ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 29 iunie 2011

pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 30 iunie 2011

Data intrarii in vigoare : 30/06/2011

 

 

    In temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizandu-se algoritmul de calcul prevazut de legislatia in domeniul asigurarilor sociale, in scopul asigurarii egalitatii de tratament pentru toti beneficiarii sistemului public de pensii,

    avand in vedere exigentele subliniate de puterea judecatoreasca in cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010,

    in vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa poata realiza toate procedurile administrative necesare stabilirii drepturilor de pensie intr-un mod obiectiv si justificat,

    se impune instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii si egalitatii, scopul fiind acela de a se stabili in mod just si echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonanta de urgenta sunt indreptatite sa le primeasca, astfel incat acestea sa aiba posibilitatea sa identifice si sa depuna la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii activitati profesionale.

    Deoarece aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte in scopul revizuirii pensiilor recalculate prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010.

    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    ART. 1

    (1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, care au facut obiectul recalcularii conform prevederilor aceleiasi legi, se revizuiesc, din oficiu, de catre casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    (2) Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonante de urgenta se platesc de la data de intai a lunii urmatoare expirarii termenului de revizuire prevazut la alin. (1).

    (3) Pensiile prevazute la alin. (1) pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, daca acesta depune la casa teritoriala de pensii, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, noi acte doveditoare, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta alte date si elemente decat cele existente la dosarul de pensie, care se au in vedere la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.

    (4) Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se platesc de la data prevazuta la alin. (2), daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii in termenul prevazut la alin. (3).

    (5) In situatia in care cererea, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la casa teritoriala de pensii peste termenul prevazut la alin. (3), drepturile de pensie se vor plati incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de termenul prevazut la alin. (2).

    ART. 2

    Pentru revizuirea pensiilor mentionate la art. 1 se utilizeaza metodologia de calcul prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 3

    Plata drepturilor restante, constand in diferenta dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat in urma recalcularii si cel obtinut in urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 si pana la data revizuirii potrivit prezentei ordonante de urgenta, se va realiza in termenele prevazute la art. 1 alin. (1), (4) si (5), dupa caz.

    ART. 4

    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.

 

 

                                 PRIM-MINISTRU,

                                    EMIL BOC

 

                                Contrasemneaza:

                               Ministrul muncii,

                        familiei si protectiei sociale,

                          Laurentiu Sebastian Lazaroiu

 

                         Ministrul finantelor publice,

                              Gheorghe Ialomitianu

 

    Bucuresti, 29 iunie 2011.

    Nr. 59.

 

    ANEXA

 

                             METODOLOGIE DE CALCUL

                     privind revizuirea pensiilor prevazute

                  la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010

              privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

 

    ART. 1

    Pensiile prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si care au facut obiectul recalcularii potrivit prevederilor aceleiasi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.

    ART. 2

    Revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza pe baza documentelor existente in dosarele de pensie, precum si a celor depuse de beneficiari, prin stabilirea cuantumului aferent fiecarei pensii, in functie de stagiile de cotizare si punctajul mediu anual, determinate potrivit prezentei metodologii.

    ART. 3

    (1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in sensul prezentei metodologii:

    a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;

    b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul cadrelor militare, soldatilor si gradatilor voluntari, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

    c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si 31 decembrie 2010, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

    d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si 31 decembrie 2010, in cazul cadrelor militare trecute in rezerva, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care au beneficiat de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

    e) perioada ulterioara datei de 1 ianuarie 2011, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu acordata in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate in grupele I si II, respectiv in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii de munca.

    (3) Constituie stagiu de cotizare si perioadele de pana la data de 1 aprilie 2001, in care o persoana are stabilite drepturi privind vechimea in munca in baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat.

    (4) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si perioadele de asigurare realizate in conditiile reglementate de legislatia anterioara datei de 1 aprilie 2001.

    (5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la determinarea stagiului de cotizare perioadele respective se iau in calcul o singura data.

    ART. 4

    La stabilirea stagiului de cotizare se iau in considerare si perioadele in care asiguratii au desfasurat activitate, potrivit legii, in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca, precum si in grupa I sau II de munca, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.

    ART. 5

    (1) Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

    a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;

    c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat ori in prizonierat;

    d) a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizatii de asigurari sociale, acordate potrivit legii;

    e) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;

    f) a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;

    g) a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar.

    (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare.

    ART. 6

    (1) Stagiul de cotizare se exprima in ani, luni si zile.

    (2) Daca din documentatia de pensionare rezulta perioade de vechime in munca exprimate in saptamani de cotizare, ca urmare a achitarii contributiei catre fostele case de asigurari sociale, aceste perioade se vor transforma in stagiu de cotizare exprimat in ani si luni de cotizare.

    (3) Daca din documentatiile de pensionare nu rezulta localizarea saptamanilor de cotizare in cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupa data de 1 aprilie a anului respectiv.

    ART. 7

    (1) Cuantumul pensiei revizuite se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.

    (2) La determinarea cuantumului pensiei, fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.

    (3) Valoarea punctului de pensie prevazuta la alin. (1) este de 732,80 lei, astfel cum a fost stabilita prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010.

    ART. 8

    (1) Punctajul mediu anual se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.

    (2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual conform prezentei metodologii este cel prevazut in anexa nr. 1.

    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se ia in considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor initiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat in legislatia in vigoare la data stabilirii acestora, in masura in care acesta este mai favorabil beneficiarului.

    ART. 9

    (1) Pentru revizuirea pensiilor potrivit prezentei metodologii, intre sistemul public de pensii si celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.

    (2) Stagiul de cotizare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) se valorifica la revizuirea pensiei in sistemul public numai daca perioada in cauza nu a fost valorificata pentru obtinerea unei pensii in fostul sistem al pensiilor militare.

    ART. 10

    (1) Punctajul anual se determina prin impartirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate in anul calendaristic respectiv.

    (2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea veniturilor realizate lunar la castigul salarial mediu brut/net din luna respectiva, prevazut in anexa nr. 2.

    (3) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca, astfel:

    a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977;

    b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;

    c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.

    (4) La determinarea punctajelor lunare, pe langa salariile prevazute la alin. (3), se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare, prevazute in anexa nr. 3.

    (5) Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor lunare este urmatorul:

    a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:

    - 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5 si 10 ani;

    - 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10 si 15 ani;

    - 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15 si 20 de ani;

    - 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani;

    b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:

    - 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3 si 5 ani;

    - 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5 si 10 ani;

    - 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10 si 15 ani;

    - 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15 si 20 de ani;

    - 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani.

    (6) Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare.

    (7) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizeaza venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, asa cum acesta a fost inscris in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare ori in contractul de asigurare sociala.

    (8) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a punctajului lunar se utilizeaza 5 zecimale.

    ART. 11

    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate de cadrele militare, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se utilizeaza veniturile brute/nete, dupa caz, realizate lunar.

    (2) Veniturile brute/nete realizate lunar cuprind drepturile salariale si cele asimilate acestora, incasate de beneficiari conform legislatiei in vigoare la data acordarii lor, respectiv:

    a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;

    b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

    c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

    d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;

    e) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia, dupa data de 1 ianuarie 2008;

    f) venitul corespunzator functiei pe care a fost incadrat in tara personalul trimis in strainatate in misiune permanenta sau, dupa caz, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuarii concediului de odihna/de misiuni in tara;

    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.

