Anunt concurs functie publica inspector clasa I, grad profesional principal – Compartiment Verificari Prestatii

Casa Judeteana de Pensii Bacau, Str. I.S Sturza, nr.63  organizeaza  in data de :

30.08.2017 proba scrisa – ora 10.00  si in termen de 5 zile de la sustinerea probei scrise proba de interviu, concurs pentru ocuparea functiei publice de executie  vacante,  durata nedeterminata  de: Inspector, clasa I, grad profesional  principal – Compartiment Verificari Prestatii  potrivit  H.G Nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS : 02 august 2017,ora 16:00.

Informatii suplimentare privind conditiile de participare se vor obtine de la Compartimentul Resurse Umane, tel 0234/511.366, int.126  .

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS :

–          prevazute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public;

–          Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 5 ani

–          Conditii de participare : studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in stiinte economice/stiinte juridice/administratie publica.

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE  in mod obligatoriu :

–          formular de inscriere (se solicita la Compartimentul Resurse Umane) ;

–          copie act identitate, certificat nastere, casatorie, dupa caz;

–           Curicculum Vitae ;

–          copie diplome de studii si alte acte care sa ateste efectuarea unor specializari;

–          copia carnetului de munca, adeverinta care sa ateste vechimea in munca dupa 01.01.2011, adeverinta care atesta vechimea  in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

–          cazierul judiciar (politie)

–          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare(apt munca), eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate

–          declaratie pe proprie raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica (se solicita la compartimentul resurse umane)

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale( care se certifica pentru conformitate de catre secretariatul comisiei de concurs) sau in copii legalizate.

                

BIBLIOGRAFIE :

1.Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr.257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevedrilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.