Solicitari informatii de interes public

 Solicitarea informatiilor de interes public, altele decât cele prevazute sa fie comunicate din oficiu, va fi adresata Casei Judetene de Pensii Bacau, verbal persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice sau în scris pe suport de hârtie sau pe suport electronic e-mail comunicare.cjpbacau@cnpp.ro, în conditiile art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, conform formularului de Cerere-Tip (model cerere). Termenele pentru comunicarea în scris a unui raspuns la cerere (model) a solicitantilor de informatii de interes public sunt cele prevazute de Legea nr. 544/2001, si anume:

 • 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata în acest termen;
 • 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial prevazut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
 • 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul prevazut la lit. a);
 • 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.

Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, urmatoarele informatii:

 • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
 • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
 • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
 • informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfasurare;
 • informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate în proces;
 • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Norme de metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public – H.G. 123/2002
 

Persoana responsabila cu primirea solicitarilor în baza Legii 544/2001 :

Dima Alina

Serviciul comunicare si relatii publice

Tel: 0234 511366 int. 122, tasta 1

e-mail: alina.dima@cnpp.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001

Formular reclamatie administrativa (modele)
Cerere pentru accesul la informatii de interes public (model cerere)

Modalitatea de contestare a deciziei

Conform H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

ART. 32

În cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost încalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa (model 1 sau model 2) conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

ART. 33

Persoana care se considera vatamata în drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34

În cazul în care reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate în cazul functionarului vinovat, în conditiile legii.

ART. 36

(1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa (model), se considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

ART. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.

Art. 36 alin (2) din H.G.123/2002

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

Lista cu documentele de interes public

 1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Institutiei
 2. Structura organizatorica, atributiile compartimentelor institutiei, programul de functionare si programul de audiente;
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Institutiei, precum si ale responsabililor cu difuzarea informatiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale institutiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 5. Programele si strategiile proprii în domeniul administratiei publice
 6. Raportul anual cu privire la activitatea Institutiei;
 7. Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei;
 8. Regulamentul intern al Casei Judetene de Pensii Bacau;
 9. Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei si bilantul contabil;
 10. Comunicate de presa, buletine informative, documentare de presa, brosuri, pliante, afise, ghiduri, privind activitatile institutiei;
 11. Materiale prezentate în cadrul conferintelor de presa si declaratii de presa;
 12. Declaratii de avere;
 13. Documente necesare desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 14. Informatii privind organizarea licitatiilor la nivelul Institutiei, conform legislatiei în vigoare;
 15. Prelucrari statistice proprii din sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
 16. Lista societatilor comerciale din turism cu care CNPP are încheiate contracte de prestari servicii pentru eliberarea biletelor de tratament balnear

Lista cu documente produse si/sau gestionate

Raport de evaluare a implemetarii Legii 544/2001 în anul 2022

Buletinul informativ al informatiilor de interes public Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursa reala de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile compartimentelor, programul de functionare si programul de audiente: organigrama institutiei , regulamentul de organizare si functionare , programul de functionare, programul de audiente.

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice s ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare: buget: 2017

f) programe si strategii proprii

g) lista cuprinzand documentele de interes public

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public.