    (3) Nu sunt considerate venituri de natura salariala sau asimilate salariilor urmatoarele sume:

    a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer;

    b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) compensatiile lunare pentru chirie;

    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament;

    e) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

    f) indemnizatiile de instalare;

    g) platile compensatorii si ajutoarele la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

    h) valoarea financiara a normelor de hrana;

    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca;

    j) alocatia de stat pentru copii;

    k) alte drepturi care, potrivit legislatiei in vigoare la data acordarii, nu reprezentau drepturi de natura salariala sau asimilate salariilor.

    ART. 12

    (1) Pentru perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2002, punctajul anual se plafoneaza la 3 puncte, iar pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 iulie 2007, punctajul anual se plafoneaza la 5 puncte.

    (2) Pentru perioada 1 aprilie 2001-31 iulie 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor nu li se aplica plafonarea prevazuta la alin. (1).

    ART. 13

    (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, in cazul in care in carnetul de munca sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel:

    a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;

    b) 24,5 zile (196 ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 martie 1990;

    c) 23,6 zile (189 ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;

    d) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;

    e) 21,16 zile (169,33 ore) pe luna, pentru anul 1997;

    f) 21,25 zile (170 ore) pe luna, pentru anul 1998;

    g) 21,50 zile (172 ore) pe luna, pentru anul 1999;

    h) 21,67 zile (173,36 ore) pe luna, pentru anul 2000;

    i) 21,42 zile (171,36 ore) pe luna, pentru anul 2001.

    (2) In situatiile in care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, anterioara datei de 1 aprilie 2001, in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare nu sunt inregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vigoare in perioada respectiva.

    (3) Salariile minime pe tara pentru fiecare an sunt prevazute in anexa nr. 4.

    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza:

    a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnetul de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale;

    b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite;

    c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, in situatia in care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decat cel prevazut la lit. b).

    (5) In situatia in care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare.

    (6) Prevederile alin. (4) si (5) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu exceptia perioadelor asimilate stagiului de cotizare.

    (7) Pentru persoanele care au avut calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, care nu pot dovedi cu acte veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 2011, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza castigul salarial mediu brut/net, dupa caz, din perioada respectiva.

    ART. 14

    (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5% beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:

    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;

    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;

    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;

    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;

    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;

    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;

    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;

    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;

    i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999.

    (2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele lunare realizate in aceste perioade, astfel:

    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;

    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.

    ART. 15

    (1) Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si II de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, conditii speciale sau alte conditii de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:

    a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa II de munca sau in conditii deosebite de munca, potrivit legii;

    b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, in conditii speciale sau in alte conditii de munca, potrivit legii.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 in situatia in care, la recalcularea pensiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2010, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea in munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special.

    (3) De cresterea punctajelor anuale prevazuta la alin. (1) beneficiaza si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu data de 1 aprilie 2001, in situatiile in care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 16

    (1) Pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, punctajul anual este 0,57255 puncte.

    (2) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, la determinarea punctajului lunar se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.

    (3) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d), la determinarea punctajului lunar se ia in calcul cuantumul ajutorului.

    (4) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe tara, venitul asigurat stipulat in contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca.

    (5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori, sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.

    (6) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul public de pensii si la sistemul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, dupa caz, la stabilirea pensiei se iau in considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.

    ART. 17

    (1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime in munca utila la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.

    (2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) si g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective.

    (3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime in munca, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeaza 1,5 salarii minime brute pe tara din perioadele respective.

    (4) In situatiile prevazute la alin. (3), in care persoana a realizat si stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeaza salariul lunar, brut sau net, dupa caz, avut in perioadele respective, daca acesta este mai mare decat 1,5 salarii minime pe tara.

    (5) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1), realizate incepand cu data de 1 aprilie 2001, la calculul punctajului lunar se utilizeaza:

    a) cuantumul pensiei de invaliditate, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a);

    b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b), c) si g).

    (6) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), realizate in intervalul cuprins intre data de 1 aprilie 2001 si data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale.

    (7) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e), realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2005, la calculul punctajului lunar se utilizeaza cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale.

    (8) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f), realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.

    ART. 18

    Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, au contribuit o anumita perioada la sistemul public beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

    ART. 19

    Pentru stagiul potential acordat celor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:

    a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;

    b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;

    c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

    ART. 20

    (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, care va cuprinde in mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza revizuirii, precum si modalitatea de contestare a acesteia.

    (2) Deciziile de pensie revizuite se comunica beneficiarilor in termen de 5 zile de la data emiterii.

    ART. 21

    (1) Impotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.

    (2) La contestarea deciziilor de pensie revizuite potrivit prezentei metodologii sunt aplicabile dispozitiile privind jurisdictia asigurarilor sociale prevazute la art. 152-157 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 22

    Procedura de stabilire, plata, recalculare, suspendare, reluare si incetare a pensiilor revizuite potrivit prezentei metodologii este cea prevazuta de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 23

    Modelul deciziei de revizuire a pensiei se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii.

    ART. 24

    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

 

 

    ANEXA 1

    la metodologie

 

                                VARSTE STANDARD

                         de pensionare, stagii complete

                          si stagii minime de cotizare

    Femei

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦Luna si anul  ¦Luna si anul   ¦Varsta        ¦Stagiul complet¦Stagiul minim ¦

 ¦nasterii      ¦pensionarii    ¦asiguratului  ¦de cotizare    ¦de cotizare   ¦

 ¦              ¦               ¦la iesirea la ¦(ani/luni)     ¦(ani/luni)    ¦

 ¦              ¦               ¦pensie        ¦               ¦              ¦

 ¦              ¦               ¦(ani/luni)    ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦      1       ¦       2       ¦      3       ¦       4       ¦       5      ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1944  ¦Aprilie 2001   ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1944      ¦Mai 2001       ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1944    ¦Iunie 2001     ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1944    ¦Iulie 2001     ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1944   ¦August 2001    ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Septembrie 2001¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 ¦1944          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1944¦Octombrie 2001 ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1944¦Noiembrie 2001 ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1944¦Decembrie 2001 ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1945 ¦Ianuarie 2002  ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1945¦Februarie 2002 ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1945   ¦Martie 2002    ¦     57/0     ¦      25/0     ¦      10/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1945  ¦Mai 2002       ¦     57/1     ¦      25/1     ¦      10/1    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1945      ¦Iunie 2002     ¦     57/1     ¦      25/1     ¦      10/1    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1945    ¦Iulie 2002     ¦     57/1     ¦      25/1     ¦      10/1    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1945    ¦August 2002    ¦     57/1     ¦      25/1     ¦      10/1    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1945   ¦Septembrie 2002¦     57/1     ¦      25/1     ¦      10/1    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Noiembrie 2002 ¦     57/2     ¦      25/2     ¦      10/2    ¦

 ¦1945          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1945¦Decembrie 2002 ¦     57/2     ¦      25/2     ¦      10/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1945¦Ianuarie 2003  ¦     57/2     ¦      25/2     ¦      10/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1945¦Februarie 2003 ¦     57/2     ¦      25/2     ¦      10/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1946 ¦Martie 2003    ¦     57/2     ¦      25/2     ¦      10/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1946¦Mai 2003       ¦     57/3     ¦      25/3     ¦      10/3    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1946   ¦Iunie 2003     ¦     57/3     ¦      25/3     ¦      10/3    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1946  ¦Iulie 2003     ¦     57/3     ¦      25/3     ¦      10/3    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1946      ¦August 2003    ¦     57/3     ¦      25/3     ¦      10/3    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1946    ¦Septembrie 2003¦     57/3     ¦      25/3     ¦      10/3    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1946    ¦Noiembrie 2003 ¦     57/4     ¦      25/4     ¦      10/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1946   ¦Decembrie 2003 ¦     57/4     ¦      25/4     ¦      10/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Ianuarie 2004  ¦     57/4     ¦      25/4     ¦      10/4    ¦

