Anunt concurs functie publica inspector asistent – Serviciul financiar-contabilitate

Casa Judeteana de Pensii Bacau, Str. I.S Sturza, nr.63  organizeaza  in data de :

31.05.2017 proba scrisa – ora 10.00  si in termen de 5 zile de la sustinerea probei scrise proba de interviu concurs pentru ocuparea functiei publice de executie  vacante,  durata nedeterminata  de :

   – Inspector, clasa I, grad profesional  asistent – Serviciul Financiar Contabilitate  potrivit

H.G Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici .

Termenul pentru depunerea dosarelor de  concurs  : 22.05.2017, ORA 16.00.

Informatii suplimentare privind conditiile de participare se vor obtine de la Compartimentul Resurse Umane, tel 0234/511.366, int.126  .

Conditii pentru participarea la concurs :

–          prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public;

–          Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 1 an

–          Conditii de participarea : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau evhivalenta in domeniul : economie.

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE  in mod obligatoriu :

–          formular de inscriere (se solicita la compartimentul resurse umane)

–          copie act identitate, certificat nastere, casatorie, dupa caz

–          curicculum vitae

–          copie diplome de studii si alte acte care sa ateste efectuarea unor specializari

–          copia carnetului de munca, adeverinta care sa ateste vechimea in munca dupa 01.01.2011, adeverinta care atesta vechimea    in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

–          cazierul judiciar (politie)

–          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare(apt munca), eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–          declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica (se solicita la compartimentul resurse umane)

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Bibliografie :

1.Legea nr.82/1991 a contabilitatii,actualizata si republicata;

2. Ordinul nr. 1917/2005  pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea  contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, actualizata ;

3. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizata;

4. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, actualizata;

5.Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de procedure aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare –Forexebug, actualizat ;

5. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, actualizata;

6. Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, actualizata .