ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010
pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010
Data intrarii in vigoare : 10 septembrie 2010


Forma actualizata valabila la data de : 11 iunie 2011
Prezenta forma actualizata este valabila de la 10 septembrie 2010 pana la 11 iunie 2011


    Luand in considerare recomandarile organizatiilor financiare internationale de a elabora si aplica masuri in vederea mentinerii sustenabilitatii bugetelor de asigurari sociale, pe fondul persistentei efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din Romania,
    in vederea luarii de masuri imediate cu impact asupra bugetului, cu efecte pe termen mediu si lung, in scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar major, precum si a deficitului bugetar,
    pentru a asigura o buna desfasurare a activitatii de colectare a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj si pentru evitarea aparitiei unor blocaje in acest proces generate de depunerea de catre un numar mare de persoane a declaratiilor de asigurare la aceste sisteme de asigurari,
    intrucat nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative asupra gradului de colectare a contributiilor sociale la buget,
    deoarece aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri in vederea evitarii disfunctionalitatilor in colectarea contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    La articolul 7 alineatul (1) punctul 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, subpunctul 2.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "2.1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
    a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
    b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
    c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
    d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit."
    ART. II
    Articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. III. - (1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.
    (2) In sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj, prin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege acele venituri realizate din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.
    (3) Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se datoreaza si se plateste contributia individuala de asigurari sociale si contributia individuala de asigurari pentru somaj, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Prevederile alin. (3) cu privire la statutul de asigurat obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj nu se aplica persoanelor pentru care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa si care detin statutul de asigurat in acest sistem in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, cu exceptia cazului in care aceste persoane renunta la contractul de asigurare.
    (5) Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2).
    (6) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala.
    (7) Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2). In aceasta situatie baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (8) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin. (17).
    (9) Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri de natura profesionala definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza contributiile prevazute la alin. (2) la baza de calcul astfel cum este prevazuta la alin. (17).
    (10) In sensul alin. (6) si (7), prin venituri realizate in mod ocazional se intelege acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate.
    (11) Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor prevazute la alin. (2), revine platitorului de venit.
    (12) Prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la obligatiile angajatorilor in ceea ce priveste declararea, calcularea, retinerea si plata contributiilor de asigurari sociale, respectiv a contributiilor de asigurari pentru somaj, precum si sanctiunile corelative in cazul nerespectarii acestora se aplica in mod corespunzator si obligatiei prevazute la alin. (11).
    (13) Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.
    (14) Declaratiile prevazute la alin. (13) se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit.
    (15) Platitorii de venit nu au obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale, corespunzatoare veniturilor profesionale platite, persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si persoanelor prevazute la alin. (5), dupa caz.
    (16) Persoanele prevazute la alin. (3) au obligatia de a dovedi platitorului de venit ca fac parte din categoria persoanelor prevazute la alin. (4) care detin statutul de asigurat in temeiul unui contract de asigurare pentru somaj, precum si din categoria celor prevazute la alin. (5).
    (17) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este:
    a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe;
    b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil.
    (18) Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi in cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    (19) Cotele contributiilor individuale prevazute la alin. (2) sunt cele stabilite de legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru contributia individuala de asigurari sociale si pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj.
    (20) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari sociale si daca se regasesc in situatia mentionata la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (21) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (2) datoreaza contributia individuala de asigurari pentru somaj si in situatia in care se regasesc la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (22) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (23) Pentru perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari sociale, numarul de puncte realizat lunar in sistemul public de pensii se calculeaza potrivit art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se aplica coeficientul rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.
    (24) Pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala prevazute la alin. (2), stagiul de cotizare in sistemul public de pensii se constituie din toate perioadele pentru care s-a datorat si s-a platit contributia individuala de asigurari sociale, conform prezentei ordonante de urgenta.
    (25) Perioadele in care s-au datorat si s-au platit contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.
    (26) Veniturile de natura profesionala prevazute la alin. (2) pentru care se datoreaza si se platesc contributiile individuale de asigurari pentru somaj se iau in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, potrivit legii, prin aplicarea asupra acestora a unui coeficient rezultat ca raport intre cota de contributie individuala de asigurari pentru somaj si cota de contributie datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj.
    (27) Sumele reprezentand contributii achitate in plus ca urmare a depasirii plafonului prevazut la alin. (18) se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, depusa la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceste institutii au obligatia de a transmite cererile asiguratilor catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si, dupa caz, la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Restituirea si/sau compensarea se fac de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si, dupa caz, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile lor teritoriale, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (28) In masura in care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instructiuni cu privire la contributia individuala de asigurari sociale, respectiv contributia individuala de asigurari pentru somaj, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice."
    ART. III
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru veniturile de natura celor prevazute la art. II din prezenta ordonanta de urgenta, platite dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
    (2) Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj platite anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 791/2010, sunt considerate obligatii achitate si nu mai fac obiectul prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Perioada pentru care persoanele prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 au datorat si au platit contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari de somaj, potrivit prevederilor legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, constituie stagiu de cotizare in aceste sisteme de asigurari.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 3 august 2010.
    (5) Orice dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta se abroga.
    ART. IV
    Modelul declaratiilor privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, se aproba in termen de maximum 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneaza:
                                ---------------
                         Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Ialomitianu

               Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                Ioan Nelu Botis

    Bucuresti, 8 septembrie 2010.
    Nr. 82.

                                    -------