 ¦1946          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1946¦Februarie 2004 ¦     57/4     ¦      25/4     ¦      10/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1946¦Martie 2004    ¦     57/4     ¦      25/4     ¦      10/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1946¦Mai 2004       ¦     57/5     ¦      25/5     ¦      10/5    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1947 ¦Iunie 2004     ¦     57/5     ¦      25/5     ¦      10/5    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1947¦Iulie 2004     ¦     57/5     ¦      25/5     ¦      10/5    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1947   ¦August 2004    ¦     57/5     ¦      25/5     ¦      10/5    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1947  ¦Septembrie 2004¦     57/5     ¦      25/5     ¦      10/5    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1947      ¦Noiembrie 2004 ¦     57/6     ¦      25/6     ¦      10/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1947    ¦Decembrie 2004 ¦     57/6     ¦      25/6     ¦      10/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1947    ¦Ianuarie 2005  ¦     57/6     ¦      25/6     ¦      10/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1947   ¦Februarie 2005 ¦     57/6     ¦      25/6     ¦      10/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Martie 2005    ¦     57/6     ¦      25/6     ¦      10/6    ¦

 ¦1947          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1947¦Mai 2005       ¦     57/7     ¦      25/7     ¦      10/7    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1947¦Iunie 2005     ¦     57/7     ¦      25/7     ¦      10/7    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1947¦Iulie 2005     ¦     57/7     ¦      25/7     ¦      10/7    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1948 ¦Septembrie 2005¦     57/8     ¦      25/8     ¦      10/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1948¦Octombrie 2005 ¦     57/8     ¦      25/8     ¦      10/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1948   ¦Noiembrie 2005 ¦     57/8     ¦      25/8     ¦      10/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1948  ¦Ianuarie 2006  ¦     57/9     ¦      25/9     ¦      10/9    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1948      ¦Februarie 2006 ¦     57/9     ¦      25/9     ¦      10/9    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1948    ¦Martie 2006    ¦     57/9     ¦      25/9     ¦      10/9    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1948    ¦Mai 2006       ¦     57/10    ¦      25/10    ¦      10/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1948   ¦Iunie 2006     ¦     57/10    ¦      25/10    ¦      10/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Iulie 2006     ¦     57/10    ¦      25/10    ¦      10/10   ¦

 ¦1948          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1948¦Septembrie 2006¦     57/11    ¦      25/11    ¦      10/11   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1948¦Octombrie 2006 ¦     57/11    ¦      25/11    ¦      10/11   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1948¦Noiembrie 2006 ¦     57/11    ¦      25/11    ¦      10/11   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1949 ¦Ianuarie 2007  ¦     58/0     ¦      26/0     ¦      11/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1949¦Februarie 2007 ¦     58/0     ¦      26/0     ¦      11/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1949   ¦Martie 2007    ¦     58/0     ¦      26/0     ¦      11/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1949  ¦Mai 2007       ¦     58/1     ¦      26/2     ¦      11/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1949      ¦Iunie 2007     ¦     58/1     ¦      26/2     ¦      11/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1949    ¦Iulie 2007     ¦     58/1     ¦      26/2     ¦      11/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1949    ¦Septembrie 2007¦     58/2     ¦      26/4     ¦      11/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1949   ¦Octombrie 2007 ¦     58/2     ¦      26/4     ¦      11/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Noiembrie 2007 ¦     58/2     ¦      26/4     ¦      11/4    ¦

 ¦1949          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1949¦Ianuarie 2008  ¦     58/3     ¦      26/6     ¦      11/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1949¦Februarie 2008 ¦     58/3     ¦      26/6     ¦      11/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1949¦Martie 2008    ¦     58/3     ¦      26/6     ¦      11/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1950 ¦Mai 2008       ¦     58/4     ¦      26/8     ¦      11/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1950¦Iunie 2008     ¦     58/4     ¦      26/8     ¦      11/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1950   ¦Iulie 2008     ¦     58/4     ¦      26/8     ¦      11/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1950  ¦Septembrie 2008¦     58/5     ¦      26/10    ¦      11/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1950      ¦Octombrie 2008 ¦     58/5     ¦      26/10    ¦      11/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1950    ¦Noiembrie 2008 ¦     58/5     ¦      26/10    ¦      11/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1950    ¦Ianuarie 2009  ¦     58/6     ¦      27/0     ¦      12/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1950   ¦Februarie 2009 ¦     58/6     ¦      27/0     ¦      12/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Martie 2009    ¦     58/6     ¦      27/0     ¦      12/0    ¦

 ¦1950          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1950¦Mai 2009       ¦     58/7     ¦      27/2     ¦      12/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1950¦Iunie 2009     ¦     58/7     ¦      27/2     ¦      12/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1950¦Iulie 2009     ¦     58/7     ¦      27/2     ¦      12/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1951 ¦Septembrie 2009¦     58/8     ¦      27/4     ¦      12/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1951¦Octombrie 2009 ¦     58/8     ¦      27/4     ¦      12/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1951   ¦Noiembrie 2009 ¦     58/8     ¦      27/4     ¦      12/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1951  ¦Ianuarie 2010  ¦     58/9     ¦      27/6     ¦      12/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1951      ¦Februarie 2010 ¦     58/9     ¦      27/6     ¦      12/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1951    ¦Martie 2010    ¦     58/9     ¦      27/6     ¦      12/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1951    ¦Mai 2010       ¦     58/10    ¦      27/8     ¦      12/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1951   ¦Iunie 2010     ¦     58/10    ¦      27/8     ¦      12/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Iulie 2010     ¦     58/10    ¦      27/8     ¦      12/8    ¦

 ¦1951          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1951¦Septembrie 2010¦     58/11    ¦      27/10    ¦      12/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1951¦Octombrie 2010 ¦     58/11    ¦      27/10    ¦      12/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1951¦Noiembrie 2010 ¦     58/11    ¦      27/10    ¦      12/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1952 ¦Ianuarie 2011  ¦     59/0     ¦      28/0     ¦      13/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1952¦Februarie 2011 ¦     59/0     ¦      28/0     ¦      13/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1952   ¦Martie 2011    ¦     59/0     ¦      28/0     ¦      13/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1952  ¦Mai 2011       ¦     59/1     ¦      28/2     ¦      13/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1952      ¦Iunie 2011     ¦     59/1     ¦      28/2     ¦      13/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1952    ¦Iulie 2011     ¦     59/1     ¦      28/2     ¦      13/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1952    ¦Septembrie 2011¦     59/2     ¦      28/4     ¦      13/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1952   ¦Octombrie 2011 ¦     59/2     ¦      28/4     ¦      13/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Noiembrie 2011 ¦     59/2     ¦      28/4     ¦      13/4    ¦

