Ajutorul de deces (art. 125- 130 din legea 263/2010)

 

 

        Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care, poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

 

        Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut  stabilit anual prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat.

        Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

 

        Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi,

 

a)    sotul

 

b)    copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate

 

c)     parintii si bunicii oricaruia dintre soti

 

        Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul care se acorda in cazul decesului pensionarului/asiguratului.

 

        Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu inscrisuri doveditoare in acest sens, inclusiv cu declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces (in situatia sotului, copilului, parintelui, tutorelui, curatorului) sau cu declaratie pe propria raspundere autentificata( in situatia oricarei alte persoane).

           

Conform o.u.g. nr.103/2017 ajutorul de deces se achita in termen de 3(trei) zile lucratoare de la solicitare cu conditia existentei creditelor bugetare

 

Astfel, in scopul prevenirii si limitarii imbolnavirii cu noul coronavirus(covid-19), va rugam ca la depunerea actelor pentru plata ajutorului de deces sa atasati copia dupa un extras de cont pe numele solicitantului in vederea efectuarii viramentului .

 

Preluarea actelor necesare pentru plata ajutorului de deces se va efectua intre orele :     

 

         08,30 – 11,30     de luni pana joi

  

         08,30 – 10,30     vineri

 

 

Va multumim pentru intelegere !

 

Conducerea

 

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces in cazul decesului unui pensionar sau al unui membru de familie

 

-   cerere pentru acordarea ajutorului de deces,potrivit modelului prevazut in anexa nr.11

-        cupon de pensie decedat

-        certificat de deces (copie si original)

-        act de identitate al solicitantului (copie si original )

-        EXTRAS DE CONT PE NUMELE SOLICITANTULUI

-        dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (Ex. factura fiscala,chitante inclusiv declaratie pe propria raspundere –in situatia in care solicitantul este sotul supravetuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau declaratie pe propria raspundere autentificata la notar -  in cazul altor persoane

-        acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, dupa caz (copie si original)

-        actul care atesta calitatea de tutore, curator ,mandatar, dupa caz (copie si original)

-        adeverinta care sa certifice ca, la data decesului ,membrul de familie cu varsta intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original)