  Vasile Blaga

                 Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
                                 Bogdan Manoiu

    Bucuresti, 26 iunie 2010.
    Nr. 58.

                                    -------