 ¦1952          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1952¦Ianuarie 2012  ¦     59/3     ¦      28/6     ¦      13/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1952¦Februarie 2012 ¦     59/3     ¦      28/6     ¦      13/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1952¦Martie 2012    ¦     59/3     ¦      28/6     ¦      13/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1953 ¦Mai 2012       ¦     59/4     ¦      28/8     ¦      13/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1953¦Iunie 2012     ¦     59/4     ¦      28/8     ¦      13/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1953   ¦Iulie 2012     ¦     59/4     ¦      28/8     ¦      13/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1953  ¦Septembrie 2012¦     59/5     ¦      28/10    ¦      13/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1953      ¦Octombrie 2012 ¦     59/5     ¦      28/10    ¦      13/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1953    ¦Noiembrie 2012 ¦     59/5     ¦      28/10    ¦      13/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1953    ¦Ianuarie 2013  ¦     59/6     ¦      29/0     ¦      14/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1953   ¦Februarie 2013 ¦     59/6     ¦      29/0     ¦      14/0    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Martie 2013    ¦     59/6     ¦      29/0     ¦      14/0    ¦

 ¦1953          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1953¦Mai 2013       ¦     59/7     ¦      29/2     ¦      14/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1953¦Iunie 2013     ¦     59/7     ¦      29/2     ¦      14/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1953¦Iulie 2013     ¦     59/7     ¦      29/2     ¦      14/2    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1954 ¦Septembrie 2013¦     59/8     ¦      29/4     ¦      14/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1954¦Octombrie 2013 ¦     59/8     ¦      29/4     ¦      14/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1954   ¦Noiembrie 2013 ¦     59/8     ¦      29/4     ¦      14/4    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1954  ¦Ianuarie 2014  ¦     59/9     ¦      29/6     ¦      14/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1954      ¦Februarie 2014 ¦     59/9     ¦      29/6     ¦      14/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1954    ¦Martie 2014    ¦     59/9     ¦      29/6     ¦      14/6    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1954    ¦Mai 2014       ¦     59/10    ¦      29/8     ¦      14/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1954   ¦Iunie 2014     ¦     59/10    ¦      29/8     ¦      14/8    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Iulie 2014     ¦     59/10    ¦      29/8     ¦      14/8    ¦

 ¦1954          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1954¦Septembrie 2014¦     59/11    ¦      29/10    ¦      14/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1954¦Octombrie 2014 ¦     59/11    ¦      29/10    ¦      14/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1954¦Noiembrie 2014 ¦     59/11    ¦      29/10    ¦      14/10   ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1955 ¦Ianuarie 2015  ¦     60/0     ¦      30/0     ¦      15/0    ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    Barbati

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦Luna si anul  ¦Luna si anul   ¦Varsta        ¦Stagiul complet¦Stagiul minim ¦

 ¦nasterii      ¦pensionarii    ¦asiguratului  ¦de cotizare    ¦de cotizare   ¦

 ¦              ¦               ¦la iesirea la ¦(ani/luni)     ¦(ani/luni)    ¦

 ¦              ¦               ¦pensie        ¦               ¦              ¦

 ¦              ¦               ¦(ani/luni)    ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦      1       ¦       2       ¦      3       ¦       4       ¦       5      ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1939 ¦Ianuarie 2001  ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1939¦Februarie 2001 ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1939   ¦Martie 2001    ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1939  ¦Aprilie 2001   ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1939      ¦Mai 2001       ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1939    ¦Iunie 2001     ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1939    ¦Iulie 2001     ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1939   ¦August 2001    ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Septembrie 2001¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 ¦1939          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1939¦Octombrie 2001 ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1939¦Noiembrie 2001 ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1939¦Decembrie 2001 ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1940 ¦Ianuarie 2002  ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1940¦Februarie 2002 ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1940   ¦Martie 2002    ¦     62/0     ¦      30/0     ¦     10/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1940  ¦Mai 2002       ¦     62/1     ¦      30/1     ¦     10/1     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1940      ¦Iunie 2002     ¦     62/1     ¦      30/1     ¦     10/1     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1940    ¦Iulie 2002     ¦     62/1     ¦      30/1     ¦     10/1     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1940    ¦August 2002    ¦     62/1     ¦      30/1     ¦     10/1     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1940   ¦Septembrie 2002¦     62/1     ¦      30/1     ¦     10/1     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Noiembrie 2002 ¦     62/2     ¦      30/2     ¦     10/2     ¦

 ¦1940          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1940¦Decembrie 2002 ¦     62/2     ¦      30/2     ¦     10/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1940¦Ianuarie 2003  ¦     62/2     ¦      30/2     ¦     10/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1940¦Februarie 2003 ¦     62/2     ¦      30/2     ¦     10/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1941 ¦Martie 2003    ¦     62/2     ¦      30/2     ¦     10/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1941¦Mai 2003       ¦     62/3     ¦      30/3     ¦     10/3     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1941   ¦Iunie 2003     ¦     62/3     ¦      30/3     ¦     10/3     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1941  ¦Iulie 2003     ¦     62/3     ¦      30/3     ¦     10/3     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1941      ¦August 2003    ¦     62/3     ¦      30/3     ¦     10/3     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1941    ¦Septembrie 2003¦     62/3     ¦      30/3     ¦     10/3     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1941    ¦Noiembrie 2003 ¦     62/4     ¦      30/4     ¦     10/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1941   ¦Decembrie 2003 ¦     62/4     ¦      30/4     ¦     10/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Ianuarie 2004  ¦     62/4     ¦      30/4     ¦     10/4     ¦

 ¦1941          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1941¦Februarie 2004 ¦     62/4     ¦      30/4     ¦     10/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1941¦Martie 2004    ¦     62/4     ¦      30/4     ¦     10/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1941¦Mai 2004       ¦     62/5     ¦      30/5     ¦     10/5     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1942 ¦Iunie 2004     ¦     62/5     ¦      30/5     ¦     10/5     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1942¦Iulie 2004     ¦     62/5     ¦      30/5     ¦     10/5     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1942   ¦August 2004    ¦     62/5     ¦      30/5     ¦     10/5     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1942  ¦Septembrie 2004¦     62/5     ¦      30/5     ¦     10/5     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1942      ¦Noiembrie 2004 ¦     62/6     ¦      30/6     ¦     10/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1942    ¦Decembrie 2004 ¦     62/6     ¦      30/6     ¦     10/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1942    ¦Ianuarie 2005  ¦     62/6     ¦      30/6     ¦     10/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1942   ¦Februarie 2005 ¦     62/6     ¦      30/6     ¦     10/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Martie 2005    ¦     62/6     ¦      30/6     ¦     10/6     ¦

 ¦1942          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1942¦Mai 2005       ¦     62/7     ¦      30/7     ¦     10/7     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1942¦Iunie 2005     ¦     62/7     ¦      30/7     ¦     10/7     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1942¦Iulie 2005     ¦     62/7     ¦      30/7     ¦     10/7     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1943 ¦Septembrie 2005¦     62/8     ¦      30/8     ¦     10/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1943¦Octombrie 2005 ¦     62/8     ¦      30/8     ¦     10/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1943   ¦Noiembrie 2005 ¦     62/8     ¦      30/8     ¦     10/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1943  ¦Ianuarie 2006  ¦     62/9     ¦      30/9     ¦     10/9     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1943      ¦Februarie 2006 ¦     62/9     ¦      30/9     ¦     10/9     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1943    ¦Martie 2006    ¦     62/9     ¦      30/9     ¦     10/9     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1943    ¦Mai 2006       ¦     62/10    ¦      30/10    ¦     10/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1943   ¦Iunie 2006     ¦     62/10    ¦      30/10    ¦     10/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Iulie 2006     ¦     62/10    ¦      30/10    ¦     10/10    ¦

