Ajutorul de deces (art. 125- 130 din legea 263/2010)

 

 

        Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielole ocazionate de deces si care, poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

 

        Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut  stabilit anual prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat.

        Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

 

        Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi,

 

a)    sotul

 

b)    copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate

 

c)     parintii si bunicii oricaruia dintre soti

 

        Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul care se acorda in cazul decesului pensionarului/asiguratului.

 

        Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu inscrisuri doveditoare in acest sens, inclusiv cu declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces (in situatia sotului, copilului, parintelui, tutorelui, curatorului) sau cu declaratie pe propria raspundere autentificata( in situatia oricarei alte persoane).

           

 

Documente necesare

 

a)  cerere pentru acordarea ajutorului de deces

b)  certificatul de deces (original si copie)

c)   act de identitate al solicitantului (original si copie)

d)  acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau ,dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie)

     e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie)