Nota de informare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

Casa Nationala de Pensii Publice, lnstitutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (INEMRCM), respectiv casele teritoriale de pensii, in calitate de operatori de date cu caracter personal, ale caror coordonate se regasesc la finalul prezentei informari, va prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie  2016 privind  protectia  persoanelor  fizice in ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter  personal  si  privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

– CNPP, casele teritoriale de pensii, INEMRCM – operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– Pentru mai multe detalii puteți contacta:

 • pentru CNPP – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@cnpp.ro
 • pentru casele teritoriale de pensii – responsabilul cu protecția datelor de la casa teritorială de pensii competentă (dpo.cjpbacau@cnpp.ro pentru CJP Bacau)
 • pentru INEMRCM – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@inemrcm.ro

Scopul în care sunt prelucrate datele personale

Scopul prelucrării îl constituie acordarea și plata, prin casele teritoriale de pensii, a prestațiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naționale și  internaționale în vigoare, în domeniul asigurărilor și securității sociale.

De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către casele teritoriale de pensii în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prestatiile solicitate de dumneavoastra se acorda de catre casele teritoriale de pensii 1n baza cererii 1nregistrate la institutia competenta din Romania sau din strainatate, document care echivaleaza cu exprimarea consimtamantului, in mod expres si neechivoc, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Determinarea legislatiei de securitate sociala aplicabila in temeiul regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala si al acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte are loc in baza cererii depuse de dvs. sau de angajatorul dvs. la institutia competenta din Romania sau din strainatate, document ce  echivaleaza, de asemenea, cu exprimarea consimtamantului, in mod expres si neechivoc, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Sex
 • Codul numeric personal
 • Data nașterii
 • Adresa de domiciliu
 • Informații bancare
 • Informații cu caracter medical
 • Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din străinătate
 • Functia, data angajarii si societatea angajatoare din tara sau din strainatate
 • Informatii cu caracter financiar/fiscal/comercial

Cât timp păstrează CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal: atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.

Din ce surse obțin CNPP și casele teritoriale de pensii datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • in mod direct, din cererile depuse de dumneavoastra in Romania privind acordarea si plata prestatiilor solicitate si din documentele atasate in acest scop
 • in mod indirect, prin intermediul institutiilor corespondente din strainatate, ca urmare a cererilor depuse de dumneavoastra la respectivele institutii, privind acordarea si plata prestatiilor solicitate si a documentelor atasate in acest scop
 • in mod direct, din cererile depuse sau transmise de dvs. sau de angajatorul dumneavoastra, la CNPP, in vederea determinarii legislatiei de securitate sociala aplicabila
 • in mod indirect, prin intermediul institutiilor competente  din  strainatate, ca urmare a cererilor depuse de dumneavoastra sau de angajatorul dumneavoastra la respectivele institutii, in vederea determinarii legislatiei de securitate sociala aplicabila
 • ca urmare a utilizarii de catre dumneavoastra a sistemelor noastre electronice
 • ca urmare a comunicarilor trimise, conform legii, de catre dumneavoastra unor terti  (ex.: institutii publice, institutii bancare, administrator  fond privat de pensii)
 • ca urmare a comunicarilor trimise institutiei noastre, conform legii, de catre terti (ex.: institutii publice, institutii bancare, angajatori, agenti economici, administratori fond privat de pensii).

Categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Cui dezvăluie CNPP și casele teritoriale de pensii, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • către autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
 • catre autoritati ale altor state, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala si ale acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte;
 • către organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege;
 • către persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoana vizata

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679,  aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la operator acces la informatiile prelucrate, scopul lor etc.
 • Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete care o privesc
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor de catre persoana vizata, in cazul in care datele sunt inexacte, in conditiile Regulamentului GDPR
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.