 ¦1943          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1943¦Septembrie 2006¦     62/11    ¦      30/11    ¦     10/11    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1943¦Octombrie 2006 ¦     62/11    ¦      30/11    ¦     10/11    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1943¦Noiembrie 2006 ¦     62/11    ¦      30/11    ¦     10/11    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1944 ¦Ianuarie 2007  ¦     63/0     ¦      31/0     ¦     11/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1944¦Februarie 2007 ¦     63/0     ¦      31/0     ¦     11/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1944   ¦Martie 2007    ¦     63/0     ¦      31/0     ¦     11/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1944  ¦Mai 2007       ¦     63/1     ¦      31/2     ¦     11/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1944      ¦Iunie 2007     ¦     63/1     ¦      31/2     ¦     11/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1944    ¦Iulie 2007     ¦     63/1     ¦      31/2     ¦     11/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1944    ¦Septembrie 2007¦     63/2     ¦      31/4     ¦     11/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1944   ¦Octombrie 2007 ¦     63/2     ¦      31/4     ¦     11/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Noiembrie 2007 ¦     63/2     ¦      31/4     ¦     11/4     ¦

 ¦1944          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1944¦Ianuarie 2008  ¦     63/3     ¦      31/6     ¦     11/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1944¦Februarie 2008 ¦     63/3     ¦      31/6     ¦     11/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1944¦Martie 2008    ¦     63/3     ¦      31/6     ¦     11/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1945 ¦Mai 2008       ¦     63/4     ¦      31/8     ¦     11/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1945¦Iunie 2008     ¦     63/4     ¦      31/8     ¦     11/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1945   ¦Iulie 2008     ¦     63/4     ¦      31/8     ¦     11/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1945  ¦Septembrie 2008¦     63/5     ¦      31/10    ¦     11/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1945      ¦Octombrie 2008 ¦     63/5     ¦      31/10    ¦     11/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1945    ¦Noiembrie 2008 ¦     63/5     ¦      31/10    ¦     11/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1945    ¦Ianuarie 2009  ¦     63/6     ¦      32/0     ¦     12/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1945   ¦Februarie 2009 ¦     63/6     ¦      32/0     ¦     12/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Martie 2009    ¦     63/6     ¦      32/0     ¦     12/0     ¦

 ¦1945          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1945¦Mai 2009       ¦     63/7     ¦      32/2     ¦     12/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1945¦Iunie 2009     ¦     63/7     ¦      32/2     ¦     12/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1945¦Iulie 2009     ¦     63/7     ¦      32/2     ¦     12/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1946 ¦Septembrie 2009¦     63/8     ¦      32/4     ¦     12/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1946¦Octombrie 2009 ¦     63/8     ¦      32/4     ¦     12/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1946   ¦Noiembrie 2009 ¦     63/8     ¦      32/4     ¦     12/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1946  ¦Ianuarie 2010  ¦     63/9     ¦      32/6     ¦     12/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1946      ¦Februarie 2010 ¦     63/9     ¦      32/6     ¦     12/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1946    ¦Martie 2010    ¦     63/9     ¦      32/6     ¦     12/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1946    ¦Mai 2010       ¦     63/10    ¦      32/8     ¦     12/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1946   ¦Iunie 2010     ¦     63/10    ¦      32/8     ¦     12/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Iulie 2010     ¦     63/10    ¦      32/8     ¦     12/8     ¦

 ¦1946          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1946¦Septembrie 2010¦     63/11    ¦      32/10    ¦     12/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1946¦Octombrie 2010 ¦     63/11    ¦      32/10    ¦     12/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1946¦Noiembrie 2010 ¦     63/11    ¦      32/10    ¦     12/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1947 ¦Ianuarie 2011  ¦     64/0     ¦      33/0     ¦     13/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1947¦Februarie 2011 ¦     64/0     ¦      33/0     ¦     13/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1947   ¦Martie 2011    ¦     64/0     ¦      33/0     ¦     13/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1947  ¦Mai 2011       ¦     64/1     ¦      33/2     ¦     13/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1947      ¦Iunie 2011     ¦     64/1     ¦      33/2     ¦     13/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1947    ¦Iulie 2011     ¦     64/1     ¦      33/2     ¦     13/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1947    ¦Septembrie 2011¦     64/2     ¦      33/4     ¦     13/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1947   ¦Octombrie 2011 ¦     64/2     ¦      33/4     ¦     13/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Noiembrie 2011 ¦     64/2     ¦      33/4     ¦     13/4     ¦

 ¦1947          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1947¦Ianuarie 2012  ¦     64/3     ¦      33/6     ¦     13/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1947¦Februarie 2012 ¦     64/3     ¦      33/6     ¦     13/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1947¦Martie 2012    ¦     64/3     ¦      33/6     ¦     13/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1948 ¦Mai 2012       ¦     64/4     ¦      33/8     ¦     13/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1948¦Iunie 2012     ¦     64/4     ¦      33/8     ¦     13/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1948   ¦Iulie 2012     ¦     64/4     ¦      33/8     ¦     13/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1948  ¦Septembrie 2012¦     64/5     ¦      33/10    ¦     13/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1948      ¦Octombrie 2012 ¦     64/5     ¦      33/10    ¦     13/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1948    ¦Noiembrie 2012 ¦     64/5     ¦      33/10    ¦     13/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1948    ¦Ianuarie 2013  ¦     64/6     ¦      34/0     ¦     14/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1948   ¦Februarie 2013 ¦     64/6     ¦      34/0     ¦     14/0     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Martie 2013    ¦     64/6     ¦      34/0     ¦     14/0     ¦

 ¦1948          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1948¦Mai 2013       ¦     64/7     ¦      34/2     ¦     14/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1948¦Iunie 2013     ¦     64/7     ¦      34/2     ¦     14/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1948¦Iulie 2013     ¦     64/7     ¦      34/2     ¦     14/2     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1949 ¦Septembrie 2013¦     64/8     ¦      34/4     ¦     14/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Februarie 1949¦Octombrie 2013 ¦     64/8     ¦      34/4     ¦     14/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Martie 1949   ¦Noiembrie 2013 ¦     64/8     ¦      34/4     ¦     14/4     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Aprilie 1949  ¦Ianuarie 2014  ¦     64/9     ¦      34/6     ¦     14/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Mai 1949      ¦Februarie 2014 ¦     64/9     ¦      34/6     ¦     14/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iunie 1949    ¦Martie 2014    ¦     64/9     ¦      34/6     ¦     14/6     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Iulie 1949    ¦Mai 2014       ¦     64/10    ¦      34/8     ¦     14/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦August 1949   ¦Iunie 2014     ¦     64/10    ¦      34/8     ¦     14/8     ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Septembrie    ¦Iulie 2014     ¦     64/10    ¦      34/8     ¦     14/8     ¦

 ¦1949          ¦               ¦              ¦               ¦              ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Octombrie 1949¦Septembrie 2014¦     64/11    ¦      34/10    ¦     14/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Noiembrie 1949¦Octombrie 2014 ¦     64/11    ¦      34/10    ¦     14/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Decembrie 1949¦Noiembrie 2014 ¦     64/11    ¦      34/10    ¦     14/10    ¦

 +--------------+---------------+--------------+---------------+--------------¦

 ¦Ianuarie 1950 ¦Ianuarie 2015  ¦     65/0     ¦      35/0     ¦     15/0     ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    ANEXA 2

    la metodologie

                     Castigul salarial mediu brut/net anual

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦         Anul            ¦             Salariul mediu anual                 ¦

