Anunt concurs functie publica inspector superior – Compartiment Pensii Internationale

Casa Judeteana de Pensii Bacau, Str. I.S Sturza, nr.63  organizeaza  in data de :

15.02.2017 proba scrisa – ora 10.00  si in termen de 5 zile de la sustinerea probei scrise proba de interviu concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante,  durata determinata (pana la reluarea activitatii titularului postului din suspendare raport serviciu)   de :

   – Inspector, clasa I, grad profesional  superior – Compartiment Pensii Internationale  potrivit  H.G Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici .

Termenul pentru depunerea dosarelor de  concurs  : 09.02.2017, ORA 16.00.

Informatii suplimentare privind conditiile de participare se vor obtine de la Compartimentul Resurse Umane, tel 0234/511.366, int.126  .

Conditii pentru participarea la concurs :

–          prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public;

–          Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 9 ani

–          Conditii de participarea : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte economice .

–          Cunostinte operare calculator nivel mediu

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE  in mod obligatoriu :

–          formular de inscriere (se solicita la compartimentul resurse umane)

–          copie act identitate, certificat nastere, casatorie, dupa caz

–          curicculum vitae

–          copie diplome de studii si alte acte care sa ateste efectuarea unor specializari

–          copia carnetului de munca, adeverinta care sa ateste vechimea in munca dupa 01.01.2011, adeverinta care atesta vechimea    in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

–          cazierul judiciar (politie)

–          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare(apt munca), eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–          declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica (se solicita la compartimentul resurse umane)

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

                    BIBLIOGRAFIE :

– Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

– H.G nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

– Legea 188/1999 privind statutul functinarilor publici, actualizata

– Legea 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, actualizata

– Regulamentul CE nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala ;

– Regulamentul CE nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 sept 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului  CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala

– Regulamentul CE nr.988/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului CE nr. 883/2004 privind  coordonarea sistemelor de securitate sociala si de stabilire a continutului anexelor acestuia .