Asigurati facultativ cu contract de asigurare sociala

1. Ce este – contractul de asigurare sociala este un contract voluntar încheiat între persoanele fizice si casele teritoriale de pensii în scopul asigurarii în sistemul public de pensii în vederea obtinerii pensiei pentru limita de vârsta si, dupa caz, în vederea completarii venitului asigurat utilizat la calcului acestei categorii de pensie. Contractul de asigurare sociala se încheie între persoana interesata sau dupa caz, mandatarul acesteia mandatat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta în functie de domiciliul sau resedinta persoanei. Contractul de asigurare sociala se încheie în forma scrisa si produce efecte de la data înregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

2. Cine se poate asigura – se pot asigura în sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala în conditiile prezentei legi, orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa îsi completeze venitul asigurat in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta.

3. Acte necesare

    – 2 formulare tip – contract de asigurare
    – act identitate


    4. Contributia – se calculeaza ca procent de 25% din venitul asigurat. Venitul asigurat este cel înscris în contractul de asigurare si are o valoare minima de 3700 lei – contributia minima din 01.07.2024 – 925 lei. Venitul minim asigurat reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata.
Venitul asigurat se poate modifica pe baza unui act aditional completat de persoana asigurata.
Plata acestei contributii se face lunar de catre persoana asigurata sau, în numele lor, de catre orice alta persoana la sediul CJP Bacau sau în contul deschis de catre Casa Judeteana de Pensii la Trezoreria Bacau prin virament bancar sau mandat postal:

RO30TREZ06122210304xxxxx

Plata se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.
Termenul de plata al contributiei este : 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia.
Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de întarziere , potrivit legii .
Perioada pentru care s-a datorat si achitat contributii de asigurari sociale constituie stagiu de cotizare care poate fi valorificat doar la obtinerea unei pensii de limita de vârsta.

5. Rezilierea – contractul de asigurare sociala poate fi reziliat la initiativa asiguratului sau a Casei Teritoriale de Pensii în cazul neplatii contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni consecutive . În acest caz, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.

6. Beneficii – persoana asigurata cu contract de asigurare poate beneficia de:

    – pensie de limita de vârsta
    – bilete de tratament balnear
    – ajutor deces

      Contractul de asigurare sociala se incheie la Casa Judeteana de Pensii Bacau, Compartimentul Evidenta Contribuabili, Ghișeul nr. 1, parter.


      Program de lucru cu publicul

Luni:830 – 1430  
Marti:830 – 1430  
Miercuri:830 – 1430  
Joi:830 – 1430  
Vineri:830 – 1300  

      Tel:  +40234-511366 tasta 6
      Fax: +40234-510085