 ¦                         ¦                    (lei)                         ¦

 ¦                         +--------------------------------------------------¦

 ¦                         ¦         Brut            ¦          Net           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦Anterior anului 1947     ¦          168            ¦           -            ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1947            ¦          261            ¦           -            ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1948            ¦          293            ¦           -            ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1949            ¦          335            ¦           -            ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1950            ¦          366            ¦          337           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1951            ¦          397            ¦          365           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1952            ¦          403            ¦          370           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1953            ¦          447            ¦          410           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1954            ¦          487            ¦          456           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1955            ¦          536            ¦          499           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1956            ¦          593            ¦          549           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1957            ¦          671            ¦          619           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1958            ¦          747            ¦          684           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1959            ¦          784            ¦          726           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1960            ¦          854            ¦          802           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1961            ¦          898            ¦          833           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1962            ¦          947            ¦          880           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1963            ¦        1.005            ¦          932           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1964            ¦        1.046            ¦          965           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1965            ¦        1.115            ¦        1.028           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1966            ¦        1.179            ¦        1.083           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1967            ¦        1.210            ¦        1.107           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1968            ¦        1.248            ¦        1.139           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1969            ¦        1.297            ¦        1.180           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1970            ¦        1.434            ¦        1.289           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1971            ¦        1.471            ¦        1.318           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1972            ¦        1.498            ¦        1.339           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1973            ¦        1.563            ¦        1.391           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1974            ¦        1.663            ¦        1.471           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1975            ¦        1.813            ¦        1.595           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1976            ¦        1.964            ¦        1.712           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1977            ¦        2.102            ¦        1.818           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1978            ¦        2.344            ¦        2.011           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1979            ¦        2.457            ¦        2.108           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1980            ¦        2.602            ¦        2.238           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1981            ¦        2.721            ¦        2.340           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1982            ¦        2.936            ¦        2.525           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1983            ¦        3.024            ¦        2.601           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1984            ¦        3.224            ¦        2.773           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1985            ¦        3.285            ¦        2.827           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1986            ¦        3.317            ¦        2.855           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1987            ¦        3.337            ¦        2.872           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1988            ¦        3.422            ¦        2.946           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1989            ¦        3.538            ¦        3.063           ¦

 +-------------------------+-------------------------+------------------------¦

 ¦         1990            ¦        4.010            ¦        3.381           ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    1991-2011: Castigul salarial mediu brut/net lunar comunicat de Institutul National de Statistica

    Sursa: Institutul National de Statistica

 

    ANEXA 3

    la metodologie

 

                SPORURILE CU CARACTER PERMANENT, INDEMNIZATIILE

                      SI MAJORARILE DE RETRIBUTII TARIFARE

         care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,

                 au facut parte din baza de calcul al pensiilor

         si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual

 

 

    I. Sporul de vechime in munca

    1. Pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime in munca se calculeaza automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, in consecinta, nu este necesara dovedirea acestuia prin adeverinte.

    2. Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel inregistrat in carnetul de munca sau dovedit cu adeverinte.

 

    II. Sporuri, indemnizatii si majorari ale retributiei tarifare prevazute in Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974*), publicata in Buletinul Oficial, nr. 133-134 din 1 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare:

-----

    *) Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogata prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.

 

    1. sporul pentru munca in conditii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;

    2. majorarea retributiei tarifare cu pana la 10% pentru conditii grele de munca, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilita anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;

    3. sporul de santier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul national unic de dezvoltare economico-sociala;

    4. indemnizatia de pana la 10% acordata sefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevazuta la art. 70 si in anexa nr. IV.

    Pentru unele activitati specifice, cuantumul indemnizatiei era diferentiat, dupa cum urmeaza:

    - 2,50-18 lei/zi, in industria miniera;

    - pana la 1,3% din retributia realizata de formatia condusa, in exploatarile forestiere;

    5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse intre 5% si 25%, acordata pentru categoriile de personal prevazute in anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificarile ulterioare;

    6. indemnizatia acordata personalului navigant si insotitorilor personalului navigant aerian, in timpul zborului, prevazuta in anexa nr. IV;

    7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele carora li s-a conferit, in conditiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:

    - personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica (art. 121);

    - cadrelor didactice definitive cu o vechime in invatamant de cel putin 30 de ani (art. 143);

    - cadrelor sanitare cu o vechime in munca de peste 30 de ani (art. 152);

    - cadrelor de specialitate artistica incadrate la ultima gradatie (art. 159);

    8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordata muncitorilor incadrati la categoria a III-a inclusiv, care executa incaltaminte de tip "Romarta" si confectii din piele si blana, dupa comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];

    9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordata muncitorilor care lucreaza la locurile de munca direct productive in subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificati"];

    10. majorarea retributiei tarifare cu pana la 25% pentru personalul care a desfasurat activitate la spitalele "Elias" si "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");

    11. majorarea retributiei tarifare cu pana la 15% pentru personalul care a desfasurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii");

    12. sumele acordate persoanelor care indeplinesc functia de sofer si in mod suplimentar efectueaza si activitati de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori si altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto si intretinere drumuri");

    13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii incadrati in gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevazatorii incadrati in gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);

    14. indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere acordata:

    - profesorilor, conferentiarilor si lectorilor-sefi de lucrari titulari din invatamantul superior, pentru perioada cat sunt numiti in functii de conducere in unitatile de cercetare si inginerie tehnologica [art. 121 alin. (7)];

    - sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezinta importanta deosebita, pe durata realizarii programelor [art. 121 alin. (8)];

    - cadrelor medicale care indeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare, precum si cea acordata persoanelor care indeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare (art. 180 si anexa nr. VI cap. II);

    - cadrelor sanitare care indeplinesc functii de conducere [art. 150 alin. (4) si anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii"];

    - cadrelor de specialitate artistica care in afara functiei artistice indeplinesc functii de conducere (art. 160);

    15. indemnizatiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

    - indeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolara si sef catedra in invatamantul superior;

    - desfasoara activitate de diriginte de clasa;

    - predau in acelasi timp la 2-4 clase in invatamantul primar;

    16. majorarea retributiei tarifare cu doua clase de retribuire pentru personalul care lucreaza in casele de copii si in scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;

    17. sporul pentru munca in timpul noptii, acordat in conditiile prevazute la art. 72, de 15-25%, precum si cel acordat in conditiile prevazute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigatia fluviala;

    18. sporul de pana la 14% - care face parte din retributia tarifara - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Romane si al unitatilor subordonate sau din alte unitati care participa efectiv la realizarea, controlul si urmarirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevazut la pct. 3 din nota de subsol de la cap. I lit. A.a) din anexa nr. IV la Legea nr. 57/1974, cu modificarile ulterioare;

    19. indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru in activitatea incarcari-descarcari, in procent de 10% din retributia realizata in acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];

    20. indemnizatia prevazuta la art. 70, pentru conducatorul formatiei de lucru de docheri, care este de pana la 10%, iar pentru docherul vincier este de pana la 5% din retributia realizata in acord (anexa nr. IV);

    21. indemnizatia prevazuta in anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sanatatii", astfel:

 

 

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦                    Functia                        ¦  Indemnizatia   (lei)  ¦

