Comunicarea evenimentelor la asigurator

In conformitate cu prevederile din Legea 346 /2002, modificata si completata si a Ordinului450/2006 actualizat, angajatorii au obligaţia de a comunica la asigurătorul AMBP  toate evenimentele a caror victime sunt asigurati ai sistemului AMBP de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă de producerea lor.

Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social
In conformitate cu prevederile : art. 50 din L 346/2002 si art.84 din ORD.450/2006,coroborate cu art.27 si art. 32 din Legea 319/2006 si cu art. 132 si art 140, din H.G. 1425/2006, angajatorii au obligaţia sa depună la asiguratorul AMBP, următoarele documente:
1. Procesul- verbal de cercetare al accidentului de munca, original.
2. F.I.A.M-ul avizat de Inspectoratul Teritorial de Munca, copie conf. cu originalul.
3. Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisa de inspectoratul teritorial de munca, copie conform cu originalul.

Angajatorii care au sediul social pe raza altor judeţe, vor depune certificatele medicale, pentru a fi vizate, la casele teritoriale de pensii din judeţul respectiv.