 ¦                                                   +------------------------¦

 ¦                                                   ¦cea mai    ¦cea mai mare¦

 ¦                                                   ¦mica       ¦            ¦

 +---------------------------------------------------+-----------+------------¦

 ¦1. Medic (farmacist) director                      ¦    715    ¦   1.535    ¦

 ¦2. Medic (farmacist) director adjunct, director de ¦    715    ¦   1.225    ¦

 ¦institut sau de centru medical (fara personalitate ¦           ¦            ¦

 ¦juridica)                                          ¦           ¦            ¦

 ¦3. Medic-sef (dispensar policlinic, statie de      ¦    310    ¦     880    ¦

 ¦salvare, centru de recoltare a sangelui), inspector¦           ¦            ¦

 ¦sanitarsef                                         ¦           ¦            ¦

 ¦4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) sef de     ¦    230    ¦     560    ¦

 ¦sectie, de laborator si altele similare:           ¦           ¦            ¦

 ¦medic-inspector                                    ¦           ¦            ¦

 ¦5. Sora medicala (oficiant medical, laborant,      ¦    130    ¦     430    ¦

 ¦moasa, tehnician sanitar), sef de unitate, de      ¦           ¦            ¦

 ¦laborator, de sectie si altele similare            ¦           ¦            ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    22. indemnizatiile si alte plati pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sanatatii"), dupa cum urmeaza:

*T*

  1. medicii care asigura continuitatea in   pana la retributia tarifara

  unitatile sanitare prin ore de garda       orara;

  prestate peste timpul normal de munca

  2. personalul sanitar care suplineste      cu retributia tarifara orara;

  personalul aflat in concediu (de boala,

  de nastere, de studii) sau in alte

  situatii similare

  3. membrii comisiilor de avizare           75-155 lei pe sedinta;

  medico-legala, ai comisiilor de

  expertiza si recuperare a capacitatii

  de munca si ai comisiei medicamentului

  4. medicii curanti care acorda asistenta   155-310 lei lunar pe familie

  medicala cadrelor din nomenclatura         asistata;

  unitatilor medicale speciale

*ST*

 

    23. indemnizatiile lunare care se acorda cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru indeplinirea unor functii de conducere in unitatile de arta si cinematografie in afara obligatiilor de serviciu de la functia de baza, care nu fac parte din retributia tarifara (anexa nr. V. cap. III), astfel:

    - director de unitate artistica pana la 1.615 lei;

    - director adjunct artistic pana la 1.100 lei;

    - sef sectie artistica pana la 560 lei;

    24. indemnizatia lunara pentru unele activitati prestate in afara functiei de baza [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

    1. rector (Universitatea Cultural-Stiintifica Bucuresti) 605-1.010 lei;

    2. prorector (Universitatea Cultural-Stiintifica Bucuresti) 505-810 lei;

    3. director de curs universitati cultural-stiintifice 410-610 lei;

    4. secretar de curs universitati cultural-stiintifice 205-415 lei;

    5. director de camin cultural:

    a) in comunele cu pana la 4.000 de locuitori 205-310 lei;

    b) in comunele cu 4.000-6.000 de locuitori 260-415 lei;

    c) in comunele cu peste 6.000 de locuitori 360-520 lei;

    6. bibliotecar comunal 205-310 lei;

    25. indemnizatia de conducere pe tipuri (lit. B din anexa nr. I la Legea nr. 57/1974, cu modificarile ulterioare), astfel:

 

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦            ¦      Indemnizatia       ¦            ¦      Indemnizatia      ¦

 ¦            ¦         - lei -         ¦            ¦         - lei -        ¦

 +------------+-------------------------+------------+------------------------¦

 ¦   Tipul    ¦  Minimum   ¦   Maximum  ¦   Tipul    ¦  Minimum   ¦  Maximum  ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     A      ¦    160     ¦     280    ¦     N      ¦    430     ¦    990    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     B      ¦    160     ¦     330    ¦     O      ¦    430     ¦  1.040    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     C      ¦    160     ¦     380    ¦     P      ¦    480     ¦  1.090    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     D      ¦    220     ¦     430    ¦     R      ¦    480     ¦  1.140    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     E      ¦    220     ¦     510    ¦     S      ¦    560     ¦  1.210    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     F      ¦    220     ¦     560    ¦     T      ¦    560     ¦  1.260    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     G      ¦    280     ¦     610    ¦     U      ¦    610     ¦  1.310    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     H      ¦    280     ¦     670    ¦     V      ¦    610     ¦  1.360    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     I      ¦    280     ¦     720    ¦     W      ¦    660     ¦  1.410    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     J      ¦    330     ¦     770    ¦     X      ¦    660     ¦  1.510    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     K      ¦    330     ¦     820    ¦     Y      ¦    760     ¦  1.610    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     L      ¦    380     ¦     870    ¦     Z      ¦    760     ¦  1.730    ¦

 +------------+------------+------------+------------+------------+-----------¦

 ¦     M      ¦    380     ¦     940    ¦            ¦            ¦           ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    III. Alte sporuri:

    1. sporul acordat personalului civil care a desfasurat activitate in cadrul unitatilor militare apartinand Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, stabilit pe transe, astfel:

 

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦         Perioada           ¦    Sporul     ¦         Actul normativ        ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦1 noiembrie 1969 -          ¦    5%-25%     ¦Hotararea Consiliului de       ¦

 ¦1 februarie 1976            ¦               ¦Ministri nr. 1.963/1969,       ¦

 ¦                            ¦               ¦art. 23                        ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦1 februarie 1976 -          ¦    4%-18%     ¦Decretul nr. 163/1975, art. 24 ¦

 ¦1 aprilie 1991              ¦               ¦                               ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦1 aprilie 1991 -            ¦  pana la 25%  ¦Hotararea Guvernului           ¦

 ¦1 octombrie 1991            ¦               ¦nr. 0309/1991, art. 22         ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦1 octombrie 1991 -          ¦  pana la 25%  ¦Hotararea Guvernului           ¦

 ¦1 iunie 1993                ¦               ¦nr. 672/1991, art. 25          ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦1 iunie 1993 -              ¦  pana la 25%  ¦Hotararea Guvernului           ¦

 ¦1 iulie 1994                ¦               ¦nr. 0282/1993, art. 23         ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦1 iulie 1994 -              ¦  pana la 30%  ¦Hotararea Guvernului           ¦

 ¦16 iulie 1998               ¦               ¦nr. 0366/1994, art. 23         ¦

 +----------------------------+---------------+-------------------------------¦

 ¦16 iulie 1998               ¦    anulat     ¦Introdus in salariul de baza   ¦

 ¦                            ¦               ¦potrivit Legii nr. 154/1998    ¦

 ¦                            ¦               ¦privind sistemul de stabilire a¦

 ¦                            ¦               ¦salariilor de baza in sectorul ¦

 ¦                            ¦               ¦bugetar si a indemnizatiilor   ¦

 ¦                            ¦               ¦pentru persoane care ocupa     ¦

 ¦                            ¦               ¦functii de demnitate publica,  ¦

 ¦                            ¦               ¦cu modificarile ulterioare     ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    2. majorarea de pana la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in societati mixte;

    3. majorarea cu 20-25% a retributiei tarifare a personalului roman care si-a desfasurat activitatea in ambasade.

    IV. Alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative in vigoare in diverse perioade, evidentiate impreuna cu salariile aferente in statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurari sociale.

    V. Sporuri cu caracter permanent, in conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale:

    - sporul de vechime in munca (a se vedea pct. I);

    - sporul pentru lucru in subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie;

    - indemnizatia de zbor;

    - sporul pentru conditii grele de munca;

    - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;

    - sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare;

    - alte sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute in contractele colective si individuale de munca.

    Mentiune: Aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atat pentru perioadele anterioare, cat si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

    VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:

    - datele de identificare a persoanei;

    - denumirea unitatii;

    - perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de incepere si de incetare a raportului de munca;

    - functia, meseria sau specialitatea exercitata;

    - denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata;

    - perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia acesta s-a acordat;

    - adeverintele vor purta numar, data eliberarii, stampila unitatii, precum si semnatura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.

    Adeverintele privind sporurile cu caracter permanent acordate in perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai in situatiile in care aceste sporuri nu sunt inregistrate in carnetul de munca.

    Mentiune: Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual intrucat nu au facut parte din baza de calcul al pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

    - formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale;

    - participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice;

    - premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite;

    - recompensele cu caracter limitat acordate personalului din unele sectoare de activitate;

    - diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;

    - drepturile de autor;

    - drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractului de munca;

    - al treisprezecelea salariu;

    - formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice si specialistilor din productie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didactica de predare, seminare, lucrari practice, desfasurate in afara obligatiilor de munca de la functia de baza, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai caror titulari lipseau temporar, precum si pentru indeplinirea unor activitati didactice pentru care nu se justifica infiintarea unor posturi;

    - formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;

    - sporul acordat pentru personalul didactic care indruma practica psihopedagogica si care asigura perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatorilor;

    - indemnizatiile de munca nenormata;

    - compensatiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 si nr. 240/1982;

    - alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

 

    ANEXA 4

                             Salariul minim pe tara

 

 +----------------------------------------------------------------------------+

 ¦ Anul   ¦ Incepand cu    ¦ Salariul ¦ Actul normativ prin care s-a stabilit ¦

 ¦        ¦ ziua, luna     ¦ minim    ¦                                       ¦

 ¦        ¦                ¦ (lei)    ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦Anterior¦                ¦      166 ¦                                       ¦

 ¦anului  ¦                ¦          ¦                                       ¦

 ¦1950    ¦                ¦          ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1950 ¦                ¦      166 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1951 ¦                ¦      166 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1952 ¦                ¦      166 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1953 ¦                ¦      166 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1954 ¦                ¦      166 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1955 ¦                ¦      220 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1956 ¦                ¦      220 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1957 ¦                ¦      220 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 mai           ¦      350 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1958 ¦                ¦      350 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1959 ¦                ¦      350 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 august        ¦      400 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1960 ¦                ¦      400 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1961 ¦                ¦      400 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 decembrie     ¦      475 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1962 ¦                ¦      475 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1963 ¦                ¦      475 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1964 ¦                ¦      475 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1965 ¦                ¦      475 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 septembrie    ¦      550 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1966 ¦                ¦      550 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1967 ¦                ¦      550 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 august        ¦      700 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1968 ¦                ¦      700 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1969 ¦                ¦      700 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1970 ¦                ¦      700 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 martie        ¦      750 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 mai           ¦      800 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1971 ¦                ¦      800 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1972 ¦                ¦      800 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 septembrie    ¦    1.000 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1973 ¦                ¦    1.000 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1974 ¦                ¦    1.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 august        ¦    1.140 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1975 ¦                ¦    1.140 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 iulie         ¦    1.200 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1976 ¦                ¦    1.200 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1977 ¦                ¦    1.200 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1978 ¦                ¦    1.200 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1979 ¦                ¦    1.200 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 august        ¦    1.425 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1980 ¦                ¦    1.425 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1981 ¦                ¦    1.425 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1982 ¦                ¦    1.425 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1983 ¦                ¦    1.425 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 septembrie    ¦    1.500 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1984 ¦                ¦    1.500 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1985 ¦                ¦    1.500 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1986 ¦                ¦    1.500 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1987 ¦                ¦    1.500 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1988 ¦                ¦    1.500 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 iulie         ¦    2.000 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1989 ¦                ¦    2.000 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1990 ¦                ¦    2.000 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1991 ¦                ¦    2.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 martie        ¦    3.150 ¦Hotararea Guvernului nr. 133/1991      ¦

 ¦        ¦1 aprilie       ¦    4.675 ¦Hotararea Guvernului nr. 219/1991      ¦

 ¦        ¦1 mai           ¦    5.975 ¦Hotararea Guvernului nr. 219/1991      ¦

 ¦        ¦1 septembrie    ¦    6.775 ¦Hotararea Guvernului nr. 579/1991      ¦

 ¦        ¦1 noiembrie     ¦    7.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 780/1991      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1992 ¦1 ianuarie      ¦    8.500 ¦Hotararea Guvernului nr. 19/1992       ¦

 ¦        ¦1 martie        ¦    9.150 ¦Hotararea Guvernului nr. 149/1992      ¦

 ¦        ¦1 mai           ¦   11.200 ¦Hotararea Guvernului nr. 218/1992      ¦

 ¦        ¦1 septembrie    ¦   12.920 ¦Hotararea Guvernului nr. 499/1992      ¦

 ¦        ¦1 noiembrie     ¦   15.215 ¦Hotararea Guvernului nr. 774/1992      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1993 ¦1 ianuarie      ¦   16.600 ¦Hotararea Guvernului nr. 94/1993       ¦

 ¦        ¦1 martie        ¦   17.600 ¦Hotararea Guvernului nr. 124/1993      ¦

 ¦        ¦1 mai           ¦   30.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 208/1993      ¦

 ¦        ¦1 octombrie     ¦   40.200 ¦Hotararea Guvernului nr. 586/1993      ¦

 ¦        ¦1 decembrie     ¦   45.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 683/1993      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1994 ¦                ¦   45.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦15 martie       ¦   60.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 90/1994       ¦

 ¦        ¦1 iulie         ¦   65.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 353/1994      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1995 ¦                ¦   65.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 aprilie       ¦   75.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 184/1995      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1996 ¦                ¦   75.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 august        ¦   97.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 594/1996      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1997 ¦                ¦   97.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 februarie     ¦  150.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 27/1997       ¦

 ¦        ¦1 august        ¦  225.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 468/1997      ¦

 ¦        ¦1 octombrie     ¦  250.000 ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1998 ¦1 aprilie       ¦  350.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 208/1998      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   1999 ¦1 mai           ¦  450.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 296/1999      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2000 ¦                ¦  450.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 februarie     ¦  700.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 101/2000      ¦

 ¦        ¦1 decembrie     ¦1.000.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 1.166/2000    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2001 ¦                ¦1.000.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 martie        ¦1.400.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 231/2001      ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2002 ¦                ¦1.400.000 ¦                                       ¦

 ¦        ¦1 martie        ¦1.750.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 1.037/2001    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2003 ¦1 ianuarie      ¦2.500.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2004 ¦1 ianuarie      ¦2.800.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 1.515/2003    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2005 ¦1 ianuarie      ¦3.100.000 ¦Hotararea Guvernului nr. 2.346/2004    ¦

 ¦        ¦1 iulie         ¦310 (RON) ¦                                       ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2006 ¦1 ianuarie      ¦330 (RON) ¦Hotararea Guvernului nr. 1.766/2005    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2007 ¦1 ianuarie      ¦390 (RON) ¦Hotararea Guvernului nr. 1.825/2006    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2008 ¦1 ianuarie      ¦500 (RON) ¦Hotararea Guvernului nr. 1.507/2007    ¦

 ¦        ¦1 octombrie     ¦540 (RON) ¦Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2009 ¦1 ianuarie      ¦600 (RON) ¦Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008    ¦

 +--------+----------------+----------+---------------------------------------¦

 ¦   2010 ¦1 ianuarie      ¦600 (RON) ¦Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008    ¦

 +----------------------------------------------------------------------------+

 

    Sursa: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